[శ్రీ రుద్రం చమకం] ᐈ Sri Rudram Chamakam Lyrics In Telugu With PDF

Sri Rudram Chamakam Lyrics In Telugu

ఓం అగ్నా॑విష్ణో స॒జోష॑సే॒మావ॑ర్ధంతు వాం॒ గిరః॑ । ద్యు॒మ్నైర్వాజే॑భి॒రాగ॑తం । వాజ॑శ్చ మే ప్రస॒వశ్చ॑ మే॒ ప్రయ॑తిశ్చ మే॒ ప్రసి॑తిశ్చ మే ధీ॒తిశ్చ॑ మే క్రతు॑శ్చ మే॒ స్వర॑శ్చ మే॒ శ్లోక॑శ్చ మే శ్రా॒వశ్చ॑ మే॒ శ్రుతి॑శ్చ మే॒ జ్యోతి॑శ్చ మే॒ సువ॑శ్చ మే ప్రా॒ణశ్చ॑ మేఽపా॒నశ్చ॑ మే వ్యా॒నశ్చ॒ మేఽసు॑శ్చ మే చి॒త్తం చ॑ మ॒ ఆధీ॑తం చ మే॒ వాక్చ॑ మే॒ మన॑శ్చ మే॒ చక్షు॑శ్చ మే॒ శ్రోత్రం॑ చ మే॒ దక్ష॑శ్చ మే॒ బలం॑ చ మ॒ ఓజ॑శ్చ మే॒ సహ॑శ్చ మ॒ ఆయు॑శ్చ మే జ॒రా చ॑ మ ఆ॒త్మా చ॑ మే త॒నూశ్చ॑ మే॒ శర్మ॑ చ మే॒ వర్మ॑ చ॒ మేఽంగా॑ని చ మే॒ఽస్థాని॑ చ మే॒ పరూగ్ం॑షి చ మే॒ శరీ॑రాణి చ మే ॥ 1 ॥

జైష్ఠ్యం॑ చ మ॒ ఆధి॑పత్యం చ మే మ॒న్యుశ్చ॑ మే॒ భామ॑శ్చ॒ మేఽమ॑శ్చ॒ మేఽంభ॑శ్చ మే జే॒మా చ॑ మే మహి॒మా చ॑ మే వరి॒మా చ॑ మే ప్రథి॒మా చ॑ మే వ॒ర్ష్మా చ॑ మే ద్రాఘు॒యా చ॑ మే వృ॒ద్ధం చ॑ మే॒ వృద్ధి॑శ్చ మే స॒త్యం చ॑ మే శ్ర॒ద్ధా చ॑ మే॒ జగ॑చ్చ మే॒ ధనం॑ చ మే॒ వశ॑శ్చ మే॒ త్విషి॑శ్చ మే క్రీ॒డా చ॑ మే॒ మోద॑శ్చ మే జా॒తం చ॑ మే జని॒ష్యమా॑ణం చ మే సూ॒క్తం చ॑ మే సుకృ॒తం చ॑ మే వి॒త్తం చ॑ మే॒ వేద్యం॑ చ మే భూ॒తం చ॑ మే భవి॒ష్యచ్చ॑ మే సు॒గం చ॑ మే సు॒పథం॑ చ మ ఋ॒ద్ధం చ॑ మ ఋద్ధి॑శ్చ మే క్లు॒ప్తం చ॑ మే॒ క్లుప్తి॑శ్చ మే మ॒తిశ్చ॑ మే సుమ॒తిశ్చ॑ మే ॥ 2 ॥

శం చ॑ మే॒ మయ॑శ్చ మే ప్రి॒యం చ॑ మేఽనుకా॒మశ్చ॑ మే॒ కామ॑శ్చ మే సౌమనస॒శ్చ॑ మే భ॒ద్రం చ॑ మే॒ శ్రేయ॑శ్చ మే॒ వస్య॑శ్చ మే॒ యశ॑శ్చ మే॒ భగ॑శ్చ మే॒ ద్రవి॑ణం చ మే యం॒తా చ॑ మే ధ॒ర్తా చ॑ మే॒ క్షేమ॑శ్చ మే॒ ధృతి॑శ్చ మే॒ విశ్వం॑ చ మే॒ మహ॑శ్చ మే సం॒విచ్చ॑ మే॒ జ్ఞాత్రం॑ చ మే॒ సూశ్చ॑ మే ప్ర॒సూశ్చ॑ మే॒ సీరం॑ చ మే ల॒యశ్చ॑ మ ఋ॒తం చ॑ మే॒ఽమృతం॑ చ మేఽయ॒క్ష్మం చ॒ మేఽనా॑మయచ్చ మే జీ॒వాతు॑శ్చ మే దీర్ఘాయు॒త్వం చ॑ మేఽనమి॒త్రం చ॒ మేఽభ॑యం చ మే సు॒గం చ॑ మే॒ శయ॑నం చ మే సూ॒షా చ॑ మే సు॒దినం॑ చ మే ॥ 3 ॥

ఊర్క్చ॑ మే సూ॒నృతా॑ చ మే॒ పయ॑శ్చ మే॒ రస॑శ్చ మే ఘృ॒తం చ॑ మే॒ మధు॑ చ మే॒ సగ్ధి॑శ్చ మే॒ సపీ॑తిశ్చ మే కృ॒షిశ్చ॑ మే॒ వృష్టి॑శ్చ మే॒ జైత్రం॑ చ మ॒ ఔద్భి॑ద్యం చ మే ర॒యిశ్చ॑ మే॒ రాయ॑శ్చ మే పు॒ష్టం చ మే॒ పుష్టి॑శ్చ మే వి॒భు చ॑ మే ప్ర॒భు చ॑ మే బ॒హు చ॑ మే॒ భూయ॑శ్చ మే పూ॒ర్ణం చ॑ మే పూ॒ర్ణత॑రం చ॒ మేఽక్షి॑తిశ్చ మే॒ కూయ॑వాశ్చ॒ మేఽన్నం॑ చ॒ మేఽక్షు॑చ్చ మే వ్రీ॒హయ॑శ్చ మే॒ యవా᳚శ్చ మే॒ మాషా᳚శ్చ మే॒ తిలా᳚శ్చ మే ము॒ద్గాశ్చ॑ మే ఖ॒ల్వా᳚శ్చ మే గో॒ధూమా᳚శ్చ మే మ॒సురా᳚శ్చ మే ప్రి॒యంగ॑వశ్చ॒ మేఽణ॑వశ్చ మే శ్యా॒మాకా᳚శ్చ మే నీ॒వారా᳚శ్చ మే ॥ 4 ॥

అశ్మా॑ చ మే॒ మృత్తి॑కా చ మే గి॒రయ॑శ్చ మే॒ పర్వ॑తాశ్చ మే॒ సిక॑తాశ్చ మే॒ వన॒స్పత॑యశ్చ మే॒ హిర॑ణ్యం చ॒ మేఽయ॑శ్చ మే॒ సీసం॑ చ॒ మే త్రపు॑శ్చ మే శ్యా॒మం చ॑ మే లో॒హం చ॑ మేఽగ్నిశ్చ॑ మ ఆప॑శ్చ మే వీ॒రుధ॑శ్చ మ॒ ఓష॑ధయశ్చ మే కృష్టప॒చ్యం చ॑ మేఽకృష్టపచ్యం చ॑ మే గ్రా॒మ్యాశ్చ॑ మే ప॒శవ॑ ఆర॒ణ్యాశ్చ॑ య॒జ్ఞేన॑ కల్పంతాం వి॒త్తం చ॑ మే॒ విత్తి॑శ్చ మే భూ॒తం చ॑ మే॒ భూతి॑శ్చ మే॒ వసు॑ చ మే వస॒తిశ్చ॑ మే॒ కర్మ॑ చ మే॒ శక్తి॑శ్చ॒ మేఽర్థ॑శ్చ మ॒ ఏమ॑శ్చ మ ఇతి॑శ్చ మే॒ గతి॑శ్చ మే ॥ 5 ॥

అ॒గ్నిశ్చ॑ మ॒ ఇంద్ర॑శ్చ మే॒ సోమ॑శ్చ మ॒ ఇంద్ర॑శ్చ మే సవి॒తా చ॑ మ॒ ఇంద్ర॑శ్చ మే॒ సర॑స్వతీ చ మ॒ ఇంద్ర॑శ్చ మే పూ॒షా చ॑ మ॒ ఇంద్ర॑శ్చ మే॒ బృహ॒స్పతి॑శ్చ మ॒ ఇంద్ర॑శ్చ మే మి॒త్రశ్చ॑ మ॒ ఇంద్ర॑శ్చ మే॒ వరు॑ణశ్చ మ॒ ఇంద్ర॑శ్చ మే॒ త్వష్ఠా॑ చ మ॒ ఇంద్ర॑శ్చ మే ధా॒తా చ॑ మ॒ ఇంద్ర॑శ్చ మే॒ విష్ణు॑శ్చ మ॒ ఇంద్ర॑శ్చ మేఽశ్వినౌ॑ చ మ॒ ఇంద్ర॑శ్చ మే మ॒రుత॑శ్చ మ॒ ఇంద్ర॑శ్చ మే॒ విశ్వే॑ చ మే దే॒వా ఇంద్ర॑శ్చ మే పృథి॒వీ చ॑ మ॒ ఇంద్ర॑శ్చ మేఽంతరి॑క్షం చ మ॒ ఇంద్ర॑శ్చ మే ద్యౌశ్చ॑ మ॒ ఇంద్ర॑శ్చ మే॒ దిశ॑శ్చ మ॒ ఇంద్ర॑శ్చ మే మూ॒ర్ధా చ॑ మ॒ ఇంద్ర॑శ్చ మే ప్ర॒జాప॑తిశ్చ మ॒ ఇంద్ర॑శ్చ మే ॥ 6 ॥

అ॒గ్ం॒శుశ్చ॑ మే ర॒శ్మిశ్చ॒ మేఽదా᳚భ్యశ్చ॒ మేఽధి॑పతిశ్చ మ ఉపా॒గ్ం॒శుశ్చ॑ మేఽంతర్యా॒మశ్చ॑ మ ఐంద్రవాయ॒వశ్చ॑ మే మైత్రావరు॒ణశ్చ॑ మ ఆశ్వి॒నశ్చ॑ మే ప్రతిప్ర॒స్థాన॑శ్చ మే శు॒క్రశ్చ॑ మే మం॒థీ చ॑ మ ఆగ్రయ॒ణశ్చ॑ మే వైశ్వదే॒వశ్చ॑ మే ధ్రు॒వశ్చ॑ మే వైశ్వాన॒రశ్చ॑ మ ఋతుగ్ర॒హాశ్చ॑ మేఽతిగ్రా॒హ్యా᳚శ్చ మ ఐంద్రా॒గ్నశ్చ॑ మే వైశ్వదే॒వశ్చ॑ మే మరుత్వ॒తీయా᳚శ్చ మే మాహేం॒ద్రశ్చ॑ మ ఆది॒త్యశ్చ॑ మే సావి॒త్రశ్చ॑ మే సారస్వ॒తశ్చ॑ మే పౌ॒ష్ణశ్చ॑ మే పాత్నీవ॒తశ్చ॑ మే హారియోజ॒నశ్చ॑ మే ॥ 7 ॥

ఇ॒ధ్మశ్చ॑ మే బ॒ర్హిశ్చ॑ మే॒ వేది॑శ్చ మే॒ దిష్ణి॑యాశ్చ మే॒ స్రుచ॑శ్చ మే చమ॒సాశ్చ॑ మే॒ గ్రావా॑ణశ్చ మే॒ స్వర॑వశ్చ మ ఉపర॒వాశ్చ॑ మేఽధి॒షవ॑ణే చ మే ద్రోణకల॒శశ్చ॑ మే వాయ॒వ్యా॑ని చ మే పూత॒భృచ్చ॑ మ ఆధవ॒నీయ॑శ్చ మ॒ ఆగ్నీ᳚ధ్రం చ మే హవి॒ర్ధానం॑ చ మే గృ॒హాశ్చ॑ మే॒ సద॑శ్చ మే పురో॒డాశా᳚శ్చ మే పచ॒తాశ్చ॑ మేఽవభృథశ్చ॑ మే స్వగాకా॒రశ్చ॑ మే ॥ 8 ॥

అ॒గ్నిశ్చ॑ మే ఘ॒ర్మశ్చ॑ మే॒ఽర్కశ్చ॑ మే॒ సూర్య॑శ్చ మే ప్రా॒ణశ్చ॑ మేఽశ్వమే॒ధశ్చ॑ మే పృథి॒వీ చ॒ మేఽది॑తిశ్చ మే॒ దితి॑శ్చ మే॒ ద్యౌశ్చ॑ మే॒ శక్వ॑రీరం॒గుల॑యో॒ దిశ॑శ్చ మే య॒జ్ఞేన॑ కల్పంతా॒మృక్చ॑ మే॒ సామ॑ చ మే॒ స్తోమ॑శ్చ మే॒ యజు॑శ్చ మే దీ॒క్షా చ॑ మే॒ తప॑శ్చ మ ఋ॒తుశ్చ॑ మే వ్ర॒తం చ॑ మేఽహోరా॒త్రయో᳚ర్-దృ॒ష్ట్యా బృ॑హద్రథంత॒రే చ॒ మే య॒జ్ఞేన॑ కల్పేతాం ॥ 9 ॥

గర్భా᳚శ్చ మే వ॒త్సాశ్చ॑ మే॒ త్ర్యవి॑శ్చ మే త్ర్య॒వీచ॑ మే దిత్య॒వాట్ చ॑ మే దిత్యౌ॒హీ చ॑ మే॒ పంచా॑విశ్చ మే పంచా॒వీ చ॑ మే త్రివ॒త్సశ్చ॑ మే త్రివ॒త్సా చ॑ మే తుర్య॒వాట్ చ॑ మే తుర్యౌ॒హీ చ॑ మే పష్ఠ॒వాట్ చ॑ మే పష్ఠౌ॒హీ చ॑ మ ఉ॒క్షా చ॑ మే వ॒శా చ॑ మ ఋష॒భశ్చ॑ మే వే॒హచ్చ॑ మేఽన॒డ్వాం చ మే ధే॒నుశ్చ॑ మ॒ ఆయు॑ర్-య॒జ్ఞేన॑ కల్పతాం ప్రా॒ణో య॒జ్ఞేన॑ కల్పతాం-అపా॒నో య॒జ్ఞేన॑ కల్పతాం॒ వ్యా॒నో య॒జ్ఞేన॑ కల్పతాం॒ చక్షు॑ర్-య॒జ్ఞేన॑ కల్పతా॒గ్॒ శ్రోత్రం॑ య॒జ్ఞేన॑ కల్పతాం॒ మనో॑ య॒జ్ఞేన॑ కల్పతాం॒ వాగ్-య॒జ్ఞేన॑ కల్పతాం-ఆ॒త్మా య॒జ్ఞేన॑ కల్పతాం య॒జ్ఞో య॒జ్ఞేన॑ కల్పతాం ॥ 10 ॥

ఏకా॑ చ మే తి॒స్రశ్చ॑ మే॒ పంచ॑ చ మే స॒ప్త చ॑ మే॒ నవ॑ చ మ॒ ఏకా॑దశ చ మే॒ త్రయో॒దశ చ మే॒ పంచ॑దశ చ మే స॒ప్తద॑శ చ మే॒ నవ॑దశ చ మ॒ ఏక॑విగ్ంశతిశ్చ మే॒ త్రయో॑విగ్ంశతిశ్చ మే॒ పంచ॑విగ్ంశతిశ్చ మే స॒ప్త విగ్ం॑శతిశ్చ మే॒ నవ॑విగ్ంశతిశ్చ మ॒ ఏక॑త్రిగ్ంశచ్చ మే॒ త్రయ॑స్త్రిగ్ంశచ్చ మే॒ చత॑స్-రశ్చ మే॒ఽష్టౌ చ॑ మే॒ ద్వాద॑శ చ మే॒ షోడ॑శ చ మే విగ్ంశ॒తిశ్చ॑ మే॒ చతు॑ర్విగ్ంశతిశ్చ మే॒ఽష్టావిగ్ం॑శతిశ్చ మే॒ ద్వాత్రిగ్ం॑శచ్చ మే॒ షట్-త్రిగ్ం॑శచ్చ మే చత్వారి॒గ్ం॒శచ్చ॑ మే॒ చతు॑శ్చత్వారిగ్ంశచ్చ మేఽష్టాచ॑త్వారిగ్ంశచ్చ మే॒ వాజ॑శ్చ ప్రస॒వశ్చా॑పి॒జశ్చ క్రతు॑శ్చ॒ సువ॑శ్చ మూ॒ర్ధా చ॒ వ్యశ్ని॑యశ్చాంత్యాయ॒నశ్చాంత్య॑శ్చ భౌవ॒నశ్చ॒ భువ॑న॒శ్చాధి॑పతిశ్చ ॥ 11 ॥

ఓం ఇడా॑ దేవ॒హూర్-మను॑ర్-యజ్ఞ॒నీర్-బృహ॒స్పతి॑రుక్థామ॒దాని॑ శగ్ంసిష॒ద్-విశ్వే॑-దే॒వాః సూ᳚క్త॒వాచః॒ పృథి॑విమాత॒ర్మా మా॑ హిగ్ంసీ॒ర్-మ॒ధు॑ మనిష్యే॒ మధు॑ జనిష్యే॒ మధు॑ వక్ష్యామి॒ మధు॑ వదిష్యామి॒ మధు॑మతీం దే॒వేభ్యో॒ వాచ॒ముద్యాసగ్ంశుశ్రూషే॒ణ్యాం᳚ మను॒ష్యే᳚భ్య॒స్తం మా॑ దే॒వా అ॑వంతు శో॒భాయై॑ పి॒తరోఽను॑మదంతు ॥

ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥

********

Also Read:

Leave a Comment