[ஸரஸ்வதீ ஸ்தோத்ரம்] ᐈ Saraswati Stotram Lyrics In Tamil Pdf

Saraswati Stotram Lyrics In Tamil யா குந்தே3ந்து3 துஷாரஹாரத4வல்தா3 யா ஶுப்4ரவஸ்த்ராவ்ருதாயா வீணாவரத3ண்ட3மண்டி3தகரா யா ஶ்வேதபத்3மாஸநா ।யா ப்3ரஹ்மாச்யுத ஶங்கரப்ரப்4ருதிபி4ர்தே3வைஸ்ஸதா3 பூஜிதாஸா மாம் பாது ஸரஸ்வதீ ப4க3வதீ நிஶ்ஶேஷஜாட்3யாபஹா ॥ 1 ॥ தோ3ர்பி4ர்யுக்தா சதுர்பி4: ஸ்ப2டிகமணிநிபை4 ரக்ஷமாலாந்த3தா4நாஹஸ்தேநைகேந பத்3மம் ஸிதமபிச ஶுகம் புஸ்தகம் சாபரேண ।பா4ஸா குந்தே3ந்து3ஶங்க3ஸ்ப2டிகமணிநிபா4 பா4ஸமாநாzஸமாநாஸா மே வாக்3தே3வதேயம் நிவஸது வத3நே ஸர்வதா3 ஸுப்ரஸந்நா ॥ 2 ॥ ஸுராஸுரைஸ்ஸேவிதபாத3பங்கஜா கரே விராஜத்கமநீயபுஸ்தகா ।விரிஞ்சிபத்நீ கமலாஸநஸ்தி2தா ஸரஸ்வதீ ந்ருத்யது வாசி மே ஸதா3 ॥ 3 ॥ ஸரஸ்வதீ ஸரஸிஜகேஸரப்ரபா4 தபஸ்விநீ ஸிதகமலாஸநப்ரியா … Read more