[സരസ്വതീ സ്തോത്രമ്] ᐈ Saraswati Stotram Lyrics In Malayalam Pdf

Saraswati Stotram Lyrics In Malayalam

യാ കുംദേംദു തുഷാരഹാരധവളാ യാ ശുഭ്രവസ്ത്രാവൃതാ
യാ വീണാവരദംഡമംഡിതകരാ യാ ശ്വേതപദ്മാസനാ ।
യാ ബ്രഹ്മാച്യുത ശംകരപ്രഭൃതിഭിര്ദേവൈസ്സദാ പൂജിതാ
സാ മാം പാതു സരസ്വതീ ഭഗവതീ നിശ്ശേഷജാഡ്യാപഹാ ॥ 1 ॥

ദോര്ഭിര്യുക്താ ചതുര്ഭിഃ സ്ഫടികമണിനിഭൈ രക്ഷമാലാംദധാനാ
ഹസ്തേനൈകേന പദ്മം സിതമപിച ശുകം പുസ്തകം ചാപരേണ ।
ഭാസാ കുംദേംദുശംഖസ്ഫടികമണിനിഭാ ഭാസമാനാzസമാനാ
സാ മേ വാഗ്ദേവതേയം നിവസതു വദനേ സര്വദാ സുപ്രസന്നാ ॥ 2 ॥

സുരാസുരൈസ്സേവിതപാദപംകജാ കരേ വിരാജത്കമനീയപുസ്തകാ ।
വിരിംചിപത്നീ കമലാസനസ്ഥിതാ സരസ്വതീ നൃത്യതു വാചി മേ സദാ ॥ 3 ॥

സരസ്വതീ സരസിജകേസരപ്രഭാ തപസ്വിനീ സിതകമലാസനപ്രിയാ ।
ഘനസ്തനീ കമലവിലോലലോചനാ മനസ്വിനീ ഭവതു വരപ്രസാദിനീ ॥ 4 ॥

സരസ്വതി നമസ്തുഭ്യം വരദേ കാമരൂപിണി ।
വിദ്യാരംഭം കരിഷ്യാമി സിദ്ധിര്ഭവതു മേ സദാ ॥ 5 ॥

സരസ്വതി നമസ്തുഭ്യം സര്വദേവി നമോ നമഃ ।
ശാംതരൂപേ ശശിധരേ സര്വയോഗേ നമോ നമഃ ॥ 6 ॥

നിത്യാനംദേ നിരാധാരേ നിഷ്കളായൈ നമോ നമഃ ।
വിദ്യാധരേ വിശാലാക്ഷി ശുദ്ധജ്ഞാനേ നമോ നമഃ ॥ 7 ॥

ശുദ്ധസ്ഫടികരൂപായൈ സൂക്ഷ്മരൂപേ നമോ നമഃ ।
ശബ്ദബ്രഹ്മി ചതുര്ഹസ്തേ സര്വസിദ്ധ്യൈ നമോ നമഃ ॥ 8 ॥

മുക്താലംകൃത സര്വാംഗ്യൈ മൂലാധാരേ നമോ നമഃ ।
മൂലമംത്രസ്വരൂപായൈ മൂലശക്ത്യൈ നമോ നമഃ ॥ 9 ॥

മനോന്മനി മഹാഭോഗേ വാഗീശ്വരി നമോ നമഃ ।
വാഗ്മ്യൈ വരദഹസ്തായൈ വരദായൈ നമോ നമഃ ॥ 10 ॥

വേദായൈ വേദരൂപായൈ വേദാംതായൈ നമോ നമഃ ।
ഗുണദോഷവിവര്ജിന്യൈ ഗുണദീപ്ത്യൈ നമോ നമഃ ॥ 11 ॥

സര്വജ്ഞാനേ സദാനംദേ സര്വരൂപേ നമോ നമഃ ।
സംപന്നായൈ കുമാര്യൈ ച സര്വജ്ഞേ തേ നമോ നമഃ ॥ 12 ॥

യോഗാനാര്യ ഉമാദേവ്യൈ യോഗാനംദേ നമോ നമഃ ।
ദിവ്യജ്ഞാന ത്രിനേത്രായൈ ദിവ്യമൂര്ത്യൈ നമോ നമഃ ॥ 13 ॥

അര്ധചംദ്രജടാധാരി ചംദ്രബിംബേ നമോ നമഃ ।
ചംദ്രാദിത്യജടാധാരി ചംദ്രബിംബേ നമോ നമഃ ॥ 14 ॥

അണുരൂപേ മഹാരൂപേ വിശ്വരൂപേ നമോ നമഃ ।
അണിമാദ്യഷ്ടസിദ്ധായൈ ആനംദായൈ നമോ നമഃ ॥ 15 ॥

ജ്ഞാന വിജ്ഞാന രൂപായൈ ജ്ഞാനമൂര്തേ നമോ നമഃ ।
നാനാശാസ്ത്ര സ്വരൂപായൈ നാനാരൂപേ നമോ നമഃ ॥ 16 ॥

പദ്മജാ പദ്മവംശാ ച പദ്മരൂപേ നമോ നമഃ ।
പരമേഷ്ഠ്യൈ പരാമൂര്ത്യൈ നമസ്തേ പാപനാശിനീ ॥ 17 ॥

മഹാദേവ്യൈ മഹാകാള്യൈ മഹാലക്ഷ്മ്യൈ നമോ നമഃ ।
ബ്രഹ്മവിഷ്ണുശിവായൈ ച ബ്രഹ്മനാര്യൈ നമോ നമഃ ॥ 18 ॥

കമലാകരപുഷ്പാ ച കാമരൂപേ നമോ നമഃ ।
കപാലികര്മദീപ്തായൈ കര്മദായൈ നമോ നമഃ ॥ 19 ॥

സായം പ്രാതഃ പഠേന്നിത്യം ഷണ്മാസാത്സിദ്ധിരുച്യതേ ।
ചോരവ്യാഘ്രഭയം നാസ്തി പഠതാം ശൃണ്വതാമപി ॥ 20 ॥

ഇത്ഥം സരസ്വതീ സ്തോത്രമഗസ്ത്യമുനി വാചകമ് ।
സര്വസിദ്ധികരം നൄണാം സര്വപാപപ്രണാശനമ് ॥ 21 ॥

********

Leave a Comment