[ശ്രീ രുദ്രം ചമകമ്] ᐈ Sri Rudram Chamakam Lyrics In Malayalam With PDF

Sri Rudram Chamakam Lyrics In Malayalam

ഓം അഗ്നാ॑വിഷ്ണോ സ॒ജോഷ॑സേ॒മാവ॑ര്ധംതു വാം॒ ഗിരഃ॑ । ദ്യു॒മ്നൈര്വാജേ॑ഭി॒രാഗ॑തമ് । വാജ॑ശ്ച മേ പ്രസ॒വശ്ച॑ മേ॒ പ്രയ॑തിശ്ച മേ॒ പ്രസി॑തിശ്ച മേ ധീ॒തിശ്ച॑ മേ ക്രതു॑ശ്ച മേ॒ സ്വര॑ശ്ച മേ॒ ശ്ലോക॑ശ്ച മേ ശ്രാ॒വശ്ച॑ മേ॒ ശ്രുതി॑ശ്ച മേ॒ ജ്യോതി॑ശ്ച മേ॒ സുവ॑ശ്ച മേ പ്രാ॒ണശ്ച॑ മേഽപാ॒നശ്ച॑ മേ വ്യാ॒നശ്ച॒ മേഽസു॑ശ്ച മേ ചി॒ത്തം ച॑ മ॒ ആധീ॑തം ച മേ॒ വാക്ച॑ മേ॒ മന॑ശ്ച മേ॒ ചക്ഷു॑ശ്ച മേ॒ ശ്രോത്രം॑ ച മേ॒ ദക്ഷ॑ശ്ച മേ॒ ബലം॑ ച മ॒ ഓജ॑ശ്ച മേ॒ സഹ॑ശ്ച മ॒ ആയു॑ശ്ച മേ ജ॒രാ ച॑ മ ആ॒ത്മാ ച॑ മേ ത॒നൂശ്ച॑ മേ॒ ശര്മ॑ ച മേ॒ വര്മ॑ ച॒ മേഽംഗാ॑നി ച മേ॒ഽസ്ഥാനി॑ ച മേ॒ പരൂഗ്മ്॑ഷി ച മേ॒ ശരീ॑രാണി ച മേ ॥ 1 ॥

ജൈഷ്ഠ്യം॑ ച മ॒ ആധി॑പത്യം ച മേ മ॒ന്യുശ്ച॑ മേ॒ ഭാമ॑ശ്ച॒ മേഽമ॑ശ്ച॒ മേഽംഭ॑ശ്ച മേ ജേ॒മാ ച॑ മേ മഹി॒മാ ച॑ മേ വരി॒മാ ച॑ മേ പ്രഥി॒മാ ച॑ മേ വ॒ര്ഷ്മാ ച॑ മേ ദ്രാഘു॒യാ ച॑ മേ വൃ॒ദ്ധം ച॑ മേ॒ വൃദ്ധി॑ശ്ച മേ സ॒ത്യം ച॑ മേ ശ്ര॒ദ്ധാ ച॑ മേ॒ ജഗ॑ച്ച മേ॒ ധനം॑ ച മേ॒ വശ॑ശ്ച മേ॒ ത്വിഷി॑ശ്ച മേ ക്രീ॒ഡാ ച॑ മേ॒ മോദ॑ശ്ച മേ ജാ॒തം ച॑ മേ ജനി॒ഷ്യമാ॑ണം ച മേ സൂ॒ക്തം ച॑ മേ സുകൃ॒തം ച॑ മേ വി॒ത്തം ച॑ മേ॒ വേദ്യം॑ ച മേ ഭൂ॒തം ച॑ മേ ഭവി॒ഷ്യച്ച॑ മേ സു॒ഗം ച॑ മേ സു॒പഥം॑ ച മ ഋ॒ദ്ധം ച॑ മ ഋദ്ധി॑ശ്ച മേ ക്ലു॒പ്തം ച॑ മേ॒ ക്ലുപ്തി॑ശ്ച മേ മ॒തിശ്ച॑ മേ സുമ॒തിശ്ച॑ മേ ॥ 2 ॥

ശം ച॑ മേ॒ മയ॑ശ്ച മേ പ്രി॒യം ച॑ മേഽനുകാ॒മശ്ച॑ മേ॒ കാമ॑ശ്ച മേ സൌമനസ॒ശ്ച॑ മേ ഭ॒ദ്രം ച॑ മേ॒ ശ്രേയ॑ശ്ച മേ॒ വസ്യ॑ശ്ച മേ॒ യശ॑ശ്ച മേ॒ ഭഗ॑ശ്ച മേ॒ ദ്രവി॑ണം ച മേ യം॒താ ച॑ മേ ധ॒ര്താ ച॑ മേ॒ ക്ഷേമ॑ശ്ച മേ॒ ധൃതി॑ശ്ച മേ॒ വിശ്വം॑ ച മേ॒ മഹ॑ശ്ച മേ സം॒വിച്ച॑ മേ॒ ജ്ഞാത്രം॑ ച മേ॒ സൂശ്ച॑ മേ പ്ര॒സൂശ്ച॑ മേ॒ സീരം॑ ച മേ ല॒യശ്ച॑ മ ഋ॒തം ച॑ മേ॒ഽമൃതം॑ ച മേഽയ॒ക്ഷ്മം ച॒ മേഽനാ॑മയച്ച മേ ജീ॒വാതു॑ശ്ച മേ ദീര്ഘായു॒ത്വം ച॑ മേഽനമി॒ത്രം ച॒ മേഽഭ॑യം ച മേ സു॒ഗം ച॑ മേ॒ ശയ॑നം ച മേ സൂ॒ഷാ ച॑ മേ സു॒ദിനം॑ ച മേ ॥ 3 ॥

ഊര്ക്ച॑ മേ സൂ॒നൃതാ॑ ച മേ॒ പയ॑ശ്ച മേ॒ രസ॑ശ്ച മേ ഘൃ॒തം ച॑ മേ॒ മധു॑ ച മേ॒ സഗ്ധി॑ശ്ച മേ॒ സപീ॑തിശ്ച മേ കൃ॒ഷിശ്ച॑ മേ॒ വൃഷ്ടി॑ശ്ച മേ॒ ജൈത്രം॑ ച മ॒ ഔദ്ഭി॑ദ്യം ച മേ ര॒യിശ്ച॑ മേ॒ രായ॑ശ്ച മേ പു॒ഷ്ടം ച മേ॒ പുഷ്ടി॑ശ്ച മേ വി॒ഭു ച॑ മേ പ്ര॒ഭു ച॑ മേ ബ॒ഹു ച॑ മേ॒ ഭൂയ॑ശ്ച മേ പൂ॒ര്ണം ച॑ മേ പൂ॒ര്ണത॑രം ച॒ മേഽക്ഷി॑തിശ്ച മേ॒ കൂയ॑വാശ്ച॒ മേഽന്നം॑ ച॒ മേഽക്ഷു॑ച്ച മേ വ്രീ॒ഹയ॑ശ്ച മേ॒ യവാ᳚ശ്ച മേ॒ മാഷാ᳚ശ്ച മേ॒ തിലാ᳚ശ്ച മേ മു॒ദ്ഗാശ്ച॑ മേ ഖ॒ല്വാ᳚ശ്ച മേ ഗോ॒ധൂമാ᳚ശ്ച മേ മ॒സുരാ᳚ശ്ച മേ പ്രി॒യംഗ॑വശ്ച॒ മേഽണ॑വശ്ച മേ ശ്യാ॒മാകാ᳚ശ്ച മേ നീ॒വാരാ᳚ശ്ച മേ ॥ 4 ॥

അശ്മാ॑ ച മേ॒ മൃത്തി॑കാ ച മേ ഗി॒രയ॑ശ്ച മേ॒ പര്വ॑താശ്ച മേ॒ സിക॑താശ്ച മേ॒ വന॒സ്പത॑യശ്ച മേ॒ ഹിര॑ണ്യം ച॒ മേഽയ॑ശ്ച മേ॒ സീസം॑ ച॒ മേ ത്രപു॑ശ്ച മേ ശ്യാ॒മം ച॑ മേ ലോ॒ഹം ച॑ മേഽഗ്നിശ്ച॑ മ ആപ॑ശ്ച മേ വീ॒രുധ॑ശ്ച മ॒ ഓഷ॑ധയശ്ച മേ കൃഷ്ടപ॒ച്യം ച॑ മേഽകൃഷ്ടപച്യം ച॑ മേ ഗ്രാ॒മ്യാശ്ച॑ മേ പ॒ശവ॑ ആര॒ണ്യാശ്ച॑ യ॒ജ്ഞേന॑ കല്പംതാം വി॒ത്തം ച॑ മേ॒ വിത്തി॑ശ്ച മേ ഭൂ॒തം ച॑ മേ॒ ഭൂതി॑ശ്ച മേ॒ വസു॑ ച മേ വസ॒തിശ്ച॑ മേ॒ കര്മ॑ ച മേ॒ ശക്തി॑ശ്ച॒ മേഽര്ഥ॑ശ്ച മ॒ ഏമ॑ശ്ച മ ഇതി॑ശ്ച മേ॒ ഗതി॑ശ്ച മേ ॥ 5 ॥

അ॒ഗ്നിശ്ച॑ മ॒ ഇംദ്ര॑ശ്ച മേ॒ സോമ॑ശ്ച മ॒ ഇംദ്ര॑ശ്ച മേ സവി॒താ ച॑ മ॒ ഇംദ്ര॑ശ്ച മേ॒ സര॑സ്വതീ ച മ॒ ഇംദ്ര॑ശ്ച മേ പൂ॒ഷാ ച॑ മ॒ ഇംദ്ര॑ശ്ച മേ॒ ബൃഹ॒സ്പതി॑ശ്ച മ॒ ഇംദ്ര॑ശ്ച മേ മി॒ത്രശ്ച॑ മ॒ ഇംദ്ര॑ശ്ച മേ॒ വരു॑ണശ്ച മ॒ ഇംദ്ര॑ശ്ച മേ॒ ത്വഷ്ഠാ॑ ച മ॒ ഇംദ്ര॑ശ്ച മേ ധാ॒താ ച॑ മ॒ ഇംദ്ര॑ശ്ച മേ॒ വിഷ്ണു॑ശ്ച മ॒ ഇംദ്ര॑ശ്ച മേഽശ്വിനൌ॑ ച മ॒ ഇംദ്ര॑ശ്ച മേ മ॒രുത॑ശ്ച മ॒ ഇംദ്ര॑ശ്ച മേ॒ വിശ്വേ॑ ച മേ ദേ॒വാ ഇംദ്ര॑ശ്ച മേ പൃഥി॒വീ ച॑ മ॒ ഇംദ്ര॑ശ്ച മേഽംതരി॑ക്ഷം ച മ॒ ഇംദ്ര॑ശ്ച മേ ദ്യൌശ്ച॑ മ॒ ഇംദ്ര॑ശ്ച മേ॒ ദിശ॑ശ്ച മ॒ ഇംദ്ര॑ശ്ച മേ മൂ॒ര്ധാ ച॑ മ॒ ഇംദ്ര॑ശ്ച മേ പ്ര॒ജാപ॑തിശ്ച മ॒ ഇംദ്ര॑ശ്ച മേ ॥ 6 ॥

അ॒ഗ്മ്॒ശുശ്ച॑ മേ ര॒ശ്മിശ്ച॒ മേഽദാ᳚ഭ്യശ്ച॒ മേഽധി॑പതിശ്ച മ ഉപാ॒ഗ്മ്॒ശുശ്ച॑ മേഽംതര്യാ॒മശ്ച॑ മ ഐംദ്രവായ॒വശ്ച॑ മേ മൈത്രാവരു॒ണശ്ച॑ മ ആശ്വി॒നശ്ച॑ മേ പ്രതിപ്ര॒സ്ഥാന॑ശ്ച മേ ശു॒ക്രശ്ച॑ മേ മം॒ഥീ ച॑ മ ആഗ്രയ॒ണശ്ച॑ മേ വൈശ്വദേ॒വശ്ച॑ മേ ധ്രു॒വശ്ച॑ മേ വൈശ്വാന॒രശ്ച॑ മ ഋതുഗ്ര॒ഹാശ്ച॑ മേഽതിഗ്രാ॒ഹ്യാ᳚ശ്ച മ ഐംദ്രാ॒ഗ്നശ്ച॑ മേ വൈശ്വദേ॒വശ്ച॑ മേ മരുത്വ॒തീയാ᳚ശ്ച മേ മാഹേം॒ദ്രശ്ച॑ മ ആദി॒ത്യശ്ച॑ മേ സാവി॒ത്രശ്ച॑ മേ സാരസ്വ॒തശ്ച॑ മേ പൌ॒ഷ്ണശ്ച॑ മേ പാത്നീവ॒തശ്ച॑ മേ ഹാരിയോജ॒നശ്ച॑ മേ ॥ 7 ॥

ഇ॒ധ്മശ്ച॑ മേ ബ॒ര്ഹിശ്ച॑ മേ॒ വേദി॑ശ്ച മേ॒ ദിഷ്ണി॑യാശ്ച മേ॒ സ്രുച॑ശ്ച മേ ചമ॒സാശ്ച॑ മേ॒ ഗ്രാവാ॑ണശ്ച മേ॒ സ്വര॑വശ്ച മ ഉപര॒വാശ്ച॑ മേഽധി॒ഷവ॑ണേ ച മേ ദ്രോണകല॒ശശ്ച॑ മേ വായ॒വ്യാ॑നി ച മേ പൂത॒ഭൃച്ച॑ മ ആധവ॒നീയ॑ശ്ച മ॒ ആഗ്നീ᳚ധ്രം ച മേ ഹവി॒ര്ധാനം॑ ച മേ ഗൃ॒ഹാശ്ച॑ മേ॒ സദ॑ശ്ച മേ പുരോ॒ഡാശാ᳚ശ്ച മേ പച॒താശ്ച॑ മേഽവഭൃഥശ്ച॑ മേ സ്വഗാകാ॒രശ്ച॑ മേ ॥ 8 ॥

അ॒ഗ്നിശ്ച॑ മേ ഘ॒ര്മശ്ച॑ മേ॒ഽര്കശ്ച॑ മേ॒ സൂര്യ॑ശ്ച മേ പ്രാ॒ണശ്ച॑ മേഽശ്വമേ॒ധശ്ച॑ മേ പൃഥി॒വീ ച॒ മേഽദി॑തിശ്ച മേ॒ ദിതി॑ശ്ച മേ॒ ദ്യൌശ്ച॑ മേ॒ ശക്വ॑രീരം॒ഗുല॑യോ॒ ദിശ॑ശ്ച മേ യ॒ജ്ഞേന॑ കല്പംതാ॒മൃക്ച॑ മേ॒ സാമ॑ ച മേ॒ സ്തോമ॑ശ്ച മേ॒ യജു॑ശ്ച മേ ദീ॒ക്ഷാ ച॑ മേ॒ തപ॑ശ്ച മ ഋ॒തുശ്ച॑ മേ വ്ര॒തം ച॑ മേഽഹോരാ॒ത്രയോ᳚ര്-ദൃ॒ഷ്ട്യാ ബൃ॑ഹദ്രഥംത॒രേ ച॒ മേ യ॒ജ്ഞേന॑ കല്പേതാം ॥ 9 ॥

ഗര്ഭാ᳚ശ്ച മേ വ॒ത്സാശ്ച॑ മേ॒ ത്ര്യവി॑ശ്ച മേ ത്ര്യ॒വീച॑ മേ ദിത്യ॒വാട് ച॑ മേ ദിത്യൌ॒ഹീ ച॑ മേ॒ പംചാ॑വിശ്ച മേ പംചാ॒വീ ച॑ മേ ത്രിവ॒ത്സശ്ച॑ മേ ത്രിവ॒ത്സാ ച॑ മേ തുര്യ॒വാട് ച॑ മേ തുര്യൌ॒ഹീ ച॑ മേ പഷ്ഠ॒വാട് ച॑ മേ പഷ്ഠൌ॒ഹീ ച॑ മ ഉ॒ക്ഷാ ച॑ മേ വ॒ശാ ച॑ മ ഋഷ॒ഭശ്ച॑ മേ വേ॒ഹച്ച॑ മേഽന॒ഡ്വാം ച മേ ധേ॒നുശ്ച॑ മ॒ ആയു॑ര്-യ॒ജ്ഞേന॑ കല്പതാം പ്രാ॒ണോ യ॒ജ്ഞേന॑ കല്പതാമ്-അപാ॒നോ യ॒ജ്ഞേന॑ കല്പതാം॒ വ്യാ॒നോ യ॒ജ്ഞേന॑ കല്പതാം॒ ചക്ഷു॑ര്-യ॒ജ്ഞേന॑ കല്പതാ॒ഗ്॒ ശ്രോത്രം॑ യ॒ജ്ഞേന॑ കല്പതാം॒ മനോ॑ യ॒ജ്ഞേന॑ കല്പതാം॒ വാഗ്-യ॒ജ്ഞേന॑ കല്പതാമ്-ആ॒ത്മാ യ॒ജ്ഞേന॑ കല്പതാം യ॒ജ്ഞോ യ॒ജ്ഞേന॑ കല്പതാമ് ॥ 10 ॥

ഏകാ॑ ച മേ തി॒സ്രശ്ച॑ മേ॒ പംച॑ ച മേ സ॒പ്ത ച॑ മേ॒ നവ॑ ച മ॒ ഏകാ॑ദശ ച മേ॒ ത്രയോ॒ദശ ച മേ॒ പംച॑ദശ ച മേ സ॒പ്തദ॑ശ ച മേ॒ നവ॑ദശ ച മ॒ ഏക॑വിഗ്മ്ശതിശ്ച മേ॒ ത്രയോ॑വിഗ്മ്ശതിശ്ച മേ॒ പംച॑വിഗ്മ്ശതിശ്ച മേ സ॒പ്ത വിഗ്മ്॑ശതിശ്ച മേ॒ നവ॑വിഗ്മ്ശതിശ്ച മ॒ ഏക॑ത്രിഗ്മ്ശച്ച മേ॒ ത്രയ॑സ്ത്രിഗ്മ്ശച്ച മേ॒ ചത॑സ്-രശ്ച മേ॒ഽഷ്ടൌ ച॑ മേ॒ ദ്വാദ॑ശ ച മേ॒ ഷോഡ॑ശ ച മേ വിഗ്മ്ശ॒തിശ്ച॑ മേ॒ ചതു॑ര്വിഗ്മ്ശതിശ്ച മേ॒ഽഷ്ടാവിഗ്മ്॑ശതിശ്ച മേ॒ ദ്വാത്രിഗ്മ്॑ശച്ച മേ॒ ഷട്-ത്രിഗ്മ്॑ശച്ച മേ ചത്വാരി॒ഗ്മ്॒ശച്ച॑ മേ॒ ചതു॑ശ്ചത്വാരിഗ്മ്ശച്ച മേഽഷ്ടാച॑ത്വാരിഗ്മ്ശച്ച മേ॒ വാജ॑ശ്ച പ്രസ॒വശ്ചാ॑പി॒ജശ്ച ക്രതു॑ശ്ച॒ സുവ॑ശ്ച മൂ॒ര്ധാ ച॒ വ്യശ്നി॑യശ്ചാംത്യായ॒നശ്ചാംത്യ॑ശ്ച ഭൌവ॒നശ്ച॒ ഭുവ॑ന॒ശ്ചാധി॑പതിശ്ച ॥ 11 ॥

ഓം ഇഡാ॑ ദേവ॒ഹൂര്-മനു॑ര്-യജ്ഞ॒നീര്-ബൃഹ॒സ്പതി॑രുക്ഥാമ॒ദാനി॑ ശഗ്മ്സിഷ॒ദ്-വിശ്വേ॑-ദേ॒വാഃ സൂ᳚ക്ത॒വാചഃ॒ പൃഥി॑വിമാത॒ര്മാ മാ॑ ഹിഗ്മ്സീ॒ര്-മ॒ധു॑ മനിഷ്യേ॒ മധു॑ ജനിഷ്യേ॒ മധു॑ വക്ഷ്യാമി॒ മധു॑ വദിഷ്യാമി॒ മധു॑മതീം ദേ॒വേഭ്യോ॒ വാച॒മുദ്യാസഗ്മ്ശുശ്രൂഷേ॒ണ്യാ᳚മ് മനു॒ഷ്യേ᳚ഭ്യ॒സ്തം മാ॑ ദേ॒വാ അ॑വംതു ശോ॒ഭായൈ॑ പി॒തരോഽനു॑മദംതു ॥

ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

********

Also Read:

Leave a Comment