[ശിവാപരാധ ക്ഷമാപണ സ്തോത്രമ്] ᐈ Shiva Aparadha Kshamapana Stotram Lyrics In Malayalam Pdf

Shiva Aparadha Kshamapana Stotram Malayalam Lyrics

ആദൌ കര്മപ്രസംഗാത്കലയതി കലുഷം മാതൃകുക്ഷൌ സ്ഥിതം മാം
വിണ്മൂത്രാമേധ്യമധ്യേ കഥയതി നിതരാം ജാഠരോ ജാതവേദാഃ ।
യദ്യദ്വൈ തത്ര ദുഃഖം വ്യഥയതി നിതരാം ശക്യതേ കേന വക്തും
ക്ഷംതവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോ ശ്രീ മഹാദേവ ശംഭോ ॥1॥

ബാല്യേ ദുഃഖാതിരേകോ മലലുലിതവപുഃ സ്തന്യപാനേ പിപാസാ
നോ ശക്തശ്ചേംദ്രിയേഭ്യോ ഭവഗുണജനിതാഃ ജംതവോ മാം തുദംതി ।
നാനാരോഗാദിദുഃഖാദ്രുദനപരവശഃ ശംകരം ന സ്മരാമി
ക്ഷംതവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോ ശ്രീ മഹാദേവ ശംഭോ ॥2॥

പ്രൌഢോഽഹം യൌവനസ്ഥോ വിഷയവിഷധരൈഃ പംചഭിര്മര്മസംധൌ
ദഷ്ടോ നഷ്ടോഽവിവേകഃ സുതധനയുവതിസ്വാദുസൌഖ്യേ നിഷണ്ണഃ ।
ശൈവീചിംതാവിഹീനം മമ ഹൃദയമഹോ മാനഗര്വാധിരൂഢം
ക്ഷംതവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോ ശ്രീ മഹാദേവ ശംഭോ ॥3॥

വാര്ധക്യേ ചേംദ്രിയാണാം വിഗതഗതിമതിശ്ചാധിദൈവാദിതാപൈഃ
പാപൈ രോഗൈര്വിയോഗൈസ്ത്വനവസിതവപുഃ പ്രൌഢഹീനം ച ദീനമ് ।
മിഥ്യാമോഹാഭിലാഷൈര്ഭ്രമതി മമ മനോ ധൂര്ജടേര്ധ്യാനശൂന്യം
ക്ഷംതവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോ ശ്രീ മഹാദേവ ശംഭോ ॥4॥

നോ ശക്യം സ്മാര്തകര്മ പ്രതിപദഗഹനപ്രത്യവായാകുലാഖ്യം
ശ്രൌതേ വാര്താ കഥം മേ ദ്വിജകുലവിഹിതേ ബ്രഹ്മമാര്ഗേഽസുസാരേ ।
ജ്ഞാതോ ധര്മോ വിചാരൈഃ ശ്രവണമനനയോഃ കിം നിദിധ്യാസിതവ്യം
ക്ഷംതവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോ ശ്രീ മഹാദേവ ശംഭോ ॥5॥

സ്നാത്വാ പ്രത്യൂഷകാലേ സ്നപനവിധിവിധൌ നാഹൃതം ഗാംഗതോയം
പൂജാര്ഥം വാ കദാചിദ്ബഹുതരഗഹനാത്ഖംഡബില്വീദലാനി ।
നാനീതാ പദ്മമാലാ സരസി വികസിതാ ഗംധധൂപൈഃ ത്വദര്ഥം
ക്ഷംതവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോ ശ്രീ മഹാദേവ ശംഭോ ॥6॥

ദുഗ്ധൈര്മധ്വാജ്യുതൈര്ദധിസിതസഹിതൈഃ സ്നാപിതം നൈവ ലിംഗം
നോ ലിപ്തം ചംദനാദ്യൈഃ കനകവിരചിതൈഃ പൂജിതം ന പ്രസൂനൈഃ ।
ധൂപൈഃ കര്പൂരദീപൈര്വിവിധരസയുതൈര്നൈവ ഭക്ഷ്യോപഹാരൈഃ
ക്ഷംതവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോ ശ്രീ മഹാദേവ ശംഭോ ॥7॥

ധ്യാത്വാ ചിത്തേ ശിവാഖ്യം പ്രചുരതരധനം നൈവ ദത്തം ദ്വിജേഭ്യോ
ഹവ്യം തേ ലക്ഷസംഖ്യൈര്ഹുതവഹവദനേ നാര്പിതം ബീജമംത്രൈഃ ।
നോ തപ്തം ഗാംഗാതീരേ വ്രതജനനിയമൈഃ രുദ്രജാപ്യൈര്ന വേദൈഃ
ക്ഷംതവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോ ശ്രീ മഹാദേവ ശംഭോ ॥8॥

സ്ഥിത്വാ സ്ഥാനേ സരോജേ പ്രണവമയമരുത്കുംഭകേ (കുംഡലേ)സൂക്ഷ്മമാര്ഗേ
ശാംതേ സ്വാംതേ പ്രലീനേ പ്രകടിതവിഭവേ ജ്യോതിരൂപേഽപരാഖ്യേ ।
ലിംഗജ്ഞേ ബ്രഹ്മവാക്യേ സകലതനുഗതം ശംകരം ന സ്മരാമി
ക്ഷംതവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോ ശ്രീ മഹാദേവ ശംഭോ ॥9॥

നഗ്നോ നിഃസംഗശുദ്ധസ്ത്രിഗുണവിരഹിതോ ധ്വസ്തമോഹാംധകാരോ
നാസാഗ്രേ ന്യസ്തദൃഷ്ടിര്വിദിതഭവഗുണോ നൈവ ദൃഷ്ടഃ കദാചിത് ।
ഉന്മന്യാഽവസ്ഥയാ ത്വാം വിഗതകലിമലം ശംകരം ന സ്മരാമി
ക്ഷംതവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോ ശ്രീ മഹാദേവ ശംഭോ ॥10॥

ചംദ്രോദ്ഭാസിതശേഖരേ സ്മരഹരേ ഗംഗാധരേ ശംകരേ
സര്പൈര്ഭൂഷിതകംഠകര്ണയുഗലേ (വിവരേ)നേത്രോത്ഥവൈശ്വാനരേ ।
ദംതിത്വക്കൃതസുംദരാംബരധരേ ത്രൈലോക്യസാരേ ഹരേ
മോക്ഷാര്ഥം കുരു ചിത്തവൃത്തിമചലാമന്യൈസ്തു കിം കര്മഭിഃ ॥11॥

കിം വാഽനേന ധനേന വാജികരിഭിഃ പ്രാപ്തേന രാജ്യേന കിം
കിം വാ പുത്രകലത്രമിത്രപശുഭിര്ദേഹേന ഗേഹേന കിമ് ।
ജ്ഞാത്വൈതത്ക്ഷണഭംഗുരം സപദി രേ ത്യാജ്യം മനോ ദൂരതഃ
സ്വാത്മാര്ഥം ഗുരുവാക്യതോ ഭജ മന ശ്രീപാര്വതീവല്ലഭമ് ॥12॥

ആയുര്നശ്യതി പശ്യതാം പ്രതിദിനം യാതി ക്ഷയം യൌവനം
പ്രത്യായാംതി ഗതാഃ പുനര്ന ദിവസാഃ കാലോ ജഗദ്ഭക്ഷകഃ ।
ലക്ഷ്മീസ്തോയതരംഗഭംഗചപലാ വിദ്യുച്ചലം ജീവിതം
തസ്മാത്ത്വാം (മാം)ശരണാഗതം ശരണദ ത്വം രക്ഷ രക്ഷാധുനാ ॥13॥

വംദേ ദേവമുമാപതിം സുരഗുരും വംദേ ജഗത്കാരണം
വംദേ പന്നഗഭൂഷണം മൃഗധരം വംദേ പശൂനാം പതിമ് ।
വംദേ സൂര്യശശാംകവഹ്നിനയനം വംദേ മുകുംദപ്രിയം
വംദേ ഭക്തജനാശ്രയം ച വരദം വംദേ ശിവം ശംകരമ് ॥14॥

ഗാത്രം ഭസ്മസിതം ച ഹസിതം ഹസ്തേ കപാലം സിതം
ഖട്വാംഗം ച സിതം സിതശ്ച വൃഷഭഃ കര്ണേ സിതേ കുംഡലേ ।
ഗംഗാഫേനസിതാ ജടാ പശുപതേശ്ചംദ്രഃ സിതോ മൂര്ധനി
സോഽയം സര്വസിതോ ദദാതു വിഭവം പാപക്ഷയം സര്വദാ ॥15॥

കരചരണകൃതം വാക്കായജം കര്മജം വാ
ശ്രവണനയനജം വാ മാനസം വാഽപരാധമ് ।
വിഹിതമവിഹിതം വാ സര്വമേതത്ക്ഷ്മസ്വ
ശിവ ശിവ കരുണാബ്ധേ ശ്രീ മഹാദേവ ശംഭോ ॥16॥

॥ഇതി ശ്രീമദ് ശംകരാചാര്യകൃത ശിവാപരാധക്ഷമാപണ സ്തോത്രം സംപൂര്ണമ് ॥

********

Leave a Comment