[രുദ്രം ലഘുന്യാസമ്] ᐈ Sri Rudram Laghunyasam Lyrics In Malayalam With PDF

Sri Rudram Laghunyasam Lyrics In Malayalam

ഓം അഥാത്മാനഗ്മ് ശിവാത്മാനഗ് ശ്രീ രുദ്രരൂപം ധ്യായേത് ॥

ശുദ്ധസ്ഫടിക സംകാശം ത്രിനേത്രം പംച വക്ത്രകം ।
ഗംഗാധരം ദശഭുജം സര്വാഭരണ ഭൂഷിതമ് ॥

നീലഗ്രീവം ശശാംകാംകം നാഗ യജ്ഞോപ വീതിനമ് ।
വ്യാഘ്ര ചര്മോത്തരീയം ച വരേണ്യമഭയ പ്രദമ് ॥

കമംഡല്-വക്ഷ സൂത്രാണാം ധാരിണം ശൂലപാണിനം ।
ജ്വലംതം പിംഗളജടാ ശിഖാ മുദ്ദ്യോത ധാരിണമ് ॥

വൃഷ സ്കംധ സമാരൂഢം ഉമാ ദേഹാര്ഥ ധാരിണം ।
അമൃതേനാപ്ലുതം ശാംതം ദിവ്യഭോഗ സമന്വിതമ് ॥

ദിഗ്ദേവതാ സമായുക്തം സുരാസുര നമസ്കൃതം ।
നിത്യം ച ശാശ്വതം ശുദ്ധം ധ്രുവ-മക്ഷര-മവ്യയമ് ।
സര്വ വ്യാപിന-മീശാനം രുദ്രം വൈ വിശ്വരൂപിണം ।
ഏവം ധ്യാത്വാ ദ്വിജഃ സമ്യക് തതോ യജനമാരഭേത് ॥

അഥാതോ രുദ്ര സ്നാനാര്ചനാഭിഷേക വിധിം വ്യാ᳚ക്ഷ്യാസ്യാമഃ । ആദിത ഏവ തീര്ഥേ സ്നാത്വാ ഉദേത്യ ശുചിഃ പ്രയതോ ബ്രഹ്മചാരീ ശുക്ലവാസാ ദേവാഭിമുഖഃ സ്ഥിത്വാ ആത്മനി ദേവതാഃ സ്ഥാപയേത് ॥

പ്രജനനേ ബ്രഹ്മാ തിഷ്ഠതു । പാദയോര്-വിഷ്ണുസ്തിഷ്ഠതു । ഹസ്തയോര്-ഹരസ്തിഷ്ഠതു । ബാഹ്വോരിംദ്രസ്തിഷ്ടതു । ജഠരേഽഅഗ്നിസ്തിഷ്ഠതു । ഹൃദ॑യേ ശിവസ്തിഷ്ഠതു । കംഠേ വസവസ്തിഷ്ഠംതു । വക്ത്രേ സരസ്വതീ തിഷ്ഠതു । നാസികയോര്-വായുസ്തിഷ്ഠതു । നയനയോS-ചംദ്രാദിത്യൌ തിഷ്ടേതാം । കര്ണയോരശ്വിനൌ തിഷ്ടേതാം । ലലാടേ രുദ്രാസ്തിഷ്ഠംതു । മൂര്ഥ്ന്യാദിത്യാസ്തിഷ്ഠംതു । ശിരസി മഹാദേവസ്തിഷ്ഠതു । ശിഖായാം വാമദേവാസ്തിഷ്ഠതു । പൃഷ്ഠേ പിനാകീ തിഷ്ഠതു । പുരതഃ ശൂലീ തിഷ്ഠതു । പാര്ശ്യയോഃ ശിവാശംകരൌ തിഷ്ഠേതാം । സര്വതോ വായുസ്തിഷ്ഠതു । തതോ ബഹിഃ സര്വതോഽഗ്നിര്-ജ്വാലാമാലാ-പരിവൃതസ്തിഷ്ഠതു । സര്വേഷ്വംഗേഷു സര്വാ ദേവതാ യഥാസ്ഥാനം തിഷ്ഠംതു । മാഗ്മ് രക്ഷംതു ।

അ॒ഗ്നിര്മേ॑ വാ॒ചി ശ്രി॒തഃ । വാഗ്ധൃദ॑യേ । ഹൃദ॑യം॒ മയി॑ । അ॒ഹമ॒മൃതേ᳚ । അ॒മൃതം॒ ബ്രഹ്മ॑ണി ।
വാ॒യുര്മേ᳚ പ്രാ॒ണേ ശ്രി॒തഃ । പ്രാ॒ണോ ഹൃദ॑യേ । ഹൃദ॑യം॒ മയി॑ । അ॒ഹമ॒മൃതേ᳚ । അ॒മൃതം॒ ബ്രഹ്മ॑ണി । സൂര്യോ॑ മേ॒ ചക്ഷുഷി ശ്രി॒തഃ । ചക്ഷു॒ര്-ഹൃദ॑യേ । ഹൃദ॑യം॒ മയി॑ । അ॒ഹമ॒മൃതേ᳚ । അ॒മൃതം॒ ബ്രഹ്മ॑ണി । ച॒ംദ്രമാ॑ മേ॒ മന॑സി ശ്രി॒തഃ । മനോ॒ ഹൃദ॑യേ । ഹൃദ॑യം॒ മയി॑ । അ॒ഹമ॒മൃതേ᳚ । അ॒മൃതം॒ ബ്രഹ്മ॑ണി । ദിശോ॑ മേ॒ ശ്രോത്രേ᳚ ശ്രി॒താഃ । ശ്രോത്ര॒ഗ്മ്॒ ഹൃദ॑യേ । ഹൃദ॑യം॒ മയി॑ । അ॒ഹമ॒മൃതേ᳚ । അ॒മൃതം॒ ബ്രഹ്മ॑ണി । ആപോമേ॒ രേതസി ശ്രി॒താഃ । രേതോ ഹൃദ॑യേ । ഹൃദ॑യം॒ മയി॑ । അ॒ഹമ॒മൃതേ᳚ । അ॒മൃതം॒ ബ്രഹ്മ॑ണി । പൃ॒ഥി॒വീ മേ॒ ശരീ॑രേ ശ്രി॒താഃ । ശരീ॑ര॒ഗ്മ്॒॒ ഹൃദ॑യേ । ഹൃദ॑യം॒ മയി॑ । അ॒ഹമ॒മൃതേ᳚ । അ॒മൃതം॒ ബ്രഹ്മ॑ണി । ഓ॒ഷ॒ധി॒ വ॒ന॒സ്പതയോ॑ മേ॒ ലോമ॑സു ശ്രി॒താഃ । ലോമാ॑നി॒ ഹൃദ॑യേ । ഹൃദ॑യം॒ മയി॑ । അ॒ഹമ॒മൃതേ᳚ । അ॒മൃതം॒ ബ്രഹ്മ॑ണി । ഇംദ്രോ॑ മേ॒ ബലേ᳚ ശ്രി॒തഃ । ബല॒ഗ്മ്॒॒ ഹൃദ॑യേ । ഹൃദ॑യം॒ മയി॑ । അ॒ഹമ॒മൃതേ᳚ । അ॒മൃതം॒ ബ്രഹ്മ॑ണി । പ॒ര്ജന്യോ॑ മേ॒ മൂ॒ര്ദ്നി ശ്രി॒തഃ । മൂ॒ര്ധാ ഹൃദ॑യേ । ഹൃദ॑യം॒ മയി॑ । അ॒ഹമ॒മൃതേ᳚ । അ॒മൃതം॒ ബ്രഹ്മ॑ണി । ഈശാ॑നോ മേ॒ മ॒ന്യൌ ശ്രി॒തഃ । മ॒ന്യുര്-ഹൃദ॑യേ । ഹൃദ॑യം॒ മയി॑ । അ॒ഹമ॒മൃതേ᳚ । അ॒മൃതം॒ ബ്രഹ്മ॑ണി । ആ॒ത്മാ മ॑ ആ॒ത്മനി॑ ശ്രി॒തഃ । ആ॒ത്മാ ഹൃദ॑യേ । ഹൃദ॑യം॒ മയി॑ । അ॒ഹമ॒മൃതേ᳚ । അ॒മൃതം॒ ബ്രഹ്മ॑ണി । പുന॑ര്മ ആ॒ത്മാ പുന॒രായു॒ രാഗാ᳚ത് । പുനഃ॑ പ്രാ॒ണഃ പുന॒രാകൂ॑ത॒മാഗാ᳚ത് । വൈ॒ശ്വാ॒ന॒രോ ര॒ശ്മിഭി॑ര്-വാവൃധാ॒നഃ । അ॒ംതസ്തി॑ഷ്ഠ॒ത്വമൃത॑സ്യ ഗോ॒പാഃ ॥

അസ്യ ശ്രീ രുദ്രാധ്യായ പ്രശ്ന മഹാമംത്രസ്യ, അഘോര ഋഷിഃ, അനുഷ്ടുപ് ഛംദഃ, സംകര്ഷണ മൂര്തി സ്വരൂപോ യോഽസാവാദിത്യഃ പരമപുരുഷഃ സ ഏഷ രുദ്രോ ദേവതാ । നമഃ ശിവായേതി ബീജം । ശിവതരായേതി ശക്തിഃ । മഹാദേവായേതി കീലകം । ശ്രീ സാംബ സദാശിവ പ്രസാദ സിദ്ധ്യര്ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ ॥

ഓം അഗ്നിഹോത്രാത്മനേ അംഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ । ദര്ശപൂര്ണ മാസാത്മനേ തര്ജനീഭ്യാം നമഃ । ചാതുര്-മാസ്യാത്മനേ മധ്യമാഭ്യാം നമഃ । നിരൂഢ പശുബംധാത്മനേ അനാമികാഭ്യാം നമഃ । ജ്യോതിഷ്ടോമാത്മനേ കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ । സര്വക്രത്വാത്മനേ കരതല കരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ॥

അഗ്നിഹോത്രാത്മനേ ഹൃദയായ നമഃ । ദര്ശപൂര്ണ മാസാത്മനേ ശിരസേ സ്വാഹാ । ചാതുര്മാസ്യാത്മനേ ശിഖായൈ വഷട് । നിരൂഢ പശുബംധാത്മനേ കവചായ ഹും । ജ്യോതിഷ്ടോമാത്മനേ നേത്രത്രയായ വൌഷട് । സര്വക്രത്വാത്മനേ അസ്ത്രായഫട് । ഭൂര്ഭുവസ്സുവരോമിതി ദിഗ്ബംധഃ ॥

ധ്യാനം

ആപാതാള-നഭഃസ്ഥലാംത-ഭുവന-ബ്രഹ്മാംഡ-മാവിസ്ഫുരത്-
ജ്യോതിഃ സ്ഫാടിക-ലിംഗ-മൌളി-വിലസത്-പൂര്ണേംദു-വാംതാമൃതൈഃ ।
അസ്തോകാപ്ലുത-മേക-മീശ-മനിശം രുദ്രാനു-വാകാംജപന്
ധ്യായേ-ദീപ്സിത-സിദ്ധയേ ധ്രുവപദം വിപ്രോഽഭിഷിംചേ-ച്ചിവമ് ॥

ബ്രഹ്മാംഡ വ്യാപ്തദേഹാ ഭസിത ഹിമരുചാ ഭാസമാനാ ഭുജംഗൈഃ
കംഠേ കാലാഃ കപര്ദാഃ കലിത-ശശികലാ-ശ്ചംഡ കോദംഡ ഹസ്താഃ ।
ത്ര്യക്ഷാ രുദ്രാക്ഷമാലാഃ പ്രകടിതവിഭവാഃ ശാംഭവാ മൂര്തിഭേദാഃ
രുദ്രാഃ ശ്രീരുദ്രസൂക്ത-പ്രകടിതവിഭവാ നഃ പ്രയച്ചംതു സൌഖ്യമ് ॥

ഓം ഗ॒ണാനാ᳚മ് ത്വാ ഗ॒ണപ॑തിഗ്മ് ഹവാമഹേ ക॒വിം ക॑വീ॒നാമു॑പ॒മശ്ര॑വസ്തമം । ജ്യേ॒ഷ്ഠ॒രാജം॒ ബ്രഹ്മ॑ണാം ബ്രഹ്മണസ്പദ॒ ആ നഃ॑ ശൃ॒ണ്വന്നൂ॒തിഭി॑സ്സീദ॒ സാദ॑നം ॥ മഹാഗണപതയേ॒ നമഃ ॥

ശം ച॑ മേ॒ മയ॑ശ്ച മേ പ്രി॒യം ച॑ മേഽനുകാ॒മശ്ച॑ മേ॒ കാമ॑ശ്ച മേ സൌമനസ॒ശ്ച॑ മേ ഭ॒ദ്രം ച॑ മേ॒ ശ്രേയ॑ശ്ച മേ॒ വസ്യ॑ശ്ച മേ॒ യശ॑ശ്ച മേ॒ ഭഗ॑ശ്ച മേ॒ ദ്രവി॑ണം ച മേ യ॒ംതാ ച॑ മേ ധ॒ര്താ ച॑ മേ॒ ക്ഷേമ॑ശ്ച മേ॒ ധൃതി॑ശ്ച മേ॒ വിശ്വം॑ ച മേ॒ മഹ॑ശ്ച മേ സം॒വിച്ച॑ മേ॒ ജ്ഞാത്രം॑ ച മേ॒ സൂശ്ച॑ മേ പ്ര॒സൂശ്ച॑ മേ॒ സീരം॑ ച മേ ല॒യശ്ച॑ മ ഋ॒തം ച॑ മേ॒ഽമൃതം॑ ച മേഽയ॒ക്ഷ്മം ച॒ മേഽനാ॑മയച്ച മേ ജീ॒വാതു॑ശ്ച മേ ദീര്ഘായു॒ത്വം ച॑ മേഽനമി॒ത്രം ച॒ മേഽഭ॑യം ച മേ സു॒ഗം ച॑ മേ॒ ശയ॑നം ച മേ സൂ॒ഷാ ച॑ മേ॒ സു॒ദിനം॑ ച മേ ॥

ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

********

Also Read:

Leave a Comment