[സന്ധ്യാവന്ദനം] ᐈ Sandhyavandanam Lyrics In Malayalam With PDF

Sandhyavandanam lyrics in malayalam with meaning, benefits, pdf and mp3 song

Sandhyavandanam Lyrics In Malayalam ശരീര ശുദ്ധിഅപവിത്രഃ പവിത്രോ വാ സര്വാവസ്ഥാം᳚ ഗതോഽപിവാ ।യഃ സ്മരേത് പുംഡരീകാക്ഷം സ ബാഹ്യാഭ്യംതര ശ്ശുചിഃ ॥പുംഡരീകാക്ഷ ! പുംഡരീകാക്ഷ ! പുംഡരീകാക്ഷായ നമഃ । ആചമനഃഓം ആചമ്യഓം കേശവായ സ്വാഹാഓം നാരായണായ സ്വാഹാഓം മാധവായ സ്വാഹാ (ഇതി ത്രിരാചമ്യ)ഓം ഗോവിംദായ നമഃ (പാണീ മാര്ജയിത്വാ)ഓം വിഷ്ണവേ നമഃഓം മധുസൂദനായ നമഃ (ഓഷ്ഠൌ മാര്ജയിത്വാ)ഓം ത്രിവിക്രമായ നമഃഓം വാമനായ നമഃ (ശിരസി ജലം പ്രോക്ഷ്യ)ഓം ശ്രീധരായ നമഃഓം ഹൃഷീകേശായ നമഃ (വാമഹസ്തെ … Read more