[ರುದ್ರಂ ಲಘುನ್ಯಾಸಂ] ᐈ Sri Rudram Laghunyasam Lyrics In Kannada With PDF

Sri Rudram Laghunyasam Lyrics In Kannada

ಓಂ ಅಥಾತ್ಮಾನಗ್ಂ ಶಿವಾತ್ಮಾನಗ್ ಶ್ರೀ ರುದ್ರರೂಪಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ॥

ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕ ಸಂಕಾಶಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಪಂಚ ವಕ್ತ್ರಕಂ ।
ಗಂಗಾಧರಂ ದಶಭುಜಂ ಸರ್ವಾಭರಣ ಭೂಷಿತಂ ॥

ನೀಲಗ್ರೀವಂ ಶಶಾಂಕಾಂಕಂ ನಾಗ ಯಜ್ಞೋಪ ವೀತಿನಂ ।
ವ್ಯಾಘ್ರ ಚರ್ಮೋತ್ತರೀಯಂ ಚ ವರೇಣ್ಯಮಭಯ ಪ್ರದಂ ॥

ಕಮಂಡಲ್-ವಕ್ಷ ಸೂತ್ರಾಣಾಂ ಧಾರಿಣಂ ಶೂಲಪಾಣಿನಂ ।
ಜ್ವಲಂತಂ ಪಿಂಗಳಜಟಾ ಶಿಖಾ ಮುದ್ದ್ಯೋತ ಧಾರಿಣಂ ॥

ವೃಷ ಸ್ಕಂಧ ಸಮಾರೂಢಂ ಉಮಾ ದೇಹಾರ್ಥ ಧಾರಿಣಂ ।
ಅಮೃತೇನಾಪ್ಲುತಂ ಶಾಂತಂ ದಿವ್ಯಭೋಗ ಸಮನ್ವಿತಂ ॥

ದಿಗ್ದೇವತಾ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಸುರಾಸುರ ನಮಸ್ಕೃತಂ ।
ನಿತ್ಯಂ ಚ ಶಾಶ್ವತಂ ಶುದ್ಧಂ ಧ್ರುವ-ಮಕ್ಷರ-ಮವ್ಯಯಂ ।
ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಿನ-ಮೀಶಾನಂ ರುದ್ರಂ ವೈ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣಂ ।
ಏವಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ದ್ವಿಜಃ ಸಮ್ಯಕ್ ತತೋ ಯಜನಮಾರಭೇತ್ ॥

ಅಥಾತೋ ರುದ್ರ ಸ್ನಾನಾರ್ಚನಾಭಿಷೇಕ ವಿಧಿಂ ವ್ಯಾ᳚ಕ್ಷ್ಯಾಸ್ಯಾಮಃ । ಆದಿತ ಏವ ತೀರ್ಥೇ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಉದೇತ್ಯ ಶುಚಿಃ ಪ್ರಯತೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಶುಕ್ಲವಾಸಾ ದೇವಾಭಿಮುಖಃ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಆತ್ಮನಿ ದೇವತಾಃ ಸ್ಥಾಪಯೇತ್ ॥

ಪ್ರಜನನೇ ಬ್ರಹ್ಮಾ ತಿಷ್ಠತು । ಪಾದಯೋರ್-ವಿಷ್ಣುಸ್ತಿಷ್ಠತು । ಹಸ್ತಯೋರ್-ಹರಸ್ತಿಷ್ಠತು । ಬಾಹ್ವೋರಿಂದ್ರಸ್ತಿಷ್ಟತು । ಜಠರೇಽಅಗ್ನಿಸ್ತಿಷ್ಠತು । ಹೃದ॑ಯೇ ಶಿವಸ್ತಿಷ್ಠತು । ಕಂಠೇ ವಸವಸ್ತಿಷ್ಠಂತು । ವಕ್ತ್ರೇ ಸರಸ್ವತೀ ತಿಷ್ಠತು । ನಾಸಿಕಯೋರ್-ವಾಯುಸ್ತಿಷ್ಠತು । ನಯನಯೋS-ಚಂದ್ರಾದಿತ್ಯೌ ತಿಷ್ಟೇತಾಂ । ಕರ್ಣಯೋರಶ್ವಿನೌ ತಿಷ್ಟೇತಾಂ । ಲಲಾಟೇ ರುದ್ರಾಸ್ತಿಷ್ಠಂತು । ಮೂರ್ಥ್ನ್ಯಾದಿತ್ಯಾಸ್ತಿಷ್ಠಂತು । ಶಿರಸಿ ಮಹಾದೇವಸ್ತಿಷ್ಠತು । ಶಿಖಾಯಾಂ ವಾಮದೇವಾಸ್ತಿಷ್ಠತು । ಪೃಷ್ಠೇ ಪಿನಾಕೀ ತಿಷ್ಠತು । ಪುರತಃ ಶೂಲೀ ತಿಷ್ಠತು । ಪಾರ್ಶ್ಯಯೋಃ ಶಿವಾಶಂಕರೌ ತಿಷ್ಠೇತಾಂ । ಸರ್ವತೋ ವಾಯುಸ್ತಿಷ್ಠತು । ತತೋ ಬಹಿಃ ಸರ್ವತೋಽಗ್ನಿರ್-ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಾ-ಪರಿವೃತಸ್ತಿಷ್ಠತು । ಸರ್ವೇಷ್ವಂಗೇಷು ಸರ್ವಾ ದೇವತಾ ಯಥಾಸ್ಥಾನಂ ತಿಷ್ಠಂತು । ಮಾಗ್ಂ ರಕ್ಷಂತು ।

ಅ॒ಗ್ನಿರ್ಮೇ॑ ವಾ॒ಚಿ ಶ್ರಿ॒ತಃ । ವಾಗ್ಧೃದ॑ಯೇ । ಹೃದ॑ಯಂ॒ ಮಯಿ॑ । ಅ॒ಹಮ॒ಮೃತೇ᳚ । ಅ॒ಮೃತಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಿ ।
ವಾ॒ಯುರ್ಮೇ᳚ ಪ್ರಾ॒ಣೇ ಶ್ರಿ॒ತಃ । ಪ್ರಾ॒ಣೋ ಹೃದ॑ಯೇ । ಹೃದ॑ಯಂ॒ ಮಯಿ॑ । ಅ॒ಹಮ॒ಮೃತೇ᳚ । ಅ॒ಮೃತಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಿ । ಸೂರ್ಯೋ॑ ಮೇ॒ ಚಕ್ಷುಷಿ ಶ್ರಿ॒ತಃ । ಚಕ್ಷು॒ರ್-ಹೃದ॑ಯೇ । ಹೃದ॑ಯಂ॒ ಮಯಿ॑ । ಅ॒ಹಮ॒ಮೃತೇ᳚ । ಅ॒ಮೃತಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಿ । ಚ॒ಂದ್ರಮಾ॑ ಮೇ॒ ಮನ॑ಸಿ ಶ್ರಿ॒ತಃ । ಮನೋ॒ ಹೃದ॑ಯೇ । ಹೃದ॑ಯಂ॒ ಮಯಿ॑ । ಅ॒ಹಮ॒ಮೃತೇ᳚ । ಅ॒ಮೃತಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಿ । ದಿಶೋ॑ ಮೇ॒ ಶ್ರೋತ್ರೇ᳚ ಶ್ರಿ॒ತಾಃ । ಶ್ರೋತ್ರ॒ಗ್ಂ॒ ಹೃದ॑ಯೇ । ಹೃದ॑ಯಂ॒ ಮಯಿ॑ । ಅ॒ಹಮ॒ಮೃತೇ᳚ । ಅ॒ಮೃತಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಿ । ಆಪೋಮೇ॒ ರೇತಸಿ ಶ್ರಿ॒ತಾಃ । ರೇತೋ ಹೃದ॑ಯೇ । ಹೃದ॑ಯಂ॒ ಮಯಿ॑ । ಅ॒ಹಮ॒ಮೃತೇ᳚ । ಅ॒ಮೃತಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಿ । ಪೃ॒ಥಿ॒ವೀ ಮೇ॒ ಶರೀ॑ರೇ ಶ್ರಿ॒ತಾಃ । ಶರೀ॑ರ॒ಗ್ಂ॒॒ ಹೃದ॑ಯೇ । ಹೃದ॑ಯಂ॒ ಮಯಿ॑ । ಅ॒ಹಮ॒ಮೃತೇ᳚ । ಅ॒ಮೃತಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಿ । ಓ॒ಷ॒ಧಿ॒ ವ॒ನ॒ಸ್ಪತಯೋ॑ ಮೇ॒ ಲೋಮ॑ಸು ಶ್ರಿ॒ತಾಃ । ಲೋಮಾ॑ನಿ॒ ಹೃದ॑ಯೇ । ಹೃದ॑ಯಂ॒ ಮಯಿ॑ । ಅ॒ಹಮ॒ಮೃತೇ᳚ । ಅ॒ಮೃತಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಿ । ಇಂದ್ರೋ॑ ಮೇ॒ ಬಲೇ᳚ ಶ್ರಿ॒ತಃ । ಬಲ॒ಗ್ಂ॒॒ ಹೃದ॑ಯೇ । ಹೃದ॑ಯಂ॒ ಮಯಿ॑ । ಅ॒ಹಮ॒ಮೃತೇ᳚ । ಅ॒ಮೃತಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಿ । ಪ॒ರ್ಜನ್ಯೋ॑ ಮೇ॒ ಮೂ॒ರ್ದ್ನಿ ಶ್ರಿ॒ತಃ । ಮೂ॒ರ್ಧಾ ಹೃದ॑ಯೇ । ಹೃದ॑ಯಂ॒ ಮಯಿ॑ । ಅ॒ಹಮ॒ಮೃತೇ᳚ । ಅ॒ಮೃತಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಿ । ಈಶಾ॑ನೋ ಮೇ॒ ಮ॒ನ್ಯೌ ಶ್ರಿ॒ತಃ । ಮ॒ನ್ಯುರ್-ಹೃದ॑ಯೇ । ಹೃದ॑ಯಂ॒ ಮಯಿ॑ । ಅ॒ಹಮ॒ಮೃತೇ᳚ । ಅ॒ಮೃತಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಿ । ಆ॒ತ್ಮಾ ಮ॑ ಆ॒ತ್ಮನಿ॑ ಶ್ರಿ॒ತಃ । ಆ॒ತ್ಮಾ ಹೃದ॑ಯೇ । ಹೃದ॑ಯಂ॒ ಮಯಿ॑ । ಅ॒ಹಮ॒ಮೃತೇ᳚ । ಅ॒ಮೃತಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಿ । ಪುನ॑ರ್ಮ ಆ॒ತ್ಮಾ ಪುನ॒ರಾಯು॒ ರಾಗಾ᳚ತ್ । ಪುನಃ॑ ಪ್ರಾ॒ಣಃ ಪುನ॒ರಾಕೂ॑ತ॒ಮಾಗಾ᳚ತ್ । ವೈ॒ಶ್ವಾ॒ನ॒ರೋ ರ॒ಶ್ಮಿಭಿ॑ರ್-ವಾವೃಧಾ॒ನಃ । ಅ॒ಂತಸ್ತಿ॑ಷ್ಠ॒ತ್ವಮೃತ॑ಸ್ಯ ಗೋ॒ಪಾಃ ॥

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಶ್ನ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ, ಅಘೋರ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ, ಸಂಕರ್ಷಣ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರೂಪೋ ಯೋಽಸಾವಾದಿತ್ಯಃ ಪರಮಪುರುಷಃ ಸ ಏಷ ರುದ್ರೋ ದೇವತಾ । ನಮಃ ಶಿವಾಯೇತಿ ಬೀಜಂ । ಶಿವತರಾಯೇತಿ ಶಕ್ತಿಃ । ಮಹಾದೇವಾಯೇತಿ ಕೀಲಕಂ । ಶ್ರೀ ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಓಂ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾತ್ಮನೇ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ದರ್ಶಪೂರ್ಣ ಮಾಸಾತ್ಮನೇ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ಚಾತುರ್-ಮಾಸ್ಯಾತ್ಮನೇ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ನಿರೂಢ ಪಶುಬಂಧಾತ್ಮನೇ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ಜ್ಯೋತಿಷ್ಟೋಮಾತ್ಮನೇ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ಸರ್ವಕ್ರತ್ವಾತ್ಮನೇ ಕರತಲ ಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ॥

ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾತ್ಮನೇ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ । ದರ್ಶಪೂರ್ಣ ಮಾಸಾತ್ಮನೇ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ । ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯಾತ್ಮನೇ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ । ನಿರೂಢ ಪಶುಬಂಧಾತ್ಮನೇ ಕವಚಾಯ ಹುಂ । ಜ್ಯೋತಿಷ್ಟೋಮಾತ್ಮನೇ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ । ಸರ್ವಕ್ರತ್ವಾತ್ಮನೇ ಅಸ್ತ್ರಾಯಫಟ್ । ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ ॥

ಧ್ಯಾನಂ

ಆಪಾತಾಳ-ನಭಃಸ್ಥಲಾಂತ-ಭುವನ-ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ-ಮಾವಿಸ್ಫುರತ್-
ಜ್ಯೋತಿಃ ಸ್ಫಾಟಿಕ-ಲಿಂಗ-ಮೌಳಿ-ವಿಲಸತ್-ಪೂರ್ಣೇಂದು-ವಾಂತಾಮೃತೈಃ ।
ಅಸ್ತೋಕಾಪ್ಲುತ-ಮೇಕ-ಮೀಶ-ಮನಿಶಂ ರುದ್ರಾನು-ವಾಕಾಂಜಪನ್
ಧ್ಯಾಯೇ-ದೀಪ್ಸಿತ-ಸಿದ್ಧಯೇ ಧ್ರುವಪದಂ ವಿಪ್ರೋಽಭಿಷಿಂಚೇ-ಚ್ಚಿವಂ ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ವ್ಯಾಪ್ತದೇಹಾ ಭಸಿತ ಹಿಮರುಚಾ ಭಾಸಮಾನಾ ಭುಜಂಗೈಃ
ಕಂಠೇ ಕಾಲಾಃ ಕಪರ್ದಾಃ ಕಲಿತ-ಶಶಿಕಲಾ-ಶ್ಚಂಡ ಕೋದಂಡ ಹಸ್ತಾಃ ।
ತ್ರ್ಯಕ್ಷಾ ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾಃ ಪ್ರಕಟಿತವಿಭವಾಃ ಶಾಂಭವಾ ಮೂರ್ತಿಭೇದಾಃ
ರುದ್ರಾಃ ಶ್ರೀರುದ್ರಸೂಕ್ತ-ಪ್ರಕಟಿತವಿಭವಾ ನಃ ಪ್ರಯಚ್ಚಂತು ಸೌಖ್ಯಂ ॥

ಓಂ ಗ॒ಣಾನಾಂ᳚ ತ್ವಾ ಗ॒ಣಪ॑ತಿಗ್ಂ ಹವಾಮಹೇ ಕ॒ವಿಂ ಕ॑ವೀ॒ನಾಮು॑ಪ॒ಮಶ್ರ॑ವಸ್ತಮಂ । ಜ್ಯೇ॒ಷ್ಠ॒ರಾಜಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪದ॒ ಆ ನಃ॑ ಶೃ॒ಣ್ವನ್ನೂ॒ತಿಭಿ॑ಸ್ಸೀದ॒ ಸಾದ॑ನಂ ॥ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ॒ ನಮಃ ॥

ಶಂ ಚ॑ ಮೇ॒ ಮಯ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರಿ॒ಯಂ ಚ॑ ಮೇಽನುಕಾ॒ಮಶ್ಚ॑ ಮೇ॒ ಕಾಮ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಸೌಮನಸ॒ಶ್ಚ॑ ಮೇ ಭ॒ದ್ರಂ ಚ॑ ಮೇ॒ ಶ್ರೇಯ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ವಸ್ಯ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ಯಶ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ಭಗ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ದ್ರವಿ॑ಣಂ ಚ ಮೇ ಯ॒ಂತಾ ಚ॑ ಮೇ ಧ॒ರ್ತಾ ಚ॑ ಮೇ॒ ಕ್ಷೇಮ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ಧೃತಿ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ವಿಶ್ವಂ॑ ಚ ಮೇ॒ ಮಹ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಸಂ॒ವಿಚ್ಚ॑ ಮೇ॒ ಜ್ಞಾತ್ರಂ॑ ಚ ಮೇ॒ ಸೂಶ್ಚ॑ ಮೇ ಪ್ರ॒ಸೂಶ್ಚ॑ ಮೇ॒ ಸೀರಂ॑ ಚ ಮೇ ಲ॒ಯಶ್ಚ॑ ಮ ಋ॒ತಂ ಚ॑ ಮೇ॒ಽಮೃತಂ॑ ಚ ಮೇಽಯ॒ಕ್ಷ್ಮಂ ಚ॒ ಮೇಽನಾ॑ಮಯಚ್ಚ ಮೇ ಜೀ॒ವಾತು॑ಶ್ಚ ಮೇ ದೀರ್ಘಾಯು॒ತ್ವಂ ಚ॑ ಮೇಽನಮಿ॒ತ್ರಂ ಚ॒ ಮೇಽಭ॑ಯಂ ಚ ಮೇ ಸು॒ಗಂ ಚ॑ ಮೇ॒ ಶಯ॑ನಂ ಚ ಮೇ ಸೂ॒ಷಾ ಚ॑ ಮೇ॒ ಸು॒ದಿನಂ॑ ಚ ಮೇ ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

********

Also Read:

Leave a Comment