[ರುದ್ರಂ ಲಘುನ್ಯಾಸಂ] ᐈ Sri Rudram Laghunyasam Lyrics In Kannada With PDF

Sri Rudram Laghunyasam lyrics in Kannada pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Sri Rudram Laghunyasam Lyrics In Kannada ಓಂ ಅಥಾತ್ಮಾನಗ್ಂ ಶಿವಾತ್ಮಾನಗ್ ಶ್ರೀ ರುದ್ರರೂಪಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ॥ ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕ ಸಂಕಾಶಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಪಂಚ ವಕ್ತ್ರಕಂ ।ಗಂಗಾಧರಂ ದಶಭುಜಂ ಸರ್ವಾಭರಣ ಭೂಷಿತಂ ॥ ನೀಲಗ್ರೀವಂ ಶಶಾಂಕಾಂಕಂ ನಾಗ ಯಜ್ಞೋಪ ವೀತಿನಂ ।ವ್ಯಾಘ್ರ ಚರ್ಮೋತ್ತರೀಯಂ ಚ ವರೇಣ್ಯಮಭಯ ಪ್ರದಂ ॥ ಕಮಂಡಲ್-ವಕ್ಷ ಸೂತ್ರಾಣಾಂ ಧಾರಿಣಂ ಶೂಲಪಾಣಿನಂ ।ಜ್ವಲಂತಂ ಪಿಂಗಳಜಟಾ ಶಿಖಾ ಮುದ್ದ್ಯೋತ ಧಾರಿಣಂ ॥ ವೃಷ ಸ್ಕಂಧ ಸಮಾರೂಢಂ ಉಮಾ ದೇಹಾರ್ಥ ಧಾರಿಣಂ ।ಅಮೃತೇನಾಪ್ಲುತಂ ಶಾಂತಂ ದಿವ್ಯಭೋಗ ಸಮನ್ವಿತಂ ॥ … Read more