[സരസ്വതീ സ്തോത്രമ്] ᐈ Saraswati Stotram Lyrics In Malayalam Pdf

Saraswati Stotram Lyrics In Malayalam യാ കുംദേംദു തുഷാരഹാരധവളാ യാ ശുഭ്രവസ്ത്രാവൃതായാ വീണാവരദംഡമംഡിതകരാ യാ ശ്വേതപദ്മാസനാ ।യാ ബ്രഹ്മാച്യുത ശംകരപ്രഭൃതിഭിര്ദേവൈസ്സദാ പൂജിതാസാ മാം പാതു സരസ്വതീ ഭഗവതീ നിശ്ശേഷജാഡ്യാപഹാ ॥ 1 ॥ ദോര്ഭിര്യുക്താ ചതുര്ഭിഃ സ്ഫടികമണിനിഭൈ രക്ഷമാലാംദധാനാഹസ്തേനൈകേന പദ്മം സിതമപിച ശുകം പുസ്തകം ചാപരേണ ।ഭാസാ കുംദേംദുശംഖസ്ഫടികമണിനിഭാ ഭാസമാനാzസമാനാസാ മേ വാഗ്ദേവതേയം നിവസതു വദനേ സര്വദാ സുപ്രസന്നാ ॥ 2 ॥ സുരാസുരൈസ്സേവിതപാദപംകജാ കരേ വിരാജത്കമനീയപുസ്തകാ ।വിരിംചിപത്നീ കമലാസനസ്ഥിതാ സരസ്വതീ നൃത്യതു വാചി മേ … Read more