[ஸரஸ்வதீ ஸ்தோத்ரம்] ᐈ Saraswati Stotram Lyrics In Tamil Pdf

Saraswati Stotram Lyrics In Tamil

யா குந்தே3ந்து3 துஷாரஹாரத4வல்தா3 யா ஶுப்4ரவஸ்த்ராவ்ருதா
யா வீணாவரத3ண்ட3மண்டி3தகரா யா ஶ்வேதபத்3மாஸநா ।
யா ப்3ரஹ்மாச்யுத ஶங்கரப்ரப்4ருதிபி4ர்தே3வைஸ்ஸதா3 பூஜிதா
ஸா மாம் பாது ஸரஸ்வதீ ப43வதீ நிஶ்ஶேஷஜாட்3யாபஹா ॥ 1 ॥

தோ3ர்பி4ர்யுக்தா சதுர்பி4: ஸ்ப2டிகமணிநிபை4 ரக்ஷமாலாந்த3தா4நா
ஹஸ்தேநைகேந பத்3மம் ஸிதமபிச ஶுகம் புஸ்தகம் சாபரேண ।
பா4ஸா குந்தே3ந்து3ஶங்க3ஸ்ப2டிகமணிநிபா4 பா4ஸமாநாzஸமாநா
ஸா மே வாக்3தே3வதேயம் நிவஸது வத3நே ஸர்வதா3 ஸுப்ரஸந்நா ॥ 2 ॥

ஸுராஸுரைஸ்ஸேவிதபாத3பங்கஜா கரே விராஜத்கமநீயபுஸ்தகா ।
விரிஞ்சிபத்நீ கமலாஸநஸ்தி2தா ஸரஸ்வதீ ந்ருத்யது வாசி மே ஸதா3 ॥ 3 ॥

ஸரஸ்வதீ ஸரஸிஜகேஸரப்ரபா4 தபஸ்விநீ ஸிதகமலாஸநப்ரியா ।
4நஸ்தநீ கமலவிலோலலோசநா மநஸ்விநீ ப4வது வரப்ரஸாதி3நீ ॥ 4 ॥

ஸரஸ்வதி நமஸ்துப்4யம் வரதே3 காமரூபிணி ।
வித்3யாரம்ப4ம் கரிஷ்யாமி ஸித்3தி4ர்ப4வது மே ஸதா3 ॥ 5 ॥

ஸரஸ்வதி நமஸ்துப்4யம் ஸர்வதே3வி நமோ நம: ।
ஶாந்தரூபே ஶஶித4ரே ஸர்வயோகே3 நமோ நம: ॥ 6 ॥

நித்யாநந்தே3 நிராதா4ரே நிஷ்கல்தா3யை நமோ நம: ।
வித்3யாத4ரே விஶாலாக்ஷி ஶுத்3தஜ4்ஞாநே நமோ நம: ॥ 7 ॥

ஶுத்34ஸ்ப2டிகரூபாயை ஸூக்ஷ்மரூபே நமோ நம: ।
ஶப்33ப்3ரஹ்மி சதுர்ஹஸ்தே ஸர்வஸித்3த்4யை நமோ நம: ॥ 8 ॥

முக்தாலங்க்ருத ஸர்வாங்க்3யை மூலாதா4ரே நமோ நம: ।
மூலமந்த்ரஸ்வரூபாயை மூலஶக்த்யை நமோ நம: ॥ 9 ॥

மநோந்மநி மஹாபோ4கே3 வாகீ3ஶ்வரி நமோ நம: ।
வாக்3ம்யை வரத3ஹஸ்தாயை வரதா3யை நமோ நம: ॥ 1௦ ॥

வேதா3யை வேத3ரூபாயை வேதா3ந்தாயை நமோ நம: ।
கு3ணதோ3ஷவிவர்ஜிந்யை கு3ணதீ3ப்த்யை நமோ நம: ॥ 11 ॥

ஸர்வஜ்ஞாநே ஸதா3நந்தே3 ஸர்வரூபே நமோ நம: ।
ஸம்பந்நாயை குமார்யை ச ஸர்வஜ்ஞே தே நமோ நம: ॥ 12 ॥

யோகா3நார்ய உமாதே3வ்யை யோகா3நந்தே3 நமோ நம: ।
தி3வ்யஜ்ஞாந த்ரிநேத்ராயை தி3வ்யமூர்த்யை நமோ நம: ॥ 13 ॥

அர்த4சந்த்3ரஜடாதா4ரி சந்த்3ரபி3ம்பே3 நமோ நம: ।
சந்த்3ராதி3த்யஜடாதா4ரி சந்த்3ரபி3ம்பே3 நமோ நம: ॥ 14 ॥

அணுரூபே மஹாரூபே விஶ்வரூபே நமோ நம: ।
அணிமாத்3யஷ்டஸித்3தா4யை ஆநந்தா3யை நமோ நம: ॥ 15 ॥

ஜ்ஞாந விஜ்ஞாந ரூபாயை ஜ்ஞாநமூர்தே நமோ நம: ।
நாநாஶாஸ்த்ர ஸ்வரூபாயை நாநாரூபே நமோ நம: ॥ 16 ॥

பத்3மஜா பத்3மவம்ஶா ச பத்3மரூபே நமோ நம: ।
பரமேஷ்ட்2யை பராமூர்த்யை நமஸ்தே பாபநாஶிநீ ॥ 17 ॥

மஹாதே3வ்யை மஹாகால்த்3யை மஹாலக்ஷ்ம்யை நமோ நம: ।
ப்3ரஹ்மவிஷ்ணுஶிவாயை ச ப்3ரஹ்மநார்யை நமோ நம: ॥ 18 ॥

கமலாகரபுஷ்பா ச காமரூபே நமோ நம: ।
கபாலிகர்மதீ3ப்தாயை கர்மதா3யை நமோ நம: ॥ 19 ॥

ஸாயம் ப்ராத: படே2ந்நித்யம் ஷண்மாஸாத்ஸித்3தி4ருச்யதே ।
சோரவ்யாக்4ரப4யம் நாஸ்தி பட2தாம் ஶ்ருண்வதாமபி ॥ 2௦ ॥

இத்த2ம் ஸரஸ்வதீ ஸ்தோத்ரமக3ஸ்த்யமுநி வாசகம் ।
ஸர்வஸித்3தி4கரம் ந்ரூணாம் ஸர்வபாபப்ரணாஶநம் ॥ 21 ॥

********

Leave a Comment