[શ્રી રુદ્રં ચમકમ્] ᐈ Sri Rudram Chamakam Lyrics In Gujarati With PDF

Sri Rudram Chamakam lyrics in Gujarati pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Sri Rudram Chamakam Lyrics In Gujarati ઓં અગ્ના॑વિષ્ણો સ॒જોષ॑સે॒માવ॑ર્ધંતુ વાં॒ ગિરઃ॑ । દ્યુ॒મ્નૈર્વાજે॑ભિ॒રાગ॑તમ્ । વાજ॑શ્ચ મે પ્રસ॒વશ્ચ॑ મે॒ પ્રય॑તિશ્ચ મે॒ પ્રસિ॑તિશ્ચ મે ધી॒તિશ્ચ॑ મે ક્રતુ॑શ્ચ મે॒ સ્વર॑શ્ચ મે॒ શ્લોક॑શ્ચ મે શ્રા॒વશ્ચ॑ મે॒ શ્રુતિ॑શ્ચ મે॒ જ્યોતિ॑શ્ચ મે॒ સુવ॑શ્ચ મે પ્રા॒ણશ્ચ॑ મેઽપા॒નશ્ચ॑ મે વ્યા॒નશ્ચ॒ મેઽસુ॑શ્ચ મે ચિ॒ત્તં ચ॑ મ॒ આધી॑તં ચ મે॒ વાક્ચ॑ મે॒ મન॑શ્ચ મે॒ ચક્ષુ॑શ્ચ … Read more