[શિવ ભુજંગમ્] ᐈ Shiva Bhujangam Lyrics In Gujarati Pdf

Shiva Bhujangam Gujarati Lyrics ગલદ્દાનગંડં મિલદ્ભૃંગષંડંચલચ્ચારુશુંડં જગત્ત્રાણશૌંડમ્ ।કનદ્દંતકાંડં વિપદ્ભંગચંડંશિવપ્રેમપિંડં ભજે વક્રતુંડમ્ ॥ 1 ॥ અનાદ્યંતમાદ્યં પરં તત્ત્વમર્થંચિદાકારમેકં તુરીયં ત્વમેયમ્ ।હરિબ્રહ્મમૃગ્યં પરબ્રહ્મરૂપંમનોવાગતીતં મહઃશૈવમીડે ॥ 2 ॥ સ્વશક્ત્યાદિ શક્ત્યંત સિંહાસનસ્થંમનોહારિ સર્વાંગરત્નોરુભૂષમ્ ।જટાહીંદુગંગાસ્થિશમ્યાકમૌળિંપરાશક્તિમિત્રં નમઃ પંચવક્ત્રમ્ ॥ 3 ॥ શિવેશાનતત્પૂરુષાઘોરવામાદિભિઃપંચભિર્હૃન્મુખૈઃ ષડ્ભિરંગૈઃ ।અનૌપમ્ય ષટ્ત્રિંશતં તત્ત્વવિદ્યામતીતંપરં ત્વાં કથં વેત્તિ કો વા ॥ 4 ॥ પ્રવાળપ્રવાહપ્રભાશોણમર્ધંમરુત્વન્મણિ શ્રીમહઃ શ્યામમર્ધમ્ ।ગુણસ્યૂતમેતદ્વપુઃ શૈવમંતઃસ્મરામિ સ્મરાપત્તિસંપત્તિહેતોઃ ॥ … Read more