[ശനി വജ്രപംജര കവചമ്] ᐈ Shani Vajrapanjara Kavacham Lyrics In Malayalam Pdf

Shani Vajrapanjara Kavacham Lyrics In Malayalam നീലാംബരോ നീലവപുഃ കിരീടീഗൃധ്രസ്ഥിതാസ്ത്രകരോ ധനുഷ്മാന് ।ചതുര്ഭുജഃ സൂര്യസുതഃ പ്രസന്നഃസദാ മമസ്യാദ്വരദഃ പ്രശാംതഃ ॥ ബ്രഹ്മാ ഉവാച । ശൃണുധ്വം ഋഷയഃ സര്വേ ശനി പീഡാഹരം മഹത് ।കവചം ശനിരാജസ്യ സൌരൈരിദമനുത്തമം ॥ കവചം ദേവതാവാസം വജ്ര പംജര സംംഗകമ് ।ശനൈശ്ചര പ്രീതികരം സര്വസൌഭാഗ്യദായകമ് ॥ അഥ ശ്രീ ശനി വജ്ര പംജര കവചമ് । ഓം ശ്രീ ശനൈശ്ചരഃ പാതു ഭാലം മേ സൂര്യനംദനഃ ।നേത്രേ ഛായാത്മജഃ പാതു … Read more