[ஶிவ பு4ஜங்க3ம்] ᐈ Shiva Bhujangam Lyrics In Tamil Pdf

Shiva Bhujangam Tamil Lyrics

3லத்3தா3நக3ண்ட3ம் மிலத்3ப்4ருங்க3ஷண்ட3ம்
சலச்சாருஶுண்ட3ம் ஜக3த்த்ராணஶௌண்ட3ம் ।
கநத்33ந்தகாண்ட3ம் விபத்34ங்க3சண்ட3ம்
ஶிவப்ரேமபிண்ட3ம் பஜ4ே வக்ரதுண்ட3ம் ॥ 1 ॥

அநாத்3யந்தமாத்3யம் பரம் தத்த்வமர்த2ம்
சிதா3காரமேகம் துரீயம் த்வமேயம் ।
ஹரிப்3ரஹ்மம்ருக்3யம் பரப்3ரஹ்மரூபம்
மநோவாக3தீதம் மஹ:ஶைவமீடே3 ॥ 2 ॥

ஸ்வஶக்த்யாதி3 ஶக்த்யந்த ஸிம்ஹாஸநஸ்த2ம்
மநோஹாரி ஸர்வாங்க3ரத்நோருபூ4ஷம் ।
ஜடாஹீந்து33ங்கா3ஸ்தி2ஶம்யாகமௌல்தி3ம்
பராஶக்திமித்ரம் நம: பஞ்சவக்த்ரம் ॥ 3 ॥

ஶிவேஶாநதத்பூருஷாகோ4ரவாமாதி3பி4:
பஞ்சபி4ர்ஹ்ருந்முகை2: ஷட்3பி4ரங்கை3: ।
அநௌபம்ய ஷட்த்ரிம்ஶதம் தத்த்வவித்3யாமதீதம்
பரம் த்வாம் கத2ம் வேத்தி கோ வா ॥ 4 ॥

ப்ரவால்த3ப்ரவாஹப்ரபா4ஶோணமர்த4ம்
மருத்வந்மணி ஶ்ரீமஹ: ஶ்யாமமர்த4ம் ।
கு3ணஸ்யூதமேதத்3வபு: ஶைவமந்த:
ஸ்மராமி ஸ்மராபத்திஸம்பத்திஹேதோ: ॥ 5 ॥

ஸ்வஸேவாஸமாயாததே3வாஸுரேந்த்3ரா
நமந்மௌல்தி3மந்தா3ரமாலாபி4ஷிக்தம் ।
நமஸ்யாமி ஶம்போ4 பதா3ம்போ4ருஹம் தே
4வாம்போ4தி4போதம் ப4வாநீ விபா4வ்யம் ॥ 6 ॥

ஜக3ந்நாத2 மந்நாத2 கௌ3ரீஸநாத2
ப்ரபந்நாநுகம்பிந்விபந்நார்திஹாரிந் ।
மஹ:ஸ்தோமமூர்தே ஸமஸ்தைகப3ந்தோ4
நமஸ்தே நமஸ்தே புநஸ்தே நமோஸ்து ॥ 7 ॥

விரூபாக்ஷ விஶ்வேஶ விஶ்வாதி3தே3
த்ரயீ மூல ஶம்போ4 ஶிவ த்ர்யம்ப3க த்வம் ।
ப்ரஸீத3 ஸ்மர த்ராஹி பஶ்யாவமுக்த்யை
க்ஷமாம் ப்ராப்நுஹி த்ர்யக்ஷ மாம் ரக்ஷ மோதா3த் ॥ 8 ॥

மஹாதே3வ தே3வேஶ தே3வாதி3தே3
ஸ்மராரே புராரே யமாரே ஹரேதி ।
ப்3ருவாண: ஸ்மரிஷ்யாமி ப4க்த்யா \லிநெ ப4வந்தம் ததோ மே த3யாஶீல தே3வ ப்ரஸீத3 ॥ 9 ॥

த்வத3ந்ய: ஶரண்ய: ப்ரபந்நஸ்ய நேதி
ப்ரஸீத3 ஸ்மரந்நேவ ஹந்யாஸ்து தை3ந்யம் ।
ந சேத்தே ப4வேத்34க்தவாத்ஸல்யஹாநிஸ்ததோ
மே த3யால்தோ3 ஸதா3 ஸந்நிதே4ஹி ॥ 1௦ ॥

அயம் தா3நகாலஸ்த்வஹம் தா3நபாத்ரம்
4வாநேவ தா3தா த்வத3ந்யம் ந யாசே ।
4வத்34க்திமேவ ஸ்தி2ராம் தே3ஹி மஹ்யம்
க்ருபாஶீல ஶம்போ4 க்ருதார்தோ2ஸ்மி தஸ்மாத் ॥ 11 ॥

பஶும் வேத்ஸி சேந்மாம் தமேவாதி4ரூட:4
கலங்கீதி வா மூர்த்4நி த4த்ஸே தமேவ ।
த்3விஜிஹ்வ: புந: ஸோபி தே கண்ட2பூ4ஷா
த்வத3ங்கீ3க்ருதா: ஶர்வ ஸர்வேபி த4ந்யா: ॥ 12 ॥

ந ஶக்நோமி கர்தும் பரத்3ரோஹலேஶம்
கத2ம் ப்ரீயஸே த்வம் ந ஜாநே கி3ரீஶ ।
ததா2ஹி ப்ரஸந்நோஸி கஸ்யாபி
காந்தாஸுதத்3ரோஹிணோ வா பித்ருத்3ரோஹிணோ வா ॥ 13 ॥

ஸ்துதிம் த்4யாநமர்சாம் யதா2வத்3விதா4தும்
பஜ4ந்நப்யஜாநந்மஹேஶாவலம்பே3 ।
த்ரஸந்தம் ஸுதம் த்ராதுமக்3ரே
ம்ருகண்டோ3ர்யமப்ராணநிர்வாபணம் த்வத்பதா3ப்3ஜம் ॥ 14 ॥

ஶிரோ த்3ருஷ்டி ஹ்ருத்3ரோக3 ஶூல ப்ரமேஹஜ்வரார்ஶோ ஜராயக்ஷ்மஹிக்காவிஷார்தாந் ।
த்வமாத்3யோ பி4ஷக்3பே4ஷஜம் ப4ஸ்ம ஶம்போ4
த்வமுல்லாக4யாஸ்மாந்வபுர்லாக4வாய ॥ 15 ॥

3ரித்3ரோஸ்ம்யப4த்3ரோஸ்மி ப4க்3நோஸ்மி தூ3யே
விஷண்ணோஸ்மி ஸந்நோஸ்மி கி2ந்நோஸ்மி சாஹம் ।
4வாந்ப்ராணிநாமந்தராத்மாஸி ஶம்போ4
மமாதி4ம் ந வேத்ஸி ப்ரபோ4 ரக்ஷ மாம் த்வம் ॥ 16 ॥

த்வத3க்ஷ்ணோ: கடாக்ஷ: பதேத்த்ர்யக்ஷ யத்ர
க்ஷணம் க்ஷ்மா ச லக்ஷ்மீ: ஸ்வயம் தம் வ்ருணாதே ।
கிரீடஸ்பு2ரச்சாமரச்ச2த்ரமாலாகலாசீகஜ3க்ஷௌமபூ4ஷாவிஶேஷை: ॥ 17 ॥

4வாந்யை ப4வாயாபி மாத்ரே ச பித்ரே
ம்ருடா3ந்யை ம்ருடா3யாப்யக4க்4ந்யை மக2க்4நே ।
ஶிவாங்க்3யை ஶிவாங்கா3ய குர்ம: ஶிவாயை
ஶிவாயாம்பி3காயை நமஸ்த்ர்யம்ப3காய ॥ 18 ॥

4வத்3கௌ3ரவம் மல்லகு4த்வம் விதி3த்வா
ப்ரபோ4 ரக்ஷ காருண்யத்3ருஷ்ட்யாநுக3ம் மாம் ।
ஶிவாத்மாநுபா4வஸ்துதாவக்ஷமோஹம்
ஸ்வஶக்த்யா க்ருதம் மேபராத4ம் க்ஷமஸ்வ ॥ 19 ॥

யதா3 கர்ணரந்த்4ரம் வ்ரஜேத்காலவாஹத்3விஷத்கண்ட24ண்டா க4ணாத்காரநாத:3 ।
வ்ருஷாதீ4ஶமாருஹ்ய தே3வௌபவாஹ்யந்ததா3
வத்ஸ மா பீ4ரிதி ப்ரீணய த்வம் ॥ 2௦ ॥

யதா3 தா3ருணாபா4ஷணா பீ4ஷணா மே
4விஷ்யந்த்யுபாந்தே க்ருதாந்தஸ்ய தூ3தா: ।
ததா3 மந்மநஸ்த்வத்பதா3ம்போ4ருஹஸ்த2ம்
கத2ம் நிஶ்சலம் ஸ்யாந்நமஸ்தேஸ்து ஶம்போ4 ॥ 21 ॥

யதா3 து3ர்நிவாரவ்யதோ2ஹம் ஶயாநோ
லுட2ந்நி:ஶ்வஸந்நி:ஸ்ருதாவ்யக்தவாணி: ।
ததா3 ஜஹ்நுகந்யாஜலாலங்க்ருதம் தே
ஜடாமண்ட3லம் மந்மநோமந்தி3ரே ஸ்யாத் ॥ 22 ॥

யதா3 புத்ரமித்ராத3யோ மத்ஸகாஶே
ருத3ந்த்யஸ்ய ஹா கீத்3ருஶீயம் த3ஶேதி ।
ததா3 தே3வதே3வேஶ கௌ3ரீஶ ஶம்போ4
நமஸ்தே ஶிவாயேத்யஜஸ்ரம் ப்3ரவாணி ॥ 23 ॥

யதா3 பஶ்யதாம் மாமஸௌ வேத்தி
நாஸ்மாநயம் ஶ்வாஸ ஏவேதி வாசோ ப4வேயு: ।
ததா3 பூ4திபூ4ஷம் பு4ஜங்கா3வநத்34ம்
புராரே ப4வந்தம் ஸ்பு2டம் பா4வயேயம் ॥ 24 ॥

யதா3 யாதநாதே3ஹஸந்தே3ஹவாஹீ
4வேதா3த்மதே3ஹே ந மோஹோ மஹாந்மே ।
ததா3 காஶஶீதாம்ஶுஸங்காஶமீஶ
ஸ்மராரே வபுஸ்தே நமஸ்தே ஸ்மராமி ॥ 25 ॥

யதா3பாரமச்சா2யமஸ்தா2நமத்3பி4ர்ஜநைர்வா விஹீநம் க3மிஷ்யாமி மார்க3ம் ।
ததா3 தம் நிருந்த4ங்க்ருதாந்தஸ்ய மார்க3ம்
மஹாதே3வ மஹ்யம் மநோஜ்ஞம் ப்ரயச்ச2 ॥ 26 ॥

யதா3 ரௌரவாதி3 ஸ்மரந்நேவ பீ4த்யா
வ்ரஜாம்யத்ர மோஹம் மஹாதே3வ கோ4ரம் ।
ததா3 மாமஹோ நாத2 கஸ்தாரயிஷ்யத்யநாத2ம் பராதீ4நமர்தே4ந்து3மௌல்தே3 ॥ 27 ॥

யதா3 ஶ்வேதபத்ராயதாலங்க்4யஶக்தே:
க்ருதாந்தாத்34யம் ப4க்திவாத்ஸல்யபா4வாத் ।
ததா3 பாஹி மாம் பார்வதீவல்லபா4ந்யம்
ந பஶ்யாமி பாதாரமேதாத்3ருஶம் மே ॥ 28 ॥

இதா3நீமிதா3நீம் ம்ருதிர்மே ப4வித்ரீத்யஹோ ஸந்ததம் சிந்தயா பீடி3தோஸ்மி ।
கத2ம் நாம மா பூ4ந்ம்ருதௌ பீ4திரேஷா
நமஸ்தே க3தீநாம் க3தே நீலகண்ட2 ॥ 29 ॥

அமர்யாத3மேவாஹமாபா3லவ்ருத்34ம்
ஹரந்தம் க்ருதாந்தம் ஸமீக்ஷ்யாஸ்மி பீ4த: ।
ம்ருதௌ தாவகாங்க்4ர்யப்3ஜதி3வ்யப்ரஸாதா3த்34வாநீபதே நிர்ப4யோஹம் ப4வாநி ॥ 3௦ ॥

ஜராஜந்மக3ர்பா4தி4வாஸாதி3து3:கா2ந்யஸஹ்யாநி ஜஹ்யாம் ஜக3ந்நாத2 தே3வ ।
4வந்தம் விநா மே க3திர்நைவ ஶம்போ4
3யால்தோ3 ந ஜாக3ர்தி கிம் வா த3யா தே ॥ 31 ॥

ஶிவாயேதி ஶப்3தோ3 நம:பூர்வ ஏஷ
ஸ்மரந்முக்திக்ருந்ம்ருத்யுஹா தத்த்வவாசீ ।
மஹேஶாந மா கா3ந்மநஸ்தோ வசஸ்த:
ஸதா3 மஹ்யமேதத்ப்ரதா3நம் ப்ரயச்ச2 ॥ 32 ॥

த்வமப்யம்ப3 மாம் பஶ்ய ஶீதாம்ஶுமௌல்தி3ப்ரியே பே4ஷஜம் த்வம் ப4வவ்யாதி4ஶாந்தௌ
3ஹுக்லேஶபா4ஜம் பதா3ம்போ4ஜபோதே
4வாப்3தௌ4 நிமக்3நம் நயஸ்வாத்3ய பாரம் ॥ 33 ॥

அநுத்3யல்லலாடாக்ஷி வஹ்நி ப்ரரோஹைரவாமஸ்பு2ரச்சாருவாமோருஶோபை4: ।
அநங்க3ப்4ரமத்3போ4கி3பூ4ஷாவிஶேஷைரசந்த்3ரார்த4சூடை3ரலம் தை3வதைர்ந: ॥ 34 ॥

அகண்டே2கலங்காத3நங்கே3பு4ஜங்கா33பாணௌகபாலாத3பா2லேநலாக்ஷாத் ।
அமௌல்தௌ3ஶஶாங்காத3வாமேகல்த3த்ராத3ஹம் தே3வமந்யம் ந மந்யே ந மந்யே ॥ 35 ॥

மஹாதே3வ ஶம்போ4 கி3ரீஶ த்ரிஶூலிம்ஸ்த்வதீ3யம் ஸமஸ்தம் விபா4தீதி யஸ்மாத் ।
ஶிவாத3ந்யதா2 தை3வதம் நாபி4ஜாநே
ஶிவோஹம் ஶிவோஹம் ஶிவோஹம் ஶிவோஹம் ॥ 36 ॥

யதோஜாயதேத3ம் ப்ரபஞ்சம் விசித்ரம்
ஸ்தி2திம் யாதி யஸ்மிந்யதே3காந்தமந்தே ।
ஸ கர்மாதி3ஹீந: ஸ்வயஞ்ஜ்யோதிராத்மா
ஶிவோஹம் ஶிவோஹம் ஶிவோஹம் ஶிவோஹம் ॥ 37 ॥

கிரீடே நிஶேஶோ லலாடே ஹுதாஶோ
பு4ஜே போ4கி3ராஜோ க3லே காலிமா ச ।
தநௌ காமிநீ யஸ்ய தத்துல்யதே3வம்
ந ஜாநே ந ஜாநே ந ஜாநே ந ஜாநே ॥ 38 ॥

அநேந ஸ்தவேநாத3ராத3ம்பி3கேஶம்
பராம் ப4க்திமாஸாத்3ய யம் யே நமந்தி ।
ம்ருதௌ நிர்ப4யாஸ்தே ஜநாஸ்தம் பஜ4ந்தே
ஹ்ருத3ம்போ4ஜமத்4யே ஸதா3ஸீநமீஶம் ॥ 39 ॥

பு4ஜங்க3ப்ரியாகல்ப ஶம்போ4 மயைவம்
பு4ஜங்க3ப்ரயாதேந வ்ருத்தேந க்ல்ருப்தம் ।
நர: ஸ்தோத்ரமேதத்படி2த்வோருப4க்த்யா
ஸுபுத்ராயுராரோக்3யமைஶ்வர்யமேதி ॥ 4௦ ॥

********

Leave a Comment