[ಶ್ರೀ ರುದ್ರಂ ಚಮಕಂ] ᐈ Sri Rudram Chamakam Lyrics In Kannada With PDF

Sri Rudram Chamakam lyrics in Kannada pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Sri Rudram Chamakam Lyrics In Kannada ಓಂ ಅಗ್ನಾ॑ವಿಷ್ಣೋ ಸ॒ಜೋಷ॑ಸೇ॒ಮಾವ॑ರ್ಧಂತು ವಾಂ॒ ಗಿರಃ॑ । ದ್ಯು॒ಮ್ನೈರ್ವಾಜೇ॑ಭಿ॒ರಾಗ॑ತಂ । ವಾಜ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರಸ॒ವಶ್ಚ॑ ಮೇ॒ ಪ್ರಯ॑ತಿಶ್ಚ ಮೇ॒ ಪ್ರಸಿ॑ತಿಶ್ಚ ಮೇ ಧೀ॒ತಿಶ್ಚ॑ ಮೇ ಕ್ರತು॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ಸ್ವರ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ಶ್ಲೋಕ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಶ್ರಾ॒ವಶ್ಚ॑ ಮೇ॒ ಶ್ರುತಿ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ಜ್ಯೋತಿ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ಸುವ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರಾ॒ಣಶ್ಚ॑ ಮೇಽಪಾ॒ನಶ್ಚ॑ ಮೇ ವ್ಯಾ॒ನಶ್ಚ॒ ಮೇಽಸು॑ಶ್ಚ ಮೇ ಚಿ॒ತ್ತಂ ಚ॑ ಮ॒ ಆಧೀ॑ತಂ ಚ ಮೇ॒ ವಾಕ್ಚ॑ ಮೇ॒ ಮನ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ಚಕ್ಷು॑ಶ್ಚ … Read more