[શિવ ભુજંગમ્] ᐈ Shiva Bhujangam Lyrics In Gujarati Pdf

Shiva Bhujangam Gujarati Lyrics

ગલદ્દાનગંડં મિલદ્ભૃંગષંડં
ચલચ્ચારુશુંડં જગત્ત્રાણશૌંડમ્ ।
કનદ્દંતકાંડં વિપદ્ભંગચંડં
શિવપ્રેમપિંડં ભજે વક્રતુંડમ્ ॥ 1 ॥

અનાદ્યંતમાદ્યં પરં તત્ત્વમર્થં
ચિદાકારમેકં તુરીયં ત્વમેયમ્ ।
હરિબ્રહ્મમૃગ્યં પરબ્રહ્મરૂપં
મનોવાગતીતં મહઃશૈવમીડે ॥ 2 ॥

સ્વશક્ત્યાદિ શક્ત્યંત સિંહાસનસ્થં
મનોહારિ સર્વાંગરત્નોરુભૂષમ્ ।
જટાહીંદુગંગાસ્થિશમ્યાકમૌળિં
પરાશક્તિમિત્રં નમઃ પંચવક્ત્રમ્ ॥ 3 ॥

શિવેશાનતત્પૂરુષાઘોરવામાદિભિઃ
પંચભિર્હૃન્મુખૈઃ ષડ્ભિરંગૈઃ ।
અનૌપમ્ય ષટ્ત્રિંશતં તત્ત્વવિદ્યામતીતં
પરં ત્વાં કથં વેત્તિ કો વા ॥ 4 ॥

પ્રવાળપ્રવાહપ્રભાશોણમર્ધં
મરુત્વન્મણિ શ્રીમહઃ શ્યામમર્ધમ્ ।
ગુણસ્યૂતમેતદ્વપુઃ શૈવમંતઃ
સ્મરામિ સ્મરાપત્તિસંપત્તિહેતોઃ ॥ 5 ॥

સ્વસેવાસમાયાતદેવાસુરેંદ્રા
નમન્મૌળિમંદારમાલાભિષિક્તમ્ ।
નમસ્યામિ શંભો પદાંભોરુહં તે
ભવાંભોધિપોતં ભવાની વિભાવ્યમ્ ॥ 6 ॥

જગન્નાથ મન્નાથ ગૌરીસનાથ
પ્રપન્નાનુકંપિન્વિપન્નાર્તિહારિન્ ।
મહઃસ્તોમમૂર્તે સમસ્તૈકબંધો
નમસ્તે નમસ્તે પુનસ્તે નમોઽસ્તુ ॥ 7 ॥

વિરૂપાક્ષ વિશ્વેશ વિશ્વાદિદેવ
ત્રયી મૂલ શંભો શિવ ત્ર્યંબક ત્વમ્ ।
પ્રસીદ સ્મર ત્રાહિ પશ્યાવમુક્ત્યૈ
ક્ષમાં પ્રાપ્નુહિ ત્ર્યક્ષ માં રક્ષ મોદાત્ ॥ 8 ॥

મહાદેવ દેવેશ દેવાદિદેવ
સ્મરારે પુરારે યમારે હરેતિ ।
બ્રુવાણઃ સ્મરિષ્યામિ ભક્ત્યા \લિને ભવંતં તતો મે દયાશીલ દેવ પ્રસીદ ॥ 9 ॥

ત્વદન્યઃ શરણ્યઃ પ્રપન્નસ્ય નેતિ
પ્રસીદ સ્મરન્નેવ હન્યાસ્તુ દૈન્યમ્ ।
ન ચેત્તે ભવેદ્ભક્તવાત્સલ્યહાનિસ્તતો
મે દયાળો સદા સન્નિધેહિ ॥ 10 ॥

અયં દાનકાલસ્ત્વહં દાનપાત્રં
ભવાનેવ દાતા ત્વદન્યં ન યાચે ।
ભવદ્ભક્તિમેવ સ્થિરાં દેહિ મહ્યં
કૃપાશીલ શંભો કૃતાર્થોઽસ્મિ તસ્માત્ ॥ 11 ॥

પશું વેત્સિ ચેન્માં તમેવાધિરૂઢઃ
કલંકીતિ વા મૂર્ધ્નિ ધત્સે તમેવ ।
દ્વિજિહ્વઃ પુનઃ સોઽપિ તે કંઠભૂષા
ત્વદંગીકૃતાઃ શર્વ સર્વેઽપિ ધન્યાઃ ॥ 12 ॥

ન શક્નોમિ કર્તું પરદ્રોહલેશં
કથં પ્રીયસે ત્વં ન જાને ગિરીશ ।
તથાહિ પ્રસન્નોઽસિ કસ્યાપિ
કાંતાસુતદ્રોહિણો વા પિતૃદ્રોહિણો વા ॥ 13 ॥

સ્તુતિં ધ્યાનમર્ચાં યથાવદ્વિધાતું
ભજન્નપ્યજાનન્મહેશાવલંબે ।
ત્રસંતં સુતં ત્રાતુમગ્રે
મૃકંડોર્યમપ્રાણનિર્વાપણં ત્વત્પદાબ્જમ્ ॥ 14 ॥

શિરો દૃષ્ટિ હૃદ્રોગ શૂલ પ્રમેહજ્વરાર્શો જરાયક્ષ્મહિક્કાવિષાર્તાન્ ।
ત્વમાદ્યો ભિષગ્ભેષજં ભસ્મ શંભો
ત્વમુલ્લાઘયાસ્માન્વપુર્લાઘવાય ॥ 15 ॥

દરિદ્રોઽસ્મ્યભદ્રોઽસ્મિ ભગ્નોઽસ્મિ દૂયે
વિષણ્ણોઽસ્મિ સન્નોઽસ્મિ ખિન્નોઽસ્મિ ચાહમ્ ।
ભવાન્પ્રાણિનામંતરાત્માસિ શંભો
મમાધિં ન વેત્સિ પ્રભો રક્ષ માં ત્વમ્ ॥ 16 ॥

ત્વદક્ષ્ણોઃ કટાક્ષઃ પતેત્ત્ર્યક્ષ યત્ર
ક્ષણં ક્ષ્મા ચ લક્ષ્મીઃ સ્વયં તં વૃણાતે ।
કિરીટસ્ફુરચ્ચામરચ્છત્રમાલાકલાચીગજક્ષૌમભૂષાવિશેષૈઃ ॥ 17 ॥

ભવાન્યૈ ભવાયાપિ માત્રે ચ પિત્રે
મૃડાન્યૈ મૃડાયાપ્યઘઘ્ન્યૈ મખઘ્ને ।
શિવાંગ્યૈ શિવાંગાય કુર્મઃ શિવાયૈ
શિવાયાંબિકાયૈ નમસ્ત્ર્યંબકાય ॥ 18 ॥

ભવદ્ગૌરવં મલ્લઘુત્વં વિદિત્વા
પ્રભો રક્ષ કારુણ્યદૃષ્ટ્યાનુગં મામ્ ।
શિવાત્માનુભાવસ્તુતાવક્ષમોઽહં
સ્વશક્ત્યા કૃતં મેઽપરાધં ક્ષમસ્વ ॥ 19 ॥

યદા કર્ણરંધ્રં વ્રજેત્કાલવાહદ્વિષત્કંઠઘંટા ઘણાત્કારનાદઃ ।
વૃષાધીશમારુહ્ય દેવૌપવાહ્યંતદા
વત્સ મા ભીરિતિ પ્રીણય ત્વમ્ ॥ 20 ॥

યદા દારુણાભાષણા ભીષણા મે
ભવિષ્યંત્યુપાંતે કૃતાંતસ્ય દૂતાઃ ।
તદા મન્મનસ્ત્વત્પદાંભોરુહસ્થં
કથં નિશ્ચલં સ્યાન્નમસ્તેઽસ્તુ શંભો ॥ 21 ॥

યદા દુર્નિવારવ્યથોઽહં શયાનો
લુઠન્નિઃશ્વસન્નિઃસૃતાવ્યક્તવાણિઃ ।
તદા જહ્નુકન્યાજલાલંકૃતં તે
જટામંડલં મન્મનોમંદિરે સ્યાત્ ॥ 22 ॥

યદા પુત્રમિત્રાદયો મત્સકાશે
રુદંત્યસ્ય હા કીદૃશીયં દશેતિ ।
તદા દેવદેવેશ ગૌરીશ શંભો
નમસ્તે શિવાયેત્યજસ્રં બ્રવાણિ ॥ 23 ॥

યદા પશ્યતાં મામસૌ વેત્તિ
નાસ્માનયં શ્વાસ એવેતિ વાચો ભવેયુઃ ।
તદા ભૂતિભૂષં ભુજંગાવનદ્ધં
પુરારે ભવંતં સ્ફુટં ભાવયેયમ્ ॥ 24 ॥

યદા યાતનાદેહસંદેહવાહી
ભવેદાત્મદેહે ન મોહો મહાન્મે ।
તદા કાશશીતાંશુસંકાશમીશ
સ્મરારે વપુસ્તે નમસ્તે સ્મરામિ ॥ 25 ॥

યદાપારમચ્છાયમસ્થાનમદ્ભિર્જનૈર્વા વિહીનં ગમિષ્યામિ માર્ગમ્ ।
તદા તં નિરુંધંકૃતાંતસ્ય માર્ગં
મહાદેવ મહ્યં મનોજ્ઞં પ્રયચ્છ ॥ 26 ॥

યદા રૌરવાદિ સ્મરન્નેવ ભીત્યા
વ્રજામ્યત્ર મોહં મહાદેવ ઘોરમ્ ।
તદા મામહો નાથ કસ્તારયિષ્યત્યનાથં પરાધીનમર્ધેંદુમૌળે ॥ 27 ॥

યદા શ્વેતપત્રાયતાલંઘ્યશક્તેઃ
કૃતાંતાદ્ભયં ભક્તિવાત્સલ્યભાવાત્ ।
તદા પાહિ માં પાર્વતીવલ્લભાન્યં
ન પશ્યામિ પાતારમેતાદૃશં મે ॥ 28 ॥

ઇદાનીમિદાનીં મૃતિર્મે ભવિત્રીત્યહો સંતતં ચિંતયા પીડિતોઽસ્મિ ।
કથં નામ મા ભૂન્મૃતૌ ભીતિરેષા
નમસ્તે ગતીનાં ગતે નીલકંઠ ॥ 29 ॥

અમર્યાદમેવાહમાબાલવૃદ્ધં
હરંતં કૃતાંતં સમીક્ષ્યાસ્મિ ભીતઃ ।
મૃતૌ તાવકાંઘ્ર્યબ્જદિવ્યપ્રસાદાદ્ભવાનીપતે નિર્ભયોઽહં ભવાનિ ॥ 30 ॥

જરાજન્મગર્ભાધિવાસાદિદુઃખાન્યસહ્યાનિ જહ્યાં જગન્નાથ દેવ ।
ભવંતં વિના મે ગતિર્નૈવ શંભો
દયાળો ન જાગર્તિ કિં વા દયા તે ॥ 31 ॥

શિવાયેતિ શબ્દો નમઃપૂર્વ એષ
સ્મરન્મુક્તિકૃન્મૃત્યુહા તત્ત્વવાચી ।
મહેશાન મા ગાન્મનસ્તો વચસ્તઃ
સદા મહ્યમેતત્પ્રદાનં પ્રયચ્છ ॥ 32 ॥

ત્વમપ્યંબ માં પશ્ય શીતાંશુમૌળિપ્રિયે ભેષજં ત્વં ભવવ્યાધિશાંતૌ
બહુક્લેશભાજં પદાંભોજપોતે
ભવાબ્ધૌ નિમગ્નં નયસ્વાદ્ય પારમ્ ॥ 33 ॥

અનુદ્યલ્લલાટાક્ષિ વહ્નિ પ્રરોહૈરવામસ્ફુરચ્ચારુવામોરુશોભૈઃ ।
અનંગભ્રમદ્ભોગિભૂષાવિશેષૈરચંદ્રાર્ધચૂડૈરલં દૈવતૈર્નઃ ॥ 34 ॥

અકંઠેકલંકાદનંગેભુજંગાદપાણૌકપાલાદફાલેઽનલાક્ષાત્ ।
અમૌળૌશશાંકાદવામેકળત્રાદહં દેવમન્યં ન મન્યે ન મન્યે ॥ 35 ॥

મહાદેવ શંભો ગિરીશ ત્રિશૂલિંસ્ત્વદીયં સમસ્તં વિભાતીતિ યસ્માત્ ।
શિવાદન્યથા દૈવતં નાભિજાને
શિવોઽહં શિવોઽહં શિવોઽહં શિવોઽહમ્ ॥ 36 ॥

યતોઽજાયતેદં પ્રપંચં વિચિત્રં
સ્થિતિં યાતિ યસ્મિન્યદેકાંતમંતે ।
સ કર્માદિહીનઃ સ્વયંજ્યોતિરાત્મા
શિવોઽહં શિવોઽહં શિવોઽહં શિવોઽહમ્ ॥ 37 ॥

કિરીટે નિશેશો લલાટે હુતાશો
ભુજે ભોગિરાજો ગલે કાલિમા ચ ।
તનૌ કામિની યસ્ય તત્તુલ્યદેવં
ન જાને ન જાને ન જાને ન જાને ॥ 38 ॥

અનેન સ્તવેનાદરાદંબિકેશં
પરાં ભક્તિમાસાદ્ય યં યે નમંતિ ।
મૃતૌ નિર્ભયાસ્તે જનાસ્તં ભજંતે
હૃદંભોજમધ્યે સદાસીનમીશમ્ ॥ 39 ॥

ભુજંગપ્રિયાકલ્પ શંભો મયૈવં
ભુજંગપ્રયાતેન વૃત્તેન ક્લૃપ્તમ્ ।
નરઃ સ્તોત્રમેતત્પઠિત્વોરુભક્ત્યા
સુપુત્રાયુરારોગ્યમૈશ્વર્યમેતિ ॥ 40 ॥

********

Leave a Comment