[ശിവാപരാധ ക്ഷമാപണ സ്തോത്രമ്] ᐈ Shiva Aparadha Kshamapana Stotram Lyrics In Malayalam Pdf

Shiva Aparadha Kshamapana Stotram Malayalam Lyrics ആദൌ കര്മപ്രസംഗാത്കലയതി കലുഷം മാതൃകുക്ഷൌ സ്ഥിതം മാംവിണ്മൂത്രാമേധ്യമധ്യേ കഥയതി നിതരാം ജാഠരോ ജാതവേദാഃ ।യദ്യദ്വൈ തത്ര ദുഃഖം വ്യഥയതി നിതരാം ശക്യതേ കേന വക്തുംക്ഷംതവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോ ശ്രീ മഹാദേവ ശംഭോ ॥1॥ ബാല്യേ ദുഃഖാതിരേകോ മലലുലിതവപുഃ സ്തന്യപാനേ പിപാസാനോ ശക്തശ്ചേംദ്രിയേഭ്യോ ഭവഗുണജനിതാഃ ജംതവോ മാം തുദംതി ।നാനാരോഗാദിദുഃഖാദ്രുദനപരവശഃ ശംകരം ന സ്മരാമിക്ഷംതവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോ ശ്രീ മഹാദേവ ശംഭോ … Read more