[శ్రీ రుద్రం చమకం] ᐈ Sri Rudram Chamakam Lyrics In Telugu With PDF

Sri Rudram Chamakam lyrics in Telugu pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Sri Rudram Chamakam Lyrics In Telugu ఓం అగ్నా॑విష్ణో స॒జోష॑సే॒మావ॑ర్ధంతు వాం॒ గిరః॑ । ద్యు॒మ్నైర్వాజే॑భి॒రాగ॑తం । వాజ॑శ్చ మే ప్రస॒వశ్చ॑ మే॒ ప్రయ॑తిశ్చ మే॒ ప్రసి॑తిశ్చ మే ధీ॒తిశ్చ॑ మే క్రతు॑శ్చ మే॒ స్వర॑శ్చ మే॒ శ్లోక॑శ్చ మే శ్రా॒వశ్చ॑ మే॒ శ్రుతి॑శ్చ మే॒ జ్యోతి॑శ్చ మే॒ సువ॑శ్చ మే ప్రా॒ణశ్చ॑ మేఽపా॒నశ్చ॑ మే వ్యా॒నశ్చ॒ మేఽసు॑శ్చ మే చి॒త్తం చ॑ మ॒ ఆధీ॑తం చ మే॒ వాక్చ॑ మే॒ మన॑శ్చ మే॒ చక్షు॑శ్చ … Read more