[ശിവ ഭുജംഗമ്] ᐈ Shiva Bhujangam Lyrics In Malayalam Pdf

Shiva Bhujangam Malayalam Lyrics ഗലദ്ദാനഗംഡം മിലദ്ഭൃംഗഷംഡംചലച്ചാരുശുംഡം ജഗത്ത്രാണശൌംഡമ് ।കനദ്ദംതകാംഡം വിപദ്ഭംഗചംഡംശിവപ്രേമപിംഡം ഭജേ വക്രതുംഡമ് ॥ 1 ॥ അനാദ്യംതമാദ്യം പരം തത്ത്വമര്ഥംചിദാകാരമേകം തുരീയം ത്വമേയമ് ।ഹരിബ്രഹ്മമൃഗ്യം പരബ്രഹ്മരൂപംമനോവാഗതീതം മഹഃശൈവമീഡേ ॥ 2 ॥ സ്വശക്ത്യാദി ശക്ത്യംത സിംഹാസനസ്ഥംമനോഹാരി സര്വാംഗരത്നോരുഭൂഷമ് ।ജടാഹീംദുഗംഗാസ്ഥിശമ്യാകമൌളിംപരാശക്തിമിത്രം നമഃ പംചവക്ത്രമ് ॥ 3 ॥ ശിവേശാനതത്പൂരുഷാഘോരവാമാദിഭിഃപംചഭിര്ഹൃന്മുഖൈഃ ഷഡ്ഭിരംഗൈഃ ।അനൌപമ്യ ഷട്ത്രിംശതം തത്ത്വവിദ്യാമതീതംപരം ത്വാം കഥം വേത്തി കോ വാ ॥ 4 ॥ പ്രവാളപ്രവാഹപ്രഭാശോണമര്ധംമരുത്വന്മണി ശ്രീമഹഃ ശ്യാമമര്ധമ് ।ഗുണസ്യൂതമേതദ്വപുഃ ശൈവമംതഃസ്മരാമി സ്മരാപത്തിസംപത്തിഹേതോഃ ॥ … Read more