[ಸಂಧ್ಯಾವಂದನಂ] ᐈ Sandhyavandanam Lyrics In Kannada With PDF

Sandhyavandanam lyrics in Kannada with meaning, benefits, pdf and mp3 song

Sandhyavandanam Lyrics In Kannada ಶರೀರ ಶುದ್ಧಿಅಪವಿತ್ರಃ ಪವಿತ್ರೋ ವಾ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಂ᳚ ಗತೋಽಪಿವಾ ।ಯಃ ಸ್ಮರೇತ್ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಸ ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರ ಶ್ಶುಚಿಃ ॥ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ! ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ! ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । ಆಚಮನಃಓಂ ಆಚಮ್ಯಓಂ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹಾಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸ್ವಾಹಾಓಂ ಮಾಧವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ (ಇತಿ ತ್ರಿರಾಚಮ್ಯ)ಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ (ಪಾಣೀ ಮಾರ್ಜಯಿತ್ವಾ)ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃಓಂ ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ (ಓಷ್ಠೌ ಮಾರ್ಜಯಿತ್ವಾ)ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃಓಂ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ (ಶಿರಸಿ ಜಲಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯ)ಓಂ ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮಃಓಂ ಹೃಷೀಕೇಶಾಯ ನಮಃ (ವಾಮಹಸ್ತೆ … Read more