[ஶிவாபராத4 க்ஷமாபண ஸ்தோத்ரம்] ᐈ Shiva Aparadha Kshamapana Stotram Lyrics In Tamil Pdf

Shiva Aparadha Kshamapana Stotram Tamil Lyrics

ஆதௌ3 கர்மப்ரஸங்கா3த்கலயதி கலுஷம் மாத்ருகுக்ஷௌ ஸ்தி2தம் மாம்
விண்மூத்ராமேத்4யமத்4யே கத2யதி நிதராம் ஜாட2ரோ ஜாதவேதா3: ।
யத்3யத்3வை தத்ர து3:க2ம் வ்யத2யதி நிதராம் ஶக்யதே கேந வக்தும்
க்ஷந்தவ்யோ மேபராத:4 ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ4 ஶ்ரீ மஹாதே3வ ஶம்போ4 ॥1॥

பா3ல்யே து3:கா2திரேகோ மலலுலிதவபு: ஸ்தந்யபாநே பிபாஸா
நோ ஶக்தஶ்சேந்த்3ரியேப்4யோ ப4வகு3ணஜநிதா: ஜந்தவோ மாம் துத3ந்தி ।
நாநாரோகா3தி3து3:கா2த்3ருத3நபரவஶ: ஶங்கரம் ந ஸ்மராமி
க்ஷந்தவ்யோ மேபராத:4 ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ4 ஶ்ரீ மஹாதே3வ ஶம்போ4 ॥2॥

ப்ரௌடோ4ஹம் யௌவநஸ்தோ2 விஷயவிஷத4ரை: பஞ்சபி4ர்மர்மஸந்தௌ4
3ஷ்டோ நஷ்டோவிவேக: ஸுதத4நயுவதிஸ்வாது3ஸௌக்2யே நிஷண்ண: ।
ஶைவீசிந்தாவிஹீநம் மம ஹ்ருத3யமஹோ மாநக3ர்வாதி4ரூட4ம்
க்ஷந்தவ்யோ மேபராத:4 ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ4 ஶ்ரீ மஹாதே3வ ஶம்போ4 ॥3॥

வார்த4க்யே சேந்த்3ரியாணாம் விக3தக3திமதிஶ்சாதி4தை3வாதி3தாபை:
பாபை ரோகை3ர்வியோகை3ஸ்த்வநவஸிதவபு: ப்ரௌட4ஹீநம் ச தீ3நம் ।
மித்2யாமோஹாபி4லாஷைர்ப்4ரமதி மம மநோ தூ4ர்ஜடேர்த்4யாநஶூந்யம்
க்ஷந்தவ்யோ மேபராத:4 ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ4 ஶ்ரீ மஹாதே3வ ஶம்போ4 ॥4॥

நோ ஶக்யம் ஸ்மார்தகர்ம ப்ரதிபத33ஹநப்ரத்யவாயாகுலாக்2யம்
ஶ்ரௌதே வார்தா கத2ம் மே த்3விஜகுலவிஹிதே ப்3ரஹ்மமார்கே3ஸுஸாரே ।
ஜ்ஞாதோ த4ர்மோ விசாரை: ஶ்ரவணமநநயோ: கிம் நிதி3த்4யாஸிதவ்யம்
க்ஷந்தவ்யோ மேபராத:4 ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ4 ஶ்ரீ மஹாதே3வ ஶம்போ4 ॥5॥

ஸ்நாத்வா ப்ரத்யூஷகாலே ஸ்நபநவிதி4விதௌ4 நாஹ்ருதம் கா3ங்க3தோயம்
பூஜார்த2ம் வா கதா3சித்33ஹுதரக3ஹநாத்க2ண்ட3பி3ல்வீத3லாநி ।
நாநீதா பத்3மமாலா ஸரஸி விகஸிதா க3ந்த4தூ4பை: த்வத3ர்த2ம்
க்ஷந்தவ்யோ மேபராத:4 ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ4 ஶ்ரீ மஹாதே3வ ஶம்போ4 ॥6॥

து3க்3தை4ர்மத்4வாஜ்யுதைர்த3தி4ஸிதஸஹிதை: ஸ்நாபிதம் நைவ லிங்க3ம்
நோ லிப்தம் சந்த3நாத்3யை: கநகவிரசிதை: பூஜிதம் ந ப்ரஸூநை: ।
தூ4பை: கர்பூரதீ3பைர்விவித4ரஸயுதைர்நைவ ப4க்ஷ்யோபஹாரை:
க்ஷந்தவ்யோ மேபராத:4 ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ4 ஶ்ரீ மஹாதே3வ ஶம்போ4 ॥7॥

த்4யாத்வா சித்தே ஶிவாக்2யம் ப்ரசுரதரத4நம் நைவ த3த்தம் த்3விஜேப்4யோ
ஹவ்யம் தே லக்ஷஸங்க்2யைர்ஹுதவஹவத3நே நார்பிதம் பீ3ஜமந்த்ரை: ।
நோ தப்தம் கா3ங்கா3தீரே வ்ரதஜநநியமை: ருத்3ரஜாப்யைர்ந வேதை3:
க்ஷந்தவ்யோ மேபராத:4 ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ4 ஶ்ரீ மஹாதே3வ ஶம்போ4 ॥8॥

ஸ்தி2த்வா ஸ்தா2நே ஸரோஜே ப்ரணவமயமருத்கும்ப4கே (குண்ட3லே)ஸூக்ஷ்மமார்கே3
ஶாந்தே ஸ்வாந்தே ப்ரலீநே ப்ரகடிதவிப4வே ஜ்யோதிரூபேபராக்2யே ।
லிங்கஜ3்ஞே ப்3ரஹ்மவாக்யே ஸகலதநுக3தம் ஶங்கரம் ந ஸ்மராமி
க்ஷந்தவ்யோ மேபராத:4 ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ4 ஶ்ரீ மஹாதே3வ ஶம்போ4 ॥9॥

நக்3நோ நி:ஸங்க3ஶுத்34ஸ்த்ரிகு3ணவிரஹிதோ த்4வஸ்தமோஹாந்த4காரோ
நாஸாக்3ரே ந்யஸ்தத்3ருஷ்டிர்விதி3தப4வகு3ணோ நைவ த்3ருஷ்ட: கதா3சித் ।
உந்மந்யாவஸ்த2யா த்வாம் விக3தகலிமலம் ஶங்கரம் ந ஸ்மராமி
க்ஷந்தவ்யோ மேபராத:4 ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ4 ஶ்ரீ மஹாதே3வ ஶம்போ4 ॥1௦॥

சந்த்3ரோத்3பா4ஸிதஶேக2ரே ஸ்மரஹரே க3ங்கா34ரே ஶங்கரே
ஸர்பைர்பூ4ஷிதகண்ட2கர்ணயுக3லே (விவரே)நேத்ரோத்த2வைஶ்வாநரே ।
3ந்தித்வக்க்ருதஸுந்த3ராம்ப3ரத4ரே த்ரைலோக்யஸாரே ஹரே
மோக்ஷார்த2ம் குரு சித்தவ்ருத்திமசலாமந்யைஸ்து கிம் கர்மபி4: ॥11॥

கிம் வாநேந த4நேந வாஜிகரிபி4: ப்ராப்தேந ராஜ்யேந கிம்
கிம் வா புத்ரகலத்ரமித்ரபஶுபி4ர்தே3ஹேந கே3ஹேந கிம் ।
ஜ்ஞாத்வைதத்க்ஷணப4ங்கு3ரம் ஸபதி3 ரே த்யாஜ்யம் மநோ தூ3ரத:
ஸ்வாத்மார்த2ம் கு3ருவாக்யதோ பஜ4 மந ஶ்ரீபார்வதீவல்லப4ம் ॥12॥

ஆயுர்நஶ்யதி பஶ்யதாம் ப்ரதிதி3நம் யாதி க்ஷயம் யௌவநம்
ப்ரத்யாயாந்தி க3தா: புநர்ந தி3வஸா: காலோ ஜக3த்34க்ஷக: ।
லக்ஷ்மீஸ்தோயதரங்க34ங்க3சபலா வித்3யுச்சலம் ஜீவிதம்
தஸ்மாத்த்வாம் (மாம்)ஶரணாக3தம் ஶரணத3 த்வம் ரக்ஷ ரக்ஷாது4நா ॥13॥

வந்தே3 தே3வமுமாபதிம் ஸுரகு3ரும் வந்தே3 ஜக3த்காரணம்
வந்தே3 பந்நக3பூ4ஷணம் ம்ருக34ரம் வந்தே3 பஶூநாம் பதிம் ।
வந்தே3 ஸூர்யஶஶாங்கவஹ்நிநயநம் வந்தே3 முகுந்த3ப்ரியம்
வந்தே3 ப4க்தஜநாஶ்ரயம் ச வரத3ம் வந்தே3 ஶிவம் ஶங்கரம் ॥14॥

கா3த்ரம் ப4ஸ்மஸிதம் ச ஹஸிதம் ஹஸ்தே கபாலம் ஸிதம்
2ட்வாங்க3ம் ச ஸிதம் ஸிதஶ்ச வ்ருஷப:4 கர்ணே ஸிதே குண்ட3லே ।
3ங்கா3பே2நஸிதா ஜடா பஶுபதேஶ்சந்த்3ர: ஸிதோ மூர்த4நி
ஸோயம் ஸர்வஸிதோ த3தா3து விப4வம் பாபக்ஷயம் ஸர்வதா3 ॥15॥

கரசரணக்ருதம் வாக்காயஜம் கர்மஜம் வா
ஶ்ரவணநயநஜம் வா மாநஸம் வாபராத4ம் ।
விஹிதமவிஹிதம் வா ஸர்வமேதத்க்ஷ்மஸ்வ
ஶிவ ஶிவ கருணாப்3தே4 ஶ்ரீ மஹாதே3வ ஶம்போ4 ॥16॥

॥இதி ஶ்ரீமத்3 ஶங்கராசார்யக்ருத ஶிவாபராத4க்ஷமாபண ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

********

Leave a Comment