[ಸಂಧ್ಯಾವಂದನಂ] ᐈ Sandhyavandanam Lyrics In Kannada With PDF

Sandhyavandanam Lyrics In Kannada

ಶರೀರ ಶುದ್ಧಿ
ಅಪವಿತ್ರಃ ಪವಿತ್ರೋ ವಾ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಂ᳚ ಗತೋಽಪಿವಾ ।
ಯಃ ಸ್ಮರೇತ್ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಸ ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರ ಶ್ಶುಚಿಃ ॥
ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ! ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ! ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।

ಆಚಮನಃ
ಓಂ ಆಚಮ್ಯ
ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ
ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸ್ವಾಹಾ
ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ (ಇತಿ ತ್ರಿರಾಚಮ್ಯ)
ಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ (ಪಾಣೀ ಮಾರ್ಜಯಿತ್ವಾ)
ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ (ಓಷ್ಠೌ ಮಾರ್ಜಯಿತ್ವಾ)
ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ (ಶಿರಸಿ ಜಲಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯ)
ಓಂ ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹೃಷೀಕೇಶಾಯ ನಮಃ (ವಾಮಹಸ್ತೆ ಜಲಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯ)
ಓಂ ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಃ (ಪಾದಯೋಃ ಜಲಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯ)
ಓಂ ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ (ಶಿರಸಿ ಜಲಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯ)
ಓಂ ಸಂಕರ್ಷಣಾಯ ನಮಃ (ಅಂಗುಳಿಭಿಶ್ಚಿಬುಕಂ ಜಲಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯ)
ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಯ ನಮಃ (ನಾಸಿಕಾಂ ಸ್ಪೃಷ್ಟ್ವಾ)
ಓಂ ಅನಿರುದ್ಧಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಧೋಕ್ಷಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ (ನೇತ್ರೇ ಶ್ರೋತ್ರೇ ಚ ಸ್ಪೃಷ್ಟ್ವಾ)
ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ (ನಾಭಿಂ ಸ್ಪೃಷ್ಟ್ವಾ)
ಓಂ ಜನಾರ್ಧನಾಯ ನಮಃ (ಹೃದಯಂ ಸ್ಪೃಷ್ಟ್ವಾ)
ಓಂ ಉಪೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ (ಹಸ್ತಂ ಶಿರಸಿ ನಿಕ್ಷಿಪ್ಯ)
ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ (ಅಂಸೌ ಸ್ಪೃಷ್ಟ್ವಾ)
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮೋ ನಮಃ

(ಏತಾನ್ಯುಚ್ಚಾರ್ಯ ಉಪ್ಯಕ್ತ ಪ್ರಕಾರಂ ಕೃತೇ ಅಂಗಾನಿ ಶುದ್ಧಾನಿ ಭವೇಯುಃ)

ಭೂತೋಚ್ಚಾಟನ
ಉತ್ತಿಷ್ಠಂತು । ಭೂತ ಪಿಶಾಚಾಃ । ಯೇ ತೇ ಭೂಮಿಭಾರಕಾಃ । ಯೇ ತೇಷಾಮವಿರೋಧೇನ । ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮ ಸಮಾರಭೇ । ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವಃ ।
ದೈವೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಚಂದಃ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮೇ ವಿನಿಯೋಗಃ

(ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಂ ಕೃತ್ವಾ ಕುಂಭಕೇ ಇಮಂ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರಮುಚ್ಛರೇತ್)

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಃ
ಓಂ ಭೂಃ । ಓಂ ಭುವಃ । ಓಗ್ಂ ಸುವಃ । ಓಂ ಮಹಃ । ಓಂ ಜನಃ । ಓಂ ತಪಃ । ಓಗ್ಂ ಸ॒ತ್ಯಂ ।
ಓಂ ತಥ್ಸ॑ವಿ॒ತುರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನಃ॑ ಪ್ರಚೋದಯಾ᳚ತ್ ॥
ಓಮಾಪೋ॒ ಜ್ಯೋತೀ॒ ರಸೋ॒ಽಮೃತಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॒ ಭೂ-ರ್ಭುವ॒-ಸ್ಸುವ॒ರೋಂ ॥ (ತೈ. ಅರ. 10-27)

ಸಂಕಲ್ಪಃ
ಮಮೋಪಾತ್ತ, ದುರಿತ ಕ್ಷಯದ್ವಾರಾ, ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮುದ್ದಿಸ್ಯ, ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ, ಶುಭೇ, ಶೋಭನೇ, ಅಭ್ಯುದಯ ಮುಹೂರ್ತೇ, ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋ ರಾಜ್ಞಯಾ, ಪ್ರವರ್ತ ಮಾನಸ್ಯ, ಅದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ, ದ್ವಿತೀಯ ಪರಾರ್ಥೇ, ಶ್ವೇತವರಾಹ ಕಲ್ಪೇ, ವೈವಶ್ವತ ಮನ್ವಂತರೇ, ಕಲಿಯುಗೇ, ಪ್ರಥಮ ಪಾದೇ, (ಭಾರತ ದೇಶಃ – ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪೇ, ಭರತ ವರ್ಷೇ, ಭರತ ಖಂಡೇ, ಮೇರೋಃ ದಕ್ಷಿಣ/ಉತ್ತರ ದಿಗ್ಭಾಗೇ; ಅಮೇರಿಕಾ – ಕ್ರೌಂಚ ದ್ವೀಪೇ, ರಮಣಕ ವರ್ಷೇ, ಐಂದ್ರಿಕ ಖಂಡೇ, ಸಪ್ತ ಸಮುದ್ರಾಂತರೇ, ಕಪಿಲಾರಣ್ಯೇ), ಶೋಭನ ಗೃಹೇ, ಸಮಸ್ತ ದೇವತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಹರಿಹರ ಗುರುಚರಣ ಸನ್ನಿಥೌ, ಅಸ್ಮಿನ್, ವರ್ತಮಾನ, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ, ಚಾಂದ್ರಮಾನ, … ಸಂವತ್ಸರೇ, … ಅಯನೇ, … ಋತೇ, … ಮಾಸೇ, … ಪಕ್ಷೇ, … ತಿಥೌ, … ವಾಸರೇ, … ಶುಭ ನಕ್ಷತ್ರ, ಶುಭ ಯೋಗ, ಶುಭ ಕರಣ, ಏವಂಗುಣ, ವಿಶೇಷಣ, ವಿಶಿಷ್ಠಾಯಾಂ, ಶುಭ ತಿಥೌ, ಶ್ರೀಮಾನ್, … ಗೋತ್ರಃ, … ನಾಮಧೇಯಃ, … ಗೋತ್ರಸ್ಯ, … ನಾಮಧೇಯೋಹಂಃ ಪ್ರಾತಃ/ಮಧ್ಯಾಹ್ನಿಕ/ಸಾಯಂ ಸಂಧ್ಯಾಂ ಉಪಾಸಿಷ್ಯೇ ॥

ಮಾರ್ಜನಃ
ಓಂ ಆಪೋ॒ಹಿಷ್ಠಾ ಮ॑ಯೋ॒ಭುವಃ॑ । ತಾ ನ॑ ಊ॒ರ್ಜೇ ದ॑ಧಾತನ । ಮ॒ಹೇರಣಾ॑ಯ॒ ಚಕ್ಷ॑ಸೇ । ಯೋ ವಃ॑ ಶಿ॒ವತ॑ಮೋ॒ ರಸಃ॑ । ತಸ್ಯ॑ ಭಾಜಯತೇ॒ ಹ ನಃ॒ । ಉ॒ಶ॒ತೀರಿ॑ವ ಮಾ॒ತರಃ॑ । ತಸ್ಮಾ॒ ಅರಂ॑ಗ ಮಾಮ ವಃ । ಯಸ್ಯ॒ ಕ್ಷಯಾ॑ಯ॒ ಜಿನ್ವ॑ಥ । ಆಪೋ॑ ಜ॒ನಯ॑ಥಾ ಚ ನಃ । (ತೈ. ಅರ. 4-42)

(ಇತಿ ಶಿರಸಿ ಮಾರ್ಜಯೇತ್)

(ಹಸ್ತೇನ ಜಲಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ)

ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಮಂತ್ರಾಚಮನಃ
ಸೂರ್ಯ ಶ್ಚ, ಮಾಮನ್ಯು ಶ್ಚ, ಮನ್ಯುಪತಯ ಶ್ಚ, ಮನ್ಯು॑ಕೃತೇ॒ಭ್ಯಃ । ಪಾಪೇಭ್ಯೋ॑ ರಕ್ಷಂ॒ತಾಂ । ಯದ್ರಾತ್ರ್ಯಾ ಪಾಪ॑ ಮಕಾ॒ರ್ಷಂ । ಮನಸಾ ವಾಚಾ॑ ಹ॒ಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ । ಪದ್ಭ್ಯಾ ಮುದರೇ॑ಣ ಶಿಂ॒ಚಾ । ರಾತ್ರಿ॒ ಸ್ತದ॑ವಲುಂ॒ಪತು । ಯತ್ಕಿಂಚ॑ ದುರಿ॒ತಂ ಮಯಿ॑ । ಇದಮಹಂ ಮಾ ಮಮೃ॑ತ ಯೋ॒ ನೌ । ಸೂರ್ಯೇ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಜುಹೋ॑ಮಿ ಸ್ವಾ॒ಹಾ᳚ ॥ (ತೈ. ಅರ. 10. 24)

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲ ಮಂತ್ರಾಚಮನಃ
ಆಪಃ॑ ಪುನಂತು ಪೃಥಿ॒ವೀಂ ಪೃ॑ಥಿ॒ವೀ ಪೂ॒ತಾ ಪು॑ನಾತು॒ ಮಾಂ । ಪು॒ನಂತು॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣ॒ಸ್ಪತಿ॒ ರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ॑ ಪೂ॒ತಾ ಪು॑ನಾತು॒ ಮಾಂ । ಯದುಚ್ಛಿ॑ಷ್ಟ॒ ಮಭೋ᳚ಜ್ಯಂ॒ ಯದ್ವಾ॑ ದು॒ಶ್ಚರಿ॑ತಂ॒ ಮಮ॑ । ಸರ್ವಂ॑ ಪುನಂತು॒ ಮಾ ಮಾಪೋ॑ಽಸ॒ತಾಂಚ॑ ಪ್ರತಿ॒ಗ್ರಹ॒ಗ್ಗ್॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ॥ (ತೈ. ಅರ. ಪರಿಶಿಷ್ಟಃ 10. 30)

ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಂತ್ರಾಚಮನಃ
ಅಗ್ನಿ ಶ್ಚ ಮಾ ಮನ್ಯು ಶ್ಚ ಮನ್ಯುಪತಯ ಶ್ಚ ಮನ್ಯು॑ಕೃತೇಭ್ಯಃ । ಪಾಪೇಭ್ಯೋ॑ ರಕ್ಷಂ॒ತಾಂ । ಯದಹ್ನಾ ಪಾಪ॑ ಮಕಾ॒ರ್ಷಂ । ಮನಸಾ ವಾಚಾ॑ ಹಸ್ತಾ॒ಭ್ಯಾಂ । ಪದ್ಭ್ಯಾ ಮುದರೇ॑ಣ ಶಿಂ॒ಚಾ । ಅಹ ಸ್ತದ॑ವಲುಂ॒ಪತು । ಯ ತ್ಕಿಂಚ॑ ದುರಿ॒ತಂ ಮಯಿ॑ । ಇದ ಮಹಂ ಮಾ ಮಮೃ॑ತ ಯೋ॒ನೌ । ಸತ್ಯೇ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಜುಹೋಮಿ ಸ್ವಾ॒ಹಾ ॥ (ತೈ. ಅರ. 10. 24)

(ಇತಿ ಮಂತ್ರೇಣ ಜಲಂ ಪಿಬೇತ್)

ಆಚಮ್ಯ (ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ, … ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮೋ ನಮಃ)

ದ್ವಿತೀಯ ಮಾರ್ಜನಃ
ದ॒ಧಿ॒ ಕ್ರಾವಣ್ಣೋ॑ ಅಕಾರಿಷಂ । ಜಿ॒ಷ್ಣೋ ರಶ್ವ॑ಸ್ಯ ವಾ॒ಜಿ॑ನಃ ।
ಸು॒ರಭಿನೋ॒ ಮುಖಾ॑ಕರ॒ತ್ಪ್ರಣ॒ ಆಯೂಗ್ಂ॑ಷಿ ತಾರಿಷತ್ ॥

(ಸೂರ್ಯಪಕ್ಷೇ ಲೋಕಯಾತ್ರಾ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇತ್ಯರ್ಥಃ)

ಓಂ ಆಪೋ॒ ಹಿಷ್ಠಾ ಮ॑ಯೋ॒ಭುವಃ॑ । ತಾ ನ॑ ಊ॒ರ್ಜೇ ದ॑ಧಾತನ । ಮ॒ಹೇರಣಾ॑ಯ॒ ಚಕ್ಷ॑ಸೇ । ಯೋ ವಃ॑ ಶಿ॒ವತ॑ಮೋ॒ ರಸಃ॑ । ತಸ್ಯ॑ ಭಾಜಯತೇ॒ ಹ ನಃ॒ । ಉ॒ಶ॒ತೀರಿ॑ವ ಮಾ॒ತರಃ॑ । ತಸ್ಮಾ॒ ಅರ॑ಂಗ ಮಾಮ ವಃ । ಯಸ್ಯ॒ ಕ್ಷಯಾ॑ಯ॒ ಜಿನ್ವ॑ಥ । ಆಪೋ॑ ಜ॒ನಯ॑ಥಾ ಚ ನಃ ॥ (ತೈ. ಅರ. 4. 42)

ಪುನಃ ಮಾರ್ಜನಃ
ಹಿರ॑ಣ್ಯವರ್ಣಾ॒ ಶ್ಶುಚ॑ಯಃ ಪಾವ॒ಕಾಃ ಯಾ ಸು॑ಜಾ॒ತಃ ಕ॒ಶ್ಯಪೋ॒ ಯಾ ಸ್ವಿಂದ್ರಃ॑ । ಅ॒ಗ್ನಿಂ ಯಾ ಗರ್ಭ॑ನ್-ದಧಿ॒ರೇ ವಿರೂ॑ಪಾ॒ ಸ್ತಾನ॒ ಆಪ॒ಶ್ಶಗ್ಗ್ ಸ್ಯೋ॒ನಾ ಭ॑ವಂತು । ಯಾ ಸಾ॒ಗ್ಂ॒ ರಾಜಾ॒ ವರು॑ಣೋ॒ ಯಾತಿ॒ ಮಧ್ಯೇ॑ ಸತ್ಯಾನೃ॒ತೇ ಅ॑ವ॒ಪಶ್ಯಂ॒ ಜನಾ॑ನಾಂ । ಮ॒ಧು॒ ಶ್ಚುತ॒ಶ್ಶುಚ॑ಯೋ॒ ಯಾಃ ಪಾ॑ವ॒ಕಾ ಸ್ತಾನ॒ ಆಪ॒ಶ್ಶಗ್ಗ್ ಸ್ಯೋ॒ನಾ ಭ॑ವಂತು । ಯಾಸಾಂ᳚ ದೇ॒ವಾ ದಿ॒ವಿ ಕೃ॒ಣ್ವಂತಿ॑ ಭ॒ಕ್ಷಂ ಯಾ ಅಂ॒ತರಿ॑ಕ್ಷೇ ಬಹು॒ಥಾ ಭವಂ॑ತಿ । ಯಾಃ ಪೃ॑ಥಿ॒ವೀಂ ಪಯ॑ಸೋಂ॒ದಂತಿ॑ ಶ್ಶು॒ಕ್ರಾಸ್ತಾನ॒ ಆಪ॒ಶಗ್ಗ್ ಸ್ಯೋ॒ನಾ ಭ॑ವಂತು । ಯಾಃ ಶಿ॒ವೇನ॑ ಮಾ॒ ಚಕ್ಷು॑ಷಾ ಪಶ್ಯತಾಪಶ್ಶಿ॒ವಯಾ॑ ತ॒ನು ವೋಪ॑ಸ್ಪೃಶತ॒ ತ್ವಚ॑ ಮ್ಮೇ । ಸರ್ವಾಗ್ಂ॑ ಅ॒ಗ್ನೀಗ್ಂ ರ॑ಪ್ಸು॒ಷದೋ॑ ಹು॒ವೇ ವೋ॒ ಮಯಿ॒ ವರ್ಚೋ॒ ಬಲ॒ ಮೋಜೋ॒ ನಿಧ॑ತ್ತ ॥ (ತೈ. ಸಂ. 5. 6. 1)
(ಮಾರ್ಜನಂ ಕುರ್ಯಾತ್)

ಅಘಮರ್ಷಣ ಮಂತ್ರಃ ಪಾಪವಿಮೋಚನಂ

(ಹಸ್ತೇನ ಜಲಮಾದಾಯ ನಿಶ್ಶ್ವಸ್ಯ ವಾಮತೋ ನಿಕ್ಷಿತಪೇತ್)
ದ್ರು॒ಪ॒ದಾ ದಿ॑ವ ಮುಂಚತು । ದ್ರು॒ಪ॒ದಾ ದಿ॒ವೇ ನ್ಮು॑ಮುಚಾ॒ನಃ ।
ಸ್ವಿ॒ನ್ನ ಸ್ಸ್ನಾ॒ತ್ವೀ ಮಲಾ॑ ದಿವಃ । ಪೂ॒ತಂ ಪವಿತ್ರೇ॑ಣೇ॒ ವಾಜ್ಯಂ᳚ ಆಪ॑ ಶ್ಶುಂದಂತು॒ ಮೈನ॑ಸಃ ॥ (ತೈ. ಬ್ರಾ. 266)

ಆಚಮ್ಯ (ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ, … ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮೋ ನಮಃ)
ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಮ್ಯ

ಲಘುಸಂಕಲ್ಪಃ
ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಠಾಯಾಂ ಶುಭತಿಥೌ ಮಮೋಪಾತ್ತ ದುರಿತ ಕ್ಷಯದ್ವಾರಾ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮುದ್ದಿಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಪ್ರಾತಸ್ಸಂಧ್ಯಾಂಗ ಯಥಾ ಕಾಲೋಚಿತ ಅರ್ಘ್ಯಪ್ರದಾನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥

ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲಾರ್ಘ್ಯ ಮಂತ್ರಂ
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವಃ॑ ॥ ತಥ್ಸ॑ವಿ॒ತುರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀಮಹಿ । ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನಃ॑ ಪ್ರಚೋದಯಾ᳚ತ್ ॥ 3 ॥

ಮಧ್ಯಾಹ್ನಾರ್ಘ್ಯ ಮಂತ್ರಂ
ಓಂ ಹ॒ಗ್ಂ॒ ಸಶ್ಶು॑ಚಿ॒ಷ ದ್ವಸು॑ರಂತರಿಕ್ಷ॒ಸ ದ್ದೋತಾ॑ ವೇದಿ॒ಷದತಿ॑ಥಿ ರ್ದುರೋಣ॒ಸತ್ । ನೃ॒ಷ ದ್ವ॑ರ॒ಸ ದೃ॑ತ॒ಸ ದ್ವ್ಯೋ॑ಮ॒ ಸದ॒ಬ್ಜಾ ಗೋ॒ಜಾ ಋ॑ತ॒ಜಾ ಅ॑ದ್ರಿ॒ಜಾ ಋ॒ತಂ-ಬೃ॒ಹತ್ ॥ (ತೈ. ಅರ. 10. 4)

ಸಾಯಂ ಕಾಲಾರ್ಘ್ಯ ಮಂತ್ರಂ
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವಃ॑ ॥ ತಥ್ಸ॑ವಿ॒ತುರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀಮಹಿ । ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನಃ॑ ಪ್ರಚೋದಯಾ᳚ತ್ ॥ ಓಂ ಭೂಃ । ಓಂ ಭುವಃ । ಓಗ್ಂ ಸುವಃ । ಓಂ ಮಹಃ । ಓಂ ಜನಃ । ಓಂ ತಪಃ । ಓಗ್ಂ ಸ॒ತ್ಯಂ । ಓಂ ತಥ್ಸ॑ವಿ॒ತುರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀಮಹಿ । ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನಃ॑ ಪ್ರಚೋದಯಾ᳚ತ್ ॥ ಓಮಾಪೋ॒ ಜ್ಯೋತೀ॒ ರಸೋ॒ಽಮೃತಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॒ ಭೂ-ರ್ಭುವ॒-ಸ್ಸುವ॒ರೋಂ ॥

(ಇತ್ಯಂಜಲಿತ್ರಯಂ ವಿಸೃಜೇತ್)

ಕಾಲಾತಿಕ್ರಮಣ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಂ
ಆಚಮ್ಯ…
ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಠಾಯಾಂ ಶುಭತಿಥೌ ಮಮೋಪಾತ್ತ ದುರಿತ ಕ್ಷಯದ್ವಾರಾ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮುದ್ದಿಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಕಾಲಾತಿಕ್ರಮ ದೋಷಪರಿಹಾರಾರ್ಥಂ ಚತುರ್ಥಾ ಅರ್ಘ್ಯಪ್ರದಾನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವಃ॑ ॥ ತಥ್ಸ॑ವಿ॒ತುರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀಮಹಿ । ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನಃ॑ ಪ್ರಚೋದಯಾ᳚ತ್ ॥ ಓಂ ಭೂಃ । ಓಂ ಭುವಃ । ಓಗ್ಂ ಸುವಃ । ಓಂ ಮಹಃ । ಓಂ ಜನಃ । ಓಂ ತಪಃ । ಓಗ್ಂ ಸ॒ತ್ಯಂ । ಓಂ ತಥ್ಸ॑ವಿ॒ತುರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀಮಹಿ । ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನಃ॑ ಪ್ರಚೋದಯಾ᳚ತ್ ॥ ಓಮಾಪೋ॒ ಜ್ಯೋತೀ॒ ರಸೋ॒ಽಮೃತಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॒ ಭೂ-ರ್ಭುವ॒-ಸ್ಸುವ॒ರೋಂ ॥
(ಇತಿ ಜಲಂ ವಿಸೃಜೇತ್)

ಸಜಲ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಂ
ಓಂ ಉ॒ದ್ಯಂತ॑ಮಸ್ತಂ॒ ಯಂತ॑ ಮಾದಿ॒ತ್ಯ ಮ॑ಭಿಥ್ಯಾ॒ಯ ನ್ಕು॒ರ್ವನ್-ಬ್ರಾ᳚ಹ್ಮ॒ಣೋ ವಿ॒ದ್ವಾನ್ ತ್ಸ॒ಕಲಂ॑-ಭ॒ದ್ರಮ॑ಶ್ನುತೇ॒ ಅಸಾವಾ॑ದಿ॒ತ್ಯೋ ಬ್ರ॒ಹ್ಮೇತಿ॒ ॥ ಬ್ರಹ್ಮೈ॒ವ ಸನ್-ಬ್ರಹ್ಮಾ॒ಪ್ಯೇತಿ॒ ಯ ಏ॒ವಂ ವೇದ ॥ ಅಸಾವಾದಿತ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮ ॥ (ತೈ. ಅರ. 2. 2)

(ಏವಂ ಅರ್ಘ್ಯತ್ರಯಂ ದದ್ಯಾತ್ ಕಾಲಾತಿಕ್ರಮಣೇ ಪೂರ್ವವತ್)
(ಪಶ್ಚಾತ್ ಹಸ್ತೇನ ಜಲಮಾದಾಯ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಂ ಕುರ್ಯಾತ್)
(ದ್ವಿರಾಚಮ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ತ್ರಯಂ ಕೃತ್ವಾ)

ಆಚಮ್ಯ (ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ, … ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮೋ ನಮಃ)

ಸಂಧ್ಯಾಂಗ ತರ್ಪಣಂ
ಪ್ರಾತಃಕಾಲ ತರ್ಪಣಂ
ಸಂಧ್ಯಾಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ಗಾಯತ್ರೀಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮೀಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ನಿಮೃಜೀಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತರ್ಪಣಂ
ಸಂಧ್ಯಾಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ಸಾವಿತ್ರೀಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ರೌದ್ರೀಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ನಿಮೃಜೀಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಸಾಯಂಕಾಲ ತರ್ಪಣಂ
ಸಂಧ್ಯಾಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ಸರಸ್ವತೀಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ವೈಷ್ಣವೀಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ನಿಮೃಜೀಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ ॥

(ಪುನರಾಚಮನಂ ಕುರ್ಯಾತ್)

ಗಾಯತ್ರೀ ಅವಾಹನ
ಓಮಿತ್ಯೇಕಾಕ್ಷ॑ರಂ ಬ್ರ॒ಹ್ಮ । ಅಗ್ನಿರ್ದೇವತಾ ಬ್ರಹ್ಮ॑ ಇತ್ಯಾ॒ರ್ಷಂ । ಗಾಯತ್ರಂ ಛಂದಂ ಪರಮಾತ್ಮಂ॑ ಸರೂ॒ಪಂ । ಸಾಯುಜ್ಯಂ ವಿ॑ನಿಯೋ॒ಗಂ॒ ॥ (ತೈ. ಅರ. 10. 33)

ಆಯಾ॑ತು॒ ವರ॑ದಾ ದೇ॒ವೀ॒ ಅ॒ಕ್ಷರಂ॑ ಬ್ರಹ್ಮ॒ಸಂಮಿ॒ತಂ । ಗಾ॒ಯ॒ತ್ರೀಂ᳚ ಛಂದ॑ಸಾಂ ಮಾ॒ತೇದಂ ಬ್ರ॑ಹ್ಮ ಜು॒ಷಸ್ವ॑ ಮೇ । ಯದಹ್ನಾ᳚ತ್-ಕುರು॑ತೇ ಪಾ॒ಪಂ॒ ತದಹ್ನಾ᳚ತ್-ಪ್ರತಿ॒ಮುಚ್ಯ॑ತೇ । ಯದ್ರಾತ್ರಿಯಾ᳚ತ್-ಕುರು॑ತೇ ಪಾ॒ಪಂ॒ ತದ್ರಾತ್ರಿಯಾ᳚ತ್-ಪ್ರತಿ॒ಮುಚ್ಯ॑ತೇ । ಸರ್ವ॑ ವ॒ರ್ಣೇ ಮ॑ಹಾದೇ॒ವಿ॒ ಸಂ॒ಧ್ಯಾವಿ॑ದ್ಯೇ ಸ॒ರಸ್ವ॑ತಿ ॥

ಓಜೋ॑ಽಸಿ॒ ಸಹೋ॑ಽಸಿ॒ ಬಲ॑ಮಸಿ॒ ಭ್ರಾಜೋ॑ಽಸಿ ದೇ॒ವಾನಾಂ॒ ಧಾಮ॒ನಾಮಾ॑ಸಿ॒ ವಿಶ್ವ॑ಮಸಿ ವಿ॒ಶ್ವಾಯು॒-ಸ್ಸರ್ವ॑ಮಸಿ ಸ॒ರ್ವಾಯು-ರಭಿಭೂರೋಂ । ಗಾಯತ್ರೀ-ಮಾವಾ॑ಹಯಾ॒ಮಿ॒ ಸಾವಿತ್ರೀ-ಮಾವಾ॑ಹಯಾ॒ಮಿ॒ ಸರಸ್ವತೀ-ಮಾವಾ॑ಹಯಾ॒ಮಿ॒ ಛಂದರ್ಷೀ-ನಾವಾ॑ಹಯಾ॒ಮಿ॒ ಶ್ರಿಯ-ಮಾವಾಹ॑ಯಾ॒ಮಿ॒ ಗಾಯತ್ರಿಯಾ ಗಾಯತ್ರೀ ಚ್ಛಂದೋ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಋಷಿ ಸ್ಸವಿತಾ ದೇವತಾಽಗ್ನಿರ್-ಮುಖಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಶಿರೋ ವಿಷ್ಣುರ್-ಹೃದಯಗ್ಂ ರುದ್ರ-ಶ್ಶಿಖಾ ಪೃಥಿವೀ ಯೋನಿಃ ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ವ್ಯಾನೋದಾನ ಸಮಾನಾ ಸಪ್ರಾಣಾ ಶ್ವೇತವರ್ಣಾ ಸಾಂಖ್ಯಾಯನ ಸಗೋತ್ರಾ ಗಾಯತ್ರೀ ಚತುರ್ವಿಗ್ಂ ಶತ್ಯಕ್ಷರಾ ತ್ರಿಪದಾ॑ ಷಟ್-ಕು॒ಕ್ಷಿಃ॒ ಪಂಚ-ಶೀರ್ಷೋಪನಯನೇ ವಿ॑ನಿಯೋ॒ಗಃ॒ । ಓಂ ಭೂಃ । ಓಂ ಭುವಃ । ಓಗ್ಂ ಸುವಃ । ಓಂ ಮಹಃ । ಓಂ ಜನಃ । ಓಂ ತಪಃ । ಓಗ್ಂ ಸ॒ತ್ಯಂ । ಓಂ ತಥ್ಸ॑ವಿ॒ತುರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀಮಹಿ । ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನಃ॑ ಪ್ರಚೋದಯಾ᳚ತ್ ॥ ಓಮಾಪೋ॒ ಜ್ಯೋತೀ॒ ರಸೋ॒ಽಮೃತಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॒ ಭೂ-ರ್ಭುವ॒-ಸ್ಸುವ॒ರೋಂ ॥ (ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್)

ಆಚಮ್ಯ (ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ, … ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮೋ ನಮಃ)

ಜಪಸಂಕಲ್ಪಃ
ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಠಾಯಾಂ ಶುಭತಿಥೌ ಮಮೋಪಾತ್ತ ದುರಿತ ಕ್ಷಯದ್ವಾರಾ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮುದ್ದಿಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಸಂಧ್ಯಾಂಗ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥

ಕರನ್ಯಾಸಃ
ಓಂ ತಥ್ಸ॑ವಿ॒ತುಃ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನೇ ಅಂಗುಷ್ಟಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ವಿಷ್ಣವಾತ್ಮನೇ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ರುದ್ರಾತ್ಮನೇ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಧೀಮಹಿ ಸತ್ಯಾತ್ಮನೇ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನಃ॑ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮನೇ ಕನಿಷ್ಟಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಪ್ರಚೋದಯಾ᳚ತ್ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ಕರತಲ ಕರಪೃಷ್ಟಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।

ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ
ಓಂ ತಥ್ಸ॑ವಿ॒ತುಃ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನೇ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ವಿಷ್ಣವಾತ್ಮನೇ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ರುದ್ರಾತ್ಮನೇ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಧೀಮಹಿ ಸತ್ಯಾತ್ಮನೇ ಕವಚಾಯ ಹುಂ ।
ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನಃ॑ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮನೇ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ।
ಪ್ರಚೋದಯಾ᳚ತ್ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ಅಸ್ತ್ರಾಯಫಟ್ ।
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॒ರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಭಂಧಃ ।

ಧ್ಯಾನಂ
ಮುಕ್ತಾವಿದ್ರುಮ ಹೇಮನೀಲ ಧವಳಚ್ಚಾಯೈರ್-ಮುಖೈ ಸ್ತ್ರೀಕ್ಷಣೈಃ ।
ಯುಕ್ತಾಮಿಂದುನಿ ಬದ್ಧ ರತ್ನ ಮಕುಟಾಂ ತತ್ವಾರ್ಥ ವರ್ಣಾತ್ಮಿಕಾಂ ।
ಗಾಯತ್ರೀಂ ವರದಾಭಯಾಂಕುಶ ಕಶಾಶ್ಶುಭ್ರಂಕಪಾಲಂಗದಾಂ ।
ಶಂಖಂಚಕ್ರ ಮಧಾರವಿಂದ ಯುಗಳಂ ಹಸ್ತೈರ್ವಹಂತೀಂ ಭಜೇ ॥

ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ಮುದ್ರಾ ಪ್ರದರ್ಶನಂ
ಸುಮುಖಂ ಸಂಪುಟಿಂಚೈವ ವಿತತಂ ವಿಸ್ತೃತಂ ತಥಾ ।
ದ್ವಿಮುಖಂ ತ್ರಿಮುಖಂಚೈವ ಚತುಃ ಪಂಚ ಮುಖಂ ತಥಾ ।
ಷಣ್ಮುಖೋಽಥೋ ಮುಖಂ ಚೈವ ವ್ಯಾಪಕಾಂಜಲಿಕಂ ತಥಾ ।
ಶಕಟಂ ಯಮಪಾಶಂ ಚ ಗ್ರಥಿತಂ ಸಮ್ಮುಖೋನ್ಮುಖಂ ।
ಪ್ರಲಂಬಂ ಮುಷ್ಟಿಕಂ ಚೈವ ಮತ್ಸ್ಯಃ ಕೂರ್ಮೋ ವರಾಹಕಂ ।
ಸಿಂಹಾಕ್ರಾಂತಂ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಂ ಮುದ್ಗರಂ ಪಲ್ಲವಂ ತಥಾ ।

ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ಮುದ್ರಾ ವೈ ಗಾಯತ್ರ್ಯಾಂ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಃ ।
ಇತಿಮುದ್ರಾ ನ ಜಾನಾತಿ ಗಾಯತ್ರೀ ನಿಷ್ಫಲಾ ಭವೇತ್ ॥

ಯೋ ದೇವ ಸ್ಸವಿತಾಽಸ್ಮಾಕಂ ಧಿಯೋ ಧರ್ಮಾದಿಗೋಚರಾಃ ।
ಪ್ರೇರಯೇತ್ತಸ್ಯ ಯದ್ಭರ್ಗಸ್ತ ದ್ವರೇಣ್ಯ ಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ॥

ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರಂ
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವಃ॑ ॥ ತಥ್ಸ॑ವಿ॒ತುರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನಃ॑ ಪ್ರಚೋದಯಾ᳚ತ್ ॥

ಅಷ್ಟಮುದ್ರಾ ಪ್ರದರ್ಶನಂ
ಸುರಭಿರ್-ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ರೇ ಚ ಯೋನಿಃ ಕೂರ್ಮೋಽಥ ಪಂಕಜಂ ।
ಲಿಂಗಂ ನಿರ್ಯಾಣ ಮುದ್ರಾ ಚೇತ್ಯಷ್ಟ ಮುದ್ರಾಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾಃ ॥
ಓಂ ತತ್ಸದ್-ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ।

ಆಚಮ್ಯ (ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ, … ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮೋ ನಮಃ)

ದ್ವಿಃ ಪರಿಮುಜ್ಯ ।
ಸಕೃದುಪ ಸ್ಪೃಶ್ಯ ।
ಯತ್ಸವ್ಯಂ ಪಾಣಿಂ ।
ಪಾದಂ ।
ಪ್ರೋಕ್ಷತಿ ಶಿರಃ ।
ಚಕ್ಷುಷೀ ।
ನಾಸಿಕೇ ।
ಶ್ರೋತ್ರೇ ।
ಹೃದಯಮಾಲಭ್ಯ ।

ಪ್ರಾತಃಕಾಲ ಸೂರ್ಯೋಪಸ್ಥಾನಂ
ಓಂ ಮಿ॒ತ್ರಸ್ಯ॑ ಚ॒ರ್ಷಣೀ॒ ಧೃತ॒ ಶ್ರವೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಸಾನ॒ ಸಿಂ । ಸ॒ತ್ಯಂ ಚಿ॒ತ್ರಶ್ರ॑ ವಸ್ತಮಂ । ಮಿ॒ತ್ರೋ ಜನಾನ್॑ ಯಾತಯತಿ ಪ್ರಜಾ॒ನನ್-ಮಿ॒ತ್ರೋ ದಾ॑ಧಾರ ಪೃಥಿ॒ವೀ ಮು॒ತದ್ಯಾಂ । ಮಿ॒ತ್ರಃ ಕೃ॒ಷ್ಟೀ ರನಿ॑ಮಿಷಾ॒ಽಭಿ ಚ॑ಷ್ಟೇ ಸ॒ತ್ಯಾಯ॑ ಹ॒ವ್ಯಂ ಘೃ॒ತವ॑ದ್ವಿಧೇಮ । ಪ್ರಸಮಿ॑ತ್ತ್ರ॒ ಮರ್ತ್ಯೋ॑ ಅಸ್ತು॒ ಪ್ರಯ॑ಸ್ವಾ॒ ನ್ಯಸ್ತ॑ ಆದಿತ್ಯ॒ ಶಿಕ್ಷ॑ತಿ ವ್ರ॒ತೇನ॑ । ನ ಹ॑ನ್ಯತೇ॒ ನ ಜೀ॑ಯತೇ॒ ತ್ವೋತೋ॒ನೈನ॒ ಮಗ್ಂಹೋ॑ ಅಶ್ನೋ॒ ತ್ಯಂತಿ॑ತೋ॒ ನ ದೂ॒ರಾತ್ ॥ (ತೈ. ಸಂ. 3.4.11)

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೂರ್ಯೋಪಸ್ಥಾನಂ
ಓಂ ಆ ಸ॒ತ್ಯೇನ॒ ರಜ॑ಸಾ॒ ವರ್ತ॑ಮಾನೋ ನಿವೇ॒ಶ॑ಯ ನ್ನ॒ಮೃತಂ॒ ಮರ್ತ್ಯ॑ಂಚ । ಹಿ॒ರಣ್ಯಯೇ॑ನ ಸವಿ॒ತಾ ರಥೇ॒ನಾಽದೇ॒ವೋ ಯಾ॑ತಿ॒ ಭುವ॑ನಾ ನಿ॒ಪಶ್ಯನ್॑ ॥

ಉದ್ವ॒ಯ ಂತಮ॑ಸ॒ ಸ್ಪರಿ॒ ಪಶ್ಯ॑ಂತೋ॒ ಜ್ಯೋತಿ॒ ರುತ್ತ॑ರಂ । ದೇ॒ವನ್-ದೇ॑ವ॒ತ್ರಾ ಸೂರ್ಯ॒ ಮಗ॑ನ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ॑ ರುತ್ತ॒ಮಂ ॥

ಉದು॒ತ್ಯಂ ಜಾ॒ತವೇ॑ದಸಂ ದೇ॒ವಂ ವ॑ಹಂತಿ ಕೇ॒ತವಃ॑ । ದೃ॒ಶೇ ವಿಶ್ವಾ॑ ಯ॒ ಸೂರ್ಯಂ᳚ ॥ ಚಿ॒ತ್ರಂ ದೇ॒ವಾನಾ॒ ಮುದ॑ಗಾ॒ ದನೀ॑ಕಂ॒ ಚಕ್ಷು॑ರ್-ಮಿ॒ತ್ರಸ್ಯ॒ ವರು॑ಣ ಸ್ಯಾ॒ಗ್ನೇಃ । ಅಪ್ರಾ॒ ದ್ಯಾವಾ॑ ಪೃಥಿ॒ವೀ ಅಂತ॒ರಿ॑ಕ್ಷ॒ಗ್ಂ ಸೂರ್ಯ॑ ಆ॒ತ್ಮಾ ಜಗ॑ತ ಸ್ತ॒ಸ್ಥುಷ॑ಶ್ಚ ॥

ತಚ್ಚಕ್ಷು॑ರ್-ದೇ॒ವಹಿ॑ತಂ ಪು॒ರಸ್ತಾ᳚ಚ್ಚು॒ಕ್ರ ಮು॒ಚ್ಚರ॑ತ್ । ಪಶ್ಯೇ॑ಮ ಶ॒ರದ॑ಶ್ಶ॒ತಂ ಜೀವೇ॑ಮ ಶ॒ರದ॑ಶ್ಶ॒ತಂ ನಂದಾ॑ಮ ಶ॒ರದ॑ಶ್ಶ॒ತಂ ಮೋದಾ॑ಮ ಶ॒ರದ॑ಶ್ಶ॒ತಂ ಭವಾ॑ಮ ಶ॒ರದ॑ಶ್ಶ॒ತಗ್ಂ ಶೃ॒ಣವಾ॑ಮ ಶ॒ರದ॑ಶ್ಶ॒ತಂ ಪಬ್ರ॑ವಾಮ ಶ॒ರದ॑ಶ್ಶ॒ತಮಜೀ॑ತಾಸ್ಯಾಮ ಶ॒ರದ॑ಶ್ಶ॒ತಂ ಜೋಕ್ಚ॒ ಸೂರ್ಯಂ॑ ದೃ॒ಷೇ ॥ ಯ ಉದ॑ಗಾನ್ಮಹ॒ತೋಽರ್ಣವಾ᳚ ದ್ವಿ॒ಭ್ರಾಜ॑ಮಾನ ಸ್ಸರಿ॒ರಸ್ಯ॒ ಮಧ್ಯಾ॒ಥ್ಸಮಾ॑ ವೃಷ॒ಭೋ ಲೋ॑ಹಿತಾ॒ಕ್ಷಸೂರ್ಯೋ॑ ವಿಪ॒ಶ್ಚಿನ್ಮನ॑ಸಾ ಪುನಾತು ॥

ಸಾಯಂಕಾಲ ಸೂರ್ಯೋಪಸ್ಥಾನಂ
ಓಂ ಇ॒ಮಮ್ಮೇ॑ ವರುಣ ಶೃಧೀ॒ ಹವ॑ ಮ॒ದ್ಯಾ ಚ॑ ಮೃಡಯ । ತ್ವಾ ಮ॑ವ॒ಸ್ಯು ರಾಚ॑ಕೇ ॥ ತತ್ವಾ॑ ಯಾಮಿ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾ॒ ವಂದ॑ಮಾನ॒ ಸ್ತ ದಾಶಾ᳚ಸ್ತೇ॒ ಯಜ॑ಮಾನೋ ಹ॒ವಿರ್ಭಿಃ॑ । ಅಹೇ॑ಡಮಾನೋ ವರುಣೇ॒ಹ ಬೋ॒ಧ್ಯುರು॑ಶ॒ಗ್ಂ॒ ಸಮಾ॑ನ॒ ಆಯುಃ॒ ಪ್ರಮೋ॑ಷೀಃ ॥

ಯಚ್ಚಿದ್ಧಿತೇ ವಿಶೋಯಥಾ ಪ್ರದೇವ ವರುಣವ್ರತಂ । ಮಿನೀಮಸಿದ್ಯ ವಿದ್ಯವಿ । ಯತ್ಕಿಂಚೇದಂ ವರುಣದೈವ್ಯೇ ಜನೇಽಭಿದ್ರೋಹ ಮ್ಮನುಷ್ಯಾಶ್ಚರಾಮಸಿ । ಅಚಿತ್ತೇ ಯತ್ತವ ಧರ್ಮಾಯುಯೋಪಿ ಮಮಾನ ಸ್ತಸ್ಮಾ ದೇನಸೋ ದೇವರೀರಿಷಃ । ಕಿತವಾಸೋ ಯದ್ರಿರಿಪುರ್ನದೀವಿ ಯದ್ವಾಘಾ ಸತ್ಯಮುತಯನ್ನ ವಿದ್ಮ । ಸರ್ವಾತಾವಿಷ್ಯ ಶಿಧಿರೇವದೇವಾ ಥಾತೇಸ್ಯಾಮ ವರುಣ ಪ್ರಿಯಾಸಃ ॥ (ತೈ. ಸಂ. 1.1.1)

ದಿಗ್ದೇವತಾ ನಮಸ್ಕಾರಃ
(ಏತೈರ್ನಮಸ್ಕಾರಂ ಕುರ್ಯಾತ್)
ಓಂ ನಮಃ॒ ಪ್ರಾಚ್ಯೈ॑ ದಿ॒ಶೇ ಯಾಶ್ಚ॑ ದೇ॒ವತಾ॑ ಏ॒ತಸ್ಯಾಂ॒ ಪ್ರತಿ॑ವಸಂತ್ಯೇ॒ ತಾಭ್ಯ॑ಶ್ಚ॒ ನಮಃ॑ ।
ಓಂ ನಮಃ ದಕ್ಷಿಣಾಯೈ ದಿ॒ಶೇ ಯಾಶ್ಚ॑ ದೇ॒ವತಾ॑ ಏ॒ತಸ್ಯಾಂ॒ ಪ್ರತಿ॑ವಸಂತ್ಯೇ॒ ತಾಭ್ಯ॑ಶ್ಚ॒ ನಮಃ॑ ।
ಓಂ ನಮಃ ಪ್ರತೀ᳚ಚ್ಯೈ ದಿ॒ಶೇ ಯಾಶ್ಚ॑ ದೇ॒ವತಾ॑ ಏ॒ತಸ್ಯಾಂ॒ ಪ್ರತಿ॑ವಸಂತ್ಯೇ॒ ತಾಭ್ಯ॑ಶ್ಚ॒ ನಮಃ॑ ।
ಓಂ ನಮಃ ಉದೀ᳚ಚ್ಯೈ ದಿ॒ಶೇ ಯಾಶ್ಚ॑ ದೇ॒ವತಾ॑ ಏ॒ತಸ್ಯಾಂ॒ ಪ್ರತಿ॑ವಸಂತ್ಯೇ॒ ತಾಭ್ಯ॑ಶ್ಚ॒ ನಮಃ॑ ।
ಓಂ ನಮಃ ಊ॒ರ್ಧ್ವಾಯೈ॑ ದಿ॒ಶೇ ಯಾಶ್ಚ॑ ದೇ॒ವತಾ॑ ಏ॒ತಸ್ಯಾಂ॒ ಪ್ರತಿ॑ವಸಂತ್ಯೇ॒ ತಾಭ್ಯ॑ಶ್ಚ॒ ನಮಃ॑ ।
ಓಂ ನಮೋಽಧ॑ರಾಯೈ ದಿ॒ಶೇ ಯಾಶ್ಚ॑ ದೇ॒ವತಾ॑ ಏ॒ತಸ್ಯಾಂ॒ ಪ್ರತಿ॑ವಸಂತ್ಯೇ॒ ತಾಭ್ಯ॑ಶ್ಚ॒ ನಮಃ॑ ।
ಓಂ ನಮೋಽವಾಂತ॒ರಾಯೈ॑ ದಿ॒ಶೇ ಯಾಶ್ಚ॑ ದೇ॒ವತಾ॑ ಏ॒ತಸ್ಯಾಂ॒ ಪ್ರತಿ॑ವಸಂತ್ಯೇ॒ ತಾಭ್ಯ॑ಶ್ಚ॒ ನಮಃ॑ ।

ಮುನಿ ನಮಸ್ಕಾರಃ
ನಮೋ ಗಂಗಾ ಯಮುನಯೋರ್-ಮಧ್ಯೇ ಯೇ॑ ವಸ॒ಂತಿ॒ ತೇ ಮೇ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾನ ಶ್ಚಿರಂಜೀವಿತಂ ವ॑ರ್ಧಯ॒ಂತಿ॒ ನಮೋ ಗಂಗಾ ಯಮುನಯೋರ್-ಮುನಿ॑ಭ್ಯಶ್ಚ॒ ನಮೋ ನಮೋ ಗಂಗಾ ಯಮುನಯೋರ್-ಮುನಿ॑ಭ್ಯಶ್ಚ॒ ನ॑ಮಃ ॥

ಸಂಧ್ಯಾದೇವತಾ ನಮಸ್ಕಾರಃ
ಸಂಧ್ಯಾ॑ಯೈ॒ ನಮಃ॑ । ಸಾವಿ॑ತ್ರ್ಯೈ॒ ನಮಃ॑ । ಗಾಯ॑ತ್ರ್ಯೈ॒ ನಮಃ॑ । ಸರ॑ಸ್ವತ್ಯೈ॒ ನಮಃ॑ । ಸರ್ವಾ॑ಭ್ಯೋ ದೇ॒ವತಾ॑ಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ । ದೇ॒ವೇಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ । ಋಷಿ॑ಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ । ಮುನಿ॑ಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ । ಗುರು॑ಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ । ಪಿತೃ॑ಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ । ಕಾಮೋಽಕಾರ್ಷೀ᳚ ರ್ನಮೋ॒ ನಮಃ । ಮನ್ಯು ರಕಾರ್ಷೀ᳚ ರ್ನಮೋ॒ ನಮಃ । ಪೃಥಿವ್ಯಾಪಸ್ತೇ॒ಜೋ ವಾಯು॑ರಾಕಾ॒ಶಾತ್ ನಮಃ ॥ (ತೈ. ಅರ. 2.18.52)

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸು॑ದೇವಾ॒ಯ । ಯಾ॒ಗ್ಂ ಸದಾ॑ ಸರ್ವಭೂತಾ॒ನಿ॒ ಚ॒ರಾಣಿ॑ ಸ್ಥಾವ॒ರಾಣಿ॑ ಚ । ಸಾ॒ಯಂ॒ ಪ್ರಾ॒ತ ರ್ನ॑ಮಸ್ಯ॒ಂತಿ॒ ಸಾ॒ ಮಾ॒ ಸಂಧ್ಯಾ॑ಽಭಿರಕ್ಷತು ॥

ಶಿವಾಯ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾಯ ಶಿವರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ।
ಶಿವಸ್ಯ ಹೃದಯಂ ವಿಷ್ಣುರ್ವಿಷ್ಣೋಶ್ಚ ಹೃದಯಂ ಶಿವಃ ॥
ಯಥಾ ಶಿವಮಯೋ ವಿಷ್ಣುರೇವಂ ವಿಷ್ಣುಮಯಃ ಶಿವಃ ।
ಯಥಾಽಂತರಂ ನ ಪಶ್ಯಾಮಿ ತಥಾ ಮೇ ಸ್ವಸ್ತಿರಾಯುಷಿ ॥
ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಯ ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಿತಾಯ ಚ ।
ಜಗದ್ಧಿತಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥

ಗಾಯತ್ರೀ ಉದ್ವಾಸನ (ಪ್ರಸ್ಥಾನಂ)
ಉ॒ತ್ತಮೇ॑ ಶಿಖ॑ರೇ ಜಾ॒ತೇ॒ ಭೂ॒ಮ್ಯಾಂ ಪ॑ರ್ವತ॒ಮೂರ್ಥ॑ನಿ । ಬ್ರಾ॒ಹ್ಮಣೇ᳚ಭ್ಯೋಽಭ್ಯ॑ನು ಜ್ಞಾ॒ತಾ॒ ಗ॒ಚ್ಚದೇ॑ವಿ ಯ॒ಥಾಸು॑ಖಂ । ಸ್ತುತೋ ಮಯಾ ವರದಾ ವೇ॑ದಮಾ॒ತಾ॒ ಪ್ರಚೋದಯಂತೀ ಪವನೇ᳚ ದ್ವಿಜಾ॒ತಾ । ಆಯುಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ದ್ರವಿಣಂ ಬ್ರ॑ಹ್ಮವ॒ರ್ಚ॒ಸಂ॒ ಮಹ್ಯಂ ದತ್ವಾ ಪ್ರಜಾತುಂ ಬ್ರ॑ಹ್ಮಲೋ॒ಕಂ ॥ (ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್)

ಭಗವನ್ನಮಸ್ಕಾರಃ
ನಮೋಽಸ್ತ್ವನಂತಾಯ ಸಹಸ್ರಮೂರ್ತಯೇ ಸಹಸ್ರ ಪಾದಾಕ್ಷಿ ಶಿರೋರು ಬಾಹವೇ ।
ಸಹಸ್ರ ನಾಮ್ನೇ ಪುರುಷಾಯ ಶಾಶ್ವತೇ ಸಹಸ್ರಕೋಟೀ ಯುಗ ಧಾರಿಣೇ ನಮಃ ॥

ಭೂಮ್ಯಾಕಾಶಾಭಿ ವಂದನಂ
ಇ॒ದಂ ದ್ಯಾ॑ವಾ ಪೃಥಿ॒ವೀ ಸ॒ತ್ಯಮ॑ಸ್ತು॒ । ಪಿತ॒ರ್-ಮಾತರ್ಯದಿ॒ ಹೋಪ॑ ಬೃ॒ವೇವಾಂ᳚ ।
ಭೂ॒ತಂ ದೇ॒ವಾನಾ॑ ಮವಮೇ ಅವೋ॑ಭಿಃ । ವಿದ್ಯಾ ಮೇ॒ಷಂ ವೃ॒ಜಿನಂ॑ ಜೀ॒ರದಾ॑ನುಂ ॥

ಆಕಾಶಾತ್-ಪತಿತಂ ತೋಯಂ ಯಥಾ ಗಚ್ಛತಿ ಸಾಗರಂ ।
ಸರ್ವದೇವ ನಮಸ್ಕಾರಃ ಕೇಶವಂ ಪ್ರತಿಗಚ್ಛತಿ ॥
ಶ್ರೀ ಕೇಶವಂ ಪ್ರತಿಗಚ್ಛತ್ಯೋನ್ನಮ ಇತಿ ।

ಸರ್ವವೇದೇಷು ಯತ್ಪುಣ್ಯಂ । ಸರ್ವತೀರ್ಥೇಷು ಯತ್ಫಲಂ ।
ತತ್ಫಲಂ ಪುರುಷ ಆಪ್ನೋತಿ ಸ್ತುತ್ವಾದೇವಂ ಜನಾರ್ಧನಂ ॥
ಸ್ತುತ್ವಾದೇವಂ ಜನಾರ್ಧನ ಓಂ ನಮ ಇತಿ ॥
ವಾಸನಾದ್-ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ವಾಸಿತಂ ತೇ ಜಯತ್ರಯಂ ।
ಸರ್ವಭೂತ ನಿವಾಸೋಽಸಿ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ॥
ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ಓಂ ನಮ ಇತಿ ।

ಅಭಿವಾದಃ (ಪ್ರವರ)
ಚತುಸ್ಸಾಗರ ಪರ್ಯಂತಂ ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯಃ ಶುಭಂ ಭವತು । … ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ … ಗೋತ್ರಃ … ಸೂತ್ರಃ … ಶಾಖಾಧ್ಯಾಯೀ … ಅಹಂ ಭೋ ಅಭಿವಾದಯೇ ॥

ಈಶ್ವರಾರ್ಪಣಂ
ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯೈರ್ವಾ । ಬುದ್ಧ್ಯಾಽಽತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತೇ ಸ್ಸ್ವಭಾವಾತ್ ।
ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್-ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥
ಹರಿಃ ಓಂ ತತ್ಸತ್ । ತತ್ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ।

*******

Also Read:

Leave a Comment