[ஶ்ரீ ருத்3ரம் நமகம்] ᐈ Sri Rudram Namakam Lyrics In Tamil With PDF

Sri Rudram Namakam Lyrics In Tamil

ஶ்ரீ ருத்3ர ப்ரஶ்ந:

க்ருஷ்ண யஜுர்வேதீ3ய தைத்திரீய ஸம்ஹிதா
சதுர்த2ம் வைஶ்வதே3வம் காண்ட3ம் பஂசம: ப்ரபாட2க:

ஓம் நமோ ப43வதே॑ ருத்3ரா॒ய ॥
நம॑ஸ்தே ருத்3ர ம॒ந்யவ॑ உ॒தோத॒ இஷ॑வே॒ நம:॑ ।
நம॑ஸ்தே அஸ்து॒ த4ந்வ॑நே பா॒3ஹுப்4யா॑மு॒த தே॒ நம:॑ ॥

யா த॒ இஷு:॑ ஶி॒வத॑மா ஶி॒வம் ப॒3பூ4வ॑ தே॒ த4நு:॑ ।
ஶி॒வா ஶ॑ர॒வ்யா॑ யா தவ॒ தயா॑ நோ ருத்3ர ம்ருட3ய ।

யா தே॑ ருத்3ர ஶி॒வா த॒நூரகோ॒4ராபா॑பகாஶிநீ ।
தயா॑ நஸ்த॒நுவா॒ ஶந்த॑மயா॒ கி3ரி॑ஶந்தா॒பி4சா॑கஶீஹி ॥

யாமிஷும்॑ கி3ரிஶந்த॒ ஹஸ்தே॒ பி3ப॒4ர்ஷ்யஸ்த॑வே ।
ஶி॒வாம் கி॑3ரித்ர॒ தாம் கு॑ரு॒ மா ஹிக்3ம்॑ஸீ:॒ புரு॑ஷம்॒ ஜக॑3த்॥

ஶி॒வேந॒ வச॑ஸா த்வா॒ கி3ரி॒ஶாச்சா॑2 வதா3மஸி ।
யதா॑2 ந:॒ ஸர்வ॒மிஜ்ஜக॑33ய॒க்ஷ்மக்3ம் ஸு॒மநா॒ அஸ॑த் ॥

அத்4ய॑வோசத3தி4வ॒க்தா ப்ர॑த॒2மோ தை3வ்யோ॑ பி॒4ஷக் ।
அஹீக்॑3ஶ்ச॒ ஸர்வா᳚ஂஜ॒ம்ப4ய॒ந்த்2ஸர்வா᳚ஶ்ச யாதுதா॒4ந்ய:॑ ॥

அ॒ஸௌ யஸ்தா॒ம்ரோ அ॑ரு॒ண உ॒த ப॒3ப்4ரு: ஸு॑ம॒ங்க3ல்த:॑3 ।
யே சே॒மாக்3ம் ரு॒த்3ரா அ॒பி4தோ॑ தி॒3க்ஷு ஶ்ரி॒தா: ஸ॑ஹஸ்ர॒ஶோவைஷா॒க்3ம்॒॒ ஹேட॑3 ஈமஹே ॥

அ॒ஸௌ யோ॑வ॒ஸர்ப॑தி॒ நீல॑க்3ரீவோ॒ விலோ॑ஹித: ।
உ॒தைநம்॑ கோ॒3பா அ॑த்3ருஶ॒ந்நத்3ரு॑ஶந்நுத3ஹா॒ர்ய:॑ ।
உ॒தைநம்॒ விஶ்வா॑ பூ॒4தாநி॒ ஸ த்3ரு॒ஷ்டோ ம்ரு॑ட3யாதி ந: ॥

நமோ॑ அஸ்து॒ நீல॑க்3ரீவாய ஸஹஸ்ரா॒க்ஷாய॑ மீ॒டு4ஷே᳚ ।
அதோ॒2 யே அ॑ஸ்ய॒ ஸத்வா॑நோ॒ஹம் தேப்4யோ॑கர॒ந்நம:॑ ॥

ப்ரமு॑ஂச॒ த4ந்வ॑ந॒ஸ்த்வமு॒ப4யோ॒ரார்த்நி॑ யோ॒ர்ஜ்யாம் ।
யாஶ்ச॑ தே॒ ஹஸ்த॒ இஷ॑வ:॒ பரா॒ தா ப॑43வோ வப ॥

அ॒வ॒தத்ய॒ த4நு॒ஸ்த்வக்3ம் ஸஹ॑ஸ்ராக்ஷ॒ ஶதே॑ஷுதே4 ।
நி॒ஶீர்ய॑ ஶ॒ல்யாநாம்॒ முகா॑2 ஶி॒வோ ந:॑ ஸு॒மநா॑ ப4வ ॥

விஜ்யம்॒ த4நு:॑ கப॒ர்தி3நோ॒ விஶ॑ல்யோ॒ பா3ண॑வாக்3ம் உ॒த ।
அநே॑ஶந்ந॒ஸ்யேஷ॑வ ஆ॒பு4ர॑ஸ்ய நிஷ॒ங்க3தி॑2: ॥

யா தே॑ ஹே॒திர்மீ॑டு3ஷ்டம॒ ஹஸ்தே॑ ப॒3பூ4வ॑ தே॒ த4நு:॑ ।
தயா॒ஸ்மாந், வி॒ஶ்வத॒ஸ்த்வம॑ய॒க்ஷ்மயா॒ பரி॑ப்3பு4ஜ ॥

நம॑ஸ்தே அ॒ஸ்த்வாயு॑தா॒4யாநா॑ததாய த்4ரு॒ஷ்ணவே᳚ ।
உ॒பா4ப்4யா॑மு॒த தே॒ நமோ॑ பா॒3ஹுப்4யாம்॒ தவ॒ த4ந்வ॑நே ॥

பரி॑ தே॒ த4ந்வ॑நோ ஹே॒திர॒ஸ்மாந் வ்ரு॑ணக்து வி॒ஶ்வத:॑ ।
அதோ॒2 ய இ॑ஷு॒தி4ஸ்தவா॒ரே அ॒ஸ்மந்நிதே॑4ஹி॒ தம் ॥ 1 ॥

ஶம்ப॑4வே॒ நம:॑ । நம॑ஸ்தே அஸ்து ப43வந்-விஶ்வேஶ்வ॒ராய॑ மஹாதே॒3வாய॑ த்ர்யம்ப॒3காய॑ த்ரிபுராந்த॒காய॑ த்ரிகாக்3நிகா॒லாய॑ காலாக்3நிரு॒த்3ராய॑ நீலக॒ண்டா2ய॑ ம்ருத்யுஂஜ॒யாய॑ ஸர்வேஶ்வ॒ராய॑ ஸதா3ஶி॒வாய॑ ஶ்ரீமந்-மஹாதே॒3வாய॒ நம:॑ ॥

நமோ॒ ஹிர॑ண்ய பா3ஹவே ஸேநா॒ந்யே॑ தி॒3ஶாம் ச॒ பத॑யே॒ நமோ॒ நமோ॑ வ்ரு॒க்ஷேப்4யோ॒ ஹரி॑கேஶேப்4ய: பஶூ॒நாம் பத॑யே॒ நமோ॒ நம:॑ ஸ॒ஸ்பிஂஜ॑ராய॒ த்விஷீ॑மதே பதீ॒2நாம் பத॑யே॒ நமோ॒ நமோ॑ ப3ப்4லு॒ஶாய॑ விவ்யா॒தி4நேந்நா॑நாம்॒ பத॑யே॒ நமோ॒ நமோ॒ ஹரி॑கேஶாயோபவீ॒திநே॑ பு॒ஷ்டாநாம்॒ பத॑யே॒ நமோ॒ நமோ॑ ப॒4வஸ்ய॑ ஹே॒த்யை ஜக॑3தாம்॒ பத॑யே॒ நமோ॒ நமோ॑ ரு॒த்3ராயா॑ததா॒விநே॒ க்ஷேத்ரா॑ணாம்॒ பத॑யே॒ நமோ॒ நம:॑ ஸூ॒தாயாஹ॑ந்த்யாய॒ வநா॑நாம்॒ பத॑யே॒ நமோ॒ நமோ॒ ரோஹி॑தாய ஸ்த॒2பத॑யே வ்ரு॒க்ஷாணாம்॒ பத॑யே॒ நமோ॒ நமோ॑ ம॒ந்த்ரிணே॑ வாணி॒ஜாய॒ கக்ஷா॑ணாம்॒ பத॑யே॒ நமோ॒ நமோ॑ பு4வ॒ந்தயே॑ வாரிவஸ்க்ரு॒தா-யௌஷ॑தீ4நாம்॒ பத॑யே॒ நமோ॒ நம॑ உ॒ச்சைர்-கோ॑4ஷாயாக்ர॒ந்த3ய॑தே பத்தீ॒நாம் பத॑யே॒ நமோ॒ நம:॑ க்ருத்ஸ்நவீ॒தாய॒ தா4வ॑தே॒ ஸத்த்வ॑நாம்॒ பத॑யே॒ நம:॑ ॥ 2 ॥

நம:॒ ஸஹ॑மாநாய நிவ்யா॒தி4ந॑ ஆவ்யா॒தி4நீ॑நாம்॒ பத॑யே நமோ॒ நம:॑ ககு॒பா4ய॑ நிஷ॒ங்கி3ணே᳚ ஸ்தே॒நாநாம்॒ பத॑யே॒ நமோ॒ நமோ॑ நிஷ॒ங்கி3ண॑ இஷுதி॒4மதே॑ தஸ்க॑ராணாம்॒ பத॑யே॒ நமோ॒ நமோ॒ வஂச॑தே பரி॒வஂச॑தே ஸ்தாயூ॒நாம் பத॑யே॒ நமோ॒ நமோ॑ நிசே॒ரவே॑ பரிச॒ராயார॑ண்யாநாம்॒ பத॑யே॒ நமோ॒ நம:॑ ஸ்ருகா॒விப்4யோ॒ ஜிகா4க்3ம்॑ஸத்3ப்4யோ முஷ்ண॒தாம் பத॑யே॒ நமோ॒ நமோ॑ஸி॒மத்3ப்4யோ॒ நக்த॒ஂசர॑த்3ப்4ய: ப்ரக்ரு॒ந்தாநாம்॒ பத॑யே॒ நமோ॒ நம॑ உஷ்ணீ॒ஷிநே॑ கி3ரிச॒ராய॑ குலு॒ஂசாநாம்॒ பத॑யே॒ நமோ॒ நம॒ இஷு॑மத்3ப்4யோ த4ந்வா॒விப்4ய॑ஶ்ச வோ॒ நமோ॒ நம॑ ஆதந்-வா॒நேப்4ய:॑ ப்ரதி॒த3தா॑4நேப்4யஶ்ச வோ॒ நமோ॒ நம॑ ஆ॒யச்ச॑2த்3ப்4யோ விஸ்ரு॒ஜத்3-ப்4ய॑ஶ்ச வோ॒ நமோ॒ நமோஸ்ஸ॑த்3ப்4யோ॒ வித்3ய॑த்3-ப்4யஶ்ச வோ॒ நமோ॒ நம॒ ஆஸீ॑நேப்4ய:॒ ஶயா॑நேப்4யஶ்ச வோ॒ நமோ॒ நம:॑ ஸ்வ॒பத்3ப்4யோ॒ ஜாக்3ர॑த்3-ப்4யஶ்ச வோ॒ நமோ॒ நம॒ஸ்திஷ்ட॑2த்3ப்4யோ॒ தா4வ॑த்3-ப்4யஶ்ச வோ॒ நமோ॒ நம:॑ ஸ॒பா4ப்4ய:॑ ஸ॒பா4ப॑திப்4யஶ்ச வோ॒ நமோ॒ நமோ॒ அஶ்வே॒ப்4யோஶ்வ॑பதிப்4யஶ்ச வோ॒ நம:॑ ॥ 3 ॥

நம॑ ஆவ்யா॒தி4நீ᳚ப்4யோ வி॒வித்4ய॑ந்தீப்4யஶ்ச வோ॒ நமோ॒ நம॒ உக॑3ணாப்4யஸ்த்ருக்3ம்-ஹ॒தீப்4ய॑ஶ்ச வோ॒ நமோ॒ நமோ॑ க்3ரு॒த்ஸேப்4யோ॑ க்3ரு॒த்ஸப॑திப்4யஶ்ச வோ॒ நமோ॒ நமோ॒ வ்ராதே᳚ப்4யோ॒ வ்ராத॑பதிப்4யஶ்ச வோ॒ நமோ॒ நமோ॑ க॒3ணேப்4யோ॑ க॒3ணப॑திப்4யஶ்ச வோ॒ நமோ॒ நமோ॒ விரூ॑பேப்4யோ வி॒ஶ்வரூ॑பேப்4யஶ்ச வோ॒ நமோ॒ நமோ॑ மஹ॒த்3ப்4ய:॑, க்ஷுல்ல॒கேப்4ய॑ஶ்ச வோ॒ நமோ॒ நமோ॑ ர॒தி2ப்4யோ॑ர॒தே2ப்4ய॑ஶ்ச வோ॒ நமோ॒ நமோ॒ ரதே᳚2ப்4யோ॒ ரத॑2பதிப்4யஶ்ச வோ॒ நமோ॒ நம:॑ ஸேநா᳚ப்4ய: ஸேநா॒நிப்4ய॑ஶ்ச வோ॒ நமோ॒ நம:॑, க்ஷ॒த்த்ருப்4ய:॑ ஸங்க்3ரஹீ॒த்ருப்4ய॑ஶ்ச வோ॒ நமோ॒ நம॒ஸ்தக்ஷ॑ப்4யோ ரத2கா॒ரேப்4ய॑ஶ்ச வோ॒ நமோ॑ நம:॒ குலா॑லேப்4ய: க॒ர்மாரே᳚ப்4யஶ்ச வோ॒ நமோ॒ நம:॑ பு॒ஂஜிஷ்டே᳚ப்4யோ நிஷா॒தே3ப்4ய॑ஶ்ச வோ॒ நமோ॒ நம:॑ இஷு॒க்ருத்3ப்4யோ॑ த4ந்வ॒க்ருத்3-ப்4ய॑ஶ்ச வோ॒ நமோ॒ நமோ॑ ம்ருக॒3யுப்4ய:॑ ஶ்வ॒நிப்4ய॑ஶ்ச வோ॒ நமோ॒ நம:॒ ஶ்வப்4ய:॒ ஶ்வப॑திப்4யஶ்ச வோ॒ நம:॑ ॥ 4 ॥

நமோ॑ ப॒4வாய॑ ச ரு॒த்3ராய॑ ச॒ நம:॑ ஶ॒ர்வாய॑ ச பஶு॒பத॑யே ச॒ நமோ॒ நீல॑க்3ரீவாய ச ஶிதி॒கண்டா॑2ய ச॒ நம:॑ கப॒ர்தி4நே॑ ச॒ வ்யு॑ப்தகேஶாய ச॒ நம:॑ ஸஹஸ்ரா॒க்ஷாய॑ ச ஶ॒தத॑4ந்வநே ச॒ நமோ॑ கி3ரி॒ஶாய॑ ச ஶிபிவி॒ஷ்டாய॑ ச॒ நமோ॑ மீ॒டு4ஷ்ட॑மாய॒ சேஷு॑மதே ச॒ நமோ᳚ ஹ்ர॒ஸ்வாய॑ ச வாம॒நாய॑ ச॒ நமோ॑ ப்3ருஹ॒தே ச॒ வர்ஷீ॑யஸே ச॒ நமோ॑ வ்ரு॒த்3தா4ய॑ ச ஸம்॒வ்ருத்4வ॑நே ச॒ நமோ॒ அக்3ரி॑யாய ச ப்ரத॒2மாய॑ ச॒ நம॑ ஆ॒ஶவே॑ சாஜி॒ராய॑ ச॒ நம:॒ ஶீக்4ரி॑யாய ச॒ ஶீப்4யா॑ய ச॒ நம॑ ஊ॒ர்ம்யா॑ய சாவஸ்வ॒ந்யா॑ய ச॒ நம:॑ ஸ்ரோத॒ஸ்யா॑ய ச॒ த்3வீப்யா॑ய ச ॥ 5 ॥

நமோ᳚ ஜ்யே॒ஷ்டா2ய॑ ச கநி॒ஷ்டா2ய॑ ச॒ நம:॑ பூர்வ॒ஜாய॑ சாபர॒ஜாய॑ ச॒ நமோ॑ மத்4ய॒மாய॑ சாபக॒3ல்பா4ய॑ ச॒ நமோ॑ ஜக॒4ந்யா॑ய ச॒ பு3த்4நி॑யாய ச॒ நம:॑ ஸோ॒ப்4யா॑ய ச ப்ரதிஸ॒ர்யா॑ய ச॒ நமோ॒ யாம்யா॑ய ச॒ க்ஷேம்யா॑ய ச॒ நம॑ உர்வ॒ர்யா॑ய ச॒ க2ல்யா॑ய ச॒ நம:॒ ஶ்லோக்யா॑ய சாவஸா॒ந்யா॑ய ச॒ நமோ॒ வந்யா॑ய ச॒ கக்ஷ்யா॑ய ச॒ நம:॑ ஶ்ர॒வாய॑ ச ப்ரதிஶ்ர॒வாய॑ ச॒ நம॑ ஆ॒ஶுஷே॑ணாய சா॒ஶுர॑தா2ய ச॒ நம:॒ ஶூரா॑ய சாவபி4ந்த॒3தே ச॒ நமோ॑ வ॒ர்மிணே॑ ச வரூ॒தி4நே॑ ச॒ நமோ॑ பி॒3ல்மிநே॑ ச கவ॒சிநே॑ ச॒ நம:॑ ஶ்ரு॒தாய॑ ச ஶ்ருதஸே॒நாய॑ ச ॥ 6 ॥

நமோ॑ து3ந்து॒3ப்4யா॑ய சாஹந॒ந்யா॑ய ச॒ நமோ॑ த்4ரு॒ஷ்ணவே॑ ச ப்ரம்ரு॒ஶாய॑ ச॒ நமோ॑ தூ॒3தாய॑ ச ப்ரஹி॑தாய ச॒ நமோ॑ நிஷ॒ங்கி3ணே॑ சேஷுதி॒4மதே॑ ச॒ நம॑ஸ்-தீ॒க்ஷ்ணேஷ॑வே சாயு॒தி4நே॑ ச॒ நம:॑ ஸ்வாயு॒தா4ய॑ ச ஸு॒த4ந்வ॑நே ச॒ நம:॒ ஸ்ருத்யா॑ய ச॒ பத்2யா॑ய ச॒ நம:॑ கா॒ட்யா॑ய ச நீ॒ப்யா॑ய ச॒ நம:॒ ஸூத்3யா॑ய ச ஸர॒ஸ்யா॑ய ச॒ நமோ॑ நா॒த்3யாய॑ ச வைஶ॒ந்தாய॑ ச॒ நம:॒ கூப்யா॑ய சாவ॒ட்யா॑ய ச॒ நமோ॒ வர்ஷ்யா॑ய சாவ॒ர்ஷ்யாய॑ ச॒ நமோ॑ மே॒க்4யா॑ய ச வித்3யு॒த்யா॑ய ச॒ நம ஈ॒த்4ரியா॑ய சாத॒ப்யா॑ய ச॒ நமோ॒ வாத்யா॑ய ச॒ ரேஷ்மி॑யாய ச॒ நமோ॑ வாஸ்த॒வ்யா॑ய ச வாஸ்து॒பாய॑ ச ॥ 7 ॥

நம:॒ ஸோமா॑ய ச ரு॒த்3ராய॑ ச॒ நம॑ஸ்தா॒ம்ராய॑ சாரு॒ணாய॑ ச॒ நம:॑ ஶ॒ங்கா3ய॑ ச பஶு॒பத॑யே ச॒ நம॑ உ॒க்3ராய॑ ச பீ॒4மாய॑ ச॒ நமோ॑ அக்3ரேவ॒தா4ய॑ ச தூ3ரேவ॒தா4ய॑ ச॒ நமோ॑ ஹ॒ந்த்ரே ச॒ ஹநீ॑யஸே ச॒ நமோ॑ வ்ரு॒க்ஷேப்4யோ॒ ஹரி॑கேஶேப்4யோ॒ நம॑ஸ்தா॒ராய॒ நம॑ஶ்ஶ॒ம்ப4வே॑ ச மயோ॒ப4வே॑ ச॒ நம:॑ ஶஂக॒ராய॑ ச மயஸ்க॒ராய॑ ச॒ நம:॑ ஶி॒வாய॑ ச ஶி॒வத॑ராய ச॒ நம॒ஸ்தீர்த்2யா॑ய ச॒ கூல்யா॑ய ச॒ நம:॑ பா॒ர்யா॑ய சாவா॒ர்யா॑ய ச॒ நம:॑ ப்ர॒தர॑ணாய சோ॒த்தர॑ணாய ச॒ நம॑ ஆதா॒ர்யா॑ய சாலா॒த்3யா॑ய ச॒ நம:॒ ஶஷ்ப்யா॑ய ச॒ பே2ந்யா॑ய ச॒ நம:॑ ஸிக॒த்யா॑ய ச ப்ரவா॒ஹ்யா॑ய ச ॥ 8 ॥

நம॑ இரி॒ண்யா॑ய ச ப்ரப॒த்2யா॑ய ச॒ நம:॑ கிக்3ம்ஶி॒லாய॑ ச॒ க்ஷய॑ணாய ச॒ நம:॑ கப॒ர்தி3நே॑ ச புல॒ஸ்தயே॑ ச॒ நமோ॒ கோ3ஷ்ட்2யா॑ய ச॒ க்3ருஹ்யா॑ய ச॒ நம॒ஸ்தல்ப்யா॑ய ச॒ கே3ஹ்யா॑ய ச॒ நம:॑ கா॒ட்யா॑ய ச க3ஹ்வரே॒ஷ்டா2ய॑ ச॒ நமோ᳚ ஹ்ருத॒3ய்யா॑ய ச நிவே॒ஷ்ப்யா॑ய ச॒ நம:॑ பாக்3ம் ஸ॒வ்யா॑ய ச ரஜ॒ஸ்யா॑ய ச॒ நம:॒ ஶுஷ்க்யா॑ய ச ஹரி॒த்யா॑ய ச॒ நமோ॒ லோப்யா॑ய சோல॒ப்யா॑ய ச॒ நம॑ ஊ॒ர்வ்யா॑ய ச ஸூ॒ர்ம்யா॑ய ச॒ நம:॑ ப॒ர்ண்யா॑ய ச பர்ணஶ॒த்3யா॑ய ச॒ நமோ॑பகு॒3ரமா॑ணாய சாபி4க்4ந॒தே ச॒ நம॑ ஆக்2கி2த॒3தே ச॑ ப்ரக்2கி2த॒3தே ச॒ நமோ॑ வ: கிரி॒கேப்4யோ॑ தே॒3வாநா॒க்॒3ம்॒ ஹ்ருத॑3யேப்4யோ॒ நமோ॑ விக்ஷீண॒கேப்4யோ॒ நமோ॑ விசிந்வ॒த்கேப்4யோ॒ நம॑ ஆநிர் ஹ॒தேப்4யோ॒ நம॑ ஆமீவ॒த்கேப்4ய:॑ ॥ 9 ॥

த்3ராபே॒ அந்த॑4ஸஸ்பதே॒ த3ரி॑த்3ர॒ந்-நீல॑லோஹித ।
ஏ॒ஷாம் புரு॑ஷாணாமே॒ஷாம் ப॑ஶூ॒நாம் மா பே4ர்மாரோ॒ மோ ஏ॑ஷாம்॒ கிஂச॒நாம॑மத் ।

யா தே॑ ருத்3ர ஶி॒வா த॒நூ: ஶி॒வா வி॒ஶ்வாஹ॑பே4ஷஜீ ।
ஶி॒வா ரு॒த்3ரஸ்ய॑ பே4ஷ॒ஜீ தயா॑ நோ ம்ருட3 ஜீ॒வஸே᳚ ॥

இ॒மாக்3ம் ரு॒த்3ராய॑ த॒வஸே॑ கப॒ர்தி3நே᳚ க்ஷ॒யத்3வீ॑ராய॒ ப்ரப॑4ராமஹே ம॒திம் ।
யதா॑2 ந:॒ ஶமஸ॑த்3 த்3வி॒பதே॒3 சது॑ஷ்பதே॒3 விஶ்வம்॑ பு॒ஷ்டம் க்3ராமே॑ அ॒ஸ்மிந்நநா॑துரம் ।

ம்ரு॒டா3 நோ॑ ருத்3ரோ॒த நோ॒ மய॑ஸ்க்ருதி4 க்ஷ॒யத்3வீ॑ராய॒ நம॑ஸா விதே4ம தே ।
யச்ச2ம் ச॒ யோஶ்ச॒ மநு॑ராய॒ஜே பி॒தா தத॑3ஶ்யாம॒ தவ॑ ருத்3ர॒ ப்ரணீ॑தௌ ।

மா நோ॑ ம॒ஹாந்த॑மு॒த மா நோ॑ அர்ப॒4கம் மா ந॒ உக்ஷ॑ந்தமு॒த மா ந॑ உக்ஷி॒தம் ।
மா நோ॑வதீ4: பி॒தரம்॒ மோத மா॒தரம்॑ ப்ரி॒யா மா ந॑ஸ்த॒நுவோ॑ ருத்3ர ரீரிஷ: ।

மா ந॑ஸ்தோ॒கே தந॑யே॒ மா ந॒ ஆயு॑ஷி॒ மா நோ॒ கோ3ஷு॒ மா நோ॒ அஶ்வே॑ஷு ரீரிஷ: ।
வீ॒ராந்மா நோ॑ ருத்3ர பா4மி॒தோவ॑தீ4ர்-ஹ॒விஷ்ம॑ந்தோ॒ நம॑ஸா விதே4ம தே ।

ஆ॒ராத்தே॑ கோ॒3க்4ந உ॒த பூ॑ருஷ॒க்4நே க்ஷ॒யத்3வீ॑ராய ஸு॒ம்-நம॒ஸ்மே தே॑ அஸ்து ।
ரக்ஷா॑ ச நோ॒ அதி॑4 ச தே3வ ப்3ரூ॒ஹ்யதா॑2 ச ந:॒ ஶர்ம॑ யச்ச2 த்3வி॒ப3ர்ஹா:᳚ ।

ஸ்து॒ஹி ஶ்ரு॒தம் க॑3ர்த॒ஸத3ம்॒ யுவா॑நம் ம்ரு॒க3ந்ந பீ॒4மமு॑பஹ॒ந்துமு॒க்3ரம் ।
ம்ரு॒டா3 ஜ॑ரி॒த்ரே ரு॑த்3ர॒ ஸ்தவா॑நோ அ॒ந்யந்தே॑ அ॒ஸ்மந்நிவ॑பந்து॒ ஸேநா:᳚ ।

பரி॑ணோ ரு॒த்3ரஸ்ய॑ ஹே॒திர்-வ்ரு॑ணக்து॒ பரி॑ த்வே॒ஷஸ்ய॑ து3ர்ம॒தி ர॑கா॒4யோ: ।
அவ॑ ஸ்தி॒2ரா ம॒க4வ॑த்3-ப்4யஸ்-தநுஷ்வ॒ மீட்4-வ॑ஸ்தோ॒காய॒ தந॑யாய ம்ருட3ய ।

மீடு॑4ஷ்டம॒ ஶிவ॑தம ஶி॒வோ ந:॑ ஸு॒மநா॑ ப4வ ।
ப॒ர॒மே வ்ரு॒க்ஷ ஆயு॑த4ந்நி॒தா4ய॒ க்ருத்திம்॒ வஸா॑ந॒ ஆச॑ர॒ பிநா॑கம்॒ பி3ப்4ர॒தா3க॑3ஹி ।

விகி॑ரித॒3 விலோ॑ஹித॒ நம॑ஸ்தே அஸ்து ப43வ: ।
யாஸ்தே॑ ஸ॒ஹஸ்ரக்3ம்॑ ஹே॒தயோ॒ந்யம॒ஸ்மந்-நிவ॑பந்து தா: ।

ஸ॒ஹஸ்ரா॑ணி ஸஹஸ்ர॒தா4 பா॑3ஹு॒வோஸ்தவ॑ ஹே॒தய:॑ ।
தாஸா॒மீஶா॑நோ ப43வ: பரா॒சீநா॒ முகா॑2 க்ருதி4 ॥ 1௦ ॥

ஸ॒ஹஸ்ரா॑ணி ஸஹஸ்ர॒ஶோ யே ரு॒த்3ரா அதி॒4 பூ4ம்யா᳚ம் ।
தேஷாக்3ம்॑ ஸஹஸ்ரயோஜ॒நேவ॒த4ந்வா॑நி தந்மஸி ।

அ॒ஸ்மிந்-ம॑ஹ॒த்-ய॑ர்ண॒வேம்᳚தரி॑க்ஷே ப॒4வா அதி॑4 ।
நீல॑க்3ரீவா: ஶிதி॒கண்டா᳚2: ஶ॒ர்வா அ॒த:4, க்ஷ॑மாச॒ரா: ।

நீல॑க்3ரீவா: ஶிதி॒கண்டா॒2 தி3வக்3ம்॑ ரு॒த்3ரா உப॑ஶ்ரிதா: ।
யே வ்ரு॒க்ஷேஷு॑ ஸ॒ஸ்பிஂஜ॑ரா॒ நீல॑க்3ரீவா॒ விலோ॑ஹிதா: ।

யே பூ॒4தாநா॒மதி॑4பதயோ விஶி॒கா2ஸ:॑ கப॒ர்தி॑3ந: ।
யே அந்நே॑ஷு வி॒வித்4ய॑ந்தி॒ பாத்ரே॑ஷு॒ பிப॑3தோ॒ ஜநாந்॑ । யே ப॒தா2ம் ப॑தி॒2ரக்ஷ॑ய ஐலப்3ரு॒தா॑3 ய॒வ்யுத:॑4 । யே தீ॒ர்தா2நி॑ ப்ர॒சர॑ந்தி ஸ்ரு॒காவ॑ந்தோ நிஷ॒ங்கி3ண:॑ । ய ஏ॒தாவ॑ந்தஶ்ச॒ பூ4யாக்3ம்॑ஸஶ்ச॒ தி3ஶோ॑ ரு॒த்3ரா வி॑தஸ்தி॒2ரே । தேஷாக்3ம்॑ ஸஹஸ்ரயோஜ॒நேவ॒த4ந்வா॑நி தந்மஸி । நமோ॑ ரு॒த்4ரேப்4யோ॒ யே ப்ரு॑தி॒2வ்யாம் யேம்᳚தரி॑க்ஷே யே தி॒3வி யேஷா॒மந்நம்॒ வாதோ॑ வ॒ர்ஷ॒மிஷ॑வ॒ஸ்தேப்4யோ॒ த3ஶ॒ ப்ராசீ॒ர்த3ஶ॑ த3க்ஷி॒ணா த3ஶ॑ ப்ர॒தீசீ॒ர்-த3ஶோ-தீ॑3சீ॒ர்-த3ஶோ॒ர்த்4வாஸ்தேப்4யோ॒ நம॒ஸ்தே நோ॑ ம்ருட3யந்து॒ தே யம் த்3வி॒ஷ்மோ யஶ்ச॑ நோ॒ த்3வேஷ்டி॒ தம் வோ॒ ஜம்பே॑4 த3தா4மி ॥ 11 ॥

த்ர்ய॑ம்ப3கம் யஜாமஹே ஸுக॒3ந்தி4ம் பு॑ஷ்டி॒வர்த॑4நம் । உ॒ர்வா॒ரு॒கமி॑வ॒ ப3ந்த॑4நாந்-ம்ருத்யோ॑ர்-முக்ஷீய॒ மாம்ருதா᳚த் । யோ ரு॒த்3ரோ அ॒க்3நௌ யோ அ॒ப்ஸு ய ஓஷ॑தீ4ஷு॒ யோ ரு॒த்3ரோ விஶ்வா॒ பு4வ॑நா வி॒வேஶ॒ தஸ்மை॑ ரு॒த்3ராய॒ நமோ॑ அஸ்து । தமு॑ ஷ்டு॒ஹி॒ ய: ஸ்வி॒ஷு: ஸு॒த4ந்வா॒ யோ விஶ்வ॑ஸ்ய॒ க்ஷய॑தி பே4ஷ॒ஜஸ்ய॑ । யக்ஷ்வா᳚ம॒ஹே ஸௌ᳚மந॒ஸாய॑ ரு॒த்3ரம் நமோ᳚பி4ர்-தே॒3வமஸு॑ரம் து3வஸ்ய । அ॒யம் மே॒ ஹஸ்தோ॒ ப4க॑3வாந॒யம் மே॒ ப4க॑3வத்தர: । அ॒யம் மே᳚ வி॒ஶ்வபே᳚4ஷஜோ॒யக்3ம் ஶி॒வாபி॑4மர்ஶந: । யே தே॑ ஸ॒ஹஸ்ர॑ம॒யுதம்॒ பாஶா॒ ம்ருத்யோ॒ மர்த்யா॑ய॒ ஹந்த॑வே । தாந் ய॒ஜ்ஞஸ்ய॑ மா॒யயா॒ ஸர்வா॒நவ॑ யஜாமஹே । ம்ரு॒த்யவே॒ ஸ்வாஹா॑ ம்ரு॒த்யவே॒ ஸ்வாஹா᳚ । ப்ராணாநாம் க்3ரந்தி2ரஸி ருத்3ரோ மா॑ விஶா॒ந்தக: । தேநாந்நேநா᳚ப்யாய॒ஸ்வ ॥
ஓம் நமோ ப43வதே ருத்3ராய விஷ்ணவே ம்ருத்யு॑ர்மே பா॒ஹி ॥

ஸதா3ஶி॒வோம் ।

ஓம் ஶாந்தி:॒ ஶாந்தி:॒ ஶாந்தி:॑

********

Also Read:

Leave a Comment