[ಶ್ರೀ ರುದ್ರಂ ನಮಕಂ] ᐈ Sri Rudram Namakam Lyrics In Kannada With PDF

Sri Rudram Namakam Lyrics In Kannada

ಶ್ರೀ ರುದ್ರ ಪ್ರಶ್ನಃ

ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದೀಯ ತೈತ್ತಿರೀಯ ಸಂಹಿತಾ
ಚತುರ್ಥಂ ವೈಶ್ವದೇವಂ ಕಾಂಡಂ ಪಂಚಮಃ ಪ್ರಪಾಠಕಃ

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ॑ ರುದ್ರಾ॒ಯ ॥
ನಮ॑ಸ್ತೇ ರುದ್ರ ಮ॒ನ್ಯವ॑ ಉ॒ತೋತ॒ ಇಷ॑ವೇ॒ ನಮಃ॑ ।
ನಮ॑ಸ್ತೇ ಅಸ್ತು॒ ಧನ್ವ॑ನೇ ಬಾ॒ಹುಭ್ಯಾ॑ಮು॒ತ ತೇ॒ ನಮಃ॑ ॥

ಯಾ ತ॒ ಇಷುಃ॑ ಶಿ॒ವತ॑ಮಾ ಶಿ॒ವಂ ಬ॒ಭೂವ॑ ತೇ॒ ಧನುಃ॑ ।
ಶಿ॒ವಾ ಶ॑ರ॒ವ್ಯಾ॑ ಯಾ ತವ॒ ತಯಾ॑ ನೋ ರುದ್ರ ಮೃಡಯ ।

ಯಾ ತೇ॑ ರುದ್ರ ಶಿ॒ವಾ ತ॒ನೂರಘೋ॒ರಾಽಪಾ॑ಪಕಾಶಿನೀ ।
ತಯಾ॑ ನಸ್ತ॒ನುವಾ॒ ಶಂತ॑ಮಯಾ॒ ಗಿರಿ॑ಶಂತಾ॒ಭಿಚಾ॑ಕಶೀಹಿ ॥

ಯಾಮಿಷುಂ॑ ಗಿರಿಶಂತ॒ ಹಸ್ತೇ॒ ಬಿಭ॒ರ್ಷ್ಯಸ್ತ॑ವೇ ।
ಶಿ॒ವಾಂ ಗಿ॑ರಿತ್ರ॒ ತಾಂ ಕು॑ರು॒ ಮಾ ಹಿಗ್ಂ॑ಸೀಃ॒ ಪುರು॑ಷಂ॒ ಜಗ॑ತ್॥

ಶಿ॒ವೇನ॒ ವಚ॑ಸಾ ತ್ವಾ॒ ಗಿರಿ॒ಶಾಚ್ಛಾ॑ ವದಾಮಸಿ ।
ಯಥಾ॑ ನಃ॒ ಸರ್ವ॒ಮಿಜ್ಜಗ॑ದಯ॒ಕ್ಷ್ಮಗ್ಂ ಸು॒ಮನಾ॒ ಅಸ॑ತ್ ॥

ಅಧ್ಯ॑ವೋಚದಧಿವ॒ಕ್ತಾ ಪ್ರ॑ಥ॒ಮೋ ದೈವ್ಯೋ॑ ಭಿ॒ಷಕ್ ।
ಅಹೀಗ್॑ಶ್ಚ॒ ಸರ್ವಾಂ᳚ಜಂ॒ಭಯಂ॒ಥ್ಸರ್ವಾ᳚ಶ್ಚ ಯಾತುಧಾ॒ನ್ಯಃ॑ ॥

ಅ॒ಸೌ ಯಸ್ತಾ॒ಮ್ರೋ ಅ॑ರು॒ಣ ಉ॒ತ ಬ॒ಭ್ರುಃ ಸು॑ಮಂ॒ಗಳಃ॑ ।
ಯೇ ಚೇ॒ಮಾಗ್ಂ ರು॒ದ್ರಾ ಅ॒ಭಿತೋ॑ ದಿ॒ಕ್ಷು ಶ್ರಿ॒ತಾಃ ಸ॑ಹಸ್ರ॒ಶೋಽವೈಷಾ॒ಗ್ಂ॒॒ ಹೇಡ॑ ಈಮಹೇ ॥

ಅ॒ಸೌ ಯೋ॑ಽವ॒ಸರ್ಪ॑ತಿ॒ ನೀಲ॑ಗ್ರೀವೋ॒ ವಿಲೋ॑ಹಿತಃ ।
ಉ॒ತೈನಂ॑ ಗೋ॒ಪಾ ಅ॑ದೃಶ॒ನ್ನದೃ॑ಶನ್ನುದಹಾ॒ರ್ಯಃ॑ ।
ಉ॒ತೈನಂ॒ ವಿಶ್ವಾ॑ ಭೂ॒ತಾನಿ॒ ಸ ದೃ॒ಷ್ಟೋ ಮೃ॑ಡಯಾತಿ ನಃ ॥

ನಮೋ॑ ಅಸ್ತು॒ ನೀಲ॑ಗ್ರೀವಾಯ ಸಹಸ್ರಾ॒ಕ್ಷಾಯ॑ ಮೀ॒ಢುಷೇ᳚ ।
ಅಥೋ॒ ಯೇ ಅ॑ಸ್ಯ॒ ಸತ್ವಾ॑ನೋ॒ಽಹಂ ತೇಭ್ಯೋ॑ಽಕರ॒ನ್ನಮಃ॑ ॥

ಪ್ರಮುಂ॑ಚ॒ ಧನ್ವ॑ನ॒ಸ್ತ್ವಮು॒ಭಯೋ॒ರಾರ್ತ್ನಿ॑ ಯೋ॒ರ್ಜ್ಯಾಂ ।
ಯಾಶ್ಚ॑ ತೇ॒ ಹಸ್ತ॒ ಇಷ॑ವಃ॒ ಪರಾ॒ ತಾ ಭ॑ಗವೋ ವಪ ॥

ಅ॒ವ॒ತತ್ಯ॒ ಧನು॒ಸ್ತ್ವಗ್ಂ ಸಹ॑ಸ್ರಾಕ್ಷ॒ ಶತೇ॑ಷುಧೇ ।
ನಿ॒ಶೀರ್ಯ॑ ಶ॒ಲ್ಯಾನಾಂ॒ ಮುಖಾ॑ ಶಿ॒ವೋ ನಃ॑ ಸು॒ಮನಾ॑ ಭವ ॥

ವಿಜ್ಯಂ॒ ಧನುಃ॑ ಕಪ॒ರ್ದಿನೋ॒ ವಿಶ॑ಲ್ಯೋ॒ ಬಾಣ॑ವಾಗ್ಂ ಉ॒ತ ।
ಅನೇ॑ಶನ್ನ॒ಸ್ಯೇಷ॑ವ ಆ॒ಭುರ॑ಸ್ಯ ನಿಷಂ॒ಗಥಿಃ॑ ॥

ಯಾ ತೇ॑ ಹೇ॒ತಿರ್ಮೀ॑ಡುಷ್ಟಮ॒ ಹಸ್ತೇ॑ ಬ॒ಭೂವ॑ ತೇ॒ ಧನುಃ॑ ।
ತಯಾ॒ಽಸ್ಮಾನ್, ವಿ॒ಶ್ವತ॒ಸ್ತ್ವಮ॑ಯ॒ಕ್ಷ್ಮಯಾ॒ ಪರಿ॑ಬ್ಭುಜ ॥

ನಮ॑ಸ್ತೇ ಅ॒ಸ್ತ್ವಾಯು॑ಧಾ॒ಯಾನಾ॑ತತಾಯ ಧೃ॒ಷ್ಣವೇ᳚ ।
ಉ॒ಭಾಭ್ಯಾ॑ಮು॒ತ ತೇ॒ ನಮೋ॑ ಬಾ॒ಹುಭ್ಯಾಂ॒ ತವ॒ ಧನ್ವ॑ನೇ ॥

ಪರಿ॑ ತೇ॒ ಧನ್ವ॑ನೋ ಹೇ॒ತಿರ॒ಸ್ಮಾನ್ ವೃ॑ಣಕ್ತು ವಿ॒ಶ್ವತಃ॑ ।
ಅಥೋ॒ ಯ ಇ॑ಷು॒ಧಿಸ್ತವಾ॒ರೇ ಅ॒ಸ್ಮನ್ನಿಧೇ॑ಹಿ॒ ತಂ ॥ 1 ॥

ಶಂಭ॑ವೇ॒ ನಮಃ॑ । ನಮ॑ಸ್ತೇ ಅಸ್ತು ಭಗವನ್-ವಿಶ್ವೇಶ್ವ॒ರಾಯ॑ ಮಹಾದೇ॒ವಾಯ॑ ತ್ರ್ಯಂಬ॒ಕಾಯ॑ ತ್ರಿಪುರಾಂತ॒ಕಾಯ॑ ತ್ರಿಕಾಗ್ನಿಕಾ॒ಲಾಯ॑ ಕಾಲಾಗ್ನಿರು॒ದ್ರಾಯ॑ ನೀಲಕ॒ಂಠಾಯ॑ ಮೃತ್ಯುಂಜ॒ಯಾಯ॑ ಸರ್ವೇಶ್ವ॒ರಾಯ॑ ಸದಾಶಿ॒ವಾಯ॑ ಶ್ರೀಮನ್-ಮಹಾದೇ॒ವಾಯ॒ ನಮಃ॑ ॥

ನಮೋ॒ ಹಿರ॑ಣ್ಯ ಬಾಹವೇ ಸೇನಾ॒ನ್ಯೇ॑ ದಿ॒ಶಾಂ ಚ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒ ನಮೋ॑ ವೃ॒ಕ್ಷೇಭ್ಯೋ॒ ಹರಿ॑ಕೇಶೇಭ್ಯಃ ಪಶೂ॒ನಾಂ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒ ನಮಃ॑ ಸ॒ಸ್ಪಿಂಜ॑ರಾಯ॒ ತ್ವಿಷೀ॑ಮತೇ ಪಥೀ॒ನಾಂ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒ ನಮೋ॑ ಬಭ್ಲು॒ಶಾಯ॑ ವಿವ್ಯಾ॒ಧಿನೇಽನ್ನಾ॑ನಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒ ನಮೋ॒ ಹರಿ॑ಕೇಶಾಯೋಪವೀ॒ತಿನೇ॑ ಪು॒ಷ್ಟಾನಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒ ನಮೋ॑ ಭ॒ವಸ್ಯ॑ ಹೇ॒ತ್ಯೈ ಜಗ॑ತಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒ ನಮೋ॑ ರು॒ದ್ರಾಯಾ॑ತತಾ॒ವಿನೇ॒ ಕ್ಷೇತ್ರಾ॑ಣಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒ ನಮಃ॑ ಸೂ॒ತಾಯಾಹಂ॑ತ್ಯಾಯ॒ ವನಾ॑ನಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒ ನಮೋ॒ ರೋಹಿ॑ತಾಯ ಸ್ಥ॒ಪತ॑ಯೇ ವೃ॒ಕ್ಷಾಣಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒ ನಮೋ॑ ಮಂ॒ತ್ರಿಣೇ॑ ವಾಣಿ॒ಜಾಯ॒ ಕಕ್ಷಾ॑ಣಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒ ನಮೋ॑ ಭುವಂ॒ತಯೇ॑ ವಾರಿವಸ್ಕೃ॒ತಾ-ಯೌಷ॑ಧೀನಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒ ನಮ॑ ಉ॒ಚ್ಚೈರ್-ಘೋ॑ಷಾಯಾಕ್ರ॒ಂದಯ॑ತೇ ಪತ್ತೀ॒ನಾಂ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒ ನಮಃ॑ ಕೃತ್ಸ್ನವೀ॒ತಾಯ॒ ಧಾವ॑ತೇ॒ ಸತ್ತ್ವ॑ನಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮಃ॑ ॥ 2 ॥

ನಮಃ॒ ಸಹ॑ಮಾನಾಯ ನಿವ್ಯಾ॒ಧಿನ॑ ಆವ್ಯಾ॒ಧಿನೀ॑ನಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ ನಮೋ॒ ನಮಃ॑ ಕಕು॒ಭಾಯ॑ ನಿಷಂ॒ಗಿಣೇ᳚ ಸ್ತೇ॒ನಾನಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒ ನಮೋ॑ ನಿಷಂ॒ಗಿಣ॑ ಇಷುಧಿ॒ಮತೇ॑ ತಸ್ಕ॑ರಾಣಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒ ನಮೋ॒ ವಂಚ॑ತೇ ಪರಿ॒ವಂಚ॑ತೇ ಸ್ತಾಯೂ॒ನಾಂ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒ ನಮೋ॑ ನಿಚೇ॒ರವೇ॑ ಪರಿಚ॒ರಾಯಾರ॑ಣ್ಯಾನಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒ ನಮಃ॑ ಸೃಕಾ॒ವಿಭ್ಯೋ॒ ಜಿಘಾಗ್ಂ॑ಸದ್ಭ್ಯೋ ಮುಷ್ಣ॒ತಾಂ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒ ನಮೋ॑ಽಸಿ॒ಮದ್ಭ್ಯೋ॒ ನಕ್ತಂ॒ಚರ॑ದ್ಭ್ಯಃ ಪ್ರಕೃ॒ಂತಾನಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒ ನಮ॑ ಉಷ್ಣೀ॒ಷಿನೇ॑ ಗಿರಿಚ॒ರಾಯ॑ ಕುಲುಂ॒ಚಾನಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒ ನಮ॒ ಇಷು॑ಮದ್ಭ್ಯೋ ಧನ್ವಾ॒ವಿಭ್ಯ॑ಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒ ನಮ॑ ಆತನ್-ವಾ॒ನೇಭ್ಯಃ॑ ಪ್ರತಿ॒ದಧಾ॑ನೇಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒ ನಮ॑ ಆ॒ಯಚ್ಛ॑ದ್ಭ್ಯೋ ವಿಸೃ॒ಜದ್-ಭ್ಯ॑ಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒ ನಮೋಽಸ್ಸ॑ದ್ಭ್ಯೋ॒ ವಿದ್ಯ॑ದ್-ಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒ ನಮ॒ ಆಸೀ॑ನೇಭ್ಯಃ॒ ಶಯಾ॑ನೇಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒ ನಮಃ॑ ಸ್ವ॒ಪದ್ಭ್ಯೋ॒ ಜಾಗ್ರ॑ದ್-ಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒ ನಮ॒ಸ್ತಿಷ್ಠ॑ದ್ಭ್ಯೋ॒ ಧಾವ॑ದ್-ಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒ ನಮಃ॑ ಸ॒ಭಾಭ್ಯಃ॑ ಸ॒ಭಾಪ॑ತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒ ನಮೋ॒ ಅಶ್ವೇ॒ಭ್ಯೋಽಶ್ವ॑ಪತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮಃ॑ ॥ 3 ॥

ನಮ॑ ಆವ್ಯಾ॒ಧಿನೀ᳚ಭ್ಯೋ ವಿ॒ವಿಧ್ಯ॑ಂತೀಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒ ನಮ॒ ಉಗ॑ಣಾಭ್ಯಸ್ತೃಗ್ಂ-ಹ॒ತೀಭ್ಯ॑ಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒ ನಮೋ॑ ಗೃ॒ತ್ಸೇಭ್ಯೋ॑ ಗೃ॒ತ್ಸಪ॑ತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒ ನಮೋ॒ ವ್ರಾತೇ᳚ಭ್ಯೋ॒ ವ್ರಾತ॑ಪತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒ ನಮೋ॑ ಗ॒ಣೇಭ್ಯೋ॑ ಗ॒ಣಪ॑ತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒ ನಮೋ॒ ವಿರೂ॑ಪೇಭ್ಯೋ ವಿ॒ಶ್ವರೂ॑ಪೇಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒ ನಮೋ॑ ಮಹ॒ದ್ಭ್ಯಃ॑, ಕ್ಷುಲ್ಲ॒ಕೇಭ್ಯ॑ಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒ ನಮೋ॑ ರ॒ಥಿಭ್ಯೋ॑ಽರ॒ಥೇಭ್ಯ॑ಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒ ನಮೋ॒ ರಥೇ᳚ಭ್ಯೋ॒ ರಥ॑ಪತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒ ನಮಃ॑ ಸೇನಾ᳚ಭ್ಯಃ ಸೇನಾ॒ನಿಭ್ಯ॑ಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒ ನಮಃ॑, ಕ್ಷ॒ತ್ತೃಭ್ಯಃ॑ ಸಂಗ್ರಹೀ॒ತೃಭ್ಯ॑ಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒ ನಮ॒ಸ್ತಕ್ಷ॑ಭ್ಯೋ ರಥಕಾ॒ರೇಭ್ಯ॑ಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॑ ನಮಃ॒ ಕುಲಾ॑ಲೇಭ್ಯಃ ಕ॒ರ್ಮಾರೇ᳚ಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒ ನಮಃ॑ ಪುಂ॒ಜಿಷ್ಟೇ᳚ಭ್ಯೋ ನಿಷಾ॒ದೇಭ್ಯ॑ಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒ ನಮಃ॑ ಇಷು॒ಕೃದ್ಭ್ಯೋ॑ ಧನ್ವ॒ಕೃದ್-ಭ್ಯ॑ಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒ ನಮೋ॑ ಮೃಗ॒ಯುಭ್ಯಃ॑ ಶ್ವ॒ನಿಭ್ಯ॑ಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒ ನಮಃ॒ ಶ್ವಭ್ಯಃ॒ ಶ್ವಪ॑ತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮಃ॑ ॥ 4 ॥

ನಮೋ॑ ಭ॒ವಾಯ॑ ಚ ರು॒ದ್ರಾಯ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ ಶ॒ರ್ವಾಯ॑ ಚ ಪಶು॒ಪತ॑ಯೇ ಚ॒ ನಮೋ॒ ನೀಲ॑ಗ್ರೀವಾಯ ಚ ಶಿತಿ॒ಕಂಠಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ ಕಪ॒ರ್ಧಿನೇ॑ ಚ॒ ವ್ಯು॑ಪ್ತಕೇಶಾಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ ಸಹಸ್ರಾ॒ಕ್ಷಾಯ॑ ಚ ಶ॒ತಧ॑ನ್ವನೇ ಚ॒ ನಮೋ॑ ಗಿರಿ॒ಶಾಯ॑ ಚ ಶಿಪಿವಿ॒ಷ್ಟಾಯ॑ ಚ॒ ನಮೋ॑ ಮೀ॒ಢುಷ್ಟ॑ಮಾಯ॒ ಚೇಷು॑ಮತೇ ಚ॒ ನಮೋ᳚ ಹ್ರ॒ಸ್ವಾಯ॑ ಚ ವಾಮ॒ನಾಯ॑ ಚ॒ ನಮೋ॑ ಬೃಹ॒ತೇ ಚ॒ ವರ್ಷೀ॑ಯಸೇ ಚ॒ ನಮೋ॑ ವೃ॒ದ್ಧಾಯ॑ ಚ ಸಂ॒ವೃಧ್ವ॑ನೇ ಚ॒ ನಮೋ॒ ಅಗ್ರಿ॑ಯಾಯ ಚ ಪ್ರಥ॒ಮಾಯ॑ ಚ॒ ನಮ॑ ಆ॒ಶವೇ॑ ಚಾಜಿ॒ರಾಯ॑ ಚ॒ ನಮಃ॒ ಶೀಘ್ರಿ॑ಯಾಯ ಚ॒ ಶೀಭ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮ॑ ಊ॒ರ್ಮ್ಯಾ॑ಯ ಚಾವಸ್ವ॒ನ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ ಸ್ರೋತ॒ಸ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ದ್ವೀಪ್ಯಾ॑ಯ ಚ ॥ 5 ॥

ನಮೋ᳚ ಜ್ಯೇ॒ಷ್ಠಾಯ॑ ಚ ಕನಿ॒ಷ್ಠಾಯ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ ಪೂರ್ವ॒ಜಾಯ॑ ಚಾಪರ॒ಜಾಯ॑ ಚ॒ ನಮೋ॑ ಮಧ್ಯ॒ಮಾಯ॑ ಚಾಪಗ॒ಲ್ಭಾಯ॑ ಚ॒ ನಮೋ॑ ಜಘ॒ನ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ಬುಧ್ನಿ॑ಯಾಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ ಸೋ॒ಭ್ಯಾ॑ಯ ಚ ಪ್ರತಿಸ॒ರ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮೋ॒ ಯಾಮ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ಕ್ಷೇಮ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮ॑ ಉರ್ವ॒ರ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ಖಲ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॒ ಶ್ಲೋಕ್ಯಾ॑ಯ ಚಾಽವಸಾ॒ನ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮೋ॒ ವನ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ಕಕ್ಷ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ ಶ್ರ॒ವಾಯ॑ ಚ ಪ್ರತಿಶ್ರ॒ವಾಯ॑ ಚ॒ ನಮ॑ ಆ॒ಶುಷೇ॑ಣಾಯ ಚಾ॒ಶುರ॑ಥಾಯ ಚ॒ ನಮಃ॒ ಶೂರಾ॑ಯ ಚಾವಭಿಂದ॒ತೇ ಚ॒ ನಮೋ॑ ವ॒ರ್ಮಿಣೇ॑ ಚ ವರೂ॒ಧಿನೇ॑ ಚ॒ ನಮೋ॑ ಬಿ॒ಲ್ಮಿನೇ॑ ಚ ಕವ॒ಚಿನೇ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ ಶ್ರು॒ತಾಯ॑ ಚ ಶ್ರುತಸೇ॒ನಾಯ॑ ಚ ॥ 6 ॥

ನಮೋ॑ ದುಂದು॒ಭ್ಯಾ॑ಯ ಚಾಹನ॒ನ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮೋ॑ ಧೃ॒ಷ್ಣವೇ॑ ಚ ಪ್ರಮೃ॒ಶಾಯ॑ ಚ॒ ನಮೋ॑ ದೂ॒ತಾಯ॑ ಚ ಪ್ರಹಿ॑ತಾಯ ಚ॒ ನಮೋ॑ ನಿಷಂ॒ಗಿಣೇ॑ ಚೇಷುಧಿ॒ಮತೇ॑ ಚ॒ ನಮ॑ಸ್-ತೀ॒ಕ್ಷ್ಣೇಷ॑ವೇ ಚಾಯು॒ಧಿನೇ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ ಸ್ವಾಯು॒ಧಾಯ॑ ಚ ಸು॒ಧನ್ವ॑ನೇ ಚ॒ ನಮಃ॒ ಸ್ರುತ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ಪಥ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ ಕಾ॒ಟ್ಯಾ॑ಯ ಚ ನೀ॒ಪ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॒ ಸೂದ್ಯಾ॑ಯ ಚ ಸರ॒ಸ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮೋ॑ ನಾ॒ದ್ಯಾಯ॑ ಚ ವೈಶಂ॒ತಾಯ॑ ಚ॒ ನಮಃ॒ ಕೂಪ್ಯಾ॑ಯ ಚಾವ॒ಟ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮೋ॒ ವರ್ಷ್ಯಾ॑ಯ ಚಾವ॒ರ್ಷ್ಯಾಯ॑ ಚ॒ ನಮೋ॑ ಮೇ॒ಘ್ಯಾ॑ಯ ಚ ವಿದ್ಯು॒ತ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮ ಈ॒ಧ್ರಿಯಾ॑ಯ ಚಾತ॒ಪ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮೋ॒ ವಾತ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ರೇಷ್ಮಿ॑ಯಾಯ ಚ॒ ನಮೋ॑ ವಾಸ್ತ॒ವ್ಯಾ॑ಯ ಚ ವಾಸ್ತು॒ಪಾಯ॑ ಚ ॥ 7 ॥

ನಮಃ॒ ಸೋಮಾ॑ಯ ಚ ರು॒ದ್ರಾಯ॑ ಚ॒ ನಮ॑ಸ್ತಾ॒ಮ್ರಾಯ॑ ಚಾರು॒ಣಾಯ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ ಶಂ॒ಗಾಯ॑ ಚ ಪಶು॒ಪತ॑ಯೇ ಚ॒ ನಮ॑ ಉ॒ಗ್ರಾಯ॑ ಚ ಭೀ॒ಮಾಯ॑ ಚ॒ ನಮೋ॑ ಅಗ್ರೇವ॒ಧಾಯ॑ ಚ ದೂರೇವ॒ಧಾಯ॑ ಚ॒ ನಮೋ॑ ಹ॒ಂತ್ರೇ ಚ॒ ಹನೀ॑ಯಸೇ ಚ॒ ನಮೋ॑ ವೃ॒ಕ್ಷೇಭ್ಯೋ॒ ಹರಿ॑ಕೇಶೇಭ್ಯೋ॒ ನಮ॑ಸ್ತಾ॒ರಾಯ॒ ನಮ॑ಶ್ಶಂ॒ಭವೇ॑ ಚ ಮಯೋ॒ಭವೇ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ ಶಂಕ॒ರಾಯ॑ ಚ ಮಯಸ್ಕ॒ರಾಯ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ ಶಿ॒ವಾಯ॑ ಚ ಶಿ॒ವತ॑ರಾಯ ಚ॒ ನಮ॒ಸ್ತೀರ್ಥ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ಕೂಲ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ ಪಾ॒ರ್ಯಾ॑ಯ ಚಾವಾ॒ರ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ ಪ್ರ॒ತರ॑ಣಾಯ ಚೋ॒ತ್ತರ॑ಣಾಯ ಚ॒ ನಮ॑ ಆತಾ॒ರ್ಯಾ॑ಯ ಚಾಲಾ॒ದ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॒ ಶಷ್ಪ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ಫೇನ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ ಸಿಕ॒ತ್ಯಾ॑ಯ ಚ ಪ್ರವಾ॒ಹ್ಯಾ॑ಯ ಚ ॥ 8 ॥

ನಮ॑ ಇರಿ॒ಣ್ಯಾ॑ಯ ಚ ಪ್ರಪ॒ಥ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ ಕಿಗ್ಂಶಿ॒ಲಾಯ॑ ಚ॒ ಕ್ಷಯ॑ಣಾಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ ಕಪ॒ರ್ದಿನೇ॑ ಚ ಪುಲ॒ಸ್ತಯೇ॑ ಚ॒ ನಮೋ॒ ಗೋಷ್ಠ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ಗೃಹ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮ॒ಸ್ತಲ್ಪ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ಗೇಹ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ ಕಾ॒ಟ್ಯಾ॑ಯ ಚ ಗಹ್ವರೇ॒ಷ್ಠಾಯ॑ ಚ॒ ನಮೋ᳚ ಹೃದ॒ಯ್ಯಾ॑ಯ ಚ ನಿವೇ॒ಷ್ಪ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ ಪಾಗ್ಂ ಸ॒ವ್ಯಾ॑ಯ ಚ ರಜ॒ಸ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॒ ಶುಷ್ಕ್ಯಾ॑ಯ ಚ ಹರಿ॒ತ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮೋ॒ ಲೋಪ್ಯಾ॑ಯ ಚೋಲ॒ಪ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮ॑ ಊ॒ರ್ವ್ಯಾ॑ಯ ಚ ಸೂ॒ರ್ಮ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ ಪ॒ರ್ಣ್ಯಾ॑ಯ ಚ ಪರ್ಣಶ॒ದ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮೋ॑ಽಪಗು॒ರಮಾ॑ಣಾಯ ಚಾಭಿಘ್ನ॒ತೇ ಚ॒ ನಮ॑ ಆಖ್ಖಿದ॒ತೇ ಚ॑ ಪ್ರಖ್ಖಿದ॒ತೇ ಚ॒ ನಮೋ॑ ವಃ ಕಿರಿ॒ಕೇಭ್ಯೋ॑ ದೇ॒ವಾನಾ॒ಗ್ಂ॒॒ ಹೃದ॑ಯೇಭ್ಯೋ॒ ನಮೋ॑ ವಿಕ್ಷೀಣ॒ಕೇಭ್ಯೋ॒ ನಮೋ॑ ವಿಚಿನ್ವ॒ತ್ಕೇಭ್ಯೋ॒ ನಮ॑ ಆನಿರ್ ಹ॒ತೇಭ್ಯೋ॒ ನಮ॑ ಆಮೀವ॒ತ್ಕೇಭ್ಯಃ॑ ॥ 9 ॥

ದ್ರಾಪೇ॒ ಅಂಧ॑ಸಸ್ಪತೇ॒ ದರಿ॑ದ್ರ॒ನ್-ನೀಲ॑ಲೋಹಿತ ।
ಏ॒ಷಾಂ ಪುರು॑ಷಾಣಾಮೇ॒ಷಾಂ ಪ॑ಶೂ॒ನಾಂ ಮಾ ಭೇರ್ಮಾಽರೋ॒ ಮೋ ಏ॑ಷಾಂ॒ ಕಿಂಚ॒ನಾಮ॑ಮತ್ ।

ಯಾ ತೇ॑ ರುದ್ರ ಶಿ॒ವಾ ತ॒ನೂಃ ಶಿ॒ವಾ ವಿ॒ಶ್ವಾಹ॑ಭೇಷಜೀ ।
ಶಿ॒ವಾ ರು॒ದ್ರಸ್ಯ॑ ಭೇಷ॒ಜೀ ತಯಾ॑ ನೋ ಮೃಡ ಜೀ॒ವಸೇ᳚ ॥

ಇ॒ಮಾಗ್ಂ ರು॒ದ್ರಾಯ॑ ತ॒ವಸೇ॑ ಕಪ॒ರ್ದಿನೇ᳚ ಕ್ಷ॒ಯದ್ವೀ॑ರಾಯ॒ ಪ್ರಭ॑ರಾಮಹೇ ಮ॒ತಿಂ ।
ಯಥಾ॑ ನಃ॒ ಶಮಸ॑ದ್ ದ್ವಿ॒ಪದೇ॒ ಚತು॑ಷ್ಪದೇ॒ ವಿಶ್ವಂ॑ ಪು॒ಷ್ಟಂ ಗ್ರಾಮೇ॑ ಅ॒ಸ್ಮಿನ್ನನಾ॑ತುರಂ ।

ಮೃ॒ಡಾ ನೋ॑ ರುದ್ರೋ॒ತ ನೋ॒ ಮಯ॑ಸ್ಕೃಧಿ ಕ್ಷ॒ಯದ್ವೀ॑ರಾಯ॒ ನಮ॑ಸಾ ವಿಧೇಮ ತೇ ।
ಯಚ್ಛಂ ಚ॒ ಯೋಶ್ಚ॒ ಮನು॑ರಾಯ॒ಜೇ ಪಿ॒ತಾ ತದ॑ಶ್ಯಾಮ॒ ತವ॑ ರುದ್ರ॒ ಪ್ರಣೀ॑ತೌ ।

ಮಾ ನೋ॑ ಮ॒ಹಾಂತ॑ಮು॒ತ ಮಾ ನೋ॑ ಅರ್ಭ॒ಕಂ ಮಾ ನ॒ ಉಕ್ಷಂ॑ತಮು॒ತ ಮಾ ನ॑ ಉಕ್ಷಿ॒ತಂ ।
ಮಾ ನೋ॑ಽವಧೀಃ ಪಿ॒ತರಂ॒ ಮೋತ ಮಾ॒ತರಂ॑ ಪ್ರಿ॒ಯಾ ಮಾ ನ॑ಸ್ತ॒ನುವೋ॑ ರುದ್ರ ರೀರಿಷಃ ।

ಮಾ ನ॑ಸ್ತೋ॒ಕೇ ತನ॑ಯೇ॒ ಮಾ ನ॒ ಆಯು॑ಷಿ॒ ಮಾ ನೋ॒ ಗೋಷು॒ ಮಾ ನೋ॒ ಅಶ್ವೇ॑ಷು ರೀರಿಷಃ ।
ವೀ॒ರಾನ್ಮಾ ನೋ॑ ರುದ್ರ ಭಾಮಿ॒ತೋಽವ॑ಧೀರ್-ಹ॒ವಿಷ್ಮ॑ಂತೋ॒ ನಮ॑ಸಾ ವಿಧೇಮ ತೇ ।

ಆ॒ರಾತ್ತೇ॑ ಗೋ॒ಘ್ನ ಉ॒ತ ಪೂ॑ರುಷ॒ಘ್ನೇ ಕ್ಷ॒ಯದ್ವೀ॑ರಾಯ ಸುಂ॒-ನಮ॒ಸ್ಮೇ ತೇ॑ ಅಸ್ತು ।
ರಕ್ಷಾ॑ ಚ ನೋ॒ ಅಧಿ॑ ಚ ದೇವ ಬ್ರೂ॒ಹ್ಯಥಾ॑ ಚ ನಃ॒ ಶರ್ಮ॑ ಯಚ್ಛ ದ್ವಿ॒ಬರ್ಹಾಃ᳚ ।

ಸ್ತು॒ಹಿ ಶ್ರು॒ತಂ ಗ॑ರ್ತ॒ಸದಂ॒ ಯುವಾ॑ನಂ ಮೃ॒ಗನ್ನ ಭೀ॒ಮಮು॑ಪಹ॒ಂತುಮು॒ಗ್ರಂ ।
ಮೃ॒ಡಾ ಜ॑ರಿ॒ತ್ರೇ ರು॑ದ್ರ॒ ಸ್ತವಾ॑ನೋ ಅ॒ನ್ಯಂತೇ॑ ಅ॒ಸ್ಮನ್ನಿವ॑ಪಂತು॒ ಸೇನಾಃ᳚ ।

ಪರಿ॑ಣೋ ರು॒ದ್ರಸ್ಯ॑ ಹೇ॒ತಿರ್-ವೃ॑ಣಕ್ತು॒ ಪರಿ॑ ತ್ವೇ॒ಷಸ್ಯ॑ ದುರ್ಮ॒ತಿ ರ॑ಘಾ॒ಯೋಃ ।
ಅವ॑ ಸ್ಥಿ॒ರಾ ಮ॒ಘವ॑ದ್-ಭ್ಯಸ್-ತನುಷ್ವ॒ ಮೀಢ್-ವ॑ಸ್ತೋ॒ಕಾಯ॒ ತನ॑ಯಾಯ ಮೃಡಯ ।

ಮೀಢು॑ಷ್ಟಮ॒ ಶಿವ॑ತಮ ಶಿ॒ವೋ ನಃ॑ ಸು॒ಮನಾ॑ ಭವ ।
ಪ॒ರ॒ಮೇ ವೃ॒ಕ್ಷ ಆಯು॑ಧನ್ನಿ॒ಧಾಯ॒ ಕೃತ್ತಿಂ॒ ವಸಾ॑ನ॒ ಆಚ॑ರ॒ ಪಿನಾ॑ಕಂ॒ ಬಿಭ್ರ॒ದಾಗ॑ಹಿ ।

ವಿಕಿ॑ರಿದ॒ ವಿಲೋ॑ಹಿತ॒ ನಮ॑ಸ್ತೇ ಅಸ್ತು ಭಗವಃ ।
ಯಾಸ್ತೇ॑ ಸ॒ಹಸ್ರಗ್ಂ॑ ಹೇ॒ತಯೋ॒ನ್ಯಮ॒ಸ್ಮನ್-ನಿವ॑ಪಂತು ತಾಃ ।

ಸ॒ಹಸ್ರಾ॑ಣಿ ಸಹಸ್ರ॒ಧಾ ಬಾ॑ಹು॒ವೋಸ್ತವ॑ ಹೇ॒ತಯಃ॑ ।
ತಾಸಾ॒ಮೀಶಾ॑ನೋ ಭಗವಃ ಪರಾ॒ಚೀನಾ॒ ಮುಖಾ॑ ಕೃಧಿ ॥ 10 ॥

ಸ॒ಹಸ್ರಾ॑ಣಿ ಸಹಸ್ರ॒ಶೋ ಯೇ ರು॒ದ್ರಾ ಅಧಿ॒ ಭೂಮ್ಯಾಂ᳚ ।
ತೇಷಾಗ್ಂ॑ ಸಹಸ್ರಯೋಜ॒ನೇಽವ॒ಧನ್ವಾ॑ನಿ ತನ್ಮಸಿ ।

ಅ॒ಸ್ಮಿನ್-ಮ॑ಹ॒ತ್-ಯ॑ರ್ಣ॒ವೇಂ᳚ಽತರಿ॑ಕ್ಷೇ ಭ॒ವಾ ಅಧಿ॑ ।
ನೀಲ॑ಗ್ರೀವಾಃ ಶಿತಿ॒ಕಂಠಾಃ᳚ ಶ॒ರ್ವಾ ಅ॒ಧಃ, ಕ್ಷ॑ಮಾಚ॒ರಾಃ ।

ನೀಲ॑ಗ್ರೀವಾಃ ಶಿತಿ॒ಕಂಠಾ॒ ದಿವಗ್ಂ॑ ರು॒ದ್ರಾ ಉಪ॑ಶ್ರಿತಾಃ ।
ಯೇ ವೃ॒ಕ್ಷೇಷು॑ ಸ॒ಸ್ಪಿಂಜ॑ರಾ॒ ನೀಲ॑ಗ್ರೀವಾ॒ ವಿಲೋ॑ಹಿತಾಃ ।

ಯೇ ಭೂ॒ತಾನಾ॒ಮಧಿ॑ಪತಯೋ ವಿಶಿ॒ಖಾಸಃ॑ ಕಪ॒ರ್ದಿ॑ನಃ ।
ಯೇ ಅನ್ನೇ॑ಷು ವಿ॒ವಿಧ್ಯ॑ಂತಿ॒ ಪಾತ್ರೇ॑ಷು॒ ಪಿಬ॑ತೋ॒ ಜನಾನ್॑ । ಯೇ ಪ॒ಥಾಂ ಪ॑ಥಿ॒ರಕ್ಷ॑ಯ ಐಲಬೃ॒ದಾ॑ ಯ॒ವ್ಯುಧಃ॑ । ಯೇ ತೀ॒ರ್ಥಾನಿ॑ ಪ್ರ॒ಚರಂ॑ತಿ ಸೃ॒ಕಾವಂ॑ತೋ ನಿಷಂ॒ಗಿಣಃ॑ । ಯ ಏ॒ತಾವಂ॑ತಶ್ಚ॒ ಭೂಯಾಗ್ಂ॑ಸಶ್ಚ॒ ದಿಶೋ॑ ರು॒ದ್ರಾ ವಿ॑ತಸ್ಥಿ॒ರೇ । ತೇಷಾಗ್ಂ॑ ಸಹಸ್ರಯೋಜ॒ನೇಽವ॒ಧನ್ವಾ॑ನಿ ತನ್ಮಸಿ । ನಮೋ॑ ರು॒ಧ್ರೇಭ್ಯೋ॒ ಯೇ ಪೃ॑ಥಿ॒ವ್ಯಾಂ ಯೇಂ᳚ಽತರಿ॑ಕ್ಷೇ ಯೇ ದಿ॒ವಿ ಯೇಷಾ॒ಮನ್ನಂ॒ ವಾತೋ॑ ವ॒ರ್ಷ॒ಮಿಷ॑ವ॒ಸ್ತೇಭ್ಯೋ॒ ದಶ॒ ಪ್ರಾಚೀ॒ರ್ದಶ॑ ದಕ್ಷಿ॒ಣಾ ದಶ॑ ಪ್ರ॒ತೀಚೀ॒ರ್-ದಶೋ-ದೀ॑ಚೀ॒ರ್-ದಶೋ॒ರ್ಧ್ವಾಸ್ತೇಭ್ಯೋ॒ ನಮ॒ಸ್ತೇ ನೋ॑ ಮೃಡಯಂತು॒ ತೇ ಯಂ ದ್ವಿ॒ಷ್ಮೋ ಯಶ್ಚ॑ ನೋ॒ ದ್ವೇಷ್ಟಿ॒ ತಂ ವೋ॒ ಜಂಭೇ॑ ದಧಾಮಿ ॥ 11 ॥

ತ್ರ್ಯಂ॑ಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂ॒ಧಿಂ ಪು॑ಷ್ಟಿ॒ವರ್ಧ॑ನಂ । ಉ॒ರ್ವಾ॒ರು॒ಕಮಿ॑ವ॒ ಬಂಧ॑ನಾನ್-ಮೃತ್ಯೋ॑ರ್-ಮುಕ್ಷೀಯ॒ ಮಾಽಮೃತಾ᳚ತ್ । ಯೋ ರು॒ದ್ರೋ ಅ॒ಗ್ನೌ ಯೋ ಅ॒ಪ್ಸು ಯ ಓಷ॑ಧೀಷು॒ ಯೋ ರು॒ದ್ರೋ ವಿಶ್ವಾ॒ ಭುವ॑ನಾ ವಿ॒ವೇಶ॒ ತಸ್ಮೈ॑ ರು॒ದ್ರಾಯ॒ ನಮೋ॑ ಅಸ್ತು । ತಮು॑ ಷ್ಟು॒ಹಿ॒ ಯಃ ಸ್ವಿ॒ಷುಃ ಸು॒ಧನ್ವಾ॒ ಯೋ ವಿಶ್ವ॑ಸ್ಯ॒ ಕ್ಷಯ॑ತಿ ಭೇಷ॒ಜಸ್ಯ॑ । ಯಕ್ಷ್ವಾ᳚ಮ॒ಹೇ ಸೌ᳚ಮನ॒ಸಾಯ॑ ರು॒ದ್ರಂ ನಮೋ᳚ಭಿರ್-ದೇ॒ವಮಸು॑ರಂ ದುವಸ್ಯ । ಅ॒ಯಂ ಮೇ॒ ಹಸ್ತೋ॒ ಭಗ॑ವಾನ॒ಯಂ ಮೇ॒ ಭಗ॑ವತ್ತರಃ । ಅ॒ಯಂ ಮೇ᳚ ವಿ॒ಶ್ವಭೇ᳚ಷಜೋ॒ಽಯಗ್ಂ ಶಿ॒ವಾಭಿ॑ಮರ್ಶನಃ । ಯೇ ತೇ॑ ಸ॒ಹಸ್ರ॑ಮ॒ಯುತಂ॒ ಪಾಶಾ॒ ಮೃತ್ಯೋ॒ ಮರ್ತ್ಯಾ॑ಯ॒ ಹಂತ॑ವೇ । ತಾನ್ ಯ॒ಜ್ಞಸ್ಯ॑ ಮಾ॒ಯಯಾ॒ ಸರ್ವಾ॒ನವ॑ ಯಜಾಮಹೇ । ಮೃ॒ತ್ಯವೇ॒ ಸ್ವಾಹಾ॑ ಮೃ॒ತ್ಯವೇ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಗ್ರಂಥಿರಸಿ ರುದ್ರೋ ಮಾ॑ ವಿಶಾ॒ಂತಕಃ । ತೇನಾನ್ನೇನಾ᳚ಪ್ಯಾಯ॒ಸ್ವ ॥
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ರುದ್ರಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ಮೃತ್ಯು॑ರ್ಮೇ ಪಾ॒ಹಿ ॥

ಸದಾಶಿ॒ವೋಂ ।

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑

********

Also Read:

Leave a Comment