[സന്ധ്യാവന്ദനം] ᐈ Sandhyavandanam Lyrics In Malayalam With PDF

Sandhyavandanam Lyrics In Malayalam

ശരീര ശുദ്ധി
അപവിത്രഃ പവിത്രോ വാ സര്വാവസ്ഥാം᳚ ഗതോഽപിവാ ।
യഃ സ്മരേത് പുംഡരീകാക്ഷം സ ബാഹ്യാഭ്യംതര ശ്ശുചിഃ ॥
പുംഡരീകാക്ഷ ! പുംഡരീകാക്ഷ ! പുംഡരീകാക്ഷായ നമഃ ।

ആചമനഃ
ഓം ആചമ്യ
ഓം കേശവായ സ്വാഹാ
ഓം നാരായണായ സ്വാഹാ
ഓം മാധവായ സ്വാഹാ (ഇതി ത്രിരാചമ്യ)
ഓം ഗോവിംദായ നമഃ (പാണീ മാര്ജയിത്വാ)
ഓം വിഷ്ണവേ നമഃ
ഓം മധുസൂദനായ നമഃ (ഓഷ്ഠൌ മാര്ജയിത്വാ)
ഓം ത്രിവിക്രമായ നമഃ
ഓം വാമനായ നമഃ (ശിരസി ജലം പ്രോക്ഷ്യ)
ഓം ശ്രീധരായ നമഃ
ഓം ഹൃഷീകേശായ നമഃ (വാമഹസ്തെ ജലം പ്രോക്ഷ്യ)
ഓം പദ്മനാഭായ നമഃ (പാദയോഃ ജലം പ്രോക്ഷ്യ)
ഓം ദാമോദരായ നമഃ (ശിരസി ജലം പ്രോക്ഷ്യ)
ഓം സംകര്ഷണായ നമഃ (അംഗുളിഭിശ്ചിബുകം ജലം പ്രോക്ഷ്യ)
ഓം വാസുദേവായ നമഃ
ഓം പ്രദ്യുമ്നായ നമഃ (നാസികാം സ്പൃഷ്ട്വാ)
ഓം അനിരുദ്ധായ നമഃ
ഓം പുരുഷോത്തമായ നമഃ
ഓം അധോക്ഷജായ നമഃ
ഓം നാരസിംഹായ നമഃ (നേത്രേ ശ്രോത്രേ ച സ്പൃഷ്ട്വാ)
ഓം അച്യുതായ നമഃ (നാഭിം സ്പൃഷ്ട്വാ)
ഓം ജനാര്ധനായ നമഃ (ഹൃദയം സ്പൃഷ്ട്വാ)
ഓം ഉപേംദ്രായ നമഃ (ഹസ്തം ശിരസി നിക്ഷിപ്യ)
ഓം ഹരയേ നമഃ
ഓം ശ്രീകൃഷ്ണായ നമഃ (അംസൌ സ്പൃഷ്ട്വാ)
ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരബ്രഹ്മണേ നമോ നമഃ

(ഏതാന്യുച്ചാര്യ ഉപ്യക്ത പ്രകാരം കൃതേ അംഗാനി ശുദ്ധാനി ഭവേയുഃ)

ഭൂതോച്ചാടന
ഉത്തിഷ്ഠംതു । ഭൂത പിശാചാഃ । യേ തേ ഭൂമിഭാരകാഃ । യേ തേഷാമവിരോധേന । ബ്രഹ്മകര്മ സമാരഭേ । ഓം ഭൂര്ഭുവസ്സുവഃ ।
ദൈവീ ഗായത്രീ ചംദഃ പ്രാണായാമേ വിനിയോഗഃ

(പ്രാണായാമം കൃത്വാ കുംഭകേ ഇമം ഗായത്രീ മംത്രമുച്ഛരേത്)

പ്രാണായാമഃ
ഓം ഭൂഃ । ഓം ഭുവഃ । ഓഗ്മ് സുവഃ । ഓം മഹഃ । ഓം ജനഃ । ഓം തപഃ । ഓഗ്മ് സ॒ത്യമ് ।
ഓം തഥ്സ॑വി॒തുര്വരേ᳚ണ്യം॒ ഭര്ഗോ॑ ദേ॒വസ്യ॑ ധീമഹി ।
ധിയോ॒ യോ നഃ॑ പ്രചോദയാ᳚ത് ॥
ഓമാപോ॒ ജ്യോതീ॒ രസോ॒ഽമൃതം॒ ബ്രഹ്മ॒ ഭൂ-ര്ഭുവ॒-സ്സുവ॒രോമ് ॥ (തൈ. അര. 10-27)

സംകല്പഃ
മമോപാത്ത, ദുരിത ക്ഷയദ്വാരാ, ശ്രീ പരമേശ്വര മുദ്ദിസ്യ, ശ്രീ പരമേശ്വര പ്രീത്യര്ഥം, ശുഭേ, ശോഭനേ, അഭ്യുദയ മുഹൂര്തേ, ശ്രീ മഹാവിഷ്ണോ രാജ്ഞയാ, പ്രവര്ത മാനസ്യ, അദ്യ ബ്രഹ്മണഃ, ദ്വിതീയ പരാര്ഥേ, ശ്വേതവരാഹ കല്പേ, വൈവശ്വത മന്വംതരേ, കലിയുഗേ, പ്രഥമ പാദേ, (ഭാരത ദേശഃ – ജംബൂ ദ്വീപേ, ഭരത വര്ഷേ, ഭരത ഖംഡേ, മേരോഃ ദക്ഷിണ/ഉത്തര ദിഗ്ഭാഗേ; അമേരികാ – ക്രൌംച ദ്വീപേ, രമണക വര്ഷേ, ഐംദ്രിക ഖംഡേ, സപ്ത സമുദ്രാംതരേ, കപിലാരണ്യേ), ശോഭന ഗൃഹേ, സമസ്ത ദേവതാ ബ്രാഹ്മണ, ഹരിഹര ഗുരുചരണ സന്നിഥൌ, അസ്മിന്, വര്തമാന, വ്യാവഹാരിക, ചാംദ്രമാന, … സംവത്സരേ, … അയനേ, … ഋതേ, … മാസേ, … പക്ഷേ, … തിഥൌ, … വാസരേ, … ശുഭ നക്ഷത്ര, ശുഭ യോഗ, ശുഭ കരണ, ഏവംഗുണ, വിശേഷണ, വിശിഷ്ഠായാം, ശുഭ തിഥൌ, ശ്രീമാന്, … ഗോത്രഃ, … നാമധേയഃ, … ഗോത്രസ്യ, … നാമധേയോഹംഃ പ്രാതഃ/മധ്യാഹ്നിക/സായം സംധ്യാമ് ഉപാസിഷ്യേ ॥

മാര്ജനഃ
ഓം ആപോ॒ഹിഷ്ഠാ മ॑യോ॒ഭുവഃ॑ । താ ന॑ ഊ॒ര്ജേ ദ॑ധാതന । മ॒ഹേരണാ॑യ॒ ചക്ഷ॑സേ । യോ വഃ॑ ശി॒വത॑മോ॒ രസഃ॑ । തസ്യ॑ ഭാജയതേ॒ ഹ നഃ॒ । ഉ॒ശ॒തീരി॑വ മാ॒തരഃ॑ । തസ്മാ॒ അരം॑ഗ മാമ വഃ । യസ്യ॒ ക്ഷയാ॑യ॒ ജിന്വ॑ഥ । ആപോ॑ ജ॒നയ॑ഥാ ച നഃ । (തൈ. അര. 4-42)

(ഇതി ശിരസി മാര്ജയേത്)

(ഹസ്തേന ജലം ഗൃഹീത്വാ)

പ്രാതഃ കാല മംത്രാചമനഃ
സൂര്യ ശ്ച, മാമന്യു ശ്ച, മന്യുപതയ ശ്ച, മന്യു॑കൃതേ॒ഭ്യഃ । പാപേഭ്യോ॑ രക്ഷം॒താമ് । യദ്രാത്ര്യാ പാപ॑ മകാ॒ര്ഷം । മനസാ വാചാ॑ ഹ॒സ്താഭ്യാം । പദ്ഭ്യാ മുദരേ॑ണ ശിം॒ചാ । രാത്രി॒ സ്തദ॑വലും॒പതു । യത്കിംച॑ ദുരി॒തം മയി॑ । ഇദമഹം മാ മമൃ॑ത യോ॒ നൌ । സൂര്യേ ജ്യോതിഷി ജുഹോ॑മി സ്വാ॒ഹാ᳚ ॥ (തൈ. അര. 10. 24)

മധ്യാഹ്ന കാല മംത്രാചമനഃ
ആപഃ॑ പുനംതു പൃഥി॒വീം പൃ॑ഥി॒വീ പൂ॒താ പു॑നാതു॒ മാം । പു॒നംതു॒ ബ്രഹ്മ॑ണ॒സ്പതി॒ ര്ബ്രഹ്മാ॑ പൂ॒താ പു॑നാതു॒ മാം । യദുച്ഛി॑ഷ്ട॒ മഭോ᳚ജ്യം॒ യദ്വാ॑ ദു॒ശ്ചരി॑തം॒ മമ॑ । സര്വം॑ പുനംതു॒ മാ മാപോ॑ഽസ॒താംച॑ പ്രതി॒ഗ്രഹ॒ഗ്ഗ്॒ സ്വാഹാ᳚ ॥ (തൈ. അര. പരിശിഷ്ടഃ 10. 30)

സായംകാല മംത്രാചമനഃ
അഗ്നി ശ്ച മാ മന്യു ശ്ച മന്യുപതയ ശ്ച മന്യു॑കൃതേഭ്യഃ । പാപേഭ്യോ॑ രക്ഷം॒താം । യദഹ്നാ പാപ॑ മകാ॒ര്ഷം । മനസാ വാചാ॑ ഹസ്താ॒ഭ്യാം । പദ്ഭ്യാ മുദരേ॑ണ ശിം॒ചാ । അഹ സ്തദ॑വലും॒പതു । യ ത്കിംച॑ ദുരി॒തം മയി॑ । ഇദ മഹം മാ മമൃ॑ത യോ॒നൌ । സത്യേ ജ്യോതിഷി ജുഹോമി സ്വാ॒ഹാ ॥ (തൈ. അര. 10. 24)

(ഇതി മംത്രേണ ജലം പിബേത്)

ആചമ്യ (ഓം കേശവായ സ്വാഹാ, … ശ്രീ കൃഷ്ണ പരബ്രഹ്മണേ നമോ നമഃ)

ദ്വിതീയ മാര്ജനഃ
ദ॒ധി॒ ക്രാവണ്ണോ॑ അകാരിഷം । ജി॒ഷ്ണോ രശ്വ॑സ്യ വാ॒ജി॑നഃ ।
സു॒രഭിനോ॒ മുഖാ॑കര॒ത്പ്രണ॒ ആയൂഗ്മ്॑ഷി താരിഷത് ॥

(സൂര്യപക്ഷേ ലോകയാത്രാ നിര്വാഹക ഇത്യര്ഥഃ)

ഓം ആപോ॒ ഹിഷ്ഠാ മ॑യോ॒ഭുവഃ॑ । താ ന॑ ഊ॒ര്ജേ ദ॑ധാതന । മ॒ഹേരണാ॑യ॒ ചക്ഷ॑സേ । യോ വഃ॑ ശി॒വത॑മോ॒ രസഃ॑ । തസ്യ॑ ഭാജയതേ॒ ഹ നഃ॒ । ഉ॒ശ॒തീരി॑വ മാ॒തരഃ॑ । തസ്മാ॒ അര॑ംഗ മാമ വഃ । യസ്യ॒ ക്ഷയാ॑യ॒ ജിന്വ॑ഥ । ആപോ॑ ജ॒നയ॑ഥാ ച നഃ ॥ (തൈ. അര. 4. 42)

പുനഃ മാര്ജനഃ
ഹിര॑ണ്യവര്ണാ॒ ശ്ശുച॑യഃ പാവ॒കാഃ യാ സു॑ജാ॒തഃ ക॒ശ്യപോ॒ യാ സ്വിംദ്രഃ॑ । അ॒ഗ്നിം യാ ഗര്ഭ॑ന്-ദധി॒രേ വിരൂ॑പാ॒ സ്താന॒ ആപ॒ശ്ശഗ്ഗ് സ്യോ॒നാ ഭ॑വംതു । യാ സാ॒ഗ്മ്॒ രാജാ॒ വരു॑ണോ॒ യാതി॒ മധ്യേ॑ സത്യാനൃ॒തേ അ॑വ॒പശ്യം॒ ജനാ॑നാം । മ॒ധു॒ ശ്ചുത॒ശ്ശുച॑യോ॒ യാഃ പാ॑വ॒കാ സ്താന॒ ആപ॒ശ്ശഗ്ഗ് സ്യോ॒നാ ഭ॑വംതു । യാസാം᳚ ദേ॒വാ ദി॒വി കൃ॒ണ്വംതി॑ ഭ॒ക്ഷം യാ അം॒തരി॑ക്ഷേ ബഹു॒ഥാ ഭവം॑തി । യാഃ പൃ॑ഥി॒വീം പയ॑സോം॒ദംതി॑ ശ്ശു॒ക്രാസ്താന॒ ആപ॒ശഗ്ഗ് സ്യോ॒നാ ഭ॑വംതു । യാഃ ശി॒വേന॑ മാ॒ ചക്ഷു॑ഷാ പശ്യതാപശ്ശി॒വയാ॑ ത॒നു വോപ॑സ്പൃശത॒ ത്വച॑ മ്മേ । സര്വാഗ്മ്॑ അ॒ഗ്നീഗ്മ് ര॑പ്സു॒ഷദോ॑ ഹു॒വേ വോ॒ മയി॒ വര്ചോ॒ ബല॒ മോജോ॒ നിധ॑ത്ത ॥ (തൈ. സം. 5. 6. 1)
(മാര്ജനം കുര്യാത്)

അഘമര്ഷണ മംത്രഃ പാപവിമോചനം

(ഹസ്തേന ജലമാദായ നിശ്ശ്വസ്യ വാമതോ നിക്ഷിതപേത്)
ദ്രു॒പ॒ദാ ദി॑വ മുംചതു । ദ്രു॒പ॒ദാ ദി॒വേ ന്മു॑മുചാ॒നഃ ।
സ്വി॒ന്ന സ്സ്നാ॒ത്വീ മലാ॑ ദിവഃ । പൂ॒തം പവിത്രേ॑ണേ॒ വാജ്യം᳚ ആപ॑ ശ്ശുംദംതു॒ മൈന॑സഃ ॥ (തൈ. ബ്രാ. 266)

ആചമ്യ (ഓം കേശവായ സ്വാഹാ, … ശ്രീ കൃഷ്ണ പരബ്രഹ്മണേ നമോ നമഃ)
പ്രാണായാമമ്യ

ലഘുസംകല്പഃ
പൂര്വോക്ത ഏവംഗുണ വിശേഷണ വിശിഷ്ഠായാം ശുഭതിഥൌ മമോപാത്ത ദുരിത ക്ഷയദ്വാരാ ശ്രീ പരമേശ്വര മുദ്ദിസ്യ ശ്രീ പരമേശ്വര പ്രീത്യര്ഥം പ്രാതസ്സംധ്യാംഗ യഥാ കാലോചിത അര്ഘ്യപ്രദാനം കരിഷ്യേ ॥

പ്രാതഃ കാലാര്ഘ്യ മംത്രം
ഓം ഭൂര്ഭുവ॒സ്സുവഃ॑ ॥ തഥ്സ॑വി॒തുര്വരേ᳚ണ്യം॒ ഭര്ഗോ॑ ദേ॒വസ്യ॑ ധീമഹി । ധിയോ॒ യോ നഃ॑ പ്രചോദയാ᳚ത് ॥ 3 ॥

മധ്യാഹ്നാര്ഘ്യ മംത്രം
ഓം ഹ॒ഗ്മ്॒ സശ്ശു॑ചി॒ഷ ദ്വസു॑രംതരിക്ഷ॒സ ദ്ദോതാ॑ വേദി॒ഷദതി॑ഥി ര്ദുരോണ॒സത് । നൃ॒ഷ ദ്വ॑ര॒സ ദൃ॑ത॒സ ദ്വ്യോ॑മ॒ സദ॒ബ്ജാ ഗോ॒ജാ ഋ॑ത॒ജാ അ॑ദ്രി॒ജാ ഋ॒തമ്-ബൃ॒ഹത് ॥ (തൈ. അര. 10. 4)

സായം കാലാര്ഘ്യ മംത്രം
ഓം ഭൂര്ഭുവ॒സ്സുവഃ॑ ॥ തഥ്സ॑വി॒തുര്വരേ᳚ണ്യം॒ ഭര്ഗോ॑ ദേ॒വസ്യ॑ ധീമഹി । ധിയോ॒ യോ നഃ॑ പ്രചോദയാ᳚ത് ॥ ഓം ഭൂഃ । ഓം ഭുവഃ । ഓഗ്മ് സുവഃ । ഓം മഹഃ । ഓം ജനഃ । ഓം തപഃ । ഓഗ്മ് സ॒ത്യമ് । ഓം തഥ്സ॑വി॒തുര്വരേ᳚ണ്യം॒ ഭര്ഗോ॑ ദേ॒വസ്യ॑ ധീമഹി । ധിയോ॒ യോ നഃ॑ പ്രചോദയാ᳚ത് ॥ ഓമാപോ॒ ജ്യോതീ॒ രസോ॒ഽമൃതം॒ ബ്രഹ്മ॒ ഭൂ-ര്ഭുവ॒-സ്സുവ॒രോമ് ॥

(ഇത്യംജലിത്രയം വിസൃജേത്)

കാലാതിക്രമണ പ്രായശ്ചിത്തം
ആചമ്യ…
പൂര്വോക്ത ഏവംഗുണ വിശേഷണ വിശിഷ്ഠായാം ശുഭതിഥൌ മമോപാത്ത ദുരിത ക്ഷയദ്വാരാ ശ്രീ പരമേശ്വര മുദ്ദിസ്യ ശ്രീ പരമേശ്വര പ്രീത്യര്ഥം കാലാതിക്രമ ദോഷപരിഹാരാര്ഥം ചതുര്ഥാ അര്ഘ്യപ്രദാനം കരിഷ്യേ ॥

ഓം ഭൂര്ഭുവ॒സ്സുവഃ॑ ॥ തഥ്സ॑വി॒തുര്വരേ᳚ണ്യം॒ ഭര്ഗോ॑ ദേ॒വസ്യ॑ ധീമഹി । ധിയോ॒ യോ നഃ॑ പ്രചോദയാ᳚ത് ॥ ഓം ഭൂഃ । ഓം ഭുവഃ । ഓഗ്മ് സുവഃ । ഓം മഹഃ । ഓം ജനഃ । ഓം തപഃ । ഓഗ്മ് സ॒ത്യമ് । ഓം തഥ്സ॑വി॒തുര്വരേ᳚ണ്യം॒ ഭര്ഗോ॑ ദേ॒വസ്യ॑ ധീമഹി । ധിയോ॒ യോ നഃ॑ പ്രചോദയാ᳚ത് ॥ ഓമാപോ॒ ജ്യോതീ॒ രസോ॒ഽമൃതം॒ ബ്രഹ്മ॒ ഭൂ-ര്ഭുവ॒-സ്സുവ॒രോമ് ॥
(ഇതി ജലം വിസൃജേത്)

സജല പ്രദക്ഷിണം
ഓം ഉ॒ദ്യംത॑മസ്തം॒ യംത॑ മാദി॒ത്യ മ॑ഭിഥ്യാ॒യ ന്കു॒ര്വന്-ബ്രാ᳚ഹ്മ॒ണോ വി॒ദ്വാന് ത്സ॒കല॑മ്-ഭ॒ദ്രമ॑ശ്നുതേ॒ അസാവാ॑ദി॒ത്യോ ബ്ര॒ഹ്മേതി॒ ॥ ബ്രഹ്മൈ॒വ സന്-ബ്രഹ്മാ॒പ്യേതി॒ യ ഏ॒വം വേദ ॥ അസാവാദിത്യോ ബ്രഹ്മ ॥ (തൈ. അര. 2. 2)

(ഏവം അര്ഘ്യത്രയം ദദ്യാത് കാലാതിക്രമണേ പൂര്വവത്)
(പശ്ചാത് ഹസ്തേന ജലമാദായ പ്രദക്ഷിണം കുര്യാത്)
(ദ്വിരാചമ്യ പ്രാണായാമ ത്രയം കൃത്വാ)

ആചമ്യ (ഓം കേശവായ സ്വാഹാ, … ശ്രീ കൃഷ്ണ പരബ്രഹ്മണേ നമോ നമഃ)

സംധ്യാംഗ തര്പണം
പ്രാതഃകാല തര്പണം
സംധ്യാം തര്പയാമി, ഗായത്രീം തര്പയാമി, ബ്രാഹ്മീം തര്പയാമി, നിമൃജീം തര്പയാമി ॥

മധ്യാഹ്ന തര്പണം
സംധ്യാം തര്പയാമി, സാവിത്രീം തര്പയാമി, രൌദ്രീം തര്പയാമി, നിമൃജീം തര്പയാമി ॥

സായംകാല തര്പണം
സംധ്യാം തര്പയാമി, സരസ്വതീം തര്പയാമി, വൈഷ്ണവീം തര്പയാമി, നിമൃജീം തര്പയാമി ॥

(പുനരാചമനം കുര്യാത്)

ഗായത്രീ അവാഹന
ഓമിത്യേകാക്ഷ॑രം ബ്ര॒ഹ്മ । അഗ്നിര്ദേവതാ ബ്രഹ്മ॑ ഇത്യാ॒ര്ഷമ് । ഗായത്രം ഛംദം പരമാത്മം॑ സരൂ॒പമ് । സായുജ്യം വി॑നിയോ॒ഗ॒മ് ॥ (തൈ. അര. 10. 33)

ആയാ॑തു॒ വര॑ദാ ദേ॒വീ॒ അ॒ക്ഷരം॑ ബ്രഹ്മ॒സംമി॒തമ് । ഗാ॒യ॒ത്രീം᳚ ഛംദ॑സാം മാ॒തേദം ബ്ര॑ഹ്മ ജു॒ഷസ്വ॑ മേ । യദഹ്നാ᳚ത്-കുരു॑തേ പാ॒പം॒ തദഹ്നാ᳚ത്-പ്രതി॒മുച്യ॑തേ । യദ്രാത്രിയാ᳚ത്-കുരു॑തേ പാ॒പം॒ തദ്രാത്രിയാ᳚ത്-പ്രതി॒മുച്യ॑തേ । സര്വ॑ വ॒ര്ണേ മ॑ഹാദേ॒വി॒ സം॒ധ്യാവി॑ദ്യേ സ॒രസ്വ॑തി ॥

ഓജോ॑ഽസി॒ സഹോ॑ഽസി॒ ബല॑മസി॒ ഭ്രാജോ॑ഽസി ദേ॒വാനാം॒ ധാമ॒നാമാ॑സി॒ വിശ്വ॑മസി വി॒ശ്വായു॒-സ്സര്വ॑മസി സ॒ര്വായു-രഭിഭൂരോം । ഗായത്രീ-മാവാ॑ഹയാ॒മി॒ സാവിത്രീ-മാവാ॑ഹയാ॒മി॒ സരസ്വതീ-മാവാ॑ഹയാ॒മി॒ ഛംദര്ഷീ-നാവാ॑ഹയാ॒മി॒ ശ്രിയ-മാവാഹ॑യാ॒മി॒ ഗായത്രിയാ ഗായത്രീ ച്ഛംദോ വിശ്വാമിത്രഋഷി സ്സവിതാ ദേവതാഽഗ്നിര്-മുഖം ബ്രഹ്മാ ശിരോ വിഷ്ണുര്-ഹൃദയഗ്മ് രുദ്ര-ശ്ശിഖാ പൃഥിവീ യോനിഃ പ്രാണാപാന വ്യാനോദാന സമാനാ സപ്രാണാ ശ്വേതവര്ണാ സാംഖ്യായന സഗോത്രാ ഗായത്രീ ചതുര്വിഗ്മ് ശത്യക്ഷരാ ത്രിപദാ॑ ഷട്-കു॒ക്ഷിഃ॒ പംച-ശീര്ഷോപനയനേ വി॑നിയോ॒ഗഃ॒ । ഓം ഭൂഃ । ഓം ഭുവഃ । ഓഗ്മ് സുവഃ । ഓം മഹഃ । ഓം ജനഃ । ഓം തപഃ । ഓഗ്മ് സ॒ത്യമ് । ഓം തഥ്സ॑വി॒തുര്വരേ᳚ണ്യം॒ ഭര്ഗോ॑ ദേ॒വസ്യ॑ ധീമഹി । ധിയോ॒ യോ നഃ॑ പ്രചോദയാ᳚ത് ॥ ഓമാപോ॒ ജ്യോതീ॒ രസോ॒ഽമൃതം॒ ബ്രഹ്മ॒ ഭൂ-ര്ഭുവ॒-സ്സുവ॒രോമ് ॥ (മഹാനാരായണ ഉപനിഷത്)

ആചമ്യ (ഓം കേശവായ സ്വാഹാ, … ശ്രീ കൃഷ്ണ പരബ്രഹ്മണേ നമോ നമഃ)

ജപസംകല്പഃ
പൂര്വോക്ത ഏവംഗുണ വിശേഷണ വിശിഷ്ഠായാം ശുഭതിഥൌ മമോപാത്ത ദുരിത ക്ഷയദ്വാരാ ശ്രീ പരമേശ്വര മുദ്ദിസ്യ ശ്രീ പരമേശ്വര പ്രീത്യര്ഥം സംധ്യാംഗ യഥാശക്തി ഗായത്രീ മഹാമംത്ര ജപം കരിഷ്യേ ॥

കരന്യാസഃ
ഓം തഥ്സ॑വി॒തുഃ ബ്രഹ്മാത്മനേ അംഗുഷ്ടാഭ്യാം നമഃ ।
വരേ᳚ണ്യം॒ വിഷ്ണവാത്മനേ തര്ജനീഭ്യാം നമഃ ।
ഭര്ഗോ॑ ദേ॒വസ്യ॑ രുദ്രാത്മനേ മധ്യമാഭ്യാം നമഃ ।
ധീമഹി സത്യാത്മനേ അനാമികാഭ്യാം നമഃ ।
ധിയോ॒ യോ നഃ॑ ജ്ഞാനാത്മനേ കനിഷ്ടികാഭ്യാം നമഃ ।
പ്രചോദയാ᳚ത് സര്വാത്മനേ കരതല കരപൃഷ്ടാഭ്യാം നമഃ ।

അംഗന്യാസഃ
ഓം തഥ്സ॑വി॒തുഃ ബ്രഹ്മാത്മനേ ഹൃദയായ നമഃ ।
വരേ᳚ണ്യം॒ വിഷ്ണവാത്മനേ ശിരസേ സ്വാഹാ ।
ഭര്ഗോ॑ ദേ॒വസ്യ॑ രുദ്രാത്മനേ ശിഖായൈ വഷട് ।
ധീമഹി സത്യാത്മനേ കവചായ ഹും ।
ധിയോ॒ യോ നഃ॑ ജ്ഞാനാത്മനേ നേത്രത്രയായ വൌഷട് ।
പ്രചോദയാ᳚ത് സര്വാത്മനേ അസ്ത്രായഫട് ।
ഓം ഭൂര്ഭുവ॒സ്സുവ॒രോമിതി ദിഗ്ഭംധഃ ।

ധ്യാനമ്
മുക്താവിദ്രുമ ഹേമനീല ധവളച്ചായൈര്-മുഖൈ സ്ത്രീക്ഷണൈഃ ।
യുക്താമിംദുനി ബദ്ധ രത്ന മകുടാം തത്വാര്ഥ വര്ണാത്മികാം ।
ഗായത്രീം വരദാഭയാംകുശ കശാശ്ശുഭ്രംകപാലംഗദാം ।
ശംഖംചക്ര മധാരവിംദ യുഗളം ഹസ്തൈര്വഹംതീം ഭജേ ॥

ചതുര്വിംശതി മുദ്രാ പ്രദര്ശനം
സുമുഖം സംപുടിംചൈവ വിതതം വിസ്തൃതം തഥാ ।
ദ്വിമുഖം ത്രിമുഖംചൈവ ചതുഃ പംച മുഖം തഥാ ।
ഷണ്മുഖോഽഥോ മുഖം ചൈവ വ്യാപകാംജലികം തഥാ ।
ശകടം യമപാശം ച ഗ്രഥിതം സമ്മുഖോന്മുഖം ।
പ്രലംബം മുഷ്ടികം ചൈവ മത്സ്യഃ കൂര്മോ വരാഹകം ।
സിംഹാക്രാംതം മഹാക്രാംതം മുദ്ഗരം പല്ലവം തഥാ ।

ചതുര്വിംശതി മുദ്രാ വൈ ഗായത്ര്യാം സുപ്രതിഷ്ഠിതാഃ ।
ഇതിമുദ്രാ ന ജാനാതി ഗായത്രീ നിഷ്ഫലാ ഭവേത് ॥

യോ ദേവ സ്സവിതാഽസ്മാകം ധിയോ ധര്മാദിഗോചരാഃ ।
പ്രേരയേത്തസ്യ യദ്ഭര്ഗസ്ത ദ്വരേണ്യ മുപാസ്മഹേ ॥

ഗായത്രീ മംത്രം
ഓം ഭൂര്ഭുവ॒സ്സുവഃ॑ ॥ തഥ്സ॑വി॒തുര്വരേ᳚ണ്യം॒ ഭര്ഗോ॑ ദേ॒വസ്യ॑ ധീമഹി ।
ധിയോ॒ യോ നഃ॑ പ്രചോദയാ᳚ത് ॥

അഷ്ടമുദ്രാ പ്രദര്ശനം
സുരഭിര്-ജ്ഞാന ചക്രേ ച യോനിഃ കൂര്മോഽഥ പംകജം ।
ലിംഗം നിര്യാണ മുദ്രാ ചേത്യഷ്ട മുദ്രാഃ പ്രകീര്തിതാഃ ॥
ഓം തത്സദ്-ബ്രഹ്മാര്പണമസ്തു ।

ആചമ്യ (ഓം കേശവായ സ്വാഹാ, … ശ്രീ കൃഷ്ണ പരബ്രഹ്മണേ നമോ നമഃ)

ദ്വിഃ പരിമുജ്യ ।
സകൃദുപ സ്പൃശ്യ ।
യത്സവ്യം പാണിം ।
പാദം ।
പ്രോക്ഷതി ശിരഃ ।
ചക്ഷുഷീ ।
നാസികേ ।
ശ്രോത്രേ ।
ഹൃദയമാലഭ്യ ।

പ്രാതഃകാല സൂര്യോപസ്ഥാനം
ഓം മി॒ത്രസ്യ॑ ച॒ര്ഷണീ॒ ധൃത॒ ശ്രവോ॑ ദേ॒വസ്യ॑ സാന॒ സിം । സ॒ത്യം ചി॒ത്രശ്ര॑ വസ്തമം । മി॒ത്രോ ജനാന്॑ യാതയതി പ്രജാ॒നന്-മി॒ത്രോ ദാ॑ധാര പൃഥി॒വീ മു॒തദ്യാം । മി॒ത്രഃ കൃ॒ഷ്ടീ രനി॑മിഷാ॒ഽഭി ച॑ഷ്ടേ സ॒ത്യായ॑ ഹ॒വ്യം ഘൃ॒തവ॑ദ്വിധേമ । പ്രസമി॑ത്ത്ര॒ മര്ത്യോ॑ അസ്തു॒ പ്രയ॑സ്വാ॒ ന്യസ്ത॑ ആദിത്യ॒ ശിക്ഷ॑തി വ്ര॒തേന॑ । ന ഹ॑ന്യതേ॒ ന ജീ॑യതേ॒ ത്വോതോ॒നൈന॒ മഗ്മ്ഹോ॑ അശ്നോ॒ ത്യംതി॑തോ॒ ന ദൂ॒രാത് ॥ (തൈ. സം. 3.4.11)

മധ്യാഹ്ന സൂര്യോപസ്ഥാനം
ഓം ആ സ॒ത്യേന॒ രജ॑സാ॒ വര്ത॑മാനോ നിവേ॒ശ॑യ ന്ന॒മൃതം॒ മര്ത്യ॑ംച । ഹി॒രണ്യയേ॑ന സവി॒താ രഥേ॒നാഽദേ॒വോ യാ॑തി॒ ഭുവ॑നാ നി॒പശ്യന്॑ ॥

ഉദ്വ॒യ ംതമ॑സ॒ സ്പരി॒ പശ്യ॑ംതോ॒ ജ്യോതി॒ രുത്ത॑രം । ദേ॒വന്-ദേ॑വ॒ത്രാ സൂര്യ॒ മഗ॑ന്മ ജ്യോതി॑ രുത്ത॒മം ॥

ഉദു॒ത്യം ജാ॒തവേ॑ദസം ദേ॒വം വ॑ഹംതി കേ॒തവഃ॑ । ദൃ॒ശേ വിശ്വാ॑ യ॒ സൂര്യ᳚മ് ॥ ചി॒ത്രം ദേ॒വാനാ॒ മുദ॑ഗാ॒ ദനീ॑കം॒ ചക്ഷു॑ര്-മി॒ത്രസ്യ॒ വരു॑ണ സ്യാ॒ഗ്നേഃ । അപ്രാ॒ ദ്യാവാ॑ പൃഥി॒വീ അംത॒രി॑ക്ഷ॒ഗ്മ് സൂര്യ॑ ആ॒ത്മാ ജഗ॑ത സ്ത॒സ്ഥുഷ॑ശ്ച ॥

തച്ചക്ഷു॑ര്-ദേ॒വഹി॑തം പു॒രസ്താ᳚ച്ചു॒ക്ര മു॒ച്ചര॑ത് । പശ്യേ॑മ ശ॒രദ॑ശ്ശ॒തം ജീവേ॑മ ശ॒രദ॑ശ്ശ॒തം നംദാ॑മ ശ॒രദ॑ശ്ശ॒തം മോദാ॑മ ശ॒രദ॑ശ്ശ॒തം ഭവാ॑മ ശ॒രദ॑ശ്ശ॒തഗ്മ് ശൃ॒ണവാ॑മ ശ॒രദ॑ശ്ശ॒തം പബ്ര॑വാമ ശ॒രദ॑ശ്ശ॒തമജീ॑താസ്യാമ ശ॒രദ॑ശ്ശ॒തം ജോക്ച॒ സൂര്യം॑ ദൃ॒ഷേ ॥ യ ഉദ॑ഗാന്മഹ॒തോഽര്ണവാ᳚ ദ്വി॒ഭ്രാജ॑മാന സ്സരി॒രസ്യ॒ മധ്യാ॒ഥ്സമാ॑ വൃഷ॒ഭോ ലോ॑ഹിതാ॒ക്ഷസൂര്യോ॑ വിപ॒ശ്ചിന്മന॑സാ പുനാതു ॥

സായംകാല സൂര്യോപസ്ഥാനം
ഓം ഇ॒മമ്മേ॑ വരുണ ശൃധീ॒ ഹവ॑ മ॒ദ്യാ ച॑ മൃഡയ । ത്വാ മ॑വ॒സ്യു രാച॑കേ ॥ തത്വാ॑ യാമി॒ ബ്രഹ്മ॑ണാ॒ വംദ॑മാന॒ സ്ത ദാശാ᳚സ്തേ॒ യജ॑മാനോ ഹ॒വിര്ഭിഃ॑ । അഹേ॑ഡമാനോ വരുണേ॒ഹ ബോ॒ധ്യുരു॑ശ॒ഗ്മ്॒ സമാ॑ന॒ ആയുഃ॒ പ്രമോ॑ഷീഃ ॥

യച്ചിദ്ധിതേ വിശോയഥാ പ്രദേവ വരുണവ്രതം । മിനീമസിദ്യ വിദ്യവി । യത്കിംചേദം വരുണദൈവ്യേ ജനേഽഭിദ്രോഹ മ്മനുഷ്യാശ്ചരാമസി । അചിത്തേ യത്തവ ധര്മായുയോപി മമാന സ്തസ്മാ ദേനസോ ദേവരീരിഷഃ । കിതവാസോ യദ്രിരിപുര്നദീവി യദ്വാഘാ സത്യമുതയന്ന വിദ്മ । സര്വാതാവിഷ്യ ശിധിരേവദേവാ ഥാതേസ്യാമ വരുണ പ്രിയാസഃ ॥ (തൈ. സം. 1.1.1)

ദിഗ്ദേവതാ നമസ്കാരഃ
(ഏതൈര്നമസ്കാരം കുര്യാത്)
ഓം നമഃ॒ പ്രാച്യൈ॑ ദി॒ശേ യാശ്ച॑ ദേ॒വതാ॑ ഏ॒തസ്യാം॒ പ്രതി॑വസംത്യേ॒ താഭ്യ॑ശ്ച॒ നമഃ॑ ।
ഓം നമഃ ദക്ഷിണായൈ ദി॒ശേ യാശ്ച॑ ദേ॒വതാ॑ ഏ॒തസ്യാം॒ പ്രതി॑വസംത്യേ॒ താഭ്യ॑ശ്ച॒ നമഃ॑ ।
ഓം നമഃ പ്രതീ᳚ച്യൈ ദി॒ശേ യാശ്ച॑ ദേ॒വതാ॑ ഏ॒തസ്യാം॒ പ്രതി॑വസംത്യേ॒ താഭ്യ॑ശ്ച॒ നമഃ॑ ।
ഓം നമഃ ഉദീ᳚ച്യൈ ദി॒ശേ യാശ്ച॑ ദേ॒വതാ॑ ഏ॒തസ്യാം॒ പ്രതി॑വസംത്യേ॒ താഭ്യ॑ശ്ച॒ നമഃ॑ ।
ഓം നമഃ ഊ॒ര്ധ്വായൈ॑ ദി॒ശേ യാശ്ച॑ ദേ॒വതാ॑ ഏ॒തസ്യാം॒ പ്രതി॑വസംത്യേ॒ താഭ്യ॑ശ്ച॒ നമഃ॑ ।
ഓം നമോഽധ॑രായൈ ദി॒ശേ യാശ്ച॑ ദേ॒വതാ॑ ഏ॒തസ്യാം॒ പ്രതി॑വസംത്യേ॒ താഭ്യ॑ശ്ച॒ നമഃ॑ ।
ഓം നമോഽവാംത॒രായൈ॑ ദി॒ശേ യാശ്ച॑ ദേ॒വതാ॑ ഏ॒തസ്യാം॒ പ്രതി॑വസംത്യേ॒ താഭ്യ॑ശ്ച॒ നമഃ॑ ।

മുനി നമസ്കാരഃ
നമോ ഗംഗാ യമുനയോര്-മധ്യേ യേ॑ വസ॒ംതി॒ തേ മേ പ്രസന്നാത്മാന ശ്ചിരംജീവിതം വ॑ര്ധയ॒ംതി॒ നമോ ഗംഗാ യമുനയോര്-മുനി॑ഭ്യശ്ച॒ നമോ നമോ ഗംഗാ യമുനയോര്-മുനി॑ഭ്യശ്ച॒ ന॑മഃ ॥

സംധ്യാദേവതാ നമസ്കാരഃ
സംധ്യാ॑യൈ॒ നമഃ॑ । സാവി॑ത്ര്യൈ॒ നമഃ॑ । ഗായ॑ത്ര്യൈ॒ നമഃ॑ । സര॑സ്വത്യൈ॒ നമഃ॑ । സര്വാ॑ഭ്യോ ദേ॒വതാ॑ഭ്യോ॒ നമഃ॑ । ദേ॒വേഭ്യോ॒ നമഃ॑ । ഋഷി॑ഭ്യോ॒ നമഃ॑ । മുനി॑ഭ്യോ॒ നമഃ॑ । ഗുരു॑ഭ്യോ॒ നമഃ॑ । പിതൃ॑ഭ്യോ॒ നമഃ॑ । കാമോഽകാര്ഷീ᳚ ര്നമോ॒ നമഃ । മന്യു രകാര്ഷീ᳚ ര്നമോ॒ നമഃ । പൃഥിവ്യാപസ്തേ॒ജോ വായു॑രാകാ॒ശാത് നമഃ ॥ (തൈ. അര. 2.18.52)

ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസു॑ദേവാ॒യ । യാ॒ഗ്മ് സദാ॑ സര്വഭൂതാ॒നി॒ ച॒രാണി॑ സ്ഥാവ॒രാണി॑ ച । സാ॒യം॒ പ്രാ॒ത ര്ന॑മസ്യ॒ംതി॒ സാ॒ മാ॒ സംധ്യാ॑ഽഭിരക്ഷതു ॥

ശിവായ വിഷ്ണുരൂപായ ശിവരൂപായ വിഷ്ണവേ ।
ശിവസ്യ ഹൃദയം വിഷ്ണുര്വിഷ്ണോശ്ച ഹൃദയം ശിവഃ ॥
യഥാ ശിവമയോ വിഷ്ണുരേവം വിഷ്ണുമയഃ ശിവഃ ।
യഥാഽംതരം ന പശ്യാമി തഥാ മേ സ്വസ്തിരായുഷി ॥
നമോ ബ്രഹ്മണ്യ ദേവായ ഗോ ബ്രാഹ്മണ ഹിതായ ച ।
ജഗദ്ധിതായ കൃഷ്ണായ ഗോവിംദായ നമോ നമഃ ॥

ഗായത്രീ ഉദ്വാസന (പ്രസ്ഥാനം)
ഉ॒ത്തമേ॑ ശിഖ॑രേ ജാ॒തേ॒ ഭൂ॒മ്യാം പ॑ര്വത॒മൂര്ഥ॑നി । ബ്രാ॒ഹ്മണേ᳚ഭ്യോഽഭ്യ॑നു ജ്ഞാ॒താ॒ ഗ॒ച്ചദേ॑വി യ॒ഥാസു॑ഖമ് । സ്തുതോ മയാ വരദാ വേ॑ദമാ॒താ॒ പ്രചോദയംതീ പവനേ᳚ ദ്വിജാ॒താ । ആയുഃ പൃഥിവ്യാം ദ്രവിണം ബ്ര॑ഹ്മവ॒ര്ച॒സം॒ മഹ്യം ദത്വാ പ്രജാതും ബ്ര॑ഹ്മലോ॒കമ് ॥ (മഹാനാരായണ ഉപനിഷത്)

ഭഗവന്നമസ്കാരഃ
നമോഽസ്ത്വനംതായ സഹസ്രമൂര്തയേ സഹസ്ര പാദാക്ഷി ശിരോരു ബാഹവേ ।
സഹസ്ര നാമ്നേ പുരുഷായ ശാശ്വതേ സഹസ്രകോടീ യുഗ ധാരിണേ നമഃ ॥

ഭൂമ്യാകാശാഭി വംദനം
ഇ॒ദം ദ്യാ॑വാ പൃഥി॒വീ സ॒ത്യമ॑സ്തു॒ । പിത॒ര്-മാതര്യദി॒ ഹോപ॑ ബൃ॒വേവാം᳚ ।
ഭൂ॒തം ദേ॒വാനാ॑ മവമേ അവോ॑ഭിഃ । വിദ്യാ മേ॒ഷം വൃ॒ജിനം॑ ജീ॒രദാ॑നുമ് ॥

ആകാശാത്-പതിതം തോയം യഥാ ഗച്ഛതി സാഗരം ।
സര്വദേവ നമസ്കാരഃ കേശവം പ്രതിഗച്ഛതി ॥
ശ്രീ കേശവം പ്രതിഗച്ഛത്യോന്നമ ഇതി ।

സര്വവേദേഷു യത്പുണ്യം । സര്വതീര്ഥേഷു യത്ഫലം ।
തത്ഫലം പുരുഷ ആപ്നോതി സ്തുത്വാദേവം ജനാര്ധനമ് ॥
സ്തുത്വാദേവം ജനാര്ധന ഓം നമ ഇതി ॥
വാസനാദ്-വാസുദേവസ്യ വാസിതം തേ ജയത്രയം ।
സര്വഭൂത നിവാസോഽസി ശ്രീവാസുദേവ നമോഽസ്തുതേ ॥
ശ്രീ വാസുദേവ നമോഽസ്തുതേ ഓം നമ ഇതി ।

അഭിവാദഃ (പ്രവര)
ചതുസ്സാഗര പര്യംതം ഗോ ബ്രാഹ്മണേഭ്യഃ ശുഭം ഭവതു । … പ്രവരാന്വിത … ഗോത്രഃ … സൂത്രഃ … ശാഖാധ്യായീ … അഹം ഭോ അഭിവാദയേ ॥

ഈശ്വരാര്പണം
കായേന വാചാ മനസേംദ്രിയൈര്വാ । ബുദ്ധ്യാഽഽത്മനാ വാ പ്രകൃതേ സ്സ്വഭാവാത് ।
കരോമി യദ്യത്-സകലം പരസ്മൈ ശ്രീമന്നാരായണായേതി സമര്പയാമി ॥
ഹരിഃ ഓം തത്സത് । തത്സര്വം ശ്രീ പരമേശ്വരാര്പണമസ്തു ।

********

Also Read:

Leave a Comment