[ஶ்ரீ ருத்3ரம் நமகம்] ᐈ Sri Rudram Namakam Lyrics In Tamil With PDF

Sri Rudram Namakam lyrics in Tamil pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Sri Rudram Namakam Lyrics In Tamil ஶ்ரீ ருத்3ர ப்ரஶ்ந: க்ருஷ்ண யஜுர்வேதீ3ய தைத்திரீய ஸம்ஹிதாசதுர்த2ம் வைஶ்வதே3வம் காண்ட3ம் பஂசம: ப்ரபாட2க: ஓம் நமோ ப4க3வதே॑ ருத்3ரா॒ய ॥நம॑ஸ்தே ருத்3ர ம॒ந்யவ॑ உ॒தோத॒ இஷ॑வே॒ நம:॑ ।நம॑ஸ்தே அஸ்து॒ த4ந்வ॑நே பா॒3ஹுப்4யா॑மு॒த தே॒ நம:॑ ॥ யா த॒ இஷு:॑ ஶி॒வத॑மா ஶி॒வம் ப॒3பூ4வ॑ தே॒ த4நு:॑ ।ஶி॒வா ஶ॑ர॒வ்யா॑ யா தவ॒ தயா॑ நோ ருத்3ர ம்ருட3ய । யா தே॑ ருத்3ர ஶி॒வா … Read more