[രുദ്രം ലഘുന്യാസമ്] ᐈ Sri Rudram Laghunyasam Lyrics In Malayalam With PDF

Sri Rudram Laghunyasam lyrics in Malayalam pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Sri Rudram Laghunyasam Lyrics In Malayalam ഓം അഥാത്മാനഗ്മ് ശിവാത്മാനഗ് ശ്രീ രുദ്രരൂപം ധ്യായേത് ॥ ശുദ്ധസ്ഫടിക സംകാശം ത്രിനേത്രം പംച വക്ത്രകം ।ഗംഗാധരം ദശഭുജം സര്വാഭരണ ഭൂഷിതമ് ॥ നീലഗ്രീവം ശശാംകാംകം നാഗ യജ്ഞോപ വീതിനമ് ।വ്യാഘ്ര ചര്മോത്തരീയം ച വരേണ്യമഭയ പ്രദമ് ॥ കമംഡല്-വക്ഷ സൂത്രാണാം ധാരിണം ശൂലപാണിനം ।ജ്വലംതം പിംഗളജടാ ശിഖാ മുദ്ദ്യോത ധാരിണമ് ॥ വൃഷ സ്കംധ സമാരൂഢം ഉമാ ദേഹാര്ഥ ധാരിണം ।അമൃതേനാപ്ലുതം ശാംതം ദിവ്യഭോഗ സമന്വിതമ് ॥ … Read more