[ശനി വജ്രപംജര കവചമ്] ᐈ Shani Vajrapanjara Kavacham Lyrics In Malayalam Pdf

Shani Vajrapanjara Kavacham Lyrics In Malayalam

നീലാംബരോ നീലവപുഃ കിരീടീ
ഗൃധ്രസ്ഥിതാസ്ത്രകരോ ധനുഷ്മാന് ।
ചതുര്ഭുജഃ സൂര്യസുതഃ പ്രസന്നഃ
സദാ മമസ്യാദ്വരദഃ പ്രശാംതഃ ॥

ബ്രഹ്മാ ഉവാച ।

ശൃണുധ്വം ഋഷയഃ സര്വേ ശനി പീഡാഹരം മഹത് ।
കവചം ശനിരാജസ്യ സൌരൈരിദമനുത്തമം ॥

കവചം ദേവതാവാസം വജ്ര പംജര സംംഗകമ് ।
ശനൈശ്ചര പ്രീതികരം സര്വസൌഭാഗ്യദായകമ് ॥

അഥ ശ്രീ ശനി വജ്ര പംജര കവചമ് ।

ഓം ശ്രീ ശനൈശ്ചരഃ പാതു ഭാലം മേ സൂര്യനംദനഃ ।
നേത്രേ ഛായാത്മജഃ പാതു പാതു കര്ണൌ യമാനുജഃ ॥ 1 ॥

നാസാം വൈവസ്വതഃ പാതു മുഖം മേ ഭാസ്കരഃ സദാ ।
സ്നിഗ്ധകംഠശ്ച മേ കംഠം ഭുജൌ പാതു മഹാഭുജഃ ॥ 2 ॥

സ്കംധൌ പാതു ശനിശ്ചൈവ കരൌ പാതു ശുഭപ്രദഃ ।
വക്ഷഃ പാതു യമഭ്രാതാ കുക്ഷിം പാത്വസിതസ്തഥാ ॥ 3 ॥

നാഭിം ഗ്രഹപതിഃ പാതു മംദഃ പാതു കടിം തഥാ ।
ഊരൂ മമാംതകഃ പാതു യമോ ജാനുയുഗം തഥാ ॥ 4 ॥

പാദൌ മംദഗതിഃ പാതു സര്വാംഗം പാതു പിപ്പലഃ ।
അംഗോപാംഗാനി സര്വാണി രക്ഷേന് മേ സൂര്യനംദനഃ ॥ 5 ॥

ഫലശ്രുതിഃ

ഇത്യേതത്കവചമ് ദിവ്യം പഠേത്സൂര്യസുതസ്യ യഃ ।
ന തസ്യ ജായതേ പീഡാ പ്രീതോ ഭവതി സൂര്യജഃ ॥

വ്യയജന്മദ്വിതീയസ്ഥോ മൃത്യുസ്ഥാനഗതോപിവാ ।
കലത്രസ്ഥോ ഗതോവാപി സുപ്രീതസ്തു സദാ ശനിഃ ॥

അഷ്ടമസ്ഥോ സൂര്യസുതേ വ്യയേ ജന്മദ്വിതീയഗേ ।
കവചം പഠതേ നിത്യം ന പീഡാ ജായതേ ക്വചിത് ॥

ഇത്യേതത്കവചം ദിവ്യം സൌരേര്യന്നിര്മിതം പുരാ ।
ദ്വാദശാഷ്ടമജന്മസ്ഥദോഷാന്നാശയതേ സദാ ।
ജന്മലഗ്നസ്ഥിതാന് ദോഷാന് സര്വാന്നാശയതേ പ്രഭുഃ ॥

ഇതി ശ്രീ ബ്രഹ്മാംഡപുരാണേ ബ്രഹ്മനാരദസംവാദേ ശനിവജ്രപംജര കവചം സംപൂര്ണമ് ॥

********

Leave a Comment