[શ્રી રુદ્રં ચમકમ્] ᐈ Sri Rudram Chamakam Lyrics In Gujarati With PDF

Sri Rudram Chamakam Lyrics In Gujarati

ઓં અગ્ના॑વિષ્ણો સ॒જોષ॑સે॒માવ॑ર્ધંતુ વાં॒ ગિરઃ॑ । દ્યુ॒મ્નૈર્વાજે॑ભિ॒રાગ॑તમ્ । વાજ॑શ્ચ મે પ્રસ॒વશ્ચ॑ મે॒ પ્રય॑તિશ્ચ મે॒ પ્રસિ॑તિશ્ચ મે ધી॒તિશ્ચ॑ મે ક્રતુ॑શ્ચ મે॒ સ્વર॑શ્ચ મે॒ શ્લોક॑શ્ચ મે શ્રા॒વશ્ચ॑ મે॒ શ્રુતિ॑શ્ચ મે॒ જ્યોતિ॑શ્ચ મે॒ સુવ॑શ્ચ મે પ્રા॒ણશ્ચ॑ મેઽપા॒નશ્ચ॑ મે વ્યા॒નશ્ચ॒ મેઽસુ॑શ્ચ મે ચિ॒ત્તં ચ॑ મ॒ આધી॑તં ચ મે॒ વાક્ચ॑ મે॒ મન॑શ્ચ મે॒ ચક્ષુ॑શ્ચ મે॒ શ્રોત્રં॑ ચ મે॒ દક્ષ॑શ્ચ મે॒ બલં॑ ચ મ॒ ઓજ॑શ્ચ મે॒ સહ॑શ્ચ મ॒ આયુ॑શ્ચ મે જ॒રા ચ॑ મ આ॒ત્મા ચ॑ મે ત॒નૂશ્ચ॑ મે॒ શર્મ॑ ચ મે॒ વર્મ॑ ચ॒ મેઽંગા॑નિ ચ મે॒ઽસ્થાનિ॑ ચ મે॒ પરૂગ્-મ્॑ષિ ચ મે॒ શરી॑રાણિ ચ મે ॥ 1 ॥

જૈષ્ઠ્યં॑ ચ મ॒ આધિ॑પત્યં ચ મે મ॒ન્યુશ્ચ॑ મે॒ ભામ॑શ્ચ॒ મેઽમ॑શ્ચ॒ મેઽંભ॑શ્ચ મે જે॒મા ચ॑ મે મહિ॒મા ચ॑ મે વરિ॒મા ચ॑ મે પ્રથિ॒મા ચ॑ મે વ॒ર્ષ્મા ચ॑ મે દ્રાઘુ॒યા ચ॑ મે વૃ॒દ્ધં ચ॑ મે॒ વૃદ્ધિ॑શ્ચ મે સ॒ત્યં ચ॑ મે શ્ર॒દ્ધા ચ॑ મે॒ જગ॑ચ્ચ મે॒ ધનં॑ ચ મે॒ વશ॑શ્ચ મે॒ ત્વિષિ॑શ્ચ મે ક્રી॒ડા ચ॑ મે॒ મોદ॑શ્ચ મે જા॒તં ચ॑ મે જનિ॒ષ્યમા॑ણં ચ મે સૂ॒ક્તં ચ॑ મે સુકૃ॒તં ચ॑ મે વિ॒ત્તં ચ॑ મે॒ વેદ્યં॑ ચ મે ભૂ॒તં ચ॑ મે ભવિ॒ષ્યચ્ચ॑ મે સુ॒ગં ચ॑ મે સુ॒પથં॑ ચ મ ઋ॒દ્ધં ચ॑ મ ઋદ્ધિ॑શ્ચ મે ક્લુ॒પ્તં ચ॑ મે॒ ક્લુપ્તિ॑શ્ચ મે મ॒તિશ્ચ॑ મે સુમ॒તિશ્ચ॑ મે ॥ 2 ॥

શં ચ॑ મે॒ મય॑શ્ચ મે પ્રિ॒યં ચ॑ મેઽનુકા॒મશ્ચ॑ મે॒ કામ॑શ્ચ મે સૌમનસ॒શ્ચ॑ મે ભ॒દ્રં ચ॑ મે॒ શ્રેય॑શ્ચ મે॒ વસ્ય॑શ્ચ મે॒ યશ॑શ્ચ મે॒ ભગ॑શ્ચ મે॒ દ્રવિ॑ણં ચ મે યં॒તા ચ॑ મે ધ॒ર્તા ચ॑ મે॒ ક્ષેમ॑શ્ચ મે॒ ધૃતિ॑શ્ચ મે॒ વિશ્વં॑ ચ મે॒ મહ॑શ્ચ મે સં॒વિચ્ચ॑ મે॒ જ્ઞાત્રં॑ ચ મે॒ સૂશ્ચ॑ મે પ્ર॒સૂશ્ચ॑ મે॒ સીરં॑ ચ મે લ॒યશ્ચ॑ મ ઋ॒તં ચ॑ મે॒ઽમૃતં॑ ચ મેઽય॒ક્ષ્મં ચ॒ મેઽના॑મયચ્ચ મે જી॒વાતુ॑શ્ચ મે દીર્ઘાયુ॒ત્વં ચ॑ મેઽનમિ॒ત્રં ચ॒ મેઽભ॑યં ચ મે સુ॒ગં ચ॑ મે॒ શય॑નં ચ મે સૂ॒ષા ચ॑ મે સુ॒દિનં॑ ચ મે ॥ 3 ॥

ઊર્ક્ચ॑ મે સૂ॒નૃતા॑ ચ મે॒ પય॑શ્ચ મે॒ રસ॑શ્ચ મે ઘૃ॒તં ચ॑ મે॒ મધુ॑ ચ મે॒ સગ્ધિ॑શ્ચ મે॒ સપી॑તિશ્ચ મે કૃ॒ષિશ્ચ॑ મે॒ વૃષ્ટિ॑શ્ચ મે॒ જૈત્રં॑ ચ મ॒ ઔદ્ભિ॑દ્યં ચ મે ર॒યિશ્ચ॑ મે॒ રાય॑શ્ચ મે પુ॒ષ્ટં ચ મે॒ પુષ્ટિ॑શ્ચ મે વિ॒ભુ ચ॑ મે પ્ર॒ભુ ચ॑ મે બ॒હુ ચ॑ મે॒ ભૂય॑શ્ચ મે પૂ॒ર્ણં ચ॑ મે પૂ॒ર્ણત॑રં ચ॒ મેઽક્ષિ॑તિશ્ચ મે॒ કૂય॑વાશ્ચ॒ મેઽન્નં॑ ચ॒ મેઽક્ષુ॑ચ્ચ મે વ્રી॒હય॑શ્ચ મે॒ યવા᳚શ્ચ મે॒ માષા᳚શ્ચ મે॒ તિલા᳚શ્ચ મે મુ॒દ્ગાશ્ચ॑ મે ખ॒લ્વા᳚શ્ચ મે ગો॒ધૂમા᳚શ્ચ મે મ॒સુરા᳚શ્ચ મે પ્રિ॒યંગ॑વશ્ચ॒ મેઽણ॑વશ્ચ મે શ્યા॒માકા᳚શ્ચ મે ની॒વારા᳚શ્ચ મે ॥ 4 ॥

અશ્મા॑ ચ મે॒ મૃત્તિ॑કા ચ મે ગિ॒રય॑શ્ચ મે॒ પર્વ॑તાશ્ચ મે॒ સિક॑તાશ્ચ મે॒ વન॒સ્પત॑યશ્ચ મે॒ હિર॑ણ્યં ચ॒ મેઽય॑શ્ચ મે॒ સીસં॑ ચ॒ મે ત્રપુ॑શ્ચ મે શ્યા॒મં ચ॑ મે લો॒હં ચ॑ મેઽગ્નિશ્ચ॑ મ આપ॑શ્ચ મે વી॒રુધ॑શ્ચ મ॒ ઓષ॑ધયશ્ચ મે કૃષ્ટપ॒ચ્યં ચ॑ મેઽકૃષ્ટપચ્યં ચ॑ મે ગ્રા॒મ્યાશ્ચ॑ મે પ॒શવ॑ આર॒ણ્યાશ્ચ॑ ય॒જ્ઞેન॑ કલ્પંતાં વિ॒ત્તં ચ॑ મે॒ વિત્તિ॑શ્ચ મે ભૂ॒તં ચ॑ મે॒ ભૂતિ॑શ્ચ મે॒ વસુ॑ ચ મે વસ॒તિશ્ચ॑ મે॒ કર્મ॑ ચ મે॒ શક્તિ॑શ્ચ॒ મેઽર્થ॑શ્ચ મ॒ એમ॑શ્ચ મ ઇતિ॑શ્ચ મે॒ ગતિ॑શ્ચ મે ॥ 5 ॥

અ॒ગ્નિશ્ચ॑ મ॒ ઇંદ્ર॑શ્ચ મે॒ સોમ॑શ્ચ મ॒ ઇંદ્ર॑શ્ચ મે સવિ॒તા ચ॑ મ॒ ઇંદ્ર॑શ્ચ મે॒ સર॑સ્વતી ચ મ॒ ઇંદ્ર॑શ્ચ મે પૂ॒ષા ચ॑ મ॒ ઇંદ્ર॑શ્ચ મે॒ બૃહ॒સ્પતિ॑શ્ચ મ॒ ઇંદ્ર॑શ્ચ મે મિ॒ત્રશ્ચ॑ મ॒ ઇંદ્ર॑શ્ચ મે॒ વરુ॑ણશ્ચ મ॒ ઇંદ્ર॑શ્ચ મે॒ ત્વષ્ઠા॑ ચ મ॒ ઇંદ્ર॑શ્ચ મે ધા॒તા ચ॑ મ॒ ઇંદ્ર॑શ્ચ મે॒ વિષ્ણુ॑શ્ચ મ॒ ઇંદ્ર॑શ્ચ મેઽશ્વિનૌ॑ ચ મ॒ ઇંદ્ર॑શ્ચ મે મ॒રુત॑શ્ચ મ॒ ઇંદ્ર॑શ્ચ મે॒ વિશ્વે॑ ચ મે દે॒વા ઇંદ્ર॑શ્ચ મે પૃથિ॒વી ચ॑ મ॒ ઇંદ્ર॑શ્ચ મેઽંતરિ॑ક્ષં ચ મ॒ ઇંદ્ર॑શ્ચ મે દ્યૌશ્ચ॑ મ॒ ઇંદ્ર॑શ્ચ મે॒ દિશ॑શ્ચ મ॒ ઇંદ્ર॑શ્ચ મે મૂ॒ર્ધા ચ॑ મ॒ ઇંદ્ર॑શ્ચ મે પ્ર॒જાપ॑તિશ્ચ મ॒ ઇંદ્ર॑શ્ચ મે ॥ 6 ॥

અ॒ગ્-મ્॒શુશ્ચ॑ મે ર॒શ્મિશ્ચ॒ મેઽદા᳚ભ્યશ્ચ॒ મેઽધિ॑પતિશ્ચ મ ઉપા॒ગ્-મ્॒શુશ્ચ॑ મેઽંતર્યા॒મશ્ચ॑ મ ઐંદ્રવાય॒વશ્ચ॑ મે મૈત્રાવરુ॒ણશ્ચ॑ મ આશ્વિ॒નશ્ચ॑ મે પ્રતિપ્ર॒સ્થાન॑શ્ચ મે શુ॒ક્રશ્ચ॑ મે મં॒થી ચ॑ મ આગ્રય॒ણશ્ચ॑ મે વૈશ્વદે॒વશ્ચ॑ મે ધ્રુ॒વશ્ચ॑ મે વૈશ્વાન॒રશ્ચ॑ મ ઋતુગ્ર॒હાશ્ચ॑ મેઽતિગ્રા॒હ્યા᳚શ્ચ મ ઐંદ્રા॒ગ્નશ્ચ॑ મે વૈશ્વદે॒વશ્ચ॑ મે મરુત્વ॒તીયા᳚શ્ચ મે માહેં॒દ્રશ્ચ॑ મ આદિ॒ત્યશ્ચ॑ મે સાવિ॒ત્રશ્ચ॑ મે સારસ્વ॒તશ્ચ॑ મે પૌ॒ષ્ણશ્ચ॑ મે પાત્નીવ॒તશ્ચ॑ મે હારિયોજ॒નશ્ચ॑ મે ॥ 7 ॥

ઇ॒ધ્મશ્ચ॑ મે બ॒ર્હિશ્ચ॑ મે॒ વેદિ॑શ્ચ મે॒ દિષ્ણિ॑યાશ્ચ મે॒ સ્રુચ॑શ્ચ મે ચમ॒સાશ્ચ॑ મે॒ ગ્રાવા॑ણશ્ચ મે॒ સ્વર॑વશ્ચ મ ઉપર॒વાશ્ચ॑ મેઽધિ॒ષવ॑ણે ચ મે દ્રોણકલ॒શશ્ચ॑ મે વાય॒વ્યા॑નિ ચ મે પૂત॒ભૃચ્ચ॑ મ આધવ॒નીય॑શ્ચ મ॒ આગ્ની᳚ધ્રં ચ મે હવિ॒ર્ધાનં॑ ચ મે ગૃ॒હાશ્ચ॑ મે॒ સદ॑શ્ચ મે પુરો॒ડાશા᳚શ્ચ મે પચ॒તાશ્ચ॑ મેઽવભૃથશ્ચ॑ મે સ્વગાકા॒રશ્ચ॑ મે ॥ 8 ॥

અ॒ગ્નિશ્ચ॑ મે ઘ॒ર્મશ્ચ॑ મે॒ઽર્કશ્ચ॑ મે॒ સૂર્ય॑શ્ચ મે પ્રા॒ણશ્ચ॑ મેઽશ્વમે॒ધશ્ચ॑ મે પૃથિ॒વી ચ॒ મેઽદિ॑તિશ્ચ મે॒ દિતિ॑શ્ચ મે॒ દ્યૌશ્ચ॑ મે॒ શક્વ॑રીરં॒ગુલ॑યો॒ દિશ॑શ્ચ મે ય॒જ્ઞેન॑ કલ્પંતા॒મૃક્ચ॑ મે॒ સામ॑ ચ મે॒ સ્તોમ॑શ્ચ મે॒ યજુ॑શ્ચ મે દી॒ક્ષા ચ॑ મે॒ તપ॑શ્ચ મ ઋ॒તુશ્ચ॑ મે વ્ર॒તં ચ॑ મેઽહોરા॒ત્રયો᳚ર્-દૃ॒ષ્ટ્યા બૃ॑હદ્રથંત॒રે ચ॒ મે ય॒જ્ઞેન॑ કલ્પેતાં ॥ 9 ॥

ગર્ભા᳚શ્ચ મે વ॒ત્સાશ્ચ॑ મે॒ ત્ર્યવિ॑શ્ચ મે ત્ર્ય॒વીચ॑ મે દિત્ય॒વાટ્ ચ॑ મે દિત્યૌ॒હી ચ॑ મે॒ પંચા॑વિશ્ચ મે પંચા॒વી ચ॑ મે ત્રિવ॒ત્સશ્ચ॑ મે ત્રિવ॒ત્સા ચ॑ મે તુર્ય॒વાટ્ ચ॑ મે તુર્યૌ॒હી ચ॑ મે પષ્ઠ॒વાટ્ ચ॑ મે પષ્ઠૌ॒હી ચ॑ મ ઉ॒ક્ષા ચ॑ મે વ॒શા ચ॑ મ ઋષ॒ભશ્ચ॑ મે વે॒હચ્ચ॑ મેઽન॒ડ્વાં ચ મે ધે॒નુશ્ચ॑ મ॒ આયુ॑ર્-ય॒જ્ઞેન॑ કલ્પતાં પ્રા॒ણો ય॒જ્ઞેન॑ કલ્પતામ્-અપા॒નો ય॒જ્ઞેન॑ કલ્પતાં॒ વ્યા॒નો ય॒જ્ઞેન॑ કલ્પતાં॒ ચક્ષુ॑ર્-ય॒જ્ઞેન॑ કલ્પતા॒ગ્॒ શ્રોત્રં॑ ય॒જ્ઞેન॑ કલ્પતાં॒ મનો॑ ય॒જ્ઞેન॑ કલ્પતાં॒ વાગ્-ય॒જ્ઞેન॑ કલ્પતામ્-આ॒ત્મા ય॒જ્ઞેન॑ કલ્પતાં ય॒જ્ઞો ય॒જ્ઞેન॑ કલ્પતામ્ ॥ 10 ॥

એકા॑ ચ મે તિ॒સ્રશ્ચ॑ મે॒ પંચ॑ ચ મે સ॒પ્ત ચ॑ મે॒ નવ॑ ચ મ॒ એકા॑દશ ચ મે॒ ત્રયો॒દશ ચ મે॒ પંચ॑દશ ચ મે સ॒પ્તદ॑શ ચ મે॒ નવ॑દશ ચ મ॒ એક॑વિગ્-મ્શતિશ્ચ મે॒ ત્રયો॑વિગ્-મ્શતિશ્ચ મે॒ પંચ॑વિગ્-મ્શતિશ્ચ મે સ॒પ્ત વિગ્-મ્॑શતિશ્ચ મે॒ નવ॑વિગ્-મ્શતિશ્ચ મ॒ એક॑ત્રિગ્-મ્શચ્ચ મે॒ ત્રય॑સ્ત્રિગ્-મ્શચ્ચ મે॒ ચત॑સ્-રશ્ચ મે॒ઽષ્ટૌ ચ॑ મે॒ દ્વાદ॑શ ચ મે॒ ષોડ॑શ ચ મે વિગ્-મ્શ॒તિશ્ચ॑ મે॒ ચતુ॑ર્વિગ્-મ્શતિશ્ચ મે॒ઽષ્ટાવિગ્-મ્॑શતિશ્ચ મે॒ દ્વાત્રિગ્-મ્॑શચ્ચ મે॒ ષટ્-ત્રિગ્-મ્॑શચ્ચ મે ચત્વારિ॒ગ્-મ્॒શચ્ચ॑ મે॒ ચતુ॑શ્ચત્વારિગ્-મ્શચ્ચ મેઽષ્ટાચ॑ત્વારિગ્-મ્શચ્ચ મે॒ વાજ॑શ્ચ પ્રસ॒વશ્ચા॑પિ॒જશ્ચ ક્રતુ॑શ્ચ॒ સુવ॑શ્ચ મૂ॒ર્ધા ચ॒ વ્યશ્નિ॑યશ્ચાંત્યાય॒નશ્ચાંત્ય॑શ્ચ ભૌવ॒નશ્ચ॒ ભુવ॑ન॒શ્ચાધિ॑પતિશ્ચ ॥ 11 ॥

ઓં ઇડા॑ દેવ॒હૂર્-મનુ॑ર્-યજ્ઞ॒નીર્-બૃહ॒સ્પતિ॑રુક્થામ॒દાનિ॑ શગ્-મ્સિષ॒દ્-વિશ્વે॑-દે॒વાઃ સૂ᳚ક્ત॒વાચઃ॒ પૃથિ॑વિમાત॒ર્મા મા॑ હિગ્-મ્સી॒ર્-મ॒ધુ॑ મનિષ્યે॒ મધુ॑ જનિષ્યે॒ મધુ॑ વક્ષ્યામિ॒ મધુ॑ વદિષ્યામિ॒ મધુ॑મતીં દે॒વેભ્યો॒ વાચ॒મુદ્યાસગ્-મ્શુશ્રૂષે॒ણ્યા᳚મ્ મનુ॒ષ્યે᳚ભ્ય॒સ્તં મા॑ દે॒વા અ॑વંતુ શો॒ભાયૈ॑ પિ॒તરોઽનુ॑મદંતુ ॥

ઓં શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॑ ॥

********

Also Read:

Leave a Comment