[સરસ્વતી અષ્ટોત્તર શત નામાવળિ] ᐈ Saraswati Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Gujarati Pdf

Saraswati Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Gujarati ઓં શ્રી સરસ્વત્યૈ નમઃઓં મહાભદ્રાયૈ નમઃઓં મહમાયાયૈ નમઃઓં વરપ્રદાયૈ નમઃઓં શ્રીપ્રદાયૈ નમઃઓં પદ્મનિલયાયૈ નમઃઓં પદ્માક્ષ્યૈ નમઃઓં પદ્મવક્ત્રાયૈ નમઃઓં શિવાનુજાયૈ નમઃઓં પુસ્તકભૃતે નમઃઓં જ્ઞાનમુદ્રાયૈ નમઃ ॥10 ॥ઓં રમાયૈ નમઃઓં પરાયૈ નમઃઓં કામરૂપિણ્યૈ નમઃઓં મહા વિદ્યાયૈ નમઃઓં મહાપાતક નાશિન્યૈ નમઃઓં મહાશ્રયાયૈ નમઃઓં માલિન્યૈ નમઃઓં મહાભોગાયૈ નમઃઓં મહાભુજાયૈ નમઃઓં મહાભાગ્યાયૈ નમઃ ॥ … Read more