[ஶநி வஜ்ரபஞ்ஜர கவசம்] ᐈ Shani Vajrapanjara Kavacham Lyrics In Tamil Pdf

Shani Vajrapanjara Kavacham Lyrics In Tamil நீலாம்ப3ரோ நீலவபு: கிரீடீக்3ருத்4ரஸ்தி2தாஸ்த்ரகரோ த4நுஷ்மாந் ।சதுர்பு4ஜ: ஸூர்யஸுத: ப்ரஸந்ந:ஸதா3 மமஸ்யாத்3வரத:3 ப்ரஶாந்த: ॥ ப்3ரஹ்மா உவாச । ஶ்ருணுத்4வம் ருஷய: ஸர்வே ஶநி பீடா3ஹரம் மஹத் ।கவசம் ஶநிராஜஸ்ய ஸௌரைரித3மநுத்தமம் ॥ கவசம் தே3வதாவாஸம் வஜ்ர பஞ்ஜர ஸம்ங்க3கம் ।ஶநைஶ்சர ப்ரீதிகரம் ஸர்வஸௌபா4க்3யதா3யகம் ॥ அத2 ஶ்ரீ ஶநி வஜ்ர பஞ்ஜர கவசம் । ஓம் ஶ்ரீ ஶநைஶ்சர: பாது பா4லம் மே ஸூர்யநந்த3ந: ।நேத்ரே சா2யாத்மஜ: பாது பாது கர்ணௌ யமாநுஜ: … Read more