[சந்தியாவந்தனம்] ᐈ Sandhyavandanam Lyrics In Tamil With PDF

Sandhyavandanam Lyrics In Tamil

ஶரீர ஶுத்3தி4
அபவித்ர: பவித்ரோ வா ஸர்வாவஸ்தா2ம்᳚ க3தோபிவா ।
ய: ஸ்மரேத் புண்ட3ரீகாக்ஷம் ஸ பா3ஹ்யாப்4யந்தர ஶ்ஶுசி: ॥
புண்ட3ரீகாக்ஷ ! புண்ட3ரீகாக்ஷ ! புண்ட3ரீகாக்ஷாய நம: ।

ஆசமந:
ஓம் ஆசம்ய
ஓம் கேஶவாய ஸ்வாஹா
ஓம் நாராயணாய ஸ்வாஹா
ஓம் மாத4வாய ஸ்வாஹா (இதி த்ரிராசம்ய)
ஓம் கோ3விந்தா3ய நம: (பாணீ மார்ஜயித்வா)
ஓம் விஷ்ணவே நம:
ஓம் மது4ஸூத3நாய நம: (ஓஷ்டௌ2 மார்ஜயித்வா)
ஓம் த்ரிவிக்ரமாய நம:
ஓம் வாமநாய நம: (ஶிரஸி ஜலம் ப்ரோக்ஷ்ய)
ஓம் ஶ்ரீத4ராய நம:
ஓம் ஹ்ருஷீகேஶாய நம: (வாமஹஸ்தெ ஜலம் ப்ரோக்ஷ்ய)
ஓம் பத்3மநாபா4ய நம: (பாத3யோ: ஜலம் ப்ரோக்ஷ்ய)
ஓம் தா3மோத3ராய நம: (ஶிரஸி ஜலம் ப்ரோக்ஷ்ய)
ஓம் ஸஂகர்ஷணாய நம: (அங்கு3ல்தி3பி4ஶ்சிபு3கம் ஜலம் ப்ரோக்ஷ்ய)
ஓம் வாஸுதே3வாய நம:
ஓம் ப்ரத்3யும்நாய நம: (நாஸிகாம் ஸ்ப்ருஷ்ட்வா)
ஓம் அநிருத்3தா4ய நம:
ஓம் புருஷோத்தமாய நம:
ஓம் அதோ4க்ஷஜாய நம:
ஓம் நாரஸிம்ஹாய நம: (நேத்ரே ஶ்ரோத்ரே ச ஸ்ப்ருஷ்ட்வா)
ஓம் அச்யுதாய நம: (நாபி4ம் ஸ்ப்ருஷ்ட்வா)
ஓம் ஜநார்த4நாய நம: (ஹ்ருத3யம் ஸ்ப்ருஷ்ட்வா)
ஓம் உபேந்த்3ராய நம: (ஹஸ்தம் ஶிரஸி நிக்ஷிப்ய)
ஓம் ஹரயே நம:
ஓம் ஶ்ரீக்ருஷ்ணாய நம: (அம்ஸௌ ஸ்ப்ருஷ்ட்வா)
ஓம் ஶ்ரீக்ருஷ்ண பரப்3ரஹ்மணே நமோ நம:

(ஏதாந்யுச்சார்ய உப்யக்த ப்ரகாரம் க்ருதே அங்கா3நி ஶுத்3தா4நி ப4வேயு:)

பூ4தோச்சாடந
உத்திஷ்ட2ந்து । பூ4த பிஶாசா: । யே தே பூ4மிபா4ரகா: । யே தேஷாமவிரோதே4ந । ப்3ரஹ்மகர்ம ஸமாரபே4 । ஓம் பூ4ர்பு4வஸ்ஸுவ: ।
தை3வீ கா3யத்ரீ சந்த:3 ப்ராணாயாமே விநியோக:3

(ப்ராணாயாமம் க்ருத்வா கும்ப4கே இமம் கா3யத்ரீ மந்த்ரமுச்ச2ரேத்)

ப்ராணாயாம:
ஓம் பூ4: । ஓம் பு4வ: । ஓக்3ம் ஸுவ: । ஓம் மஹ: । ஓம் ஜந: । ஓம் தப: । ஓக்3ம் ஸ॒த்யம் ।
ஓம் தத்2ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம்॒ ப4ர்கோ॑3 தே॒3வஸ்ய॑ தீ4மஹி ।
தி4யோ॒ யோ ந:॑ ப்ரசோத3யா᳚த் ॥
ஓமாபோ॒ ஜ்யோதீ॒ ரஸோ॒ம்ருதம்॒ ப்3ரஹ்ம॒ பூ4-ர்பு4வ॒-ஸ்ஸுவ॒ரோம் ॥ (தை. அர. 1௦-27)

ஸஂகல்ப:
மமோபாத்த, து3ரித க்ஷயத்3வாரா, ஶ்ரீ பரமேஶ்வர முத்3தி3ஸ்ய, ஶ்ரீ பரமேஶ்வர ப்ரீத்யர்த2ம், ஶுபே4, ஶோப4நே, அப்4யுத3ய முஹூர்தே, ஶ்ரீ மஹாவிஷ்ணோ ராஜ்ஞயா, ப்ரவர்த மாநஸ்ய, அத்3ய ப்3ரஹ்மண:, த்3விதீய பரார்தே2, ஶ்வேதவராஹ கல்பே, வைவஶ்வத மந்வந்தரே, கலியுகே3, ப்ரத2ம பாதே3, (பா4ரத தே3ஶ: – ஜம்பூ3 த்3வீபே, ப4ரத வர்ஷே, ப4ரத க2ண்டே3, மேரோ: த3க்ஷிண/உத்தர தி3க்3பா4கே3; அமேரிகா – க்ரௌஂச த்3வீபே, ரமணக வர்ஷே, ஐந்த்3ரிக க2ண்டே3, ஸப்த ஸமுத்3ராந்தரே, கபிலாரண்யே), ஶோப4ந க்3ருஹே, ஸமஸ்த தே3வதா ப்3ராஹ்மண, ஹரிஹர கு3ருசரண ஸந்நிதௌ2, அஸ்மிந், வர்தமாந, வ்யாவஹாரிக, சாந்த்3ரமாந, … ஸம்வத்ஸரே, … அயநே, … ருதே, … மாஸே, … பக்ஷே, … திதௌ2, … வாஸரே, … ஶுப4 நக்ஷத்ர, ஶுப4 யோக,3 ஶுப4 கரண, ஏவங்கு3ண, விஶேஷண, விஶிஷ்டா2யாம், ஶுப4 திதௌ2, ஶ்ரீமாந், … கோ3த்ர:, … நாமதே4ய:, … கோ3த்ரஸ்ய, … நாமதே4யோஹம: ப்ராத:/மத்4யாஹ்நிக/ஸாயம் ஸந்த்4யாம் உபாஸிஷ்யே ॥

மார்ஜந:
ஓம் ஆபோ॒ஹிஷ்டா2 ம॑யோ॒பு4வ:॑ । தா ந॑ ஊ॒ர்ஜே த॑3தா4தந । ம॒ஹேரணா॑ய॒ சக்ஷ॑ஸே । யோ வ:॑ ஶி॒வத॑மோ॒ ரஸ:॑ । தஸ்ய॑ பா4ஜயதே॒ ஹ ந:॒ । உ॒ஶ॒தீரி॑வ மா॒தர:॑ । தஸ்மா॒ அர॑ங்க3 மாம வ: । யஸ்ய॒ க்ஷயா॑ய॒ ஜிந்வ॑த2 । ஆபோ॑ ஜ॒நய॑தா2 ச ந: । (தை. அர. 4-42)

(இதி ஶிரஸி மார்ஜயேத்)

(ஹஸ்தேந ஜலம் க்3ருஹீத்வா)

ப்ராத: கால மந்த்ராசமந:
ஸூர்ய ஶ்ச, மாமந்யு ஶ்ச, மந்யுபதய ஶ்ச, மந்யு॑க்ருதே॒ப்4ய: । பாபேப்4யோ॑ ரக்ஷ॒ந்தாம் । யத்3ராத்ர்யா பாப॑ மகா॒ர்ஷம் । மநஸா வாசா॑ ஹ॒ஸ்தாப்4யாம் । பத்3ப்4யா முத3ரே॑ண ஶி॒ஂசா । ராத்ரி॒ ஸ்தத॑3வலு॒ம்பது । யத்கிஂச॑ து3ரி॒தம் மயி॑ । இத3மஹம் மா மம்ரு॑த யோ॒ நௌ । ஸூர்யே ஜ்யோதிஷி ஜுஹோ॑மி ஸ்வா॒ஹா᳚ ॥ (தை. அர. 1௦. 24)

மத்4யாஹ்ந கால மந்த்ராசமந:
ஆப:॑ புநந்து ப்ருதி॒2வீம் ப்ரு॑தி॒2வீ பூ॒தா பு॑நாது॒ மாம் । பு॒நந்து॒ ப்3ரஹ்ம॑ண॒ஸ்பதி॒ ர்ப்3ரஹ்மா॑ பூ॒தா பு॑நாது॒ மாம் । யது3ச்சி॑2ஷ்ட॒ மபோ᳚4ஜ்யம்॒ யத்3வா॑ து॒3ஶ்சரி॑தம்॒ மம॑ । ஸர்வம்॑ புநந்து॒ மா மாபோ॑ஸ॒தாஂச॑ ப்ரதி॒க்3ரஹ॒க்3க்॒3 ஸ்வாஹா᳚ ॥ (தை. அர. பரிஶிஷ்ட: 1௦. 3௦)

ஸாயஂகால மந்த்ராசமந:
அக்3நி ஶ்ச மா மந்யு ஶ்ச மந்யுபதய ஶ்ச மந்யு॑க்ருதேப்4ய: । பாபேப்4யோ॑ ரக்ஷ॒ந்தாம் । யத3ஹ்நா பாப॑ மகா॒ர்ஷம் । மநஸா வாசா॑ ஹஸ்தா॒ப்4யாம் । பத்3ப்4யா முத3ரே॑ண ஶி॒ஂசா । அஹ ஸ்தத॑3வலு॒ம்பது । ய த்கிஂச॑ து3ரி॒தம் மயி॑ । இத3 மஹம் மா மம்ரு॑த யோ॒நௌ । ஸத்யே ஜ்யோதிஷி ஜுஹோமி ஸ்வா॒ஹா ॥ (தை. அர. 1௦. 24)

(இதி மந்த்ரேண ஜலம் பிபே3த்)

ஆசம்ய (ஓம் கேஶவாய ஸ்வாஹா, … ஶ்ரீ க்ருஷ்ண பரப்3ரஹ்மணே நமோ நம:)

த்3விதீய மார்ஜந:
த॒3தி॒4 க்ராவண்ணோ॑ அகாரிஷம் । ஜி॒ஷ்ணோ ரஶ்வ॑ஸ்ய வா॒ஜி॑ந: ।
ஸு॒ரபி4நோ॒ முகா॑2கர॒த்ப்ரண॒ ஆயூக்3ம்॑ஷி தாரிஷத் ॥

(ஸூர்யபக்ஷே லோகயாத்ரா நிர்வாஹக இத்யர்த:2)

ஓம் ஆபோ॒ ஹிஷ்டா2 ம॑யோ॒பு4வ:॑ । தா ந॑ ஊ॒ர்ஜே த॑3தா4தந । ம॒ஹேரணா॑ய॒ சக்ஷ॑ஸே । யோ வ:॑ ஶி॒வத॑மோ॒ ரஸ:॑ । தஸ்ய॑ பா4ஜயதே॒ ஹ ந:॒ । உ॒ஶ॒தீரி॑வ மா॒தர:॑ । தஸ்மா॒ அர॑ங்க3 மாம வ: । யஸ்ய॒ க்ஷயா॑ய॒ ஜிந்வ॑த2 । ஆபோ॑ ஜ॒நய॑தா2 ச ந: ॥ (தை. அர. 4. 42)

புந: மார்ஜந:
ஹிர॑ண்யவர்ணா॒ ஶ்ஶுச॑ய: பாவ॒கா: யா ஸு॑ஜா॒த: க॒ஶ்யபோ॒ யா ஸ்விந்த்3ர:॑ । அ॒க்3நிம் யா க3ர்ப॑4ந்-த3தி॒4ரே விரூ॑பா॒ ஸ்தாந॒ ஆப॒ஶ்ஶக்3க்3 ஸ்யோ॒நா ப॑4வந்து । யா ஸா॒க்3ம்॒ ராஜா॒ வரு॑ணோ॒ யாதி॒ மத்4யே॑ ஸத்யாந்ரு॒தே அ॑வ॒பஶ்யம்॒ ஜநா॑நாம் । ம॒து॒4 ஶ்சுத॒ஶ்ஶுச॑யோ॒ யா: பா॑வ॒கா ஸ்தாந॒ ஆப॒ஶ்ஶக்3க்3 ஸ்யோ॒நா ப॑4வந்து । யாஸாம்᳚ தே॒3வா தி॒3வி க்ரு॒ண்வந்தி॑ ப॒4க்ஷம் யா அ॒ந்தரி॑க்ஷே ப3ஹு॒தா2 ப4வ॑ந்தி । யா: ப்ரு॑தி॒2வீம் பய॑ஸோ॒ந்த3ந்தி॑ ஶ்ஶு॒க்ராஸ்தாந॒ ஆப॒ஶக்3க்3 ஸ்யோ॒நா ப॑4வந்து । யா: ஶி॒வேந॑ மா॒ சக்ஷு॑ஷா பஶ்யதாபஶ்ஶி॒வயா॑ த॒நு வோப॑ஸ்ப்ருஶத॒ த்வச॑ ம்மே । ஸர்வாக்3ம்॑ அ॒க்3நீக்3ம் ர॑ப்ஸு॒ஷதோ॑3 ஹு॒வே வோ॒ மயி॒ வர்சோ॒ ப3ல॒ மோஜோ॒ நித॑4த்த ॥ (தை. ஸம். 5. 6. 1)
(மார்ஜநம் குர்யாத்)

அக4மர்ஷண மந்த்ர: பாபவிமோசநம்

(ஹஸ்தேந ஜலமாதா3ய நிஶ்ஶ்வஸ்ய வாமதோ நிக்ஷிதபேத்)
த்3ரு॒ப॒தா3 தி॑3வ முஂசது । த்3ரு॒ப॒தா3 தி॒3வே ந்மு॑முசா॒ந: ।
ஸ்வி॒ந்ந ஸ்ஸ்நா॒த்வீ மலா॑ தி3வ: । பூ॒தம் பவித்ரே॑ணே॒ வாஜ்யம்᳚ ஆப॑ ஶ்ஶுந்த3ந்து॒ மைந॑ஸ: ॥ (தை. ப்3ரா. 266)

ஆசம்ய (ஓம் கேஶவாய ஸ்வாஹா, … ஶ்ரீ க்ருஷ்ண பரப்3ரஹ்மணே நமோ நம:)
ப்ராணாயாமம்ய

லகு4ஸஂகல்ப:
பூர்வோக்த ஏவங்கு3ண விஶேஷண விஶிஷ்டா2யாம் ஶுப4திதௌ2 மமோபாத்த து3ரித க்ஷயத்3வாரா ஶ்ரீ பரமேஶ்வர முத்3தி3ஸ்ய ஶ்ரீ பரமேஶ்வர ப்ரீத்யர்த2ம் ப்ராதஸ்ஸந்த்4யாங்க3 யதா2 காலோசித அர்க்4யப்ரதா3நம் கரிஷ்யே ॥

ப்ராத: காலார்க்4ய மந்த்ரம்
ஓம் பூ4ர்பு4வ॒ஸ்ஸுவ:॑ ॥ தத்2ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம்॒ ப4ர்கோ॑3 தே॒3வஸ்ய॑ தீ4மஹி । தி4யோ॒ யோ ந:॑ ப்ரசோத3யா᳚த் ॥ 3 ॥

மத்4யாஹ்நார்க்4ய மந்த்ரம்
ஓம் ஹ॒க்3ம்॒ ஸஶ்ஶு॑சி॒ஷ த்3வஸு॑ரந்தரிக்ஷ॒ஸ த்3தோ3தா॑ வேதி॒3ஷத3தி॑தி2 ர்து3ரோண॒ஸத் । ந்ரு॒ஷ த்3வ॑ர॒ஸ த்3ரு॑த॒ஸ த்3வ்யோ॑ம॒ ஸத॒3ப்3ஜா கோ॒3ஜா ரு॑த॒ஜா அ॑த்3ரி॒ஜா ரு॒தம்-ப்3ரு॒ஹத் ॥ (தை. அர. 1௦. 4)

ஸாயம் காலார்க்4ய மந்த்ரம்
ஓம் பூ4ர்பு4வ॒ஸ்ஸுவ:॑ ॥ தத்2ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம்॒ ப4ர்கோ॑3 தே॒3வஸ்ய॑ தீ4மஹி । தி4யோ॒ யோ ந:॑ ப்ரசோத3யா᳚த் ॥ ஓம் பூ4: । ஓம் பு4வ: । ஓக்3ம் ஸுவ: । ஓம் மஹ: । ஓம் ஜந: । ஓம் தப: । ஓக்3ம் ஸ॒த்யம் । ஓம் தத்2ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம்॒ ப4ர்கோ॑3 தே॒3வஸ்ய॑ தீ4மஹி । தி4யோ॒ யோ ந:॑ ப்ரசோத3யா᳚த் ॥ ஓமாபோ॒ ஜ்யோதீ॒ ரஸோ॒ம்ருதம்॒ ப்3ரஹ்ம॒ பூ4-ர்பு4வ॒-ஸ்ஸுவ॒ரோம் ॥

(இத்யஂஜலித்ரயம் விஸ்ருஜேத்)

காலாதிக்ரமண ப்ராயஶ்சித்தம்
ஆசம்ய…
பூர்வோக்த ஏவங்கு3ண விஶேஷண விஶிஷ்டா2யாம் ஶுப4திதௌ2 மமோபாத்த து3ரித க்ஷயத்3வாரா ஶ்ரீ பரமேஶ்வர முத்3தி3ஸ்ய ஶ்ரீ பரமேஶ்வர ப்ரீத்யர்த2ம் காலாதிக்ரம தோ3ஷபரிஹாரார்த2ம் சதுர்தா2 அர்க்4யப்ரதா3நம் கரிஷ்யே ॥

ஓம் பூ4ர்பு4வ॒ஸ்ஸுவ:॑ ॥ தத்2ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம்॒ ப4ர்கோ॑3 தே॒3வஸ்ய॑ தீ4மஹி । தி4யோ॒ யோ ந:॑ ப்ரசோத3யா᳚த் ॥ ஓம் பூ4: । ஓம் பு4வ: । ஓக்3ம் ஸுவ: । ஓம் மஹ: । ஓம் ஜந: । ஓம் தப: । ஓக்3ம் ஸ॒த்யம் । ஓம் தத்2ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம்॒ ப4ர்கோ॑3 தே॒3வஸ்ய॑ தீ4மஹி । தி4யோ॒ யோ ந:॑ ப்ரசோத3யா᳚த் ॥ ஓமாபோ॒ ஜ்யோதீ॒ ரஸோ॒ம்ருதம்॒ ப்3ரஹ்ம॒ பூ4-ர்பு4வ॒-ஸ்ஸுவ॒ரோம் ॥
(இதி ஜலம் விஸ்ருஜேத்)

ஸஜல ப்ரத3க்ஷிணம்
ஓம் உ॒த்3யந்த॑மஸ்தம்॒ யந்த॑ மாதி॒3த்ய ம॑பி4த்2யா॒ய ந்கு॒ர்வந்-ப்3ரா᳚ஹ்ம॒ணோ வி॒த்3வாந் த்ஸ॒கல॑ம்-ப॒4த்3ரம॑ஶ்நுதே॒ அஸாவா॑தி॒3த்யோ ப்3ர॒ஹ்மேதி॒ ॥ ப்3ரஹ்மை॒வ ஸந்-ப்3ரஹ்மா॒ப்யேதி॒ ய ஏ॒வம் வேத3 ॥ அஸாவாதி3த்யோ ப்3ரஹ்ம ॥ (தை. அர. 2. 2)

(ஏவம் அர்க்4யத்ரயம் த3த்3யாத் காலாதிக்ரமணே பூர்வவத்)
(பஶ்சாத் ஹஸ்தேந ஜலமாதா3ய ப்ரத3க்ஷிணம் குர்யாத்)
(த்3விராசம்ய ப்ராணாயாம த்ரயம் க்ருத்வா)

ஆசம்ய (ஓம் கேஶவாய ஸ்வாஹா, … ஶ்ரீ க்ருஷ்ண பரப்3ரஹ்மணே நமோ நம:)

ஸந்த்4யாங்க3 தர்பணம்
ப்ராத:கால தர்பணம்
ஸந்த்4யாம் தர்பயாமி, கா3யத்ரீம் தர்பயாமி, ப்3ராஹ்மீம் தர்பயாமி, நிம்ருஜீம் தர்பயாமி ॥

மத்4யாஹ்ந தர்பணம்
ஸந்த்4யாம் தர்பயாமி, ஸாவித்ரீம் தர்பயாமி, ரௌத்3ரீம் தர்பயாமி, நிம்ருஜீம் தர்பயாமி ॥

ஸாயஂகால தர்பணம்
ஸந்த்4யாம் தர்பயாமி, ஸரஸ்வதீம் தர்பயாமி, வைஷ்ணவீம் தர்பயாமி, நிம்ருஜீம் தர்பயாமி ॥

(புநராசமநம் குர்யாத்)

கா3யத்ரீ அவாஹந
ஓமித்யேகாக்ஷ॑ரம் ப்3ர॒ஹ்ம । அக்3நிர்தே3வதா ப்3ரஹ்ம॑ இத்யா॒ர்ஷம் । கா3யத்ரம் ச2ந்த3ம் பரமாத்மம்॑ ஸரூ॒பம் । ஸாயுஜ்யம் வி॑நியோ॒க॒3ம் ॥ (தை. அர. 1௦. 33)

ஆயா॑து॒ வர॑தா3 தே॒3வீ॒ அ॒க்ஷரம்॑ ப்3ரஹ்ம॒ஸம்மி॒தம் । கா॒3ய॒த்ரீம்᳚ ச2ந்த॑3ஸாம் மா॒தேத3ம் ப்3ர॑ஹ்ம ஜு॒ஷஸ்வ॑ மே । யத3ஹ்நா᳚த்-குரு॑தே பா॒பம்॒ தத3ஹ்நா᳚த்-ப்ரதி॒முச்ய॑தே । யத்3ராத்ரியா᳚த்-குரு॑தே பா॒பம்॒ தத்3ராத்ரியா᳚த்-ப்ரதி॒முச்ய॑தே । ஸர்வ॑ வ॒ர்ணே ம॑ஹாதே॒3வி॒ ஸ॒ந்த்4யாவி॑த்3யே ஸ॒ரஸ்வ॑தி ॥

ஓஜோ॑ஸி॒ ஸஹோ॑ஸி॒ ப3ல॑மஸி॒ ப்4ராஜோ॑ஸி தே॒3வாநாம்॒ தா4ம॒நாமா॑ஸி॒ விஶ்வ॑மஸி வி॒ஶ்வாயு॒-ஸ்ஸர்வ॑மஸி ஸ॒ர்வாயு-ரபி4பூ4ரோம் । கா3யத்ரீ-மாவா॑ஹயா॒மி॒ ஸாவித்ரீ-மாவா॑ஹயா॒மி॒ ஸரஸ்வதீ-மாவா॑ஹயா॒மி॒ ச2ந்த3ர்ஷீ-நாவா॑ஹயா॒மி॒ ஶ்ரிய-மாவாஹ॑யா॒மி॒ கா3யத்ரியா கா3யத்ரீ ச்ச2ந்தோ3 விஶ்வாமித்ரருஷி ஸ்ஸவிதா தே3வதாக்3நிர்-முக2ம் ப்3ரஹ்மா ஶிரோ விஷ்ணுர்-ஹ்ருத3யக்3ம் ருத்3ர-ஶ்ஶிகா2 ப்ருதி2வீ யோநி: ப்ராணாபாந வ்யாநோதா3ந ஸமாநா ஸப்ராணா ஶ்வேதவர்ணா ஸாங்க்3யாயந ஸகோ3த்ரா கா3யத்ரீ சதுர்விக்3ம் ஶத்யக்ஷரா த்ரிபதா॑3 ஷட்-கு॒க்ஷி:॒ பஂச-ஶீர்ஷோபநயநே வி॑நியோ॒க:॒3 । ஓம் பூ4: । ஓம் பு4வ: । ஓக்3ம் ஸுவ: । ஓம் மஹ: । ஓம் ஜந: । ஓம் தப: । ஓக்3ம் ஸ॒த்யம் । ஓம் தத்2ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம்॒ ப4ர்கோ॑3 தே॒3வஸ்ய॑ தீ4மஹி । தி4யோ॒ யோ ந:॑ ப்ரசோத3யா᳚த் ॥ ஓமாபோ॒ ஜ்யோதீ॒ ரஸோ॒ம்ருதம்॒ ப்3ரஹ்ம॒ பூ4-ர்பு4வ॒-ஸ்ஸுவ॒ரோம் ॥ (மஹாநாராயண உபநிஷத்)

ஆசம்ய (ஓம் கேஶவாய ஸ்வாஹா, … ஶ்ரீ க்ருஷ்ண பரப்3ரஹ்மணே நமோ நம:)

ஜபஸஂகல்ப:
பூர்வோக்த ஏவங்கு3ண விஶேஷண விஶிஷ்டா2யாம் ஶுப4திதௌ2 மமோபாத்த து3ரித க்ஷயத்3வாரா ஶ்ரீ பரமேஶ்வர முத்3தி3ஸ்ய ஶ்ரீ பரமேஶ்வர ப்ரீத்யர்த2ம் ஸந்த்4யாங்க3 யதா2ஶக்தி கா3யத்ரீ மஹாமந்த்ர ஜபம் கரிஷ்யே ॥

கரந்யாஸ:
ஓம் தத்2ஸ॑வி॒து: ப்3ரஹ்மாத்மநே அங்கு3ஷ்டாப்4யாம் நம: ।
வரே᳚ண்யம்॒ விஷ்ணவாத்மநே தர்ஜநீப்4யாம் நம: ।
4ர்கோ॑3 தே॒3வஸ்ய॑ ருத்3ராத்மநே மத்4யமாப்4யாம் நம: ।
தீ4மஹி ஸத்யாத்மநே அநாமிகாப்4யாம் நம: ।
தி4யோ॒ யோ ந:॑ ஜ்ஞாநாத்மநே கநிஷ்டிகாப்4யாம் நம: ।
ப்ரசோத3யா᳚த் ஸர்வாத்மநே கரதல கரப்ருஷ்டாப்4யாம் நம: ।

அங்க3ந்யாஸ:
ஓம் தத்2ஸ॑வி॒து: ப்3ரஹ்மாத்மநே ஹ்ருத3யாய நம: ।
வரே᳚ண்யம்॒ விஷ்ணவாத்மநே ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
4ர்கோ॑3 தே॒3வஸ்ய॑ ருத்3ராத்மநே ஶிகா2யை வஷட் ।
தீ4மஹி ஸத்யாத்மநே கவசாய ஹும் ।
தி4யோ॒ யோ ந:॑ ஜ்ஞாநாத்மநே நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ப்ரசோத3யா᳚த் ஸர்வாத்மநே அஸ்த்ராயப2ட் ।
ஓம் பூ4ர்பு4வ॒ஸ்ஸுவ॒ரோமிதி தி3க்34ந்த:4 ।

த்4யாநம்
முக்தாவித்3ரும ஹேமநீல த4வல்த3ச்சாயைர்-முகை2 ஸ்த்ரீக்ஷணை: ।
யுக்தாமிந்து3நி ப3த்34 ரத்ந மகுடாம் தத்வார்த2 வர்ணாத்மிகாம் ।
கா3யத்ரீம் வரதா34யாஂகுஶ கஶாஶ்ஶுப்4ரஂகபாலங்க3தா3ம் ।
ஶங்கஂ2சக்ர மதா4ரவிந்த3 யுக3ல்த3ம் ஹஸ்தைர்வஹந்தீம் பஜ4ே ॥

சதுர்விம்ஶதி முத்3ரா ப்ரத3ர்ஶநம்
ஸுமுக2ம் ஸம்புடிஂசைவ விததம் விஸ்த்ருதம் ததா2 ।
த்3விமுக2ம் த்ரிமுகஂ2சைவ சது: பஂச முக2ம் ததா2 ।
ஷண்முகோ2தோ2 முக2ம் சைவ வ்யாபகாஂஜலிகம் ததா2 ।
ஶகடம் யமபாஶம் ச க்3ரதி2தம் ஸம்முகோ2ந்முக2ம் ।
ப்ரலம்ப3ம் முஷ்டிகம் சைவ மத்ஸ்ய: கூர்மோ வராஹகம் ।
ஸிம்ஹாக்ராந்தம் மஹாக்ராந்தம் முத்33ரம் பல்லவம் ததா2 ।

சதுர்விம்ஶதி முத்3ரா வை கா3யத்ர்யாம் ஸுப்ரதிஷ்டி2தா: ।
இதிமுத்3ரா ந ஜாநாதி கா3யத்ரீ நிஷ்ப2லா ப4வேத் ॥

யோ தே3வ ஸ்ஸவிதாஸ்மாகம் தி4யோ த4ர்மாதி3கோ3சரா: ।
ப்ரேரயேத்தஸ்ய யத்34ர்க3ஸ்த த்3வரேண்ய முபாஸ்மஹே ॥

கா3யத்ரீ மந்த்ரம்
ஓம் பூ4ர்பு4வ॒ஸ்ஸுவ:॑ ॥ தத்2ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம்॒ ப4ர்கோ॑3 தே॒3வஸ்ய॑ தீ4மஹி ।
தி4யோ॒ யோ ந:॑ ப்ரசோத3யா᳚த் ॥

அஷ்டமுத்3ரா ப்ரத3ர்ஶநம்
ஸுரபி4ர்-ஜ்ஞாந சக்ரே ச யோநி: கூர்மோத2 பஂகஜம் ।
லிங்க3ம் நிர்யாண முத்3ரா சேத்யஷ்ட முத்3ரா: ப்ரகீர்திதா: ॥
ஓம் தத்ஸத்3-ப்3ரஹ்மார்பணமஸ்து ।

ஆசம்ய (ஓம் கேஶவாய ஸ்வாஹா, … ஶ்ரீ க்ருஷ்ண பரப்3ரஹ்மணே நமோ நம:)

த்3வி: பரிமுஜ்ய ।
ஸக்ருது3ப ஸ்ப்ருஶ்ய ।
யத்ஸவ்யம் பாணிம் ।
பாத3ம் ।
ப்ரோக்ஷதி ஶிர: ।
சக்ஷுஷீ ।
நாஸிகே ।
ஶ்ரோத்ரே ।
ஹ்ருத3யமாலப்4ய ।

ப்ராத:கால ஸூர்யோபஸ்தா2நம்
ஓம் மி॒த்ரஸ்ய॑ ச॒ர்ஷணீ॒ த்4ருத॒ ஶ்ரவோ॑ தே॒3வஸ்ய॑ ஸாந॒ ஸிம் । ஸ॒த்யம் சி॒த்ரஶ்ர॑ வஸ்தமம் । மி॒த்ரோ ஜநாந்॑ யாதயதி ப்ரஜா॒நந்-மி॒த்ரோ தா॑3தா4ர ப்ருதி॒2வீ மு॒தத்3யாம் । மி॒த்ர: க்ரு॒ஷ்டீ ரநி॑மிஷா॒பி4 ச॑ஷ்டே ஸ॒த்யாய॑ ஹ॒வ்யம் க்4ரு॒தவ॑த்3விதே4ம । ப்ரஸமி॑த்த்ர॒ மர்த்யோ॑ அஸ்து॒ ப்ரய॑ஸ்வா॒ ந்யஸ்த॑ ஆதி3த்ய॒ ஶிக்ஷ॑தி வ்ர॒தேந॑ । ந ஹ॑ந்யதே॒ ந ஜீ॑யதே॒ த்வோதோ॒நைந॒ மக்3ம்ஹோ॑ அஶ்நோ॒ த்யந்தி॑தோ॒ ந தூ॒3ராத் ॥ (தை. ஸம். 3.4.11)

மத்4யாஹ்ந ஸூர்யோபஸ்தா2நம்
ஓம் ஆ ஸ॒த்யேந॒ ரஜ॑ஸா॒ வர்த॑மாநோ நிவே॒ஶ॑ய ந்ந॒ம்ருதம்॒ மர்த்ய॑ஂச । ஹி॒ரண்யயே॑ந ஸவி॒தா ரதே॒2நாதே॒3வோ யா॑தி॒ பு4வ॑நா நி॒பஶ்யந்॑ ॥

உத்3வ॒ய ந்தம॑ஸ॒ ஸ்பரி॒ பஶ்ய॑ந்தோ॒ ஜ்யோதி॒ ருத்த॑ரம் । தே॒3வந்-தே॑3வ॒த்ரா ஸூர்ய॒ மக॑3ந்ம ஜ்யோதி॑ ருத்த॒மம் ॥

உது॒3த்யம் ஜா॒தவே॑த3ஸம் தே॒3வம் வ॑ஹந்தி கே॒தவ:॑ । த்3ரு॒ஶே விஶ்வா॑ ய॒ ஸூர்ய᳚ம் ॥ சி॒த்ரம் தே॒3வாநா॒ முத॑3கா॒3 த3நீ॑கம்॒ சக்ஷு॑ர்-மி॒த்ரஸ்ய॒ வரு॑ண ஸ்யா॒க்3நே: । அப்ரா॒ த்3யாவா॑ ப்ருதி॒2வீ அந்த॒ரி॑க்ஷ॒க்3ம் ஸூர்ய॑ ஆ॒த்மா ஜக॑3த ஸ்த॒ஸ்து2ஷ॑ஶ்ச ॥

தச்சக்ஷு॑ர்-தே॒3வஹி॑தம் பு॒ரஸ்தா᳚ச்சு॒க்ர மு॒ச்சர॑த் । பஶ்யே॑ம ஶ॒ரத॑3ஶ்ஶ॒தம் ஜீவே॑ம ஶ॒ரத॑3ஶ்ஶ॒தம் நந்தா॑3ம ஶ॒ரத॑3ஶ்ஶ॒தம் மோதா॑3ம ஶ॒ரத॑3ஶ்ஶ॒தம் ப4வா॑ம ஶ॒ரத॑3ஶ்ஶ॒தக்3ம் ஶ்ரு॒ணவா॑ம ஶ॒ரத॑3ஶ்ஶ॒தம் பப்3ர॑வாம ஶ॒ரத॑3ஶ்ஶ॒தமஜீ॑தாஸ்யாம ஶ॒ரத॑3ஶ்ஶ॒தம் ஜோக்ச॒ ஸூர்யம்॑ த்3ரு॒ஷே ॥ ய உத॑3கா3ந்மஹ॒தோர்ணவா᳚ த்3வி॒ப்4ராஜ॑மாந ஸ்ஸரி॒ரஸ்ய॒ மத்4யா॒த்2ஸமா॑ வ்ருஷ॒போ4 லோ॑ஹிதா॒க்ஷஸூர்யோ॑ விப॒ஶ்சிந்மந॑ஸா புநாது ॥

ஸாயஂகால ஸூர்யோபஸ்தா2நம்
ஓம் இ॒மம்மே॑ வருண ஶ்ருதீ॒4 ஹவ॑ ம॒த்3யா ச॑ ம்ருட3ய । த்வா ம॑வ॒ஸ்யு ராச॑கே ॥ தத்வா॑ யாமி॒ ப்3ரஹ்ம॑ணா॒ வந்த॑3மாந॒ ஸ்த தா3ஶா᳚ஸ்தே॒ யஜ॑மாநோ ஹ॒விர்பி॑4: । அஹே॑ட3மாநோ வருணே॒ஹ போ॒3த்4யுரு॑ஶ॒க்3ம்॒ ஸமா॑ந॒ ஆயு:॒ ப்ரமோ॑ஷீ: ॥

யச்சித்3தி4தே விஶோயதா2 ப்ரதே3வ வருணவ்ரதம் । மிநீமஸித்3ய வித்3யவி । யத்கிஂசேத3ம் வருணதை3வ்யே ஜநேபி4த்3ரோஹ ம்மநுஷ்யாஶ்சராமஸி । அசித்தே யத்தவ த4ர்மாயுயோபி மமாந ஸ்தஸ்மா தே3நஸோ தே3வரீரிஷ: । கிதவாஸோ யத்3ரிரிபுர்நதீ3வி யத்3வாகா4 ஸத்யமுதயந்ந வித்3ம । ஸர்வாதாவிஷ்ய ஶிதி4ரேவதே3வா தா2தேஸ்யாம வருண ப்ரியாஸ: ॥ (தை. ஸம். 1.1.1)

தி3க்3தே3வதா நமஸ்கார:
(ஏதைர்நமஸ்காரம் குர்யாத்)
ஓம் நம:॒ ப்ராச்யை॑ தி॒3ஶே யாஶ்ச॑ தே॒3வதா॑ ஏ॒தஸ்யாம்॒ ப்ரதி॑வஸந்த்யே॒ தாப்4ய॑ஶ்ச॒ நம:॑ ।
ஓம் நம: த3க்ஷிணாயை தி॒3ஶே யாஶ்ச॑ தே॒3வதா॑ ஏ॒தஸ்யாம்॒ ப்ரதி॑வஸந்த்யே॒ தாப்4ய॑ஶ்ச॒ நம:॑ ।
ஓம் நம: ப்ரதீ᳚ச்யை தி॒3ஶே யாஶ்ச॑ தே॒3வதா॑ ஏ॒தஸ்யாம்॒ ப்ரதி॑வஸந்த்யே॒ தாப்4ய॑ஶ்ச॒ நம:॑ ।
ஓம் நம: உதீ᳚3ச்யை தி॒3ஶே யாஶ்ச॑ தே॒3வதா॑ ஏ॒தஸ்யாம்॒ ப்ரதி॑வஸந்த்யே॒ தாப்4ய॑ஶ்ச॒ நம:॑ ।
ஓம் நம: ஊ॒ர்த்4வாயை॑ தி॒3ஶே யாஶ்ச॑ தே॒3வதா॑ ஏ॒தஸ்யாம்॒ ப்ரதி॑வஸந்த்யே॒ தாப்4ய॑ஶ்ச॒ நம:॑ ।
ஓம் நமோத॑4ராயை தி॒3ஶே யாஶ்ச॑ தே॒3வதா॑ ஏ॒தஸ்யாம்॒ ப்ரதி॑வஸந்த்யே॒ தாப்4ய॑ஶ்ச॒ நம:॑ ।
ஓம் நமோவாந்த॒ராயை॑ தி॒3ஶே யாஶ்ச॑ தே॒3வதா॑ ஏ॒தஸ்யாம்॒ ப்ரதி॑வஸந்த்யே॒ தாப்4ய॑ஶ்ச॒ நம:॑ ।

முநி நமஸ்கார:
நமோ க3ங்கா3 யமுநயோர்-மத்4யே யே॑ வஸ॒ந்தி॒ தே மே ப்ரஸந்நாத்மாந ஶ்சிரஂஜீவிதம் வ॑ர்த4ய॒ந்தி॒ நமோ க3ங்கா3 யமுநயோர்-முநி॑ப்4யஶ்ச॒ நமோ நமோ க3ங்கா3 யமுநயோர்-முநி॑ப்4யஶ்ச॒ ந॑ம: ॥

ஸந்த்4யாதே3வதா நமஸ்கார:
ஸந்த்4யா॑யை॒ நம:॑ । ஸாவி॑த்ர்யை॒ நம:॑ । கா3ய॑த்ர்யை॒ நம:॑ । ஸர॑ஸ்வத்யை॒ நம:॑ । ஸர்வா॑ப்4யோ தே॒3வதா॑ப்4யோ॒ நம:॑ । தே॒3வேப்4யோ॒ நம:॑ । ருஷி॑ப்4யோ॒ நம:॑ । முநி॑ப்4யோ॒ நம:॑ । கு3ரு॑ப்4யோ॒ நம:॑ । பித்ரு॑ப்4யோ॒ நம:॑ । காமோகார்ஷீ᳚ ர்நமோ॒ நம: । மந்யு ரகார்ஷீ᳚ ர்நமோ॒ நம: । ப்ருதி2வ்யாபஸ்தே॒ஜோ வாயு॑ராகா॒ஶாத் நம: ॥ (தை. அர. 2.18.52)

ஓம் நமோ ப43வதே வாஸு॑தே3வா॒ய । யா॒க்3ம் ஸதா॑3 ஸர்வபூ4தா॒நி॒ ச॒ராணி॑ ஸ்தா2வ॒ராணி॑ ச । ஸா॒யம்॒ ப்ரா॒த ர்ந॑மஸ்ய॒ந்தி॒ ஸா॒ மா॒ ஸந்த்4யா॑பி4ரக்ஷது ॥

ஶிவாய விஷ்ணுரூபாய ஶிவரூபாய விஷ்ணவே ।
ஶிவஸ்ய ஹ்ருத3யம் விஷ்ணுர்விஷ்ணோஶ்ச ஹ்ருத3யம் ஶிவ: ॥
யதா2 ஶிவமயோ விஷ்ணுரேவம் விஷ்ணுமய: ஶிவ: ।
யதா2ந்தரம் ந பஶ்யாமி ததா2 மே ஸ்வஸ்திராயுஷி ॥
நமோ ப்3ரஹ்மண்ய தே3வாய கோ3 ப்3ராஹ்மண ஹிதாய ச ।
ஜக3த்3தி4தாய க்ருஷ்ணாய கோ3விந்தா3ய நமோ நம: ॥

கா3யத்ரீ உத்3வாஸந (ப்ரஸ்தா2நம்)
உ॒த்தமே॑ ஶிக॑2ரே ஜா॒தே॒ பூ॒4ம்யாம் ப॑ர்வத॒மூர்த॑2நி । ப்3ரா॒ஹ்மணே᳚ப்4யோப்4ய॑நு ஜ்ஞா॒தா॒ க॒3ச்சதே॑3வி ய॒தா2ஸு॑க2ம் । ஸ்துதோ மயா வரதா3 வே॑த3மா॒தா॒ ப்ரசோத3யந்தீ பவநே᳚ த்3விஜா॒தா । ஆயு: ப்ருதி2வ்யாம் த்3ரவிணம் ப்3ர॑ஹ்மவ॒ர்ச॒ஸம்॒ மஹ்யம் த3த்வா ப்ரஜாதும் ப்3ர॑ஹ்மலோ॒கம் ॥ (மஹாநாராயண உபநிஷத்)

43வந்நமஸ்கார:
நமோஸ்த்வநந்தாய ஸஹஸ்ரமூர்தயே ஸஹஸ்ர பாதா3க்ஷி ஶிரோரு பா3ஹவே ।
ஸஹஸ்ர நாம்நே புருஷாய ஶாஶ்வதே ஸஹஸ்ரகோடீ யுக3 தா4ரிணே நம: ॥

பூ4ம்யாகாஶாபி4 வந்த3நம்
இ॒த3ம் த்3யா॑வா ப்ருதி॒2வீ ஸ॒த்யம॑ஸ்து॒ । பித॒ர்-மாதர்யதி॒3 ஹோப॑ ப்3ரு॒வேவாம்᳚ ।
பூ॒4தம் தே॒3வாநா॑ மவமே அவோ॑பி4: । வித்3யா மே॒ஷம் வ்ரு॒ஜிநம்॑ ஜீ॒ரதா॑3நும் ॥

ஆகாஶாத்-பதிதம் தோயம் யதா2 க3ச்ச2தி ஸாக3ரம் ।
ஸர்வதே3வ நமஸ்கார: கேஶவம் ப்ரதிக3ச்ச2தி ॥
ஶ்ரீ கேஶவம் ப்ரதிக3ச்ச2த்யோந்நம இதி ।

ஸர்வவேதே3ஷு யத்புண்யம் । ஸர்வதீர்தே2ஷு யத்ப2லம் ।
தத்ப2லம் புருஷ ஆப்நோதி ஸ்துத்வாதே3வம் ஜநார்த4நம் ॥
ஸ்துத்வாதே3வம் ஜநார்த4ந ஓம் நம இதி ॥
வாஸநாத்3-வாஸுதே3வஸ்ய வாஸிதம் தே ஜயத்ரயம் ।
ஸர்வபூ4த நிவாஸோஸி ஶ்ரீவாஸுதே3வ நமோஸ்துதே ॥
ஶ்ரீ வாஸுதே3வ நமோஸ்துதே ஓம் நம இதி ।

அபி4வாத:3 (ப்ரவர)
சதுஸ்ஸாக3ர பர்யந்தம் கோ3 ப்3ராஹ்மணேப்4ய: ஶுப4ம் ப4வது । … ப்ரவராந்வித … கோ3த்ர: … ஸூத்ர: … ஶாகா2த்4யாயீ … அஹம் போ4 அபி4வாத3யே ॥

ஈஶ்வரார்பணம்
காயேந வாசா மநஸேந்த்3ரியைர்வா । பு3த்3த்4யாத்மநா வா ப்ரக்ருதே ஸ்ஸ்வபா4வாத் ।
கரோமி யத்3யத்-ஸகலம் பரஸ்மை ஶ்ரீமந்நாராயணாயேதி ஸமர்பயாமி ॥
ஹரி: ஓம் தத்ஸத் । தத்ஸர்வம் ஶ்ரீ பரமேஶ்வரார்பணமஸ்து ।

********

Also Read:

Leave a Comment