[ಶ್ರೀ ರುದ್ರಂ ಚಮಕಂ] ᐈ Sri Rudram Chamakam Lyrics In Kannada With PDF

Sri Rudram Chamakam Lyrics In Kannada

ಓಂ ಅಗ್ನಾ॑ವಿಷ್ಣೋ ಸ॒ಜೋಷ॑ಸೇ॒ಮಾವ॑ರ್ಧಂತು ವಾಂ॒ ಗಿರಃ॑ । ದ್ಯು॒ಮ್ನೈರ್ವಾಜೇ॑ಭಿ॒ರಾಗ॑ತಂ । ವಾಜ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರಸ॒ವಶ್ಚ॑ ಮೇ॒ ಪ್ರಯ॑ತಿಶ್ಚ ಮೇ॒ ಪ್ರಸಿ॑ತಿಶ್ಚ ಮೇ ಧೀ॒ತಿಶ್ಚ॑ ಮೇ ಕ್ರತು॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ಸ್ವರ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ಶ್ಲೋಕ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಶ್ರಾ॒ವಶ್ಚ॑ ಮೇ॒ ಶ್ರುತಿ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ಜ್ಯೋತಿ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ಸುವ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರಾ॒ಣಶ್ಚ॑ ಮೇಽಪಾ॒ನಶ್ಚ॑ ಮೇ ವ್ಯಾ॒ನಶ್ಚ॒ ಮೇಽಸು॑ಶ್ಚ ಮೇ ಚಿ॒ತ್ತಂ ಚ॑ ಮ॒ ಆಧೀ॑ತಂ ಚ ಮೇ॒ ವಾಕ್ಚ॑ ಮೇ॒ ಮನ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ಚಕ್ಷು॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ಶ್ರೋತ್ರಂ॑ ಚ ಮೇ॒ ದಕ್ಷ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ಬಲಂ॑ ಚ ಮ॒ ಓಜ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ಸಹ॑ಶ್ಚ ಮ॒ ಆಯು॑ಶ್ಚ ಮೇ ಜ॒ರಾ ಚ॑ ಮ ಆ॒ತ್ಮಾ ಚ॑ ಮೇ ತ॒ನೂಶ್ಚ॑ ಮೇ॒ ಶರ್ಮ॑ ಚ ಮೇ॒ ವರ್ಮ॑ ಚ॒ ಮೇಽಂಗಾ॑ನಿ ಚ ಮೇ॒ಽಸ್ಥಾನಿ॑ ಚ ಮೇ॒ ಪರೂಗ್ಂ॑ಷಿ ಚ ಮೇ॒ ಶರೀ॑ರಾಣಿ ಚ ಮೇ ॥ 1 ॥

ಜೈಷ್ಠ್ಯಂ॑ ಚ ಮ॒ ಆಧಿ॑ಪತ್ಯಂ ಚ ಮೇ ಮ॒ನ್ಯುಶ್ಚ॑ ಮೇ॒ ಭಾಮ॑ಶ್ಚ॒ ಮೇಽಮ॑ಶ್ಚ॒ ಮೇಽಂಭ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಜೇ॒ಮಾ ಚ॑ ಮೇ ಮಹಿ॒ಮಾ ಚ॑ ಮೇ ವರಿ॒ಮಾ ಚ॑ ಮೇ ಪ್ರಥಿ॒ಮಾ ಚ॑ ಮೇ ವ॒ರ್ಷ್ಮಾ ಚ॑ ಮೇ ದ್ರಾಘು॒ಯಾ ಚ॑ ಮೇ ವೃ॒ದ್ಧಂ ಚ॑ ಮೇ॒ ವೃದ್ಧಿ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಸ॒ತ್ಯಂ ಚ॑ ಮೇ ಶ್ರ॒ದ್ಧಾ ಚ॑ ಮೇ॒ ಜಗ॑ಚ್ಚ ಮೇ॒ ಧನಂ॑ ಚ ಮೇ॒ ವಶ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ತ್ವಿಷಿ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಕ್ರೀ॒ಡಾ ಚ॑ ಮೇ॒ ಮೋದ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಜಾ॒ತಂ ಚ॑ ಮೇ ಜನಿ॒ಷ್ಯಮಾ॑ಣಂ ಚ ಮೇ ಸೂ॒ಕ್ತಂ ಚ॑ ಮೇ ಸುಕೃ॒ತಂ ಚ॑ ಮೇ ವಿ॒ತ್ತಂ ಚ॑ ಮೇ॒ ವೇದ್ಯಂ॑ ಚ ಮೇ ಭೂ॒ತಂ ಚ॑ ಮೇ ಭವಿ॒ಷ್ಯಚ್ಚ॑ ಮೇ ಸು॒ಗಂ ಚ॑ ಮೇ ಸು॒ಪಥಂ॑ ಚ ಮ ಋ॒ದ್ಧಂ ಚ॑ ಮ ಋದ್ಧಿ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಕ್ಲು॒ಪ್ತಂ ಚ॑ ಮೇ॒ ಕ್ಲುಪ್ತಿ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಮ॒ತಿಶ್ಚ॑ ಮೇ ಸುಮ॒ತಿಶ್ಚ॑ ಮೇ ॥ 2 ॥

ಶಂ ಚ॑ ಮೇ॒ ಮಯ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರಿ॒ಯಂ ಚ॑ ಮೇಽನುಕಾ॒ಮಶ್ಚ॑ ಮೇ॒ ಕಾಮ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಸೌಮನಸ॒ಶ್ಚ॑ ಮೇ ಭ॒ದ್ರಂ ಚ॑ ಮೇ॒ ಶ್ರೇಯ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ವಸ್ಯ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ಯಶ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ಭಗ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ದ್ರವಿ॑ಣಂ ಚ ಮೇ ಯಂ॒ತಾ ಚ॑ ಮೇ ಧ॒ರ್ತಾ ಚ॑ ಮೇ॒ ಕ್ಷೇಮ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ಧೃತಿ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ವಿಶ್ವಂ॑ ಚ ಮೇ॒ ಮಹ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಸಂ॒ವಿಚ್ಚ॑ ಮೇ॒ ಜ್ಞಾತ್ರಂ॑ ಚ ಮೇ॒ ಸೂಶ್ಚ॑ ಮೇ ಪ್ರ॒ಸೂಶ್ಚ॑ ಮೇ॒ ಸೀರಂ॑ ಚ ಮೇ ಲ॒ಯಶ್ಚ॑ ಮ ಋ॒ತಂ ಚ॑ ಮೇ॒ಽಮೃತಂ॑ ಚ ಮೇಽಯ॒ಕ್ಷ್ಮಂ ಚ॒ ಮೇಽನಾ॑ಮಯಚ್ಚ ಮೇ ಜೀ॒ವಾತು॑ಶ್ಚ ಮೇ ದೀರ್ಘಾಯು॒ತ್ವಂ ಚ॑ ಮೇಽನಮಿ॒ತ್ರಂ ಚ॒ ಮೇಽಭ॑ಯಂ ಚ ಮೇ ಸು॒ಗಂ ಚ॑ ಮೇ॒ ಶಯ॑ನಂ ಚ ಮೇ ಸೂ॒ಷಾ ಚ॑ ಮೇ ಸು॒ದಿನಂ॑ ಚ ಮೇ ॥ 3 ॥

ಊರ್ಕ್ಚ॑ ಮೇ ಸೂ॒ನೃತಾ॑ ಚ ಮೇ॒ ಪಯ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ರಸ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಘೃ॒ತಂ ಚ॑ ಮೇ॒ ಮಧು॑ ಚ ಮೇ॒ ಸಗ್ಧಿ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ಸಪೀ॑ತಿಶ್ಚ ಮೇ ಕೃ॒ಷಿಶ್ಚ॑ ಮೇ॒ ವೃಷ್ಟಿ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ಜೈತ್ರಂ॑ ಚ ಮ॒ ಔದ್ಭಿ॑ದ್ಯಂ ಚ ಮೇ ರ॒ಯಿಶ್ಚ॑ ಮೇ॒ ರಾಯ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಪು॒ಷ್ಟಂ ಚ ಮೇ॒ ಪುಷ್ಟಿ॑ಶ್ಚ ಮೇ ವಿ॒ಭು ಚ॑ ಮೇ ಪ್ರ॒ಭು ಚ॑ ಮೇ ಬ॒ಹು ಚ॑ ಮೇ॒ ಭೂಯ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಪೂ॒ರ್ಣಂ ಚ॑ ಮೇ ಪೂ॒ರ್ಣತ॑ರಂ ಚ॒ ಮೇಽಕ್ಷಿ॑ತಿಶ್ಚ ಮೇ॒ ಕೂಯ॑ವಾಶ್ಚ॒ ಮೇಽನ್ನಂ॑ ಚ॒ ಮೇಽಕ್ಷು॑ಚ್ಚ ಮೇ ವ್ರೀ॒ಹಯ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ಯವಾ᳚ಶ್ಚ ಮೇ॒ ಮಾಷಾ᳚ಶ್ಚ ಮೇ॒ ತಿಲಾ᳚ಶ್ಚ ಮೇ ಮು॒ದ್ಗಾಶ್ಚ॑ ಮೇ ಖ॒ಲ್ವಾ᳚ಶ್ಚ ಮೇ ಗೋ॒ಧೂಮಾ᳚ಶ್ಚ ಮೇ ಮ॒ಸುರಾ᳚ಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರಿ॒ಯಂಗ॑ವಶ್ಚ॒ ಮೇಽಣ॑ವಶ್ಚ ಮೇ ಶ್ಯಾ॒ಮಾಕಾ᳚ಶ್ಚ ಮೇ ನೀ॒ವಾರಾ᳚ಶ್ಚ ಮೇ ॥ 4 ॥

ಅಶ್ಮಾ॑ ಚ ಮೇ॒ ಮೃತ್ತಿ॑ಕಾ ಚ ಮೇ ಗಿ॒ರಯ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ಪರ್ವ॑ತಾಶ್ಚ ಮೇ॒ ಸಿಕ॑ತಾಶ್ಚ ಮೇ॒ ವನ॒ಸ್ಪತ॑ಯಶ್ಚ ಮೇ॒ ಹಿರ॑ಣ್ಯಂ ಚ॒ ಮೇಽಯ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ಸೀಸಂ॑ ಚ॒ ಮೇ ತ್ರಪು॑ಶ್ಚ ಮೇ ಶ್ಯಾ॒ಮಂ ಚ॑ ಮೇ ಲೋ॒ಹಂ ಚ॑ ಮೇಽಗ್ನಿಶ್ಚ॑ ಮ ಆಪ॑ಶ್ಚ ಮೇ ವೀ॒ರುಧ॑ಶ್ಚ ಮ॒ ಓಷ॑ಧಯಶ್ಚ ಮೇ ಕೃಷ್ಟಪ॒ಚ್ಯಂ ಚ॑ ಮೇಽಕೃಷ್ಟಪಚ್ಯಂ ಚ॑ ಮೇ ಗ್ರಾ॒ಮ್ಯಾಶ್ಚ॑ ಮೇ ಪ॒ಶವ॑ ಆರ॒ಣ್ಯಾಶ್ಚ॑ ಯ॒ಜ್ಞೇನ॑ ಕಲ್ಪಂತಾಂ ವಿ॒ತ್ತಂ ಚ॑ ಮೇ॒ ವಿತ್ತಿ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಭೂ॒ತಂ ಚ॑ ಮೇ॒ ಭೂತಿ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ವಸು॑ ಚ ಮೇ ವಸ॒ತಿಶ್ಚ॑ ಮೇ॒ ಕರ್ಮ॑ ಚ ಮೇ॒ ಶಕ್ತಿ॑ಶ್ಚ॒ ಮೇಽರ್ಥ॑ಶ್ಚ ಮ॒ ಏಮ॑ಶ್ಚ ಮ ಇತಿ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ಗತಿ॑ಶ್ಚ ಮೇ ॥ 5 ॥

ಅ॒ಗ್ನಿಶ್ಚ॑ ಮ॒ ಇಂದ್ರ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ಸೋಮ॑ಶ್ಚ ಮ॒ ಇಂದ್ರ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಸವಿ॒ತಾ ಚ॑ ಮ॒ ಇಂದ್ರ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ಸರ॑ಸ್ವತೀ ಚ ಮ॒ ಇಂದ್ರ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಪೂ॒ಷಾ ಚ॑ ಮ॒ ಇಂದ್ರ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿ॑ಶ್ಚ ಮ॒ ಇಂದ್ರ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಮಿ॒ತ್ರಶ್ಚ॑ ಮ॒ ಇಂದ್ರ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ವರು॑ಣಶ್ಚ ಮ॒ ಇಂದ್ರ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ತ್ವಷ್ಠಾ॑ ಚ ಮ॒ ಇಂದ್ರ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಧಾ॒ತಾ ಚ॑ ಮ॒ ಇಂದ್ರ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ವಿಷ್ಣು॑ಶ್ಚ ಮ॒ ಇಂದ್ರ॑ಶ್ಚ ಮೇಽಶ್ವಿನೌ॑ ಚ ಮ॒ ಇಂದ್ರ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಮ॒ರುತ॑ಶ್ಚ ಮ॒ ಇಂದ್ರ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ವಿಶ್ವೇ॑ ಚ ಮೇ ದೇ॒ವಾ ಇಂದ್ರ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಪೃಥಿ॒ವೀ ಚ॑ ಮ॒ ಇಂದ್ರ॑ಶ್ಚ ಮೇಽಂತರಿ॑ಕ್ಷಂ ಚ ಮ॒ ಇಂದ್ರ॑ಶ್ಚ ಮೇ ದ್ಯೌಶ್ಚ॑ ಮ॒ ಇಂದ್ರ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ದಿಶ॑ಶ್ಚ ಮ॒ ಇಂದ್ರ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಮೂ॒ರ್ಧಾ ಚ॑ ಮ॒ ಇಂದ್ರ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರ॒ಜಾಪ॑ತಿಶ್ಚ ಮ॒ ಇಂದ್ರ॑ಶ್ಚ ಮೇ ॥ 6 ॥

ಅ॒ಗ್ಂ॒ಶುಶ್ಚ॑ ಮೇ ರ॒ಶ್ಮಿಶ್ಚ॒ ಮೇಽದಾ᳚ಭ್ಯಶ್ಚ॒ ಮೇಽಧಿ॑ಪತಿಶ್ಚ ಮ ಉಪಾ॒ಗ್ಂ॒ಶುಶ್ಚ॑ ಮೇಽಂತರ್ಯಾ॒ಮಶ್ಚ॑ ಮ ಐಂದ್ರವಾಯ॒ವಶ್ಚ॑ ಮೇ ಮೈತ್ರಾವರು॒ಣಶ್ಚ॑ ಮ ಆಶ್ವಿ॒ನಶ್ಚ॑ ಮೇ ಪ್ರತಿಪ್ರ॒ಸ್ಥಾನ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಶು॒ಕ್ರಶ್ಚ॑ ಮೇ ಮಂ॒ಥೀ ಚ॑ ಮ ಆಗ್ರಯ॒ಣಶ್ಚ॑ ಮೇ ವೈಶ್ವದೇ॒ವಶ್ಚ॑ ಮೇ ಧ್ರು॒ವಶ್ಚ॑ ಮೇ ವೈಶ್ವಾನ॒ರಶ್ಚ॑ ಮ ಋತುಗ್ರ॒ಹಾಶ್ಚ॑ ಮೇಽತಿಗ್ರಾ॒ಹ್ಯಾ᳚ಶ್ಚ ಮ ಐಂದ್ರಾ॒ಗ್ನಶ್ಚ॑ ಮೇ ವೈಶ್ವದೇ॒ವಶ್ಚ॑ ಮೇ ಮರುತ್ವ॒ತೀಯಾ᳚ಶ್ಚ ಮೇ ಮಾಹೇಂ॒ದ್ರಶ್ಚ॑ ಮ ಆದಿ॒ತ್ಯಶ್ಚ॑ ಮೇ ಸಾವಿ॒ತ್ರಶ್ಚ॑ ಮೇ ಸಾರಸ್ವ॒ತಶ್ಚ॑ ಮೇ ಪೌ॒ಷ್ಣಶ್ಚ॑ ಮೇ ಪಾತ್ನೀವ॒ತಶ್ಚ॑ ಮೇ ಹಾರಿಯೋಜ॒ನಶ್ಚ॑ ಮೇ ॥ 7 ॥

ಇ॒ಧ್ಮಶ್ಚ॑ ಮೇ ಬ॒ರ್ಹಿಶ್ಚ॑ ಮೇ॒ ವೇದಿ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ದಿಷ್ಣಿ॑ಯಾಶ್ಚ ಮೇ॒ ಸ್ರುಚ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಚಮ॒ಸಾಶ್ಚ॑ ಮೇ॒ ಗ್ರಾವಾ॑ಣಶ್ಚ ಮೇ॒ ಸ್ವರ॑ವಶ್ಚ ಮ ಉಪರ॒ವಾಶ್ಚ॑ ಮೇಽಧಿ॒ಷವ॑ಣೇ ಚ ಮೇ ದ್ರೋಣಕಲ॒ಶಶ್ಚ॑ ಮೇ ವಾಯ॒ವ್ಯಾ॑ನಿ ಚ ಮೇ ಪೂತ॒ಭೃಚ್ಚ॑ ಮ ಆಧವ॒ನೀಯ॑ಶ್ಚ ಮ॒ ಆಗ್ನೀ᳚ಧ್ರಂ ಚ ಮೇ ಹವಿ॒ರ್ಧಾನಂ॑ ಚ ಮೇ ಗೃ॒ಹಾಶ್ಚ॑ ಮೇ॒ ಸದ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಪುರೋ॒ಡಾಶಾ᳚ಶ್ಚ ಮೇ ಪಚ॒ತಾಶ್ಚ॑ ಮೇಽವಭೃಥಶ್ಚ॑ ಮೇ ಸ್ವಗಾಕಾ॒ರಶ್ಚ॑ ಮೇ ॥ 8 ॥

ಅ॒ಗ್ನಿಶ್ಚ॑ ಮೇ ಘ॒ರ್ಮಶ್ಚ॑ ಮೇ॒ಽರ್ಕಶ್ಚ॑ ಮೇ॒ ಸೂರ್ಯ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರಾ॒ಣಶ್ಚ॑ ಮೇಽಶ್ವಮೇ॒ಧಶ್ಚ॑ ಮೇ ಪೃಥಿ॒ವೀ ಚ॒ ಮೇಽದಿ॑ತಿಶ್ಚ ಮೇ॒ ದಿತಿ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ದ್ಯೌಶ್ಚ॑ ಮೇ॒ ಶಕ್ವ॑ರೀರಂ॒ಗುಲ॑ಯೋ॒ ದಿಶ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಯ॒ಜ್ಞೇನ॑ ಕಲ್ಪಂತಾ॒ಮೃಕ್ಚ॑ ಮೇ॒ ಸಾಮ॑ ಚ ಮೇ॒ ಸ್ತೋಮ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ಯಜು॑ಶ್ಚ ಮೇ ದೀ॒ಕ್ಷಾ ಚ॑ ಮೇ॒ ತಪ॑ಶ್ಚ ಮ ಋ॒ತುಶ್ಚ॑ ಮೇ ವ್ರ॒ತಂ ಚ॑ ಮೇಽಹೋರಾ॒ತ್ರಯೋ᳚ರ್-ದೃ॒ಷ್ಟ್ಯಾ ಬೃ॑ಹದ್ರಥಂತ॒ರೇ ಚ॒ ಮೇ ಯ॒ಜ್ಞೇನ॑ ಕಲ್ಪೇತಾಂ ॥ 9 ॥

ಗರ್ಭಾ᳚ಶ್ಚ ಮೇ ವ॒ತ್ಸಾಶ್ಚ॑ ಮೇ॒ ತ್ರ್ಯವಿ॑ಶ್ಚ ಮೇ ತ್ರ್ಯ॒ವೀಚ॑ ಮೇ ದಿತ್ಯ॒ವಾಟ್ ಚ॑ ಮೇ ದಿತ್ಯೌ॒ಹೀ ಚ॑ ಮೇ॒ ಪಂಚಾ॑ವಿಶ್ಚ ಮೇ ಪಂಚಾ॒ವೀ ಚ॑ ಮೇ ತ್ರಿವ॒ತ್ಸಶ್ಚ॑ ಮೇ ತ್ರಿವ॒ತ್ಸಾ ಚ॑ ಮೇ ತುರ್ಯ॒ವಾಟ್ ಚ॑ ಮೇ ತುರ್ಯೌ॒ಹೀ ಚ॑ ಮೇ ಪಷ್ಠ॒ವಾಟ್ ಚ॑ ಮೇ ಪಷ್ಠೌ॒ಹೀ ಚ॑ ಮ ಉ॒ಕ್ಷಾ ಚ॑ ಮೇ ವ॒ಶಾ ಚ॑ ಮ ಋಷ॒ಭಶ್ಚ॑ ಮೇ ವೇ॒ಹಚ್ಚ॑ ಮೇಽನ॒ಡ್ವಾಂ ಚ ಮೇ ಧೇ॒ನುಶ್ಚ॑ ಮ॒ ಆಯು॑ರ್-ಯ॒ಜ್ಞೇನ॑ ಕಲ್ಪತಾಂ ಪ್ರಾ॒ಣೋ ಯ॒ಜ್ಞೇನ॑ ಕಲ್ಪತಾಂ-ಅಪಾ॒ನೋ ಯ॒ಜ್ಞೇನ॑ ಕಲ್ಪತಾಂ॒ ವ್ಯಾ॒ನೋ ಯ॒ಜ್ಞೇನ॑ ಕಲ್ಪತಾಂ॒ ಚಕ್ಷು॑ರ್-ಯ॒ಜ್ಞೇನ॑ ಕಲ್ಪತಾ॒ಗ್॒ ಶ್ರೋತ್ರಂ॑ ಯ॒ಜ್ಞೇನ॑ ಕಲ್ಪತಾಂ॒ ಮನೋ॑ ಯ॒ಜ್ಞೇನ॑ ಕಲ್ಪತಾಂ॒ ವಾಗ್-ಯ॒ಜ್ಞೇನ॑ ಕಲ್ಪತಾಂ-ಆ॒ತ್ಮಾ ಯ॒ಜ್ಞೇನ॑ ಕಲ್ಪತಾಂ ಯ॒ಜ್ಞೋ ಯ॒ಜ್ಞೇನ॑ ಕಲ್ಪತಾಂ ॥ 10 ॥

ಏಕಾ॑ ಚ ಮೇ ತಿ॒ಸ್ರಶ್ಚ॑ ಮೇ॒ ಪಂಚ॑ ಚ ಮೇ ಸ॒ಪ್ತ ಚ॑ ಮೇ॒ ನವ॑ ಚ ಮ॒ ಏಕಾ॑ದಶ ಚ ಮೇ॒ ತ್ರಯೋ॒ದಶ ಚ ಮೇ॒ ಪಂಚ॑ದಶ ಚ ಮೇ ಸ॒ಪ್ತದ॑ಶ ಚ ಮೇ॒ ನವ॑ದಶ ಚ ಮ॒ ಏಕ॑ವಿಗ್ಂಶತಿಶ್ಚ ಮೇ॒ ತ್ರಯೋ॑ವಿಗ್ಂಶತಿಶ್ಚ ಮೇ॒ ಪಂಚ॑ವಿಗ್ಂಶತಿಶ್ಚ ಮೇ ಸ॒ಪ್ತ ವಿಗ್ಂ॑ಶತಿಶ್ಚ ಮೇ॒ ನವ॑ವಿಗ್ಂಶತಿಶ್ಚ ಮ॒ ಏಕ॑ತ್ರಿಗ್ಂಶಚ್ಚ ಮೇ॒ ತ್ರಯ॑ಸ್ತ್ರಿಗ್ಂಶಚ್ಚ ಮೇ॒ ಚತ॑ಸ್-ರಶ್ಚ ಮೇ॒ಽಷ್ಟೌ ಚ॑ ಮೇ॒ ದ್ವಾದ॑ಶ ಚ ಮೇ॒ ಷೋಡ॑ಶ ಚ ಮೇ ವಿಗ್ಂಶ॒ತಿಶ್ಚ॑ ಮೇ॒ ಚತು॑ರ್ವಿಗ್ಂಶತಿಶ್ಚ ಮೇ॒ಽಷ್ಟಾವಿಗ್ಂ॑ಶತಿಶ್ಚ ಮೇ॒ ದ್ವಾತ್ರಿಗ್ಂ॑ಶಚ್ಚ ಮೇ॒ ಷಟ್-ತ್ರಿಗ್ಂ॑ಶಚ್ಚ ಮೇ ಚತ್ವಾರಿ॒ಗ್ಂ॒ಶಚ್ಚ॑ ಮೇ॒ ಚತು॑ಶ್ಚತ್ವಾರಿಗ್ಂಶಚ್ಚ ಮೇಽಷ್ಟಾಚ॑ತ್ವಾರಿಗ್ಂಶಚ್ಚ ಮೇ॒ ವಾಜ॑ಶ್ಚ ಪ್ರಸ॒ವಶ್ಚಾ॑ಪಿ॒ಜಶ್ಚ ಕ್ರತು॑ಶ್ಚ॒ ಸುವ॑ಶ್ಚ ಮೂ॒ರ್ಧಾ ಚ॒ ವ್ಯಶ್ನಿ॑ಯಶ್ಚಾಂತ್ಯಾಯ॒ನಶ್ಚಾಂತ್ಯ॑ಶ್ಚ ಭೌವ॒ನಶ್ಚ॒ ಭುವ॑ನ॒ಶ್ಚಾಧಿ॑ಪತಿಶ್ಚ ॥ 11 ॥

ಓಂ ಇಡಾ॑ ದೇವ॒ಹೂರ್-ಮನು॑ರ್-ಯಜ್ಞ॒ನೀರ್-ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿ॑ರುಕ್ಥಾಮ॒ದಾನಿ॑ ಶಗ್ಂಸಿಷ॒ದ್-ವಿಶ್ವೇ॑-ದೇ॒ವಾಃ ಸೂ᳚ಕ್ತ॒ವಾಚಃ॒ ಪೃಥಿ॑ವಿಮಾತ॒ರ್ಮಾ ಮಾ॑ ಹಿಗ್ಂಸೀ॒ರ್-ಮ॒ಧು॑ ಮನಿಷ್ಯೇ॒ ಮಧು॑ ಜನಿಷ್ಯೇ॒ ಮಧು॑ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ॒ ಮಧು॑ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ॒ ಮಧು॑ಮತೀಂ ದೇ॒ವೇಭ್ಯೋ॒ ವಾಚ॒ಮುದ್ಯಾಸಗ್ಂಶುಶ್ರೂಷೇ॒ಣ್ಯಾಂ᳚ ಮನು॒ಷ್ಯೇ᳚ಭ್ಯ॒ಸ್ತಂ ಮಾ॑ ದೇ॒ವಾ ಅ॑ವಂತು ಶೋ॒ಭಾಯೈ॑ ಪಿ॒ತರೋಽನು॑ಮದಂತು ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

********

Also Read:

Leave a Comment