[സംക്ഷേപ രാമായണമ്] ᐈ Sankshepa Ramayanam Lyrics In Malayalam Pdf

Sankshepa Ramayanam Stotram Lyrics In Malayalam തപസ്സ്വാധ്യായനിരതം തപസ്വീ വാഗ്വിദാം വരമ് ।നാരദം പരിപപ്രച്ഛ വാല്മീകിര്മുനിപുംഗവമ് ॥ 1 ॥ കോഽന്വസ്മിന്സാംപ്രതം ലോകേ ഗുണവാന് കശ്ച വീര്യവാന് ।ധര്മജ്ഞശ്ച കൃതജ്ഞശ്ച സത്യവാക്യോ ദൃഢവ്രതഃ ॥ 2 ॥ ചാരിത്രേണ ച കോ യുക്തഃ സര്വഭൂതേഷു കോ ഹിതഃ ।വിദ്വാന് കഃ കഃ സമര്ഥശ്ച കശ്ചൈകപ്രിയദര്ശനഃ ॥ 3 ॥ ആത്മവാന് കോ ജിതക്രോധോ ദ്യുതിമാന് കോഽനസൂയകഃ ।കസ്യ ബിഭ്യതി ദേവാശ്ച ജാതരോഷസ്യ സംയുഗേ ॥ 4 … Read more