[ಶ್ರೀ ರುದ್ರಂ ನಮಕಂ] ᐈ Sri Rudram Namakam Lyrics In Kannada With PDF

Sri Rudram Namakam lyrics in Kannada pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Sri Rudram Namakam Lyrics In Kannada ಶ್ರೀ ರುದ್ರ ಪ್ರಶ್ನಃ ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದೀಯ ತೈತ್ತಿರೀಯ ಸಂಹಿತಾಚತುರ್ಥಂ ವೈಶ್ವದೇವಂ ಕಾಂಡಂ ಪಂಚಮಃ ಪ್ರಪಾಠಕಃ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ॑ ರುದ್ರಾ॒ಯ ॥ನಮ॑ಸ್ತೇ ರುದ್ರ ಮ॒ನ್ಯವ॑ ಉ॒ತೋತ॒ ಇಷ॑ವೇ॒ ನಮಃ॑ ।ನಮ॑ಸ್ತೇ ಅಸ್ತು॒ ಧನ್ವ॑ನೇ ಬಾ॒ಹುಭ್ಯಾ॑ಮು॒ತ ತೇ॒ ನಮಃ॑ ॥ ಯಾ ತ॒ ಇಷುಃ॑ ಶಿ॒ವತ॑ಮಾ ಶಿ॒ವಂ ಬ॒ಭೂವ॑ ತೇ॒ ಧನುಃ॑ ।ಶಿ॒ವಾ ಶ॑ರ॒ವ್ಯಾ॑ ಯಾ ತವ॒ ತಯಾ॑ ನೋ ರುದ್ರ ಮೃಡಯ । ಯಾ ತೇ॑ ರುದ್ರ ಶಿ॒ವಾ … Read more