[ஶநி வஜ்ரபஞ்ஜர கவசம்] ᐈ Shani Vajrapanjara Kavacham Lyrics In Tamil Pdf

Shani Vajrapanjara Kavacham Lyrics In Tamil

நீலாம்ப3ரோ நீலவபு: கிரீடீ
க்3ருத்4ரஸ்தி2தாஸ்த்ரகரோ த4நுஷ்மாந் ।
சதுர்பு4ஜ: ஸூர்யஸுத: ப்ரஸந்ந:
ஸதா3 மமஸ்யாத்3வரத:3 ப்ரஶாந்த: ॥

ப்3ரஹ்மா உவாச ।

ஶ்ருணுத்4வம் ருஷய: ஸர்வே ஶநி பீடா3ஹரம் மஹத் ।
கவசம் ஶநிராஜஸ்ய ஸௌரைரித3மநுத்தமம் ॥

கவசம் தே3வதாவாஸம் வஜ்ர பஞ்ஜர ஸம்ங்க3கம் ।
ஶநைஶ்சர ப்ரீதிகரம் ஸர்வஸௌபா4க்3யதா3யகம் ॥

அத2 ஶ்ரீ ஶநி வஜ்ர பஞ்ஜர கவசம் ।

ஓம் ஶ்ரீ ஶநைஶ்சர: பாது பா4லம் மே ஸூர்யநந்த3ந: ।
நேத்ரே சா2யாத்மஜ: பாது பாது கர்ணௌ யமாநுஜ: ॥ 1 ॥

நாஸாம் வைவஸ்வத: பாது முக2ம் மே பா4ஸ்கர: ஸதா3 ।
ஸ்நிக்34கண்ட2ஶ்ச மே கண்ட2ம் பு4ஜௌ பாது மஹாபு4ஜ: ॥ 2 ॥

ஸ்கந்தௌ4 பாது ஶநிஶ்சைவ கரௌ பாது ஶுப4ப்ரத:3 ।
வக்ஷ: பாது யமப்4ராதா குக்ஷிம் பாத்வஸிதஸ்ததா2 ॥ 3 ॥

நாபி4ம் க்3ரஹபதி: பாது மந்த:3 பாது கடிம் ததா2 ।
ஊரூ மமாந்தக: பாது யமோ ஜாநுயுக3ம் ததா2 ॥ 4 ॥

பாதௌ3 மந்த33தி: பாது ஸர்வாங்க3ம் பாது பிப்பல: ।
அங்கோ3பாங்கா3நி ஸர்வாணி ரக்ஷேந் மே ஸூர்யநந்த3ந: ॥ 5 ॥

2லஶ்ருதி:

இத்யேதத்கவசம் தி3வ்யம் படே2த்ஸூர்யஸுதஸ்ய ய: ।
ந தஸ்ய ஜாயதே பீடா3 ப்ரீதோ ப4வதி ஸூர்யஜ: ॥

வ்யயஜந்மத்3விதீயஸ்தோ2 ம்ருத்யுஸ்தா2நக3தோபிவா ।
கலத்ரஸ்தோ2 க3தோவாபி ஸுப்ரீதஸ்து ஸதா3 ஶநி: ॥

அஷ்டமஸ்தோ2 ஸூர்யஸுதே வ்யயே ஜந்மத்3விதீயகே3 ।
கவசம் பட2தே நித்யம் ந பீடா3 ஜாயதே க்வசித் ॥

இத்யேதத்கவசம் தி3வ்யம் ஸௌரேர்யந்நிர்மிதம் புரா ।
த்3வாத3ஶாஷ்டமஜந்மஸ்த2தோ3ஷாந்நாஶயதே ஸதா3 ।
ஜந்மலக்3நஸ்தி2தாந் தோ3ஷாந் ஸர்வாந்நாஶயதே ப்ரபு4: ॥

இதி ஶ்ரீ ப்3ரஹ்மாண்ட3புராணே ப்3ரஹ்மநாரத3ஸம்வாதே3 ஶநிவஜ்ரபஞ்ஜர கவசம் ஸம்பூர்ணம் ॥

********

Leave a Comment