[சந்தியாவந்தனம்] ᐈ Sandhyavandanam Lyrics In Tamil With PDF

Sandhyavandanam lyrics in tamil with meaning, benefits, pdf and mp3 song

Sandhyavandanam Lyrics In Tamil ஶரீர ஶுத்3தி4அபவித்ர: பவித்ரோ வா ஸர்வாவஸ்தா2ம்᳚ க3தோபிவா ।ய: ஸ்மரேத் புண்ட3ரீகாக்ஷம் ஸ பா3ஹ்யாப்4யந்தர ஶ்ஶுசி: ॥புண்ட3ரீகாக்ஷ ! புண்ட3ரீகாக்ஷ ! புண்ட3ரீகாக்ஷாய நம: । ஆசமந:ஓம் ஆசம்யஓம் கேஶவாய ஸ்வாஹாஓம் நாராயணாய ஸ்வாஹாஓம் மாத4வாய ஸ்வாஹா (இதி த்ரிராசம்ய)ஓம் கோ3விந்தா3ய நம: (பாணீ மார்ஜயித்வா)ஓம் விஷ்ணவே நம:ஓம் மது4ஸூத3நாய நம: (ஓஷ்டௌ2 மார்ஜயித்வா)ஓம் த்ரிவிக்ரமாய நம:ஓம் வாமநாய நம: (ஶிரஸி ஜலம் ப்ரோக்ஷ்ய)ஓம் ஶ்ரீத4ராய நம:ஓம் ஹ்ருஷீகேஶாய நம: (வாமஹஸ்தெ ஜலம் … Read more