[શ્રી રુદ્રં નમકમ્] ᐈ Sri Rudram Namakam Lyrics In Gujarati With PDF

Sri Rudram Namakam lyrics in Gujarati pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Sri Rudram Namakam Lyrics In Gujarati શ્રી રુદ્ર પ્રશ્નઃ કૃષ્ણ યજુર્વેદીય તૈત્તિરીય સંહિતાચતુર્થં વૈશ્વદેવં કાંડમ્ પંચમઃ પ્રપાઠકઃ ઓં નમો ભગવતે॑ રુદ્રા॒ય ॥નમ॑સ્તે રુદ્ર મ॒ન્યવ॑ ઉ॒તોત॒ ઇષ॑વે॒ નમઃ॑ ।નમ॑સ્તે અસ્તુ॒ ધન્વ॑ને બા॒હુભ્યા॑મુ॒ત તે॒ નમઃ॑ ॥ યા ત॒ ઇષુઃ॑ શિ॒વત॑મા શિ॒વં બ॒ભૂવ॑ તે॒ ધનુઃ॑ ।શિ॒વા શ॑ર॒વ્યા॑ યા તવ॒ તયા॑ નો રુદ્ર મૃડય । યા તે॑ રુદ્ર શિ॒વા … Read more