[ஶ்ரீ ருத்3ரம் சமகம்] ᐈ Sri Rudram Chamakam Lyrics In Tamil With PDF

Sri Rudram Chamakam lyrics in Tamil pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Sri Rudram Chamakam Lyrics In Tamil ஓம் அக்3நா॑விஷ்ணோ ஸ॒ஜோஷ॑ஸே॒மாவ॑ர்த4ந்து வாம்॒ கி3ர:॑ । த்3யு॒ம்நைர்வாஜே॑பி॒4ராக॑3தம் । வாஜ॑ஶ்ச மே ப்ரஸ॒வஶ்ச॑ மே॒ ப்ரய॑திஶ்ச மே॒ ப்ரஸி॑திஶ்ச மே தீ॒4திஶ்ச॑ மே க்ரது॑ஶ்ச மே॒ ஸ்வர॑ஶ்ச மே॒ ஶ்லோக॑ஶ்ச மே ஶ்ரா॒வஶ்ச॑ மே॒ ஶ்ருதி॑ஶ்ச மே॒ ஜ்யோதி॑ஶ்ச மே॒ ஸுவ॑ஶ்ச மே ப்ரா॒ணஶ்ச॑ மேபா॒நஶ்ச॑ மே வ்யா॒நஶ்ச॒ மேஸு॑ஶ்ச மே சி॒த்தம் ச॑ ம॒ ஆதீ॑4தம் ச மே॒ வாக்ச॑ மே॒ மந॑ஶ்ச மே॒ சக்ஷு॑ஶ்ச … Read more