[ஶிவாபராத4 க்ஷமாபண ஸ்தோத்ரம்] ᐈ Shiva Aparadha Kshamapana Stotram Lyrics In Tamil Pdf

Shiva Aparadha Kshamapana Stotram Tamil Lyrics ஆதௌ3 கர்மப்ரஸங்கா3த்கலயதி கலுஷம் மாத்ருகுக்ஷௌ ஸ்தி2தம் மாம்விண்மூத்ராமேத்4யமத்4யே கத2யதி நிதராம் ஜாட2ரோ ஜாதவேதா3: ।யத்3யத்3வை தத்ர து3:க2ம் வ்யத2யதி நிதராம் ஶக்யதே கேந வக்தும்க்ஷந்தவ்யோ மேபராத:4 ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ4 ஶ்ரீ மஹாதே3வ ஶம்போ4 ॥1॥ பா3ல்யே து3:கா2திரேகோ மலலுலிதவபு: ஸ்தந்யபாநே பிபாஸாநோ ஶக்தஶ்சேந்த்3ரியேப்4யோ ப4வகு3ணஜநிதா: ஜந்தவோ மாம் துத3ந்தி ।நாநாரோகா3தி3து3:கா2த்3ருத3நபரவஶ: ஶங்கரம் ந ஸ்மராமிக்ஷந்தவ்யோ மேபராத:4 ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ4 ஶ்ரீ மஹாதே3வ ஶம்போ4 ॥2॥ ப்ரௌடோ4ஹம் யௌவநஸ்தோ2 விஷயவிஷத4ரை: பஞ்சபி4ர்மர்மஸந்தௌ4த3ஷ்டோ நஷ்டோவிவேக: ஸுதத4நயுவதிஸ்வாது3ஸௌக்2யே நிஷண்ண: … Read more