[ശ്രീ രുദ്രം ചമകമ്] ᐈ Sri Rudram Chamakam Lyrics In Malayalam With PDF

Sri Rudram Chamakam lyrics in Malayalam pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Sri Rudram Chamakam Lyrics In Malayalam ഓം അഗ്നാ॑വിഷ്ണോ സ॒ജോഷ॑സേ॒മാവ॑ര്ധംതു വാം॒ ഗിരഃ॑ । ദ്യു॒മ്നൈര്വാജേ॑ഭി॒രാഗ॑തമ് । വാജ॑ശ്ച മേ പ്രസ॒വശ്ച॑ മേ॒ പ്രയ॑തിശ്ച മേ॒ പ്രസി॑തിശ്ച മേ ധീ॒തിശ്ച॑ മേ ക്രതു॑ശ്ച മേ॒ സ്വര॑ശ്ച മേ॒ ശ്ലോക॑ശ്ച മേ ശ്രാ॒വശ്ച॑ മേ॒ ശ്രുതി॑ശ്ച മേ॒ ജ്യോതി॑ശ്ച മേ॒ സുവ॑ശ്ച മേ പ്രാ॒ണശ്ച॑ മേഽപാ॒നശ്ച॑ മേ വ്യാ॒നശ്ച॒ മേഽസു॑ശ്ച മേ ചി॒ത്തം ച॑ മ॒ ആധീ॑തം ച മേ॒ വാക്ച॑ മേ॒ മന॑ശ്ച മേ॒ ചക്ഷു॑ശ്ച … Read more