[ശിവ ഭുജംഗമ്] ᐈ Shiva Bhujangam Lyrics In Malayalam Pdf

Shiva Bhujangam Malayalam Lyrics

ഗലദ്ദാനഗംഡം മിലദ്ഭൃംഗഷംഡം
ചലച്ചാരുശുംഡം ജഗത്ത്രാണശൌംഡമ് ।
കനദ്ദംതകാംഡം വിപദ്ഭംഗചംഡം
ശിവപ്രേമപിംഡം ഭജേ വക്രതുംഡമ് ॥ 1 ॥

അനാദ്യംതമാദ്യം പരം തത്ത്വമര്ഥം
ചിദാകാരമേകം തുരീയം ത്വമേയമ് ।
ഹരിബ്രഹ്മമൃഗ്യം പരബ്രഹ്മരൂപം
മനോവാഗതീതം മഹഃശൈവമീഡേ ॥ 2 ॥

സ്വശക്ത്യാദി ശക്ത്യംത സിംഹാസനസ്ഥം
മനോഹാരി സര്വാംഗരത്നോരുഭൂഷമ് ।
ജടാഹീംദുഗംഗാസ്ഥിശമ്യാകമൌളിം
പരാശക്തിമിത്രം നമഃ പംചവക്ത്രമ് ॥ 3 ॥

ശിവേശാനതത്പൂരുഷാഘോരവാമാദിഭിഃ
പംചഭിര്ഹൃന്മുഖൈഃ ഷഡ്ഭിരംഗൈഃ ।
അനൌപമ്യ ഷട്ത്രിംശതം തത്ത്വവിദ്യാമതീതം
പരം ത്വാം കഥം വേത്തി കോ വാ ॥ 4 ॥

പ്രവാളപ്രവാഹപ്രഭാശോണമര്ധം
മരുത്വന്മണി ശ്രീമഹഃ ശ്യാമമര്ധമ് ।
ഗുണസ്യൂതമേതദ്വപുഃ ശൈവമംതഃ
സ്മരാമി സ്മരാപത്തിസംപത്തിഹേതോഃ ॥ 5 ॥

സ്വസേവാസമായാതദേവാസുരേംദ്രാ
നമന്മൌളിമംദാരമാലാഭിഷിക്തമ് ।
നമസ്യാമി ശംഭോ പദാംഭോരുഹം തേ
ഭവാംഭോധിപോതം ഭവാനീ വിഭാവ്യമ് ॥ 6 ॥

ജഗന്നാഥ മന്നാഥ ഗൌരീസനാഥ
പ്രപന്നാനുകംപിന്വിപന്നാര്തിഹാരിന് ।
മഹഃസ്തോമമൂര്തേ സമസ്തൈകബംധോ
നമസ്തേ നമസ്തേ പുനസ്തേ നമോഽസ്തു ॥ 7 ॥

വിരൂപാക്ഷ വിശ്വേശ വിശ്വാദിദേവ
ത്രയീ മൂല ശംഭോ ശിവ ത്ര്യംബക ത്വമ് ।
പ്രസീദ സ്മര ത്രാഹി പശ്യാവമുക്ത്യൈ
ക്ഷമാം പ്രാപ്നുഹി ത്ര്യക്ഷ മാം രക്ഷ മോദാത് ॥ 8 ॥

മഹാദേവ ദേവേശ ദേവാദിദേവ
സ്മരാരേ പുരാരേ യമാരേ ഹരേതി ।
ബ്രുവാണഃ സ്മരിഷ്യാമി ഭക്ത്യാ \ലിനെ ഭവംതം തതോ മേ ദയാശീല ദേവ പ്രസീദ ॥ 9 ॥

ത്വദന്യഃ ശരണ്യഃ പ്രപന്നസ്യ നേതി
പ്രസീദ സ്മരന്നേവ ഹന്യാസ്തു ദൈന്യമ് ।
ന ചേത്തേ ഭവേദ്ഭക്തവാത്സല്യഹാനിസ്തതോ
മേ ദയാളോ സദാ സന്നിധേഹി ॥ 10 ॥

അയം ദാനകാലസ്ത്വഹം ദാനപാത്രം
ഭവാനേവ ദാതാ ത്വദന്യം ന യാചേ ।
ഭവദ്ഭക്തിമേവ സ്ഥിരാം ദേഹി മഹ്യം
കൃപാശീല ശംഭോ കൃതാര്ഥോഽസ്മി തസ്മാത് ॥ 11 ॥

പശും വേത്സി ചേന്മാം തമേവാധിരൂഢഃ
കലംകീതി വാ മൂര്ധ്നി ധത്സേ തമേവ ।
ദ്വിജിഹ്വഃ പുനഃ സോഽപി തേ കംഠഭൂഷാ
ത്വദംഗീകൃതാഃ ശര്വ സര്വേഽപി ധന്യാഃ ॥ 12 ॥

ന ശക്നോമി കര്തും പരദ്രോഹലേശം
കഥം പ്രീയസേ ത്വം ന ജാനേ ഗിരീശ ।
തഥാഹി പ്രസന്നോഽസി കസ്യാപി
കാംതാസുതദ്രോഹിണോ വാ പിതൃദ്രോഹിണോ വാ ॥ 13 ॥

സ്തുതിം ധ്യാനമര്ചാം യഥാവദ്വിധാതും
ഭജന്നപ്യജാനന്മഹേശാവലംബേ ।
ത്രസംതം സുതം ത്രാതുമഗ്രേ
മൃകംഡോര്യമപ്രാണനിര്വാപണം ത്വത്പദാബ്ജമ് ॥ 14 ॥

ശിരോ ദൃഷ്ടി ഹൃദ്രോഗ ശൂല പ്രമേഹജ്വരാര്ശോ ജരായക്ഷ്മഹിക്കാവിഷാര്താന് ।
ത്വമാദ്യോ ഭിഷഗ്ഭേഷജം ഭസ്മ ശംഭോ
ത്വമുല്ലാഘയാസ്മാന്വപുര്ലാഘവായ ॥ 15 ॥

ദരിദ്രോഽസ്മ്യഭദ്രോഽസ്മി ഭഗ്നോഽസ്മി ദൂയേ
വിഷണ്ണോഽസ്മി സന്നോഽസ്മി ഖിന്നോഽസ്മി ചാഹമ് ।
ഭവാന്പ്രാണിനാമംതരാത്മാസി ശംഭോ
മമാധിം ന വേത്സി പ്രഭോ രക്ഷ മാം ത്വമ് ॥ 16 ॥

ത്വദക്ഷ്ണോഃ കടാക്ഷഃ പതേത്ത്ര്യക്ഷ യത്ര
ക്ഷണം ക്ഷ്മാ ച ലക്ഷ്മീഃ സ്വയം തം വൃണാതേ ।
കിരീടസ്ഫുരച്ചാമരച്ഛത്രമാലാകലാചീഗജക്ഷൌമഭൂഷാവിശേഷൈഃ ॥ 17 ॥

ഭവാന്യൈ ഭവായാപി മാത്രേ ച പിത്രേ
മൃഡാന്യൈ മൃഡായാപ്യഘഘ്ന്യൈ മഖഘ്നേ ।
ശിവാംഗ്യൈ ശിവാംഗായ കുര്മഃ ശിവായൈ
ശിവായാംബികായൈ നമസ്ത്ര്യംബകായ ॥ 18 ॥

ഭവദ്ഗൌരവം മല്ലഘുത്വം വിദിത്വാ
പ്രഭോ രക്ഷ കാരുണ്യദൃഷ്ട്യാനുഗം മാമ് ।
ശിവാത്മാനുഭാവസ്തുതാവക്ഷമോഽഹം
സ്വശക്ത്യാ കൃതം മേഽപരാധം ക്ഷമസ്വ ॥ 19 ॥

യദാ കര്ണരംധ്രം വ്രജേത്കാലവാഹദ്വിഷത്കംഠഘംടാ ഘണാത്കാരനാദഃ ।
വൃഷാധീശമാരുഹ്യ ദേവൌപവാഹ്യംതദാ
വത്സ മാ ഭീരിതി പ്രീണയ ത്വമ് ॥ 20 ॥

യദാ ദാരുണാഭാഷണാ ഭീഷണാ മേ
ഭവിഷ്യംത്യുപാംതേ കൃതാംതസ്യ ദൂതാഃ ।
തദാ മന്മനസ്ത്വത്പദാംഭോരുഹസ്ഥം
കഥം നിശ്ചലം സ്യാന്നമസ്തേഽസ്തു ശംഭോ ॥ 21 ॥

യദാ ദുര്നിവാരവ്യഥോഽഹം ശയാനോ
ലുഠന്നിഃശ്വസന്നിഃസൃതാവ്യക്തവാണിഃ ।
തദാ ജഹ്നുകന്യാജലാലംകൃതം തേ
ജടാമംഡലം മന്മനോമംദിരേ സ്യാത് ॥ 22 ॥

യദാ പുത്രമിത്രാദയോ മത്സകാശേ
രുദംത്യസ്യ ഹാ കീദൃശീയം ദശേതി ।
തദാ ദേവദേവേശ ഗൌരീശ ശംഭോ
നമസ്തേ ശിവായേത്യജസ്രം ബ്രവാണി ॥ 23 ॥

യദാ പശ്യതാം മാമസൌ വേത്തി
നാസ്മാനയം ശ്വാസ ഏവേതി വാചോ ഭവേയുഃ ।
തദാ ഭൂതിഭൂഷം ഭുജംഗാവനദ്ധം
പുരാരേ ഭവംതം സ്ഫുടം ഭാവയേയമ് ॥ 24 ॥

യദാ യാതനാദേഹസംദേഹവാഹീ
ഭവേദാത്മദേഹേ ന മോഹോ മഹാന്മേ ।
തദാ കാശശീതാംശുസംകാശമീശ
സ്മരാരേ വപുസ്തേ നമസ്തേ സ്മരാമി ॥ 25 ॥

യദാപാരമച്ഛായമസ്ഥാനമദ്ഭിര്ജനൈര്വാ വിഹീനം ഗമിഷ്യാമി മാര്ഗമ് ।
തദാ തം നിരുംധംകൃതാംതസ്യ മാര്ഗം
മഹാദേവ മഹ്യം മനോജ്ഞം പ്രയച്ഛ ॥ 26 ॥

യദാ രൌരവാദി സ്മരന്നേവ ഭീത്യാ
വ്രജാമ്യത്ര മോഹം മഹാദേവ ഘോരമ് ।
തദാ മാമഹോ നാഥ കസ്താരയിഷ്യത്യനാഥം പരാധീനമര്ധേംദുമൌളേ ॥ 27 ॥

യദാ ശ്വേതപത്രായതാലംഘ്യശക്തേഃ
കൃതാംതാദ്ഭയം ഭക്തിവാത്സല്യഭാവാത് ।
തദാ പാഹി മാം പാര്വതീവല്ലഭാന്യം
ന പശ്യാമി പാതാരമേതാദൃശം മേ ॥ 28 ॥

ഇദാനീമിദാനീം മൃതിര്മേ ഭവിത്രീത്യഹോ സംതതം ചിംതയാ പീഡിതോഽസ്മി ।
കഥം നാമ മാ ഭൂന്മൃതൌ ഭീതിരേഷാ
നമസ്തേ ഗതീനാം ഗതേ നീലകംഠ ॥ 29 ॥

അമര്യാദമേവാഹമാബാലവൃദ്ധം
ഹരംതം കൃതാംതം സമീക്ഷ്യാസ്മി ഭീതഃ ।
മൃതൌ താവകാംഘ്ര്യബ്ജദിവ്യപ്രസാദാദ്ഭവാനീപതേ നിര്ഭയോഽഹം ഭവാനി ॥ 30 ॥

ജരാജന്മഗര്ഭാധിവാസാദിദുഃഖാന്യസഹ്യാനി ജഹ്യാം ജഗന്നാഥ ദേവ ।
ഭവംതം വിനാ മേ ഗതിര്നൈവ ശംഭോ
ദയാളോ ന ജാഗര്തി കിം വാ ദയാ തേ ॥ 31 ॥

ശിവായേതി ശബ്ദോ നമഃപൂര്വ ഏഷ
സ്മരന്മുക്തികൃന്മൃത്യുഹാ തത്ത്വവാചീ ।
മഹേശാന മാ ഗാന്മനസ്തോ വചസ്തഃ
സദാ മഹ്യമേതത്പ്രദാനം പ്രയച്ഛ ॥ 32 ॥

ത്വമപ്യംബ മാം പശ്യ ശീതാംശുമൌളിപ്രിയേ ഭേഷജം ത്വം ഭവവ്യാധിശാംതൌ
ബഹുക്ലേശഭാജം പദാംഭോജപോതേ
ഭവാബ്ധൌ നിമഗ്നം നയസ്വാദ്യ പാരമ് ॥ 33 ॥

അനുദ്യല്ലലാടാക്ഷി വഹ്നി പ്രരോഹൈരവാമസ്ഫുരച്ചാരുവാമോരുശോഭൈഃ ।
അനംഗഭ്രമദ്ഭോഗിഭൂഷാവിശേഷൈരചംദ്രാര്ധചൂഡൈരലം ദൈവതൈര്നഃ ॥ 34 ॥

അകംഠേകലംകാദനംഗേഭുജംഗാദപാണൌകപാലാദഫാലേഽനലാക്ഷാത് ।
അമൌളൌശശാംകാദവാമേകളത്രാദഹം ദേവമന്യം ന മന്യേ ന മന്യേ ॥ 35 ॥

മഹാദേവ ശംഭോ ഗിരീശ ത്രിശൂലിംസ്ത്വദീയം സമസ്തം വിഭാതീതി യസ്മാത് ।
ശിവാദന്യഥാ ദൈവതം നാഭിജാനേ
ശിവോഽഹം ശിവോഽഹം ശിവോഽഹം ശിവോഽഹമ് ॥ 36 ॥

യതോഽജായതേദം പ്രപംചം വിചിത്രം
സ്ഥിതിം യാതി യസ്മിന്യദേകാംതമംതേ ।
സ കര്മാദിഹീനഃ സ്വയംജ്യോതിരാത്മാ
ശിവോഽഹം ശിവോഽഹം ശിവോഽഹം ശിവോഽഹമ് ॥ 37 ॥

കിരീടേ നിശേശോ ലലാടേ ഹുതാശോ
ഭുജേ ഭോഗിരാജോ ഗലേ കാലിമാ ച ।
തനൌ കാമിനീ യസ്യ തത്തുല്യദേവം
ന ജാനേ ന ജാനേ ന ജാനേ ന ജാനേ ॥ 38 ॥

അനേന സ്തവേനാദരാദംബികേശം
പരാം ഭക്തിമാസാദ്യ യം യേ നമംതി ।
മൃതൌ നിര്ഭയാസ്തേ ജനാസ്തം ഭജംതേ
ഹൃദംഭോജമധ്യേ സദാസീനമീശമ് ॥ 39 ॥

ഭുജംഗപ്രിയാകല്പ ശംഭോ മയൈവം
ഭുജംഗപ്രയാതേന വൃത്തേന ക്ലൃപ്തമ് ।
നരഃ സ്തോത്രമേതത്പഠിത്വോരുഭക്ത്യാ
സുപുത്രായുരാരോഗ്യമൈശ്വര്യമേതി ॥ 40 ॥

********

Leave a Comment