[શ્રી રુદ્રં નમકમ્] ᐈ Sri Rudram Namakam Lyrics In Gujarati With PDF

Sri Rudram Namakam Lyrics In Gujarati

શ્રી રુદ્ર પ્રશ્નઃ

કૃષ્ણ યજુર્વેદીય તૈત્તિરીય સંહિતા
ચતુર્થં વૈશ્વદેવં કાંડમ્ પંચમઃ પ્રપાઠકઃ

ઓં નમો ભગવતે॑ રુદ્રા॒ય ॥
નમ॑સ્તે રુદ્ર મ॒ન્યવ॑ ઉ॒તોત॒ ઇષ॑વે॒ નમઃ॑ ।
નમ॑સ્તે અસ્તુ॒ ધન્વ॑ને બા॒હુભ્યા॑મુ॒ત તે॒ નમઃ॑ ॥

યા ત॒ ઇષુઃ॑ શિ॒વત॑મા શિ॒વં બ॒ભૂવ॑ તે॒ ધનુઃ॑ ।
શિ॒વા શ॑ર॒વ્યા॑ યા તવ॒ તયા॑ નો રુદ્ર મૃડય ।

યા તે॑ રુદ્ર શિ॒વા ત॒નૂરઘો॒રાઽપા॑પકાશિની ।
તયા॑ નસ્ત॒નુવા॒ શંત॑મયા॒ ગિરિ॑શંતા॒ભિચા॑કશીહિ ॥

યામિષું॑ ગિરિશંત॒ હસ્તે॒ બિભ॒ર્ષ્યસ્ત॑વે ।
શિ॒વાં ગિ॑રિત્ર॒ તાં કુ॑રુ॒ મા હિગ્-મ્॑સીઃ॒ પુરુ॑ષં॒ જગ॑ત્॥

શિ॒વેન॒ વચ॑સા ત્વા॒ ગિરિ॒શાચ્છા॑ વદામસિ ।
યથા॑ નઃ॒ સર્વ॒મિજ્જગ॑દય॒ક્ષ્મગ્-મ્ સુ॒મના॒ અસ॑ત્ ॥

અધ્ય॑વોચદધિવ॒ક્તા પ્ર॑થ॒મો દૈવ્યો॑ ભિ॒ષક્ ।
અહીગ્॑શ્ચ॒ સર્વાં᳚જં॒ભયં॒થ્સર્વા᳚શ્ચ યાતુધા॒ન્યઃ॑ ॥

અ॒સૌ યસ્તા॒મ્રો અ॑રુ॒ણ ઉ॒ત બ॒ભ્રુઃ સુ॑મં॒ગળઃ॑ ।
યે ચે॒માગ્-મ્ રુ॒દ્રા અ॒ભિતો॑ દિ॒ક્ષુ શ્રિ॒તાઃ સ॑હસ્ર॒શોઽવૈષા॒ગ્-મ્॒॒ હેડ॑ ઈમહે ॥

અ॒સૌ યો॑ઽવ॒સર્પ॑તિ॒ નીલ॑ગ્રીવો॒ વિલો॑હિતઃ ।
ઉ॒તૈનં॑ ગો॒પા અ॑દૃશ॒ન્નદૃ॑શન્નુદહા॒ર્યઃ॑ ।
ઉ॒તૈનં॒ વિશ્વા॑ ભૂ॒તાનિ॒ સ દૃ॒ષ્ટો મૃ॑ડયાતિ નઃ ॥

નમો॑ અસ્તુ॒ નીલ॑ગ્રીવાય સહસ્રા॒ક્ષાય॑ મી॒ઢુષે᳚ ।
અથો॒ યે અ॑સ્ય॒ સત્વા॑નો॒ઽહં તેભ્યો॑ઽકર॒ન્નમઃ॑ ॥

પ્રમું॑ચ॒ ધન્વ॑ન॒સ્ત્વમુ॒ભયો॒રાર્ત્નિ॑ યો॒ર્જ્યાં ।
યાશ્ચ॑ તે॒ હસ્ત॒ ઇષ॑વઃ॒ પરા॒ તા ભ॑ગવો વપ ॥

અ॒વ॒તત્ય॒ ધનુ॒સ્ત્વગ્-મ્ સહ॑સ્રાક્ષ॒ શતે॑ષુધે ।
નિ॒શીર્ય॑ શ॒લ્યાનાં॒ મુખા॑ શિ॒વો નઃ॑ સુ॒મના॑ ભવ ॥

વિજ્યં॒ ધનુઃ॑ કપ॒ર્દિનો॒ વિશ॑લ્યો॒ બાણ॑વાગ્-મ્ ઉ॒ત ।
અને॑શન્ન॒સ્યેષ॑વ આ॒ભુર॑સ્ય નિષં॒ગથિઃ॑ ॥

યા તે॑ હે॒તિર્મી॑ડુષ્ટમ॒ હસ્તે॑ બ॒ભૂવ॑ તે॒ ધનુઃ॑ ।
તયા॒ઽસ્માન્, વિ॒શ્વત॒સ્ત્વમ॑ય॒ક્ષ્મયા॒ પરિ॑બ્ભુજ ॥

નમ॑સ્તે અ॒સ્ત્વાયુ॑ધા॒યાના॑તતાય ધૃ॒ષ્ણવે᳚ ।
ઉ॒ભાભ્યા॑મુ॒ત તે॒ નમો॑ બા॒હુભ્યાં॒ તવ॒ ધન્વ॑ને ॥

પરિ॑ તે॒ ધન્વ॑નો હે॒તિર॒સ્માન્ વૃ॑ણક્તુ વિ॒શ્વતઃ॑ ।
અથો॒ ય ઇ॑ષુ॒ધિસ્તવા॒રે અ॒સ્મન્નિધે॑હિ॒ તં ॥ 1 ॥

શંભ॑વે॒ નમઃ॑ । નમ॑સ્તે અસ્તુ ભગવન્-વિશ્વેશ્વ॒રાય॑ મહાદે॒વાય॑ ત્ર્યંબ॒કાય॑ ત્રિપુરાંત॒કાય॑ ત્રિકાગ્નિકા॒લાય॑ કાલાગ્નિરુ॒દ્રાય॑ નીલક॒ંઠાય॑ મૃત્યુંજ॒યાય॑ સર્વેશ્વ॒રાય॑ સદાશિ॒વાય॑ શ્રીમન્-મહાદે॒વાય॒ નમઃ॑ ॥

નમો॒ હિર॑ણ્ય બાહવે સેના॒ન્યે॑ દિ॒શાં ચ॒ પત॑યે॒ નમો॒ નમો॑ વૃ॒ક્ષેભ્યો॒ હરિ॑કેશેભ્યઃ પશૂ॒નાં પત॑યે॒ નમો॒ નમઃ॑ સ॒સ્પિંજ॑રાય॒ ત્વિષી॑મતે પથી॒નાં પત॑યે॒ નમો॒ નમો॑ બભ્લુ॒શાય॑ વિવ્યા॒ધિનેઽન્ના॑નાં॒ પત॑યે॒ નમો॒ નમો॒ હરિ॑કેશાયોપવી॒તિને॑ પુ॒ષ્ટાનાં॒ પત॑યે॒ નમો॒ નમો॑ ભ॒વસ્ય॑ હે॒ત્યૈ જગ॑તાં॒ પત॑યે॒ નમો॒ નમો॑ રુ॒દ્રાયા॑તતા॒વિને॒ ક્ષેત્રા॑ણાં॒ પત॑યે॒ નમો॒ નમઃ॑ સૂ॒તાયાહં॑ત્યાય॒ વના॑નાં॒ પત॑યે॒ નમો॒ નમો॒ રોહિ॑તાય સ્થ॒પત॑યે વૃ॒ક્ષાણાં॒ પત॑યે॒ નમો॒ નમો॑ મં॒ત્રિણે॑ વાણિ॒જાય॒ કક્ષા॑ણાં॒ પત॑યે॒ નમો॒ નમો॑ ભુવં॒તયે॑ વારિવસ્કૃ॒તા-યૌષ॑ધીનાં॒ પત॑યે॒ નમો॒ નમ॑ ઉ॒ચ્ચૈર્-ઘો॑ષાયાક્ર॒ંદય॑તે પત્તી॒નાં પત॑યે॒ નમો॒ નમઃ॑ કૃત્સ્નવી॒તાય॒ ધાવ॑તે॒ સત્ત્વ॑નાં॒ પત॑યે॒ નમઃ॑ ॥ 2 ॥

નમઃ॒ સહ॑માનાય નિવ્યા॒ધિન॑ આવ્યા॒ધિની॑નાં॒ પત॑યે નમો॒ નમઃ॑ કકુ॒ભાય॑ નિષં॒ગિણે᳚ સ્તે॒નાનાં॒ પત॑યે॒ નમો॒ નમો॑ નિષં॒ગિણ॑ ઇષુધિ॒મતે॑ તસ્ક॑રાણાં॒ પત॑યે॒ નમો॒ નમો॒ વંચ॑તે પરિ॒વંચ॑તે સ્તાયૂ॒નાં પત॑યે॒ નમો॒ નમો॑ નિચે॒રવે॑ પરિચ॒રાયાર॑ણ્યાનાં॒ પત॑યે॒ નમો॒ નમઃ॑ સૃકા॒વિભ્યો॒ જિઘાગ્-મ્॑સદ્ભ્યો મુષ્ણ॒તાં પત॑યે॒ નમો॒ નમો॑ઽસિ॒મદ્ભ્યો॒ નક્તં॒ચર॑દ્ભ્યઃ પ્રકૃ॒ંતાનાં॒ પત॑યે॒ નમો॒ નમ॑ ઉષ્ણી॒ષિને॑ ગિરિચ॒રાય॑ કુલું॒ચાનાં॒ પત॑યે॒ નમો॒ નમ॒ ઇષુ॑મદ્ભ્યો ધન્વા॒વિભ્ય॑શ્ચ વો॒ નમો॒ નમ॑ આતન્-વા॒નેભ્યઃ॑ પ્રતિ॒દધા॑નેભ્યશ્ચ વો॒ નમો॒ નમ॑ આ॒યચ્છ॑દ્ભ્યો વિસૃ॒જદ્-ભ્ય॑શ્ચ વો॒ નમો॒ નમોઽસ્સ॑દ્ભ્યો॒ વિદ્ય॑દ્-ભ્યશ્ચ વો॒ નમો॒ નમ॒ આસી॑નેભ્યઃ॒ શયા॑નેભ્યશ્ચ વો॒ નમો॒ નમઃ॑ સ્વ॒પદ્ભ્યો॒ જાગ્ર॑દ્-ભ્યશ્ચ વો॒ નમો॒ નમ॒સ્તિષ્ઠ॑દ્ભ્યો॒ ધાવ॑દ્-ભ્યશ્ચ વો॒ નમો॒ નમઃ॑ સ॒ભાભ્યઃ॑ સ॒ભાપ॑તિભ્યશ્ચ વો॒ નમો॒ નમો॒ અશ્વે॒ભ્યોઽશ્વ॑પતિભ્યશ્ચ વો॒ નમઃ॑ ॥ 3 ॥

નમ॑ આવ્યા॒ધિની᳚ભ્યો વિ॒વિધ્ય॑ંતીભ્યશ્ચ વો॒ નમો॒ નમ॒ ઉગ॑ણાભ્યસ્તૃગ્-મ્-હ॒તીભ્ય॑શ્ચ વો॒ નમો॒ નમો॑ ગૃ॒ત્સેભ્યો॑ ગૃ॒ત્સપ॑તિભ્યશ્ચ વો॒ નમો॒ નમો॒ વ્રાતે᳚ભ્યો॒ વ્રાત॑પતિભ્યશ્ચ વો॒ નમો॒ નમો॑ ગ॒ણેભ્યો॑ ગ॒ણપ॑તિભ્યશ્ચ વો॒ નમો॒ નમો॒ વિરૂ॑પેભ્યો વિ॒શ્વરૂ॑પેભ્યશ્ચ વો॒ નમો॒ નમો॑ મહ॒દ્ભ્યઃ॑, ક્ષુલ્લ॒કેભ્ય॑શ્ચ વો॒ નમો॒ નમો॑ ર॒થિભ્યો॑ઽર॒થેભ્ય॑શ્ચ વો॒ નમો॒ નમો॒ રથે᳚ભ્યો॒ રથ॑પતિભ્યશ્ચ વો॒ નમો॒ નમઃ॑ સેના᳚ભ્યઃ સેના॒નિભ્ય॑શ્ચ વો॒ નમો॒ નમઃ॑, ક્ષ॒ત્તૃભ્યઃ॑ સંગ્રહી॒તૃભ્ય॑શ્ચ વો॒ નમો॒ નમ॒સ્તક્ષ॑ભ્યો રથકા॒રેભ્ય॑શ્ચ વો॒ નમો॑ નમઃ॒ કુલા॑લેભ્યઃ ક॒ર્મારે᳚ભ્યશ્ચ વો॒ નમો॒ નમઃ॑ પું॒જિષ્ટે᳚ભ્યો નિષા॒દેભ્ય॑શ્ચ વો॒ નમો॒ નમઃ॑ ઇષુ॒કૃદ્ભ્યો॑ ધન્વ॒કૃદ્-ભ્ય॑શ્ચ વો॒ નમો॒ નમો॑ મૃગ॒યુભ્યઃ॑ શ્વ॒નિભ્ય॑શ્ચ વો॒ નમો॒ નમઃ॒ શ્વભ્યઃ॒ શ્વપ॑તિભ્યશ્ચ વો॒ નમઃ॑ ॥ 4 ॥

નમો॑ ભ॒વાય॑ ચ રુ॒દ્રાય॑ ચ॒ નમઃ॑ શ॒ર્વાય॑ ચ પશુ॒પત॑યે ચ॒ નમો॒ નીલ॑ગ્રીવાય ચ શિતિ॒કંઠા॑ય ચ॒ નમઃ॑ કપ॒ર્ધિને॑ ચ॒ વ્યુ॑પ્તકેશાય ચ॒ નમઃ॑ સહસ્રા॒ક્ષાય॑ ચ શ॒તધ॑ન્વને ચ॒ નમો॑ ગિરિ॒શાય॑ ચ શિપિવિ॒ષ્ટાય॑ ચ॒ નમો॑ મી॒ઢુષ્ટ॑માય॒ ચેષુ॑મતે ચ॒ નમો᳚ હ્ર॒સ્વાય॑ ચ વામ॒નાય॑ ચ॒ નમો॑ બૃહ॒તે ચ॒ વર્ષી॑યસે ચ॒ નમો॑ વૃ॒દ્ધાય॑ ચ સં॒વૃધ્વ॑ને ચ॒ નમો॒ અગ્રિ॑યાય ચ પ્રથ॒માય॑ ચ॒ નમ॑ આ॒શવે॑ ચાજિ॒રાય॑ ચ॒ નમઃ॒ શીઘ્રિ॑યાય ચ॒ શીભ્યા॑ય ચ॒ નમ॑ ઊ॒ર્મ્યા॑ય ચાવસ્વ॒ન્યા॑ય ચ॒ નમઃ॑ સ્રોત॒સ્યા॑ય ચ॒ દ્વીપ્યા॑ય ચ ॥ 5 ॥

નમો᳚ જ્યે॒ષ્ઠાય॑ ચ કનિ॒ષ્ઠાય॑ ચ॒ નમઃ॑ પૂર્વ॒જાય॑ ચાપર॒જાય॑ ચ॒ નમો॑ મધ્ય॒માય॑ ચાપગ॒લ્ભાય॑ ચ॒ નમો॑ જઘ॒ન્યા॑ય ચ॒ બુધ્નિ॑યાય ચ॒ નમઃ॑ સો॒ભ્યા॑ય ચ પ્રતિસ॒ર્યા॑ય ચ॒ નમો॒ યામ્યા॑ય ચ॒ ક્ષેમ્યા॑ય ચ॒ નમ॑ ઉર્વ॒ર્યા॑ય ચ॒ ખલ્યા॑ય ચ॒ નમઃ॒ શ્લોક્યા॑ય ચાઽવસા॒ન્યા॑ય ચ॒ નમો॒ વન્યા॑ય ચ॒ કક્ષ્યા॑ય ચ॒ નમઃ॑ શ્ર॒વાય॑ ચ પ્રતિશ્ર॒વાય॑ ચ॒ નમ॑ આ॒શુષે॑ણાય ચા॒શુર॑થાય ચ॒ નમઃ॒ શૂરા॑ય ચાવભિંદ॒તે ચ॒ નમો॑ વ॒ર્મિણે॑ ચ વરૂ॒ધિને॑ ચ॒ નમો॑ બિ॒લ્મિને॑ ચ કવ॒ચિને॑ ચ॒ નમઃ॑ શ્રુ॒તાય॑ ચ શ્રુતસે॒નાય॑ ચ ॥ 6 ॥

નમો॑ દુંદુ॒ભ્યા॑ય ચાહન॒ન્યા॑ય ચ॒ નમો॑ ધૃ॒ષ્ણવે॑ ચ પ્રમૃ॒શાય॑ ચ॒ નમો॑ દૂ॒તાય॑ ચ પ્રહિ॑તાય ચ॒ નમો॑ નિષં॒ગિણે॑ ચેષુધિ॒મતે॑ ચ॒ નમ॑સ્-તી॒ક્ષ્ણેષ॑વે ચાયુ॒ધિને॑ ચ॒ નમઃ॑ સ્વાયુ॒ધાય॑ ચ સુ॒ધન્વ॑ને ચ॒ નમઃ॒ સ્રુત્યા॑ય ચ॒ પથ્યા॑ય ચ॒ નમઃ॑ કા॒ટ્યા॑ય ચ ની॒પ્યા॑ય ચ॒ નમઃ॒ સૂદ્યા॑ય ચ સર॒સ્યા॑ય ચ॒ નમો॑ ના॒દ્યાય॑ ચ વૈશં॒તાય॑ ચ॒ નમઃ॒ કૂપ્યા॑ય ચાવ॒ટ્યા॑ય ચ॒ નમો॒ વર્ષ્યા॑ય ચાવ॒ર્ષ્યાય॑ ચ॒ નમો॑ મે॒ઘ્યા॑ય ચ વિદ્યુ॒ત્યા॑ય ચ॒ નમ ઈ॒ધ્રિયા॑ય ચાત॒પ્યા॑ય ચ॒ નમો॒ વાત્યા॑ય ચ॒ રેષ્મિ॑યાય ચ॒ નમો॑ વાસ્ત॒વ્યા॑ય ચ વાસ્તુ॒પાય॑ ચ ॥ 7 ॥

નમઃ॒ સોમા॑ય ચ રુ॒દ્રાય॑ ચ॒ નમ॑સ્તા॒મ્રાય॑ ચારુ॒ણાય॑ ચ॒ નમઃ॑ શં॒ગાય॑ ચ પશુ॒પત॑યે ચ॒ નમ॑ ઉ॒ગ્રાય॑ ચ ભી॒માય॑ ચ॒ નમો॑ અગ્રેવ॒ધાય॑ ચ દૂરેવ॒ધાય॑ ચ॒ નમો॑ હ॒ંત્રે ચ॒ હની॑યસે ચ॒ નમો॑ વૃ॒ક્ષેભ્યો॒ હરિ॑કેશેભ્યો॒ નમ॑સ્તા॒રાય॒ નમ॑શ્શં॒ભવે॑ ચ મયો॒ભવે॑ ચ॒ નમઃ॑ શંક॒રાય॑ ચ મયસ્ક॒રાય॑ ચ॒ નમઃ॑ શિ॒વાય॑ ચ શિ॒વત॑રાય ચ॒ નમ॒સ્તીર્થ્યા॑ય ચ॒ કૂલ્યા॑ય ચ॒ નમઃ॑ પા॒ર્યા॑ય ચાવા॒ર્યા॑ય ચ॒ નમઃ॑ પ્ર॒તર॑ણાય ચો॒ત્તર॑ણાય ચ॒ નમ॑ આતા॒ર્યા॑ય ચાલા॒દ્યા॑ય ચ॒ નમઃ॒ શષ્પ્યા॑ય ચ॒ ફેન્યા॑ય ચ॒ નમઃ॑ સિક॒ત્યા॑ય ચ પ્રવા॒હ્યા॑ય ચ ॥ 8 ॥

નમ॑ ઇરિ॒ણ્યા॑ય ચ પ્રપ॒થ્યા॑ય ચ॒ નમઃ॑ કિગ્-મ્શિ॒લાય॑ ચ॒ ક્ષય॑ણાય ચ॒ નમઃ॑ કપ॒ર્દિને॑ ચ પુલ॒સ્તયે॑ ચ॒ નમો॒ ગોષ્ઠ્યા॑ય ચ॒ ગૃહ્યા॑ય ચ॒ નમ॒સ્તલ્પ્યા॑ય ચ॒ ગેહ્યા॑ય ચ॒ નમઃ॑ કા॒ટ્યા॑ય ચ ગહ્વરે॒ષ્ઠાય॑ ચ॒ નમો᳚ હૃદ॒ય્યા॑ય ચ નિવે॒ષ્પ્યા॑ય ચ॒ નમઃ॑ પાગ્-મ્ સ॒વ્યા॑ય ચ રજ॒સ્યા॑ય ચ॒ નમઃ॒ શુષ્ક્યા॑ય ચ હરિ॒ત્યા॑ય ચ॒ નમો॒ લોપ્યા॑ય ચોલ॒પ્યા॑ય ચ॒ નમ॑ ઊ॒ર્વ્યા॑ય ચ સૂ॒ર્મ્યા॑ય ચ॒ નમઃ॑ પ॒ર્ણ્યા॑ય ચ પર્ણશ॒દ્યા॑ય ચ॒ નમો॑ઽપગુ॒રમા॑ણાય ચાભિઘ્ન॒તે ચ॒ નમ॑ આખ્ખિદ॒તે ચ॑ પ્રખ્ખિદ॒તે ચ॒ નમો॑ વઃ કિરિ॒કેભ્યો॑ દે॒વાના॒ગ્॒મ્॒ હૃદ॑યેભ્યો॒ નમો॑ વિક્ષીણ॒કેભ્યો॒ નમો॑ વિચિન્વ॒ત્કેભ્યો॒ નમ॑ આનિર્ હ॒તેભ્યો॒ નમ॑ આમીવ॒ત્કેભ્યઃ॑ ॥ 9 ॥

દ્રાપે॒ અંધ॑સસ્પતે॒ દરિ॑દ્ર॒ન્-નીલ॑લોહિત ।
એ॒ષાં પુરુ॑ષાણામે॒ષાં પ॑શૂ॒નાં મા ભેર્માઽરો॒ મો એ॑ષાં॒ કિંચ॒નામ॑મત્ ।

યા તે॑ રુદ્ર શિ॒વા ત॒નૂઃ શિ॒વા વિ॒શ્વાહ॑ભેષજી ।
શિ॒વા રુ॒દ્રસ્ય॑ ભેષ॒જી તયા॑ નો મૃડ જી॒વસે᳚ ॥

ઇ॒માગ્-મ્ રુ॒દ્રાય॑ ત॒વસે॑ કપ॒ર્દિને᳚ ક્ષ॒યદ્વી॑રાય॒ પ્રભ॑રામહે મ॒તિં ।
યથા॑ નઃ॒ શમસ॑દ્ દ્વિ॒પદે॒ ચતુ॑ષ્પદે॒ વિશ્વં॑ પુ॒ષ્ટં ગ્રામે॑ અ॒સ્મિન્નના॑તુરં ।

મૃ॒ડા નો॑ રુદ્રો॒ત નો॒ મય॑સ્કૃધિ ક્ષ॒યદ્વી॑રાય॒ નમ॑સા વિધેમ તે ।
યચ્છં ચ॒ યોશ્ચ॒ મનુ॑રાય॒જે પિ॒તા તદ॑શ્યામ॒ તવ॑ રુદ્ર॒ પ્રણી॑તૌ ।

મા નો॑ મ॒હાંત॑મુ॒ત મા નો॑ અર્ભ॒કં મા ન॒ ઉક્ષં॑તમુ॒ત મા ન॑ ઉક્ષિ॒તં ।
મા નો॑ઽવધીઃ પિ॒તરં॒ મોત મા॒તરં॑ પ્રિ॒યા મા ન॑સ્ત॒નુવો॑ રુદ્ર રીરિષઃ ।

મા ન॑સ્તો॒કે તન॑યે॒ મા ન॒ આયુ॑ષિ॒ મા નો॒ ગોષુ॒ મા નો॒ અશ્વે॑ષુ રીરિષઃ ।
વી॒રાન્મા નો॑ રુદ્ર ભામિ॒તોઽવ॑ધીર્-હ॒વિષ્મ॑ંતો॒ નમ॑સા વિધેમ તે ।

આ॒રાત્તે॑ ગો॒ઘ્ન ઉ॒ત પૂ॑રુષ॒ઘ્ને ક્ષ॒યદ્વી॑રાય સુ॒મ્-નમ॒સ્મે તે॑ અસ્તુ ।
રક્ષા॑ ચ નો॒ અધિ॑ ચ દેવ બ્રૂ॒હ્યથા॑ ચ નઃ॒ શર્મ॑ યચ્છ દ્વિ॒બર્હાઃ᳚ ।

સ્તુ॒હિ શ્રુ॒તં ગ॑ર્ત॒સદં॒ યુવા॑નં મૃ॒ગન્ન ભી॒મમુ॑પહ॒ંતુમુ॒ગ્રમ્ ।
મૃ॒ડા જ॑રિ॒ત્રે રુ॑દ્ર॒ સ્તવા॑નો અ॒ન્યંતે॑ અ॒સ્મન્નિવ॑પંતુ॒ સેનાઃ᳚ ।

પરિ॑ણો રુ॒દ્રસ્ય॑ હે॒તિર્-વૃ॑ણક્તુ॒ પરિ॑ ત્વે॒ષસ્ય॑ દુર્મ॒તિ ર॑ઘા॒યોઃ ।
અવ॑ સ્થિ॒રા મ॒ઘવ॑દ્-ભ્યસ્-તનુષ્વ॒ મીઢ્-વ॑સ્તો॒કાય॒ તન॑યાય મૃડય ।

મીઢુ॑ષ્ટમ॒ શિવ॑તમ શિ॒વો નઃ॑ સુ॒મના॑ ભવ ।
પ॒ર॒મે વૃ॒ક્ષ આયુ॑ધન્નિ॒ધાય॒ કૃત્તિં॒ વસા॑ન॒ આચ॑ર॒ પિના॑કં॒ બિભ્ર॒દાગ॑હિ ।

વિકિ॑રિદ॒ વિલો॑હિત॒ નમ॑સ્તે અસ્તુ ભગવઃ ।
યાસ્તે॑ સ॒હસ્રગ્-મ્॑ હે॒તયો॒ન્યમ॒સ્મન્-નિવ॑પંતુ તાઃ ।

સ॒હસ્રા॑ણિ સહસ્ર॒ધા બા॑હુ॒વોસ્તવ॑ હે॒તયઃ॑ ।
તાસા॒મીશા॑નો ભગવઃ પરા॒ચીના॒ મુખા॑ કૃધિ ॥ 10 ॥

સ॒હસ્રા॑ણિ સહસ્ર॒શો યે રુ॒દ્રા અધિ॒ ભૂમ્યા᳚મ્ ।
તેષાગ્-મ્॑ સહસ્રયોજ॒નેઽવ॒ધન્વા॑નિ તન્મસિ ।

અ॒સ્મિન્-મ॑હ॒ત્-ય॑ર્ણ॒વેં᳚ઽતરિ॑ક્ષે ભ॒વા અધિ॑ ।
નીલ॑ગ્રીવાઃ શિતિ॒કંઠાઃ᳚ શ॒ર્વા અ॒ધઃ, ક્ષ॑માચ॒રાઃ ।

નીલ॑ગ્રીવાઃ શિતિ॒કંઠા॒ દિવગ્-મ્॑ રુ॒દ્રા ઉપ॑શ્રિતાઃ ।
યે વૃ॒ક્ષેષુ॑ સ॒સ્પિંજ॑રા॒ નીલ॑ગ્રીવા॒ વિલો॑હિતાઃ ।

યે ભૂ॒તાના॒મધિ॑પતયો વિશિ॒ખાસઃ॑ કપ॒ર્દિ॑નઃ ।
યે અન્ને॑ષુ વિ॒વિધ્ય॑ંતિ॒ પાત્રે॑ષુ॒ પિબ॑તો॒ જનાન્॑ । યે પ॒થાં પ॑થિ॒રક્ષ॑ય ઐલબૃ॒દા॑ ય॒વ્યુધઃ॑ । યે તી॒ર્થાનિ॑ પ્ર॒ચરં॑તિ સૃ॒કાવં॑તો નિષં॒ગિણઃ॑ । ય એ॒તાવં॑તશ્ચ॒ ભૂયાગ્-મ્॑સશ્ચ॒ દિશો॑ રુ॒દ્રા વિ॑તસ્થિ॒રે । તેષાગ્-મ્॑ સહસ્રયોજ॒નેઽવ॒ધન્વા॑નિ તન્મસિ । નમો॑ રુ॒ધ્રેભ્યો॒ યે પૃ॑થિ॒વ્યાં યેં᳚ઽતરિ॑ક્ષે યે દિ॒વિ યેષા॒મન્નં॒ વાતો॑ વ॒ર્ષ॒મિષ॑વ॒સ્તેભ્યો॒ દશ॒ પ્રાચી॒ર્દશ॑ દક્ષિ॒ણા દશ॑ પ્ર॒તીચી॒ર્-દશો-દી॑ચી॒ર્-દશો॒ર્ધ્વાસ્તેભ્યો॒ નમ॒સ્તે નો॑ મૃડયંતુ॒ તે યં દ્વિ॒ષ્મો યશ્ચ॑ નો॒ દ્વેષ્ટિ॒ તં વો॒ જંભે॑ દધામિ ॥ 11 ॥

ત્ર્યં॑બકં યજામહે સુગં॒ધિં પુ॑ષ્ટિ॒વર્ધ॑નં । ઉ॒ર્વા॒રુ॒કમિ॑વ॒ બંધ॑નાન્-મૃત્યો॑ર્-મુક્ષીય॒ માઽમૃતા᳚ત્ । યો રુ॒દ્રો અ॒ગ્નૌ યો અ॒પ્સુ ય ઓષ॑ધીષુ॒ યો રુ॒દ્રો વિશ્વા॒ ભુવ॑ના વિ॒વેશ॒ તસ્મૈ॑ રુ॒દ્રાય॒ નમો॑ અસ્તુ । તમુ॑ ષ્ટુ॒હિ॒ યઃ સ્વિ॒ષુઃ સુ॒ધન્વા॒ યો વિશ્વ॑સ્ય॒ ક્ષય॑તિ ભેષ॒જસ્ય॑ । યક્ષ્વા᳚મ॒હે સૌ᳚મન॒સાય॑ રુ॒દ્રં નમો᳚ભિર્-દે॒વમસુ॑રં દુવસ્ય । અ॒યં મે॒ હસ્તો॒ ભગ॑વાન॒યં મે॒ ભગ॑વત્તરઃ । અ॒યં મે᳚ વિ॒શ્વભે᳚ષજો॒ઽયગ્-મ્ શિ॒વાભિ॑મર્શનઃ । યે તે॑ સ॒હસ્ર॑મ॒યુતં॒ પાશા॒ મૃત્યો॒ મર્ત્યા॑ય॒ હંત॑વે । તાન્ ય॒જ્ઞસ્ય॑ મા॒યયા॒ સર્વા॒નવ॑ યજામહે । મૃ॒ત્યવે॒ સ્વાહા॑ મૃ॒ત્યવે॒ સ્વાહા᳚ । પ્રાણાનાં ગ્રંથિરસિ રુદ્રો મા॑ વિશા॒ંતકઃ । તેનાન્નેના᳚પ્યાય॒સ્વ ॥
ઓં નમો ભગવતે રુદ્રાય વિષ્ણવે મૃત્યુ॑ર્મે પા॒હિ ॥

સદાશિ॒વોં ।

ઓં શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॑

********

Also Read:

Leave a Comment