[સરસ્વતી અષ્ટોત્તર શત નામાવળિ] ᐈ Saraswati Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Gujarati Pdf

Saraswati Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Gujarati

ઓં શ્રી સરસ્વત્યૈ નમઃ
ઓં મહાભદ્રાયૈ નમઃ
ઓં મહમાયાયૈ નમઃ
ઓં વરપ્રદાયૈ નમઃ
ઓં શ્રીપ્રદાયૈ નમઃ
ઓં પદ્મનિલયાયૈ નમઃ
ઓં પદ્માક્ષ્યૈ નમઃ
ઓં પદ્મવક્ત્રાયૈ નમઃ
ઓં શિવાનુજાયૈ નમઃ
ઓં પુસ્તકભૃતે નમઃ
ઓં જ્ઞાનમુદ્રાયૈ નમઃ ॥10 ॥
ઓં રમાયૈ નમઃ
ઓં પરાયૈ નમઃ
ઓં કામરૂપિણ્યૈ નમઃ
ઓં મહા વિદ્યાયૈ નમઃ
ઓં મહાપાતક નાશિન્યૈ નમઃ
ઓં મહાશ્રયાયૈ નમઃ
ઓં માલિન્યૈ નમઃ
ઓં મહાભોગાયૈ નમઃ
ઓં મહાભુજાયૈ નમઃ
ઓં મહાભાગ્યાયૈ નમઃ ॥ 20 ॥
ઓં મહોત્સાહાયૈ નમઃ
ઓં દિવ્યાંગાયૈ નમઃ
ઓં સુરવંદિતાયૈ નમઃ
ઓં મહાકાળ્યૈ નમઃ
ઓં મહાકારાયૈ નમઃ
ઓં મહાપાશાયૈ નમઃ
ઓં મહાંકુશાયૈ નમઃ
ઓં પીતાયૈ નમઃ
ઓં વિમલાયૈ નમઃ
ઓં વિશ્વાયૈ નમઃ ॥ 30 ॥
ઓં વિદ્યુન્માલાયૈ નમઃ
ઓં વૈષ્ણવ્યૈ નમઃ
ઓં ચંદ્રિકાયૈ નમઃ
ઓં ચંદ્રવદનાયૈ નમઃ
ઓં ચંદ્રલેખાવિભૂષિતાયૈ નમઃ
ઓં સાવિત્ર્યૈ નમઃ
ઓં સુરસાયૈ નમઃ
ઓં દેવ્યૈ નમઃ
ઓં દિવ્યાલંકાર ભૂષિતાયૈ નમઃ
ઓં વાગ્દેવ્યૈ નમઃ ॥ 40 ॥
ઓં વસુધાયૈ નમઃ
ઓં તીવ્રાયૈ નમઃ
ઓં મહાભદ્રાયૈ નમઃ
ઓં મહાબલાયૈ નમઃ
ઓં ભોગદાયૈ નમઃ
ઓં ભારત્યૈ નમઃ
ઓં ભામાયૈ નમઃ
ઓં ગોવિંદાયૈ નમઃ
ઓં ગોમત્યૈ નમઃ
ઓં શિવાયૈ નમઃ ॥ 50 ॥
ઓં જટિલાયૈ નમઃ
ઓં વિંધ્યવાસિન્યૈ નમઃ
ઓં વિંધ્યાચલ વિરાજિતાયૈ નમઃ
ઓં ચંડિકાયૈ નમઃ
ઓં વૈષ્ણવ્યૈ નમઃ
ઓં બ્રાહ્મ્યૈ નમઃ
ઓં બ્રહ્મજ્ઞાનૈકસાધનાયૈ નમઃ
ઓં સૌદામિન્યૈ નમઃ
ઓં સુધામૂર્તયે નમઃ
ઓં સુભદ્રાયૈ નમઃ ॥ 60 ॥
ઓં સુરપૂજિતાયૈ નમઃ
ઓં સુવાસિન્યૈ નમઃ
ઓં સુનાસાયૈ નમઃ
ઓં વિનિદ્રાયૈ નમઃ
ઓં પદ્મલોચનાયૈ નમઃ
ઓં વિદ્યારૂપાયૈ નમઃ
ઓં વિશાલાક્ષ્યૈ નમઃ
ઓં બ્રહ્માજાયાયૈ નમઃ
ઓં મહાફલાયૈ નમઃ
ઓં ત્રયીમૂર્તયે નમઃ ॥ 70 ॥
ઓં ત્રિકાલજ્ઞાયૈ નમઃ
ઓં ત્રિગુણાયૈ નમઃ
ઓં શાસ્ત્રરૂપિણ્યૈ નમઃ
ઓં શુંભાસુર પ્રમથિન્યૈ નમઃ
ઓં શુભદાયૈ નમઃ
ઓં સર્વાત્મિકાયૈ નમઃ
ઓં રક્ત બીજનિહંત્ર્યૈ નમઃ
ઓં ચામુંડાયૈ નમઃ
ઓં અંબિકાયૈ નમઃ
ઓં મુંડકાય પ્રહરણાયૈ નમઃ ॥ 80 ॥
ઓં ધૂમ્રલોચનમર્દિન્યૈ નમઃ
ઓં સર્વદેવસ્તુતાયૈ નમઃ
ઓં સૌમ્યાયૈ નમઃ
ઓં સુરાસુર નમસ્કૃતાયૈ નમઃ
ઓં કાળરાત્ર્યૈ નમઃ
ઓં કળાધરાયૈ નમઃ
ઓં રૂપસૌભાગ્યદાયિન્યૈ નમઃ
ઓં વાગ્દેવ્યૈ નમઃ
ઓં વરારોહાયૈ નમઃ
ઓં વારાહ્યૈ નમઃ ॥ 90 ॥
ઓં વારિજાસનાયૈ નમઃ
ઓં ચિત્રાંબરાયૈ નમઃ
ઓં ચિત્રગંધાયૈ નમઃ
ઓં ચિત્રમાલ્ય વિભૂષિતાયૈ નમઃ
ઓં કાંતાયૈ નમઃ
ઓં કામપ્રદાયૈ નમઃ
ઓં વંદ્યાયૈ નમઃ
ઓં વિદ્યાધર સુપૂજિતાયૈ નમઃ
ઓં શ્વેતાનનાયૈ નમઃ
ઓં નીલભુજાયૈ નમઃ ॥ 100 ॥
ઓં ચતુર્વર્ગ ફલપ્રદાયૈ નમઃ
ઓં ચતુરાનન સામ્રાજ્યૈ નમઃ
ઓં રક્ત મધ્યાયૈ નમઃ
ઓં નિરંજનાયૈ નમઃ
ઓં હંસાસનાયૈ નમઃ
ઓં નીલંજંઘાયૈ નમઃ
ઓં શ્રી પ્રદાયૈ નમઃ
ઓં બ્રહ્મવિષ્ણુ શિવાત્મિકાયૈ નમઃ ॥ 108 ॥

ઇત્સ્ શ્રી સરસ્વત્યષ્ટોત્તર શતનામાવળીસ્સમપ્તા ॥

********

Leave a Comment