[సంక్షేప రామాయణం] ᐈ Sankshepa Ramayanam Lyrics In Telugu Pdf

Sankshepa Ramayanam Stotram Lyrics In Telugu తపస్స్వాధ్యాయనిరతం తపస్వీ వాగ్విదాం వరం ।నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవం ॥ 1 ॥ కోఽన్వస్మిన్సాంప్రతం లోకే గుణవాన్ కశ్చ వీర్యవాన్ ।ధర్మజ్ఞశ్చ కృతజ్ఞశ్చ సత్యవాక్యో దృఢవ్రతః ॥ 2 ॥ చారిత్రేణ చ కో యుక్తః సర్వభూతేషు కో హితః ।విద్వాన్ కః కః సమర్థశ్చ కశ్చైకప్రియదర్శనః ॥ 3 ॥ ఆత్మవాన్ కో జితక్రోధో ద్యుతిమాన్ కోఽనసూయకః ।కస్య బిభ్యతి దేవాశ్చ జాతరోషస్య సంయుగే ॥ 4 … Read more

[संक्षेप रामायणम्] ᐈ Sankshepa Ramayanam Lyrics In Hindi/Sanskrit Pdf

Sankshepa Ramayanam Stotram Lyrics In Hindi/Sanskrit तपस्स्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरम् ।नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् ॥ 1 ॥ कोऽन्वस्मिन्साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् ।धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः ॥ 2 ॥ चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः ।विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः ॥ 3 ॥ आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् कोऽनसूयकः ।कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे ॥ 4 … Read more

[Sankshepa Ramayanam] ᐈ Lyrics In English Pdf

Sankshepa Ramayanam Stotram Lyrics In English tapassvaadhyaayaniratam tapasvee vaagvidaam varam ।naaradam paripaprachcha vaalmeekirmunipumgavam ॥ 1 ॥ ko.anvasminsaampratam loke gunavaan kashcha veeryavaan ।dharmajjhnashcha krritajjhnashcha satyavaakyo drridhavratah ॥ 2 ॥ chaaritrena cha ko yuktah sarvabhooteshhu ko hitah ।vidvaan kah kah samarthashcha kashchaikapriyadarshanah ॥ 3 ॥ aatmavaan ko jitakrodho dyutimaan ko.anasooyakah ।kasya bibhyati devaashcha jaataroshhasya samyuge ॥ 4 … Read more

[সংক্ষেপ রামাযণম্] ᐈ Sankshepa Ramayanam Lyrics In Bengali Pdf

Sankshepa Ramayanam Stotram Lyrics In Bengali তপস্স্বাধ্যাযনিরতং তপস্বী বাগ্বিদাং বরম্ ।নারদং পরিপপ্রচ্ছ বাল্মীকির্মুনিপুংগবম্ ॥ 1 ॥ কোঽন্বস্মিন্সাংপ্রতং লোকে গুণবান্ কশ্চ বীর্যবান্ ।ধর্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ সত্যবাক্যো দৃঢব্রতঃ ॥ 2 ॥ চারিত্রেণ চ কো যুক্তঃ সর্বভূতেষু কো হিতঃ ।বিদ্বান্ কঃ কঃ সমর্থশ্চ কশ্চৈকপ্রিযদর্শনঃ ॥ 3 ॥ আত্মবান্ কো জিতক্রোধো দ্যুতিমান্ কোঽনসূযকঃ ।কস্য বিভ্যতি দেবাশ্চ জাতরোষস্য সংযুগে ॥ 4 … Read more

[ସଂକ୍ଷେପ ରାମାଯଣମ୍] ᐈ Sankshepa Ramayanam Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Sankshepa Ramayanam Stotram Lyrics In Oriya/Odia ତପସ୍ସ୍ଵାଧ୍ଯାଯନିରତଂ ତପସ୍ଵୀ ଵାଗ୍ଵିଦାଂ ଵରମ୍ ।ନାରଦଂ ପରିପପ୍ରଚ୍ଛ ଵାଲ୍ମୀକିର୍ମୁନିପୁଂଗଵମ୍ ॥ 1 ॥ କୋଽନ୍ଵସ୍ମିନ୍ସାଂପ୍ରତଂ ଲୋକେ ଗୁଣଵାନ୍ କଶ୍ଚ ଵୀର୍ଯଵାନ୍ ।ଧର୍ମଜ୍ଞଶ୍ଚ କୃତଜ୍ଞଶ୍ଚ ସତ୍ଯଵାକ୍ଯୋ ଦୃଢଵ୍ରତଃ ॥ 2 ॥ ଚାରିତ୍ରେଣ ଚ କୋ ଯୁକ୍ତଃ ସର୍ଵଭୂତେଷୁ କୋ ହିତଃ ।ଵିଦ୍ଵାନ୍ କଃ କଃ ସମର୍ଥଶ୍ଚ କଶ୍ଚୈକପ୍ରିଯଦର୍ଶନଃ ॥ 3 ॥ ଆତ୍ମଵାନ୍ କୋ ଜିତକ୍ରୋଧୋ ଦ୍ଯୁତିମାନ୍ କୋଽନସୂଯକଃ ।କସ୍ଯ ବିଭ୍ଯତି ଦେଵାଶ୍ଚ ଜାତରୋଷସ୍ଯ ସଂଯୁଗେ ॥ 4 … Read more

[સંક્ષેપ રામાયણમ્] ᐈ Sankshepa Ramayanam Lyrics In Gujarati Pdf

Sankshepa Ramayanam Stotram Lyrics In Gujarati તપસ્સ્વાધ્યાયનિરતં તપસ્વી વાગ્વિદાં વરમ્ ।નારદં પરિપપ્રચ્છ વાલ્મીકિર્મુનિપુંગવમ્ ॥ 1 ॥ કોઽન્વસ્મિન્સાંપ્રતં લોકે ગુણવાન્ કશ્ચ વીર્યવાન્ ।ધર્મજ્ઞશ્ચ કૃતજ્ઞશ્ચ સત્યવાક્યો દૃઢવ્રતઃ ॥ 2 ॥ ચારિત્રેણ ચ કો યુક્તઃ સર્વભૂતેષુ કો હિતઃ ।વિદ્વાન્ કઃ કઃ સમર્થશ્ચ કશ્ચૈકપ્રિયદર્શનઃ ॥ 3 ॥ આત્મવાન્ કો જિતક્રોધો દ્યુતિમાન્ કોઽનસૂયકઃ ।કસ્ય બિભ્યતિ દેવાશ્ચ જાતરોષસ્ય સંયુગે ॥ 4 … Read more

[സംക്ഷേപ രാമായണമ്] ᐈ Sankshepa Ramayanam Lyrics In Malayalam Pdf

Sankshepa Ramayanam Stotram Lyrics In Malayalam തപസ്സ്വാധ്യായനിരതം തപസ്വീ വാഗ്വിദാം വരമ് ।നാരദം പരിപപ്രച്ഛ വാല്മീകിര്മുനിപുംഗവമ് ॥ 1 ॥ കോഽന്വസ്മിന്സാംപ്രതം ലോകേ ഗുണവാന് കശ്ച വീര്യവാന് ।ധര്മജ്ഞശ്ച കൃതജ്ഞശ്ച സത്യവാക്യോ ദൃഢവ്രതഃ ॥ 2 ॥ ചാരിത്രേണ ച കോ യുക്തഃ സര്വഭൂതേഷു കോ ഹിതഃ ।വിദ്വാന് കഃ കഃ സമര്ഥശ്ച കശ്ചൈകപ്രിയദര്ശനഃ ॥ 3 ॥ ആത്മവാന് കോ ജിതക്രോധോ ദ്യുതിമാന് കോഽനസൂയകഃ ।കസ്യ ബിഭ്യതി ദേവാശ്ച ജാതരോഷസ്യ സംയുഗേ ॥ 4 … Read more

[ಸಂಕ್ಷೇಪ ರಾಮಾಯಣಂ] ᐈ Sankshepa Ramayanam Lyrics In Kannada Pdf

Sankshepa Ramayanam Stotram Lyrics In Kannada ತಪಸ್ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯನಿರತಂ ತಪಸ್ವೀ ವಾಗ್ವಿದಾಂ ವರಂ ।ನಾರದಂ ಪರಿಪಪ್ರಚ್ಛ ವಾಲ್ಮೀಕಿರ್ಮುನಿಪುಂಗವಂ ॥ 1 ॥ ಕೋಽನ್ವಸ್ಮಿನ್ಸಾಂಪ್ರತಂ ಲೋಕೇ ಗುಣವಾನ್ ಕಶ್ಚ ವೀರ್ಯವಾನ್ ।ಧರ್ಮಜ್ಞಶ್ಚ ಕೃತಜ್ಞಶ್ಚ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯೋ ದೃಢವ್ರತಃ ॥ 2 ॥ ಚಾರಿತ್ರೇಣ ಚ ಕೋ ಯುಕ್ತಃ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಕೋ ಹಿತಃ ।ವಿದ್ವಾನ್ ಕಃ ಕಃ ಸಮರ್ಥಶ್ಚ ಕಶ್ಚೈಕಪ್ರಿಯದರ್ಶನಃ ॥ 3 ॥ ಆತ್ಮವಾನ್ ಕೋ ಜಿತಕ್ರೋಧೋ ದ್ಯುತಿಮಾನ್ ಕೋಽನಸೂಯಕಃ ।ಕಸ್ಯ ಬಿಭ್ಯತಿ ದೇವಾಶ್ಚ ಜಾತರೋಷಸ್ಯ ಸಂಯುಗೇ ॥ 4 … Read more

[ஸங்க்ஷேப ராமாயணம்] ᐈ Sankshepa Ramayanam Lyrics In Tamil Pdf

Sankshepa Ramayanam Stotram Lyrics In Tamil தபஸ்ஸ்வாத்4யாயநிரதம் தபஸ்வீ வாக்3விதா3ம் வரம் ।நாரத3ம் பரிபப்ரச்ச2 வால்மீகிர்முநிபுங்க3வம் ॥ 1 ॥ கோந்வஸ்மிந்ஸாம்ப்ரதம் லோகே கு3ணவாந் கஶ்ச வீர்யவாந் ।த4ர்மஜ்ஞஶ்ச க்ருதஜ்ஞஶ்ச ஸத்யவாக்யோ த்3ருட4வ்ரத: ॥ 2 ॥ சாரித்ரேண ச கோ யுக்த: ஸர்வபூ4தேஷு கோ ஹித: ।வித்3வாந் க: க: ஸமர்த2ஶ்ச கஶ்சைகப்ரியத3ர்ஶந: ॥ 3 ॥ ஆத்மவாந் கோ ஜிதக்ரோதோ4 த்3யுதிமாந் கோநஸூயக: ।கஸ்ய பி3ப்4யதி தே3வாஶ்ச ஜாதரோஷஸ்ய ஸம்யுகே3 ॥ 4 ॥ ஏததி3ச்சா2ம்யஹம் ஶ்ரோதும் … Read more