[શિવાપરાધ ક્ષમાપણ સ્તોત્રમ્] ᐈ Shiva Aparadha Kshamapana Stotram Lyrics In Gujarati Pdf

Shiva Aparadha Kshamapana Stotram Gujarati Lyrics આદૌ કર્મપ્રસંગાત્કલયતિ કલુષં માતૃકુક્ષૌ સ્થિતં માંવિણ્મૂત્રામેધ્યમધ્યે કથયતિ નિતરાં જાઠરો જાતવેદાઃ ।યદ્યદ્વૈ તત્ર દુઃખં વ્યથયતિ નિતરાં શક્યતે કેન વક્તુંક્ષંતવ્યો મેઽપરાધઃ શિવ શિવ શિવ ભો શ્રી મહાદેવ શંભો ॥1॥ બાલ્યે દુઃખાતિરેકો મલલુલિતવપુઃ સ્તન્યપાને પિપાસાનો શક્તશ્ચેંદ્રિયેભ્યો ભવગુણજનિતાઃ જંતવો માં તુદંતિ ।નાનારોગાદિદુઃખાદ્રુદનપરવશઃ શંકરં ન સ્મરામિક્ષંતવ્યો મેઽપરાધઃ શિવ શિવ શિવ ભો શ્રી મહાદેવ શંભો … Read more