[શિવાપરાધ ક્ષમાપણ સ્તોત્રમ્] ᐈ Shiva Aparadha Kshamapana Stotram Lyrics In Gujarati Pdf

Shiva Aparadha Kshamapana Stotram Gujarati Lyrics

આદૌ કર્મપ્રસંગાત્કલયતિ કલુષં માતૃકુક્ષૌ સ્થિતં માં
વિણ્મૂત્રામેધ્યમધ્યે કથયતિ નિતરાં જાઠરો જાતવેદાઃ ।
યદ્યદ્વૈ તત્ર દુઃખં વ્યથયતિ નિતરાં શક્યતે કેન વક્તું
ક્ષંતવ્યો મેઽપરાધઃ શિવ શિવ શિવ ભો શ્રી મહાદેવ શંભો ॥1॥

બાલ્યે દુઃખાતિરેકો મલલુલિતવપુઃ સ્તન્યપાને પિપાસા
નો શક્તશ્ચેંદ્રિયેભ્યો ભવગુણજનિતાઃ જંતવો માં તુદંતિ ।
નાનારોગાદિદુઃખાદ્રુદનપરવશઃ શંકરં ન સ્મરામિ
ક્ષંતવ્યો મેઽપરાધઃ શિવ શિવ શિવ ભો શ્રી મહાદેવ શંભો ॥2॥

પ્રૌઢોઽહં યૌવનસ્થો વિષયવિષધરૈઃ પંચભિર્મર્મસંધૌ
દષ્ટો નષ્ટોઽવિવેકઃ સુતધનયુવતિસ્વાદુસૌખ્યે નિષણ્ણઃ ।
શૈવીચિંતાવિહીનં મમ હૃદયમહો માનગર્વાધિરૂઢં
ક્ષંતવ્યો મેઽપરાધઃ શિવ શિવ શિવ ભો શ્રી મહાદેવ શંભો ॥3॥

વાર્ધક્યે ચેંદ્રિયાણાં વિગતગતિમતિશ્ચાધિદૈવાદિતાપૈઃ
પાપૈ રોગૈર્વિયોગૈસ્ત્વનવસિતવપુઃ પ્રૌઢહીનં ચ દીનમ્ ।
મિથ્યામોહાભિલાષૈર્ભ્રમતિ મમ મનો ધૂર્જટેર્ધ્યાનશૂન્યં
ક્ષંતવ્યો મેઽપરાધઃ શિવ શિવ શિવ ભો શ્રી મહાદેવ શંભો ॥4॥

નો શક્યં સ્માર્તકર્મ પ્રતિપદગહનપ્રત્યવાયાકુલાખ્યં
શ્રૌતે વાર્તા કથં મે દ્વિજકુલવિહિતે બ્રહ્મમાર્ગેઽસુસારે ।
જ્ઞાતો ધર્મો વિચારૈઃ શ્રવણમનનયોઃ કિં નિદિધ્યાસિતવ્યં
ક્ષંતવ્યો મેઽપરાધઃ શિવ શિવ શિવ ભો શ્રી મહાદેવ શંભો ॥5॥

સ્નાત્વા પ્રત્યૂષકાલે સ્નપનવિધિવિધૌ નાહૃતં ગાંગતોયં
પૂજાર્થં વા કદાચિદ્બહુતરગહનાત્ખંડબિલ્વીદલાનિ ।
નાનીતા પદ્મમાલા સરસિ વિકસિતા ગંધધૂપૈઃ ત્વદર્થં
ક્ષંતવ્યો મેઽપરાધઃ શિવ શિવ શિવ ભો શ્રી મહાદેવ શંભો ॥6॥

દુગ્ધૈર્મધ્વાજ્યુતૈર્દધિસિતસહિતૈઃ સ્નાપિતં નૈવ લિંગં
નો લિપ્તં ચંદનાદ્યૈઃ કનકવિરચિતૈઃ પૂજિતં ન પ્રસૂનૈઃ ।
ધૂપૈઃ કર્પૂરદીપૈર્વિવિધરસયુતૈર્નૈવ ભક્ષ્યોપહારૈઃ
ક્ષંતવ્યો મેઽપરાધઃ શિવ શિવ શિવ ભો શ્રી મહાદેવ શંભો ॥7॥

ધ્યાત્વા ચિત્તે શિવાખ્યં પ્રચુરતરધનં નૈવ દત્તં દ્વિજેભ્યો
હવ્યં તે લક્ષસંખ્યૈર્હુતવહવદને નાર્પિતં બીજમંત્રૈઃ ।
નો તપ્તં ગાંગાતીરે વ્રતજનનિયમૈઃ રુદ્રજાપ્યૈર્ન વેદૈઃ
ક્ષંતવ્યો મેઽપરાધઃ શિવ શિવ શિવ ભો શ્રી મહાદેવ શંભો ॥8॥

સ્થિત્વા સ્થાને સરોજે પ્રણવમયમરુત્કુંભકે (કુંડલે)સૂક્ષ્મમાર્ગે
શાંતે સ્વાંતે પ્રલીને પ્રકટિતવિભવે જ્યોતિરૂપેઽપરાખ્યે ।
લિંગજ્ઞે બ્રહ્મવાક્યે સકલતનુગતં શંકરં ન સ્મરામિ
ક્ષંતવ્યો મેઽપરાધઃ શિવ શિવ શિવ ભો શ્રી મહાદેવ શંભો ॥9॥

નગ્નો નિઃસંગશુદ્ધસ્ત્રિગુણવિરહિતો ધ્વસ્તમોહાંધકારો
નાસાગ્રે ન્યસ્તદૃષ્ટિર્વિદિતભવગુણો નૈવ દૃષ્ટઃ કદાચિત્ ।
ઉન્મન્યાઽવસ્થયા ત્વાં વિગતકલિમલં શંકરં ન સ્મરામિ
ક્ષંતવ્યો મેઽપરાધઃ શિવ શિવ શિવ ભો શ્રી મહાદેવ શંભો ॥10॥

ચંદ્રોદ્ભાસિતશેખરે સ્મરહરે ગંગાધરે શંકરે
સર્પૈર્ભૂષિતકંઠકર્ણયુગલે (વિવરે)નેત્રોત્થવૈશ્વાનરે ।
દંતિત્વક્કૃતસુંદરાંબરધરે ત્રૈલોક્યસારે હરે
મોક્ષાર્થં કુરુ ચિત્તવૃત્તિમચલામન્યૈસ્તુ કિં કર્મભિઃ ॥11॥

કિં વાઽનેન ધનેન વાજિકરિભિઃ પ્રાપ્તેન રાજ્યેન કિં
કિં વા પુત્રકલત્રમિત્રપશુભિર્દેહેન ગેહેન કિમ્ ।
જ્ઞાત્વૈતત્ક્ષણભંગુરં સપદિ રે ત્યાજ્યં મનો દૂરતઃ
સ્વાત્માર્થં ગુરુવાક્યતો ભજ મન શ્રીપાર્વતીવલ્લભમ્ ॥12॥

આયુર્નશ્યતિ પશ્યતાં પ્રતિદિનં યાતિ ક્ષયં યૌવનં
પ્રત્યાયાંતિ ગતાઃ પુનર્ન દિવસાઃ કાલો જગદ્ભક્ષકઃ ।
લક્ષ્મીસ્તોયતરંગભંગચપલા વિદ્યુચ્ચલં જીવિતં
તસ્માત્ત્વાં (માં)શરણાગતં શરણદ ત્વં રક્ષ રક્ષાધુના ॥13॥

વંદે દેવમુમાપતિં સુરગુરું વંદે જગત્કારણં
વંદે પન્નગભૂષણં મૃગધરં વંદે પશૂનાં પતિમ્ ।
વંદે સૂર્યશશાંકવહ્નિનયનં વંદે મુકુંદપ્રિયં
વંદે ભક્તજનાશ્રયં ચ વરદં વંદે શિવં શંકરમ્ ॥14॥

ગાત્રં ભસ્મસિતં ચ હસિતં હસ્તે કપાલં સિતં
ખટ્વાંગં ચ સિતં સિતશ્ચ વૃષભઃ કર્ણે સિતે કુંડલે ।
ગંગાફેનસિતા જટા પશુપતેશ્ચંદ્રઃ સિતો મૂર્ધનિ
સોઽયં સર્વસિતો દદાતુ વિભવં પાપક્ષયં સર્વદા ॥15॥

કરચરણકૃતં વાક્કાયજં કર્મજં વા
શ્રવણનયનજં વા માનસં વાઽપરાધમ્ ।
વિહિતમવિહિતં વા સર્વમેતત્ક્ષ્મસ્વ
શિવ શિવ કરુણાબ્ધે શ્રી મહાદેવ શંભો ॥16॥

॥ઇતિ શ્રીમદ્ શંકરાચાર્યકૃત શિવાપરાધક્ષમાપણ સ્તોત્રં સંપૂર્ણમ્ ॥

********

Leave a Comment