[ஶிவ பு4ஜங்க3ம்] ᐈ Shiva Bhujangam Lyrics In Tamil Pdf

Shiva Bhujangam Tamil Lyrics க3லத்3தா3நக3ண்ட3ம் மிலத்3ப்4ருங்க3ஷண்ட3ம்சலச்சாருஶுண்ட3ம் ஜக3த்த்ராணஶௌண்ட3ம் ।கநத்3த3ந்தகாண்ட3ம் விபத்3ப4ங்க3சண்ட3ம்ஶிவப்ரேமபிண்ட3ம் பஜ4ே வக்ரதுண்ட3ம் ॥ 1 ॥ அநாத்3யந்தமாத்3யம் பரம் தத்த்வமர்த2ம்சிதா3காரமேகம் துரீயம் த்வமேயம் ।ஹரிப்3ரஹ்மம்ருக்3யம் பரப்3ரஹ்மரூபம்மநோவாக3தீதம் மஹ:ஶைவமீடே3 ॥ 2 ॥ ஸ்வஶக்த்யாதி3 ஶக்த்யந்த ஸிம்ஹாஸநஸ்த2ம்மநோஹாரி ஸர்வாங்க3ரத்நோருபூ4ஷம் ।ஜடாஹீந்து3க3ங்கா3ஸ்தி2ஶம்யாகமௌல்தி3ம்பராஶக்திமித்ரம் நம: பஞ்சவக்த்ரம் ॥ 3 ॥ ஶிவேஶாநதத்பூருஷாகோ4ரவாமாதி3பி4:பஞ்சபி4ர்ஹ்ருந்முகை2: ஷட்3பி4ரங்கை3: ।அநௌபம்ய ஷட்த்ரிம்ஶதம் தத்த்வவித்3யாமதீதம்பரம் த்வாம் கத2ம் வேத்தி கோ வா ॥ 4 ॥ ப்ரவால்த3ப்ரவாஹப்ரபா4ஶோணமர்த4ம்மருத்வந்மணி ஶ்ரீமஹ: ஶ்யாமமர்த4ம் ।கு3ணஸ்யூதமேதத்3வபு: ஶைவமந்த:ஸ்மராமி ஸ்மராபத்திஸம்பத்திஹேதோ: ॥ 5 ॥ … Read more