[ஶ்ரீ ருத்3ரம் சமகம்] ᐈ Sri Rudram Chamakam Lyrics In Tamil With PDF

Sri Rudram Chamakam Lyrics In Tamil

ஓம் அக்3நா॑விஷ்ணோ ஸ॒ஜோஷ॑ஸே॒மாவ॑ர்த4ந்து வாம்॒ கி3ர:॑ । த்3யு॒ம்நைர்வாஜே॑பி॒4ராக॑3தம் । வாஜ॑ஶ்ச மே ப்ரஸ॒வஶ்ச॑ மே॒ ப்ரய॑திஶ்ச மே॒ ப்ரஸி॑திஶ்ச மே தீ॒4திஶ்ச॑ மே க்ரது॑ஶ்ச மே॒ ஸ்வர॑ஶ்ச மே॒ ஶ்லோக॑ஶ்ச மே ஶ்ரா॒வஶ்ச॑ மே॒ ஶ்ருதி॑ஶ்ச மே॒ ஜ்யோதி॑ஶ்ச மே॒ ஸுவ॑ஶ்ச மே ப்ரா॒ணஶ்ச॑ மேபா॒நஶ்ச॑ மே வ்யா॒நஶ்ச॒ மேஸு॑ஶ்ச மே சி॒த்தம் ச॑ ம॒ ஆதீ॑4தம் ச மே॒ வாக்ச॑ மே॒ மந॑ஶ்ச மே॒ சக்ஷு॑ஶ்ச மே॒ ஶ்ரோத்ரம்॑ ச மே॒ த3க்ஷ॑ஶ்ச மே॒ ப3லம்॑ ச ம॒ ஓஜ॑ஶ்ச மே॒ ஸஹ॑ஶ்ச ம॒ ஆயு॑ஶ்ச மே ஜ॒ரா ச॑ ம ஆ॒த்மா ச॑ மே த॒நூஶ்ச॑ மே॒ ஶர்ம॑ ச மே॒ வர்ம॑ ச॒ மேங்கா॑3நி ச மே॒ஸ்தா2நி॑ ச மே॒ பரூக்3ம்॑ஷி ச மே॒ ஶரீ॑ராணி ச மே ॥ 1 ॥

ஜைஷ்ட்2யம்॑ ச ம॒ ஆதி॑4பத்யம் ச மே ம॒ந்யுஶ்ச॑ மே॒ பா4ம॑ஶ்ச॒ மேம॑ஶ்ச॒ மேம்ப॑4ஶ்ச மே ஜே॒மா ச॑ மே மஹி॒மா ச॑ மே வரி॒மா ச॑ மே ப்ரதி॒2மா ச॑ மே வ॒ர்ஷ்மா ச॑ மே த்3ராகு॒4யா ச॑ மே வ்ரு॒த்34ம் ச॑ மே॒ வ்ருத்3தி॑4ஶ்ச மே ஸ॒த்யம் ச॑ மே ஶ்ர॒த்3தா4 ச॑ மே॒ ஜக॑3ச்ச மே॒ த4நம்॑ ச மே॒ வஶ॑ஶ்ச மே॒ த்விஷி॑ஶ்ச மே க்ரீ॒டா3 ச॑ மே॒ மோத॑3ஶ்ச மே ஜா॒தம் ச॑ மே ஜநி॒ஷ்யமா॑ணம் ச மே ஸூ॒க்தம் ச॑ மே ஸுக்ரு॒தம் ச॑ மே வி॒த்தம் ச॑ மே॒ வேத்3யம்॑ ச மே பூ॒4தம் ச॑ மே ப4வி॒ஷ்யச்ச॑ மே ஸு॒க3ம் ச॑ மே ஸு॒பத2ம்॑ ச ம ரு॒த்34ம் ச॑ ம ருத்3தி॑4ஶ்ச மே க்லு॒ப்தம் ச॑ மே॒ க்லுப்தி॑ஶ்ச மே ம॒திஶ்ச॑ மே ஸும॒திஶ்ச॑ மே ॥ 2 ॥

ஶம் ச॑ மே॒ மய॑ஶ்ச மே ப்ரி॒யம் ச॑ மேநுகா॒மஶ்ச॑ மே॒ காம॑ஶ்ச மே ஸௌமநஸ॒ஶ்ச॑ மே ப॒4த்3ரம் ச॑ மே॒ ஶ்ரேய॑ஶ்ச மே॒ வஸ்ய॑ஶ்ச மே॒ யஶ॑ஶ்ச மே॒ ப4க॑3ஶ்ச மே॒ த்3ரவி॑ணம் ச மே ய॒ந்தா ச॑ மே த॒4ர்தா ச॑ மே॒ க்ஷேம॑ஶ்ச மே॒ த்4ருதி॑ஶ்ச மே॒ விஶ்வம்॑ ச மே॒ மஹ॑ஶ்ச மே ஸம்॒விச்ச॑ மே॒ ஜ்ஞாத்ரம்॑ ச மே॒ ஸூஶ்ச॑ மே ப்ர॒ஸூஶ்ச॑ மே॒ ஸீரம்॑ ச மே ல॒யஶ்ச॑ ம ரு॒தம் ச॑ மே॒ம்ருதம்॑ ச மேய॒க்ஷ்மம் ச॒ மேநா॑மயச்ச மே ஜீ॒வாது॑ஶ்ச மே தீ3ர்கா4யு॒த்வம் ச॑ மேநமி॒த்ரம் ச॒ மேப॑4யம் ச மே ஸு॒க3ம் ச॑ மே॒ ஶய॑நம் ச மே ஸூ॒ஷா ச॑ மே ஸு॒தி3நம்॑ ச மே ॥ 3 ॥

ஊர்க்ச॑ மே ஸூ॒ந்ருதா॑ ச மே॒ பய॑ஶ்ச மே॒ ரஸ॑ஶ்ச மே க்4ரு॒தம் ச॑ மே॒ மது॑4 ச மே॒ ஸக்3தி॑4ஶ்ச மே॒ ஸபீ॑திஶ்ச மே க்ரு॒ஷிஶ்ச॑ மே॒ வ்ருஷ்டி॑ஶ்ச மே॒ ஜைத்ரம்॑ ச ம॒ ஔத்3பி॑4த்3யம் ச மே ர॒யிஶ்ச॑ மே॒ ராய॑ஶ்ச மே பு॒ஷ்டம் ச மே॒ புஷ்டி॑ஶ்ச மே வி॒பு4 ச॑ மே ப்ர॒பு4 ச॑ மே ப॒3ஹு ச॑ மே॒ பூ4ய॑ஶ்ச மே பூ॒ர்ணம் ச॑ மே பூ॒ர்ணத॑ரம் ச॒ மேக்ஷி॑திஶ்ச மே॒ கூய॑வாஶ்ச॒ மேந்நம்॑ ச॒ மேக்ஷு॑ச்ச மே வ்ரீ॒ஹய॑ஶ்ச மே॒ யவா᳚ஶ்ச மே॒ மாஷா᳚ஶ்ச மே॒ திலா᳚ஶ்ச மே மு॒த்3கா3ஶ்ச॑ மே க॒2ல்வா᳚ஶ்ச மே கோ॒3தூ4மா᳚ஶ்ச மே ம॒ஸுரா᳚ஶ்ச மே ப்ரி॒யங்க॑3வஶ்ச॒ மேண॑வஶ்ச மே ஶ்யா॒மாகா᳚ஶ்ச மே நீ॒வாரா᳚ஶ்ச மே ॥ 4 ॥

அஶ்மா॑ ச மே॒ ம்ருத்தி॑கா ச மே கி॒3ரய॑ஶ்ச மே॒ பர்வ॑தாஶ்ச மே॒ ஸிக॑தாஶ்ச மே॒ வந॒ஸ்பத॑யஶ்ச மே॒ ஹிர॑ண்யம் ச॒ மேய॑ஶ்ச மே॒ ஸீஸம்॑ ச॒ மே த்ரபு॑ஶ்ச மே ஶ்யா॒மம் ச॑ மே லோ॒ஹம் ச॑ மேக்3நிஶ்ச॑ ம ஆப॑ஶ்ச மே வீ॒ருத॑4ஶ்ச ம॒ ஓஷ॑த4யஶ்ச மே க்ருஷ்டப॒ச்யம் ச॑ மேக்ருஷ்டபச்யம் ச॑ மே க்3ரா॒ம்யாஶ்ச॑ மே ப॒ஶவ॑ ஆர॒ண்யாஶ்ச॑ ய॒ஜ்ஞேந॑ கல்பந்தாம் வி॒த்தம் ச॑ மே॒ வித்தி॑ஶ்ச மே பூ॒4தம் ச॑ மே॒ பூ4தி॑ஶ்ச மே॒ வஸு॑ ச மே வஸ॒திஶ்ச॑ மே॒ கர்ம॑ ச மே॒ ஶக்தி॑ஶ்ச॒ மேர்த॑2ஶ்ச ம॒ ஏம॑ஶ்ச ம இதி॑ஶ்ச மே॒ க3தி॑ஶ்ச மே ॥ 5 ॥

அ॒க்3நிஶ்ச॑ ம॒ இந்த்3ர॑ஶ்ச மே॒ ஸோம॑ஶ்ச ம॒ இந்த்3ர॑ஶ்ச மே ஸவி॒தா ச॑ ம॒ இந்த்3ர॑ஶ்ச மே॒ ஸர॑ஸ்வதீ ச ம॒ இந்த்3ர॑ஶ்ச மே பூ॒ஷா ச॑ ம॒ இந்த்3ர॑ஶ்ச மே॒ ப்3ருஹ॒ஸ்பதி॑ஶ்ச ம॒ இந்த்3ர॑ஶ்ச மே மி॒த்ரஶ்ச॑ ம॒ இந்த்3ர॑ஶ்ச மே॒ வரு॑ணஶ்ச ம॒ இந்த்3ர॑ஶ்ச மே॒ த்வஷ்டா॑2 ச ம॒ இந்த்3ர॑ஶ்ச மே தா॒4தா ச॑ ம॒ இந்த்3ர॑ஶ்ச மே॒ விஷ்ணு॑ஶ்ச ம॒ இந்த்3ர॑ஶ்ச மேஶ்விநௌ॑ ச ம॒ இந்த்3ர॑ஶ்ச மே ம॒ருத॑ஶ்ச ம॒ இந்த்3ர॑ஶ்ச மே॒ விஶ்வே॑ ச மே தே॒3வா இந்த்3ர॑ஶ்ச மே ப்ருதி॒2வீ ச॑ ம॒ இந்த்3ர॑ஶ்ச மேந்தரி॑க்ஷம் ச ம॒ இந்த்3ர॑ஶ்ச மே த்3யௌஶ்ச॑ ம॒ இந்த்3ர॑ஶ்ச மே॒ தி3ஶ॑ஶ்ச ம॒ இந்த்3ர॑ஶ்ச மே மூ॒ர்தா4 ச॑ ம॒ இந்த்3ர॑ஶ்ச மே ப்ர॒ஜாப॑திஶ்ச ம॒ இந்த்3ர॑ஶ்ச மே ॥ 6 ॥

அ॒க்3ம்॒ஶுஶ்ச॑ மே ர॒ஶ்மிஶ்ச॒ மேதா᳚3ப்4யஶ்ச॒ மேதி॑4பதிஶ்ச ம உபா॒க்3ம்॒ஶுஶ்ச॑ மேந்தர்யா॒மஶ்ச॑ ம ஐந்த்3ரவாய॒வஶ்ச॑ மே மைத்ராவரு॒ணஶ்ச॑ ம ஆஶ்வி॒நஶ்ச॑ மே ப்ரதிப்ர॒ஸ்தா2ந॑ஶ்ச மே ஶு॒க்ரஶ்ச॑ மே ம॒ந்தீ2 ச॑ ம ஆக்3ரய॒ணஶ்ச॑ மே வைஶ்வதே॒3வஶ்ச॑ மே த்4ரு॒வஶ்ச॑ மே வைஶ்வாந॒ரஶ்ச॑ ம ருதுக்3ர॒ஹாஶ்ச॑ மேதிக்3ரா॒ஹ்யா᳚ஶ்ச ம ஐந்த்3ரா॒க்3நஶ்ச॑ மே வைஶ்வதே॒3வஶ்ச॑ மே மருத்வ॒தீயா᳚ஶ்ச மே மாஹே॒ந்த்3ரஶ்ச॑ ம ஆதி॒3த்யஶ்ச॑ மே ஸாவி॒த்ரஶ்ச॑ மே ஸாரஸ்வ॒தஶ்ச॑ மே பௌ॒ஷ்ணஶ்ச॑ மே பாத்நீவ॒தஶ்ச॑ மே ஹாரியோஜ॒நஶ்ச॑ மே ॥ 7 ॥

இ॒த்4மஶ்ச॑ மே ப॒3ர்ஹிஶ்ச॑ மே॒ வேதி॑3ஶ்ச மே॒ தி3ஷ்ணி॑யாஶ்ச மே॒ ஸ்ருச॑ஶ்ச மே சம॒ஸாஶ்ச॑ மே॒ க்3ராவா॑ணஶ்ச மே॒ ஸ்வர॑வஶ்ச ம உபர॒வாஶ்ச॑ மேதி॒4ஷவ॑ணே ச மே த்3ரோணகல॒ஶஶ்ச॑ மே வாய॒வ்யா॑நி ச மே பூத॒ப்4ருச்ச॑ ம ஆத4வ॒நீய॑ஶ்ச ம॒ ஆக்3நீ᳚த்4ரம் ச மே ஹவி॒ர்தா4நம்॑ ச மே க்3ரு॒ஹாஶ்ச॑ மே॒ ஸத॑3ஶ்ச மே புரோ॒டா3ஶா᳚ஶ்ச மே பச॒தாஶ்ச॑ மேவப்4ருத2ஶ்ச॑ மே ஸ்வகா3கா॒ரஶ்ச॑ மே ॥ 8 ॥

அ॒க்3நிஶ்ச॑ மே க॒4ர்மஶ்ச॑ மே॒ர்கஶ்ச॑ மே॒ ஸூர்ய॑ஶ்ச மே ப்ரா॒ணஶ்ச॑ மேஶ்வமே॒த4ஶ்ச॑ மே ப்ருதி॒2வீ ச॒ மேதி॑3திஶ்ச மே॒ தி3தி॑ஶ்ச மே॒ த்3யௌஶ்ச॑ மே॒ ஶக்வ॑ரீர॒ங்கு3ல॑யோ॒ தி3ஶ॑ஶ்ச மே ய॒ஜ்ஞேந॑ கல்பந்தா॒ம்ருக்ச॑ மே॒ ஸாம॑ ச மே॒ ஸ்தோம॑ஶ்ச மே॒ யஜு॑ஶ்ச மே தீ॒3க்ஷா ச॑ மே॒ தப॑ஶ்ச ம ரு॒துஶ்ச॑ மே வ்ர॒தம் ச॑ மேஹோரா॒த்ரயோ᳚ர்-த்3ரு॒ஷ்ட்யா ப்3ரு॑ஹத்3ரத2ந்த॒ரே ச॒ மே ய॒ஜ்ஞேந॑ கல்பேதாம் ॥ 9 ॥

3ர்பா᳚4ஶ்ச மே வ॒த்ஸாஶ்ச॑ மே॒ த்ர்யவி॑ஶ்ச மே த்ர்ய॒வீச॑ மே தி3த்ய॒வாட் ச॑ மே தி3த்யௌ॒ஹீ ச॑ மே॒ பஂசா॑விஶ்ச மே பஂசா॒வீ ச॑ மே த்ரிவ॒த்ஸஶ்ச॑ மே த்ரிவ॒த்ஸா ச॑ மே துர்ய॒வாட் ச॑ மே துர்யௌ॒ஹீ ச॑ மே பஷ்ட॒2வாட் ச॑ மே பஷ்டௌ॒2ஹீ ச॑ ம உ॒க்ஷா ச॑ மே வ॒ஶா ச॑ ம ருஷ॒ப4ஶ்ச॑ மே வே॒ஹச்ச॑ மேந॒ட்3வாம் ச மே தே॒4நுஶ்ச॑ ம॒ ஆயு॑ர்-ய॒ஜ்ஞேந॑ கல்பதாம் ப்ரா॒ணோ ய॒ஜ்ஞேந॑ கல்பதாம்-அபா॒நோ ய॒ஜ்ஞேந॑ கல்பதாம்॒ வ்யா॒நோ ய॒ஜ்ஞேந॑ கல்பதாம்॒ சக்ஷு॑ர்-ய॒ஜ்ஞேந॑ கல்பதா॒க்॒3 ஶ்ரோத்ரம்॑ ய॒ஜ்ஞேந॑ கல்பதாம்॒ மநோ॑ ய॒ஜ்ஞேந॑ கல்பதாம்॒ வாக்3-ய॒ஜ்ஞேந॑ கல்பதாம்-ஆ॒த்மா ய॒ஜ்ஞேந॑ கல்பதாம் ய॒ஜ்ஞோ ய॒ஜ்ஞேந॑ கல்பதாம் ॥ 1௦ ॥

ஏகா॑ ச மே தி॒ஸ்ரஶ்ச॑ மே॒ பஂச॑ ச மே ஸ॒ப்த ச॑ மே॒ நவ॑ ச ம॒ ஏகா॑த3ஶ ச மே॒ த்ரயோ॒த3ஶ ச மே॒ பஂச॑த3ஶ ச மே ஸ॒ப்தத॑3ஶ ச மே॒ நவ॑த3ஶ ச ம॒ ஏக॑விக்3ம்ஶதிஶ்ச மே॒ த்ரயோ॑விக்3ம்ஶதிஶ்ச மே॒ பஂச॑விக்3ம்ஶதிஶ்ச மே ஸ॒ப்த விக்3ம்॑ஶதிஶ்ச மே॒ நவ॑விக்3ம்ஶதிஶ்ச ம॒ ஏக॑த்ரிக்3ம்ஶச்ச மே॒ த்ரய॑ஸ்த்ரிக்3ம்ஶச்ச மே॒ சத॑ஸ்-ரஶ்ச மே॒ஷ்டௌ ச॑ மே॒ த்3வாத॑3ஶ ச மே॒ ஷோட॑3ஶ ச மே விக்3ம்ஶ॒திஶ்ச॑ மே॒ சது॑ர்விக்3ம்ஶதிஶ்ச மே॒ஷ்டாவிக்3ம்॑ஶதிஶ்ச மே॒ த்3வாத்ரிக்3ம்॑ஶச்ச மே॒ ஷட்-த்ரிக்3ம்॑ஶச்ச மே சத்வாரி॒க்3ம்॒ஶச்ச॑ மே॒ சது॑ஶ்சத்வாரிக்3ம்ஶச்ச மேஷ்டாச॑த்வாரிக்3ம்ஶச்ச மே॒ வாஜ॑ஶ்ச ப்ரஸ॒வஶ்சா॑பி॒ஜஶ்ச க்ரது॑ஶ்ச॒ ஸுவ॑ஶ்ச மூ॒ர்தா4 ச॒ வ்யஶ்நி॑யஶ்சாந்த்யாய॒நஶ்சாந்த்ய॑ஶ்ச பௌ4வ॒நஶ்ச॒ பு4வ॑ந॒ஶ்சாதி॑4பதிஶ்ச ॥ 11 ॥

ஓம் இடா॑3 தே3வ॒ஹூர்-மநு॑ர்-யஜ்ஞ॒நீர்-ப்3ருஹ॒ஸ்பதி॑ருக்தா2ம॒தா3நி॑ ஶக்3ம்ஸிஷ॒த்3-விஶ்வே॑-தே॒3வா: ஸூ᳚க்த॒வாச:॒ ப்ருதி॑2விமாத॒ர்மா மா॑ ஹிக்3ம்ஸீ॒ர்-ம॒து॑4 மநிஷ்யே॒ மது॑4 ஜநிஷ்யே॒ மது॑4 வக்ஷ்யாமி॒ மது॑4 வதி3ஷ்யாமி॒ மது॑4மதீம் தே॒3வேப்4யோ॒ வாச॒முத்3யாஸக்3ம்ஶுஶ்ரூஷே॒ண்யா᳚ம் மநு॒ஷ்யே᳚ப்4ய॒ஸ்தம் மா॑ தே॒3வா அ॑வந்து ஶோ॒பா4யை॑ பி॒தரோநு॑மத3ந்து ॥

ஓம் ஶாந்தி:॒ ஶாந்தி:॒ ஶாந்தி:॑ ॥

********

Also Read:

Leave a Comment